پایان نامه با کلید واژه های بورس اوراق بهادار، بازار اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازار سهام

دانلود پایان نامه ارشد

انضباطي براي اعضاء ، تعيين وظايف و مسئوليت هاي اعضاء و نظارت بر فعاليت آنها ، نظارت بر حسن انجام معاملات اوراق بهادار پذيرفته شده ؛ تهيه ، جمع آوري ، پردازش و انتشار اطلاعات و نظارت بر فعاليت ناشران اوراق بهادار پذيرفته شده از مهمترين وظايف مربوط به آن است. اداره بورس اوراق بهادار تهران بر عهده هيأت مديره است که ازهفت عضو تشکيل مي شود. اعضاي هيأت مديره منتخب مجمع عمومي هستند و براي دو سال انتخاب مي شوند. اداره امور اجرايي شرکت هم به عهده مدير عامل شرکت است که توسط هيأت مديره انتخاب مي شود.

فصل دوم :
ادبيات و پيشينه تحقيق

بخش اول: ادبيات تحقيق
2-1-1 مقدمه
ارزش گذاريا دارايي ها اعم از اوراق بهادار و دارايي هاي واقعي يکي از ارکان اصلي تأثير گذار بر تصميمات سرمايه گذاري است. ارزشگذاري صحيح و اصولي دارايي ها باعث تخصيص بهينه ي منابع مي شود. تخصيص بهينه ي سرمايه در اقتصاد نيز نقش عمده اي در رشد و توسعه ي اقتصادي ایفا مي کند. ارزش گذاري همچنين يکي از مباحث اصلي در مديريت سرمايه گذاري است. مديريت سرمايه گذاري داراي دو رکن اصلي ارزيابي تجزيه و تحليل اوراق بهادار و مديريت پرتفوي است.
ارزش گذاري نادرست و استفاده از روش هاي نا درست و غير عملي در تعين ارزش دارايي ها موجب تخصيص غير بهينه ي سرمايه و هدر رفتن منابع سرمايه مي شود از سوي ديگر دقت اندازه گیري مدل هاي ارزش گذاري و همچنين دقت ارزشيابي سرمايه براي سرمايه گذاران و تجزيه و تحليل گران مالي ، مديران و شرکت هاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار و همچنين براي سهامداران از ارزش بسيار زيادي برخوردار است.
کنس فرنچک در دوره ي رياستش در انجمن مالي آمريکا در سال 2008 به طور کلي مشاهده کرد که براي دوره ي مالي بين 1980 تا 2006 به طور متوسط سرمايه گذاران 67% از ارزش کل بازار را براي کسب بازدهي بالاتر جستجو مي کنند ، اين مقدار به هزينه ي کل برابر 8/101 ميليون دلار در سال 2006 آن هم فقط براي بازار آمريکا نشان دهنده ي اهميت ارزش گذاري شرکت ها و پيش بيني قيمت سهام در تحقيقات فعال و روزانه ي در حوزه مالي است. مدل هاي ارزش گذاري حرفه اي و مورد نياز و مناسب باعث تصميم گيري بهتر سرمايه گذاران ، کاهش ريسک انتخاب هاي نادرست، و تخصيص منابع به صورت کارا مي شود.
علارغم اين تحقيقات گسترده و زياد و تئوري هاي ساده از اين مدل هاي ارزش گذاري ، تحقيقات انجام گرفته پاسخ قانع کننده و مورد قبولي درباره ي يک مدل خاص پيشنهادي و يا بهترين مدل براي اجرا در ارزش گذاري شرکت ها ارائه نمي دهند. اگر چه در گذشته تعدادي مطالعات انجام گرفته و در آن يک مدل خاص را که دقت اندازه گيري آن ازساير مدل هاي ارزش گذاري در شرکت ها بيشتر است تحت شرايط اطمينان معرفي شده اما همه ي آنها با هم اتفاق نظر (اجماع)ندارند و جستجو براي يک مدل ارزش گذاري عمومي برتر به عنوان يک معما (پازل) هنوز باقي مانده است که مطالعات جدي را طلب مي کند که بايد انجام شود. هنگامي که براي ورودي ها فرضيات مختلفي وجود دارد و يا روش هاي مقايسه ي اطلاعات به طور ديگري طراحي مي شود نتايج تجربيداراي اشکال (نتايج) متفاوتي هستند. پن من و سو جنسر (1998) مطالعات خودشان را در ارزش گذاري شرکت ها به مقدار زيادي بر روي صنايع خاص و شرکت هاي مشابه که داراي نرخ رشد بالا هستند متمرکز کرده است و همچنين اخيراً برک من ، برد بري و فرگوسن3 (2000) و کپلن و روبک4 (1995) بر اولين عرضه ي سهام (عام) و يا رويه هاي مالي اهرمي براي ارزش گذاري شرکت ها متمرکز شده اند.
هدف اين تحقيق مقايسه ي دو مدل ارزش گذاري سود باقيمانده و جريان نقدي آزاد براي مشخص کردن مدل توانمندتر براي ارزش گذاري شرکت است.
در اين فصل به ادبيات شامل تاريخچه، واژه شناسي، مفاهيم و تعاريف، مباني نظري، مدل هاي ارزش گذاري مورد بحث قرار خواهد گرفت.
2-1-2 تاريخچه مدل هاي ارزشيابي
تاريخچه در جهان
پژوهش ها و مطالعات زيادي در دنيا براي تعين قيمت واقعي سهام و ارزش شرکت ها انجام شده است. از جمله اين پژوهش ها و مدل هاي پيش بيني شده که منجر به تکامل روش هاي موجود براي تعين ارزش سهام شد، مي توان به پژوهش هاي روبرت و وايز، ويليلام و گوردن اشاره نمود.
مدل تنزيل سود تقسيمي به روش سنتي که گوردن ايجاد کرد، گامي بزرگ در درک چگونگي محاسبه ارزش اوراق بهادار بود. اين مدل در دهه 1960 موفقيت نسبي بالايي در پيش بيني سهام داشت.
پيشينه خارجي
از مطالعات انجام يافته در زمينه کارايي مدل گوردن ؛ پژوهشي است که در سال 1992 در بازار سهام ايتاليا انجام شد. در اين پژوهش ، سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در دو گروه بررسي شد. در اين پژوهش، به مقايسه معاملاتي در بازار با قيمت واقعي آن مي پردازد که با توجه به متغيرهاي مدل گوردن که از نکات اصلي پژوهش به شمار مي رود. آزمون هاي انجام گرفته در دو گروه نتايج بسيار متفاوتي را نشان داد. در گروه اول، ميان قيمت بازار سهام و ارزش محاسبه شده بر مبناي مدل گوردن رابطه اي وجود ندارد و قيمت بازار اين سهام بالاتر از قيمت ذاتي محاسبه شده است. اما نتايج آزمون ها در گروه دوم نشان داد، ميان قيمت بازار سهام اين شرکت ها با قيمت ذاتي تعين شده بر مبناي مدل گوردن ، رابطه وجود دارد و اين دو متغير در سطح اطمينان 90% رابطه معني داري با يکديگر دارند.
بنابراين ، در اين پژوهش مشخص شد ، سهام شرکت هايي با سود نقدي و سود تقسيمي بالا که نوسان هاي زيادي ندارند ، در بازار سهام ايتاليا قيمت بالاتري نسبت به ارزش تعیين شده بر مبناي گوردن دارند و مدل گوردن براي اين شرکت ها کارايي ندارد ، اما براي ساير شرکت ها کارايي دارد.
تاريخچه در ايران
به دنبال تحولات اقتصادي و اجتماعي دهه 1340 و شروع حرکت اقتصاد ايران به سمت اقتصاد مبتني بر بازار و افزايش فعاليت هاي صنعتي در آن دوره که تأمين مالي آن بدون شک نيازمند بازار ها و ابزارهاي جديد بود ، ايجاد بورس اوراق بهادار در دستور کار قرار گرفت و قانون تأسيس آن در ارديبهشت 1345 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و پس از آن ، بورس اوراق بهادار تهران به عنوان يکي از ابزارهاي متکي به نظام بازار آزاد با هدف تشويق بخش خصوصي در اقتصاد ايران تأسيس شد و از بهمن ماه 1346 فعاليت خود را با پذيرش سهام بانک توسعه صنعتي و معدني ايران ، شرکت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتي ، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس آباد به طور رسمي آغاز کرد. بورس اوراق بهادار تهران تا سال 1384 در چارچوب تعين شده در قانون مزبور فعاليت کرد ، در اين ساختار ، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به عنوان تنها رکن اجرايي ، با شخصيت حقوقي مستقل غير انتفاعي ، مسئوليت اداره بورس را به عهده داشت. اين سازمان را هيأت مديره ي هفت نفره اي اداره مي کرد که توسط مجمع عمومي اعضا انتخاب مي شدند. هيأت مديره هم دبير کل را به عنوان بالاترين مقام اجرايي بورس انتخاب مي کرد. نظارت بر فعاليت سازمان کار گزاران بورس تهران هم بر عهده ي شوراي بورس ، به عنوان بالاترين رکن تصميم گيري و مسئول و ناظر حسن اجراي قانون تأسيس بورس اوراق بها دار ، قرار داشت. قانون تأسيس بورس اوراق بهادار ، در سال 1384 و با توجه به عدم توان پاسخگويي به نيازهاي جديد بازار اوراق بهادار ، مورد بازنگري قرار گرفت و در آذر ماه همان سال ، به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
ارکان تشکيل بازار اوراقبهادار در قانون جديد عبارتند از :
شوراي عالي بورس و اوراق بهادار
اين شورا بالاترين رکن بازار اوراق بهادار است که تصويب سياست کلان و خط مشي بازار در قالب سياستهاي کلي نظام و قوانين و مقررات مربوط و همچنين اتخاذ تدابير لازم براي ساماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عاليه براي اجراي قانون بازار اوراق بهادار از مهمترين وظايف آن است.
اعضاي شوراي عالي بورس و اوراق بهادار عبارتند از :
وزير امور اقتصادي و دارايي که رياست شورا را نيز به عهده دارد.
وزير بازرگاني.
رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
روساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون.
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار که به عنوان دبير شورا و سخنگوي سازمان نيز انجام وظيفه مي کند.
دادستان کل کشور يا معاون وي
يک نفر نماينده از طرف کانونها
سه نفر خبره مالي منحصراً از بخش خصوصي با مشورت تشکل هاي حرفهاي بازار اوراق بهادار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران
يک نفر خبره از بخش خصوصي به پيشنهاد وزير ذيربط و تصويب هيأت وزيران براي هر بورس کالايي.
سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا)
براساس قانون بازار اوراق بهادار ، نهاد جديدي تحت عنوان سازمان بورس و اوراق بهادار ايجاد شد تا زير نظر شوراي عالي بورس به نظارت بر اجراي قوانين و مقررات ، تنظيم و تدوين مقررات و انجام ديگر وظايف تعين شده در قانون بپردازد. به عبارتي مقام ناظر بازار اوراق بهادار ايران به دو نهاد شوراي عالي بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار تقسيم شد. سبا مؤسسه عمومي غير دولتي است که داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل است و توسط هيأت مديره پنج نفره اداره مي شود. اعضاي هيأت مديره از ميان افراد امين و داراي حسن شهرت و تجربه در رشته مالي منحصراً از کارشناسان بخش غير دولتي به پيشنهاد رييس شورا و با تصويب شورا انتخاب مي شوند.
بورس اوراق بهادار تهران
بر پايه قانون بازار اوراق بهادار ، بورس اوراق بهادار تهران نيز از سازمان عمومي غير انتفاعي به شرکت سهامي عام انتفاعي تبديل شد و عمليات اجرايي را بر عهده گرفت. تشکيل ، سازماندهي و اداره بورس اوراق بهادار ، پذيرش اوراق بهادار ، وضع و اجراي ضوابط حرفهاي و انضباطي براي اعضاء ، تعيين وظايف و مسئوليت هاي اعضاء و نظارت بر فعاليت آنها، نظارت بر حسن انجام معاملات اوراق بهادار پذيرفته شده؛ تهيه، جمع آوري، پردازش و انتشار اطلاعات و نظارت بر فعاليت ناشران اوراق بهادار پذيرفته شده از مهم ترين وظايف مربوط به آن است. اداره بورس اوراق بهادار تهران بر عهده هيأت مديره است که از هفت عضو تشکيل مي شود. اعضاي هيأت مديره منتخب مجمع عمومي هستند و براي دو سال انتخاب مي شوند. اداره امور اجرايي شرکت هم به عهده مدير عامل شرکت است که توسط هيأت مديره انتخاب مي شود.
اولين پژوهش پيرامون ارزش گذاري شرکت ها در ايران را قدرت ا… طالب نيا براي اخذ درجه ي دکترا در سال 1374 انجام داد به طوريکه اين پژوهشگر به مشکلات قيمت گذاري سهام شرکت هاي مشمول خصوصي سازي و پيشنهاد براي روش قيمت گذاري مناسب متمرکز شده بود.
2-1-3 مدل هاي ارزشيابي2
مطالعات انجام گرفته ي پيشين بيشتر به مقايسه ي سه مدل شناخته شده ي اساسي توجه ويژه اي داشته اند. مدل هاي متعدد اساسي يا به طور جداگانه مورد بحث قرار گرفته اند و يا با هم مورد مقايسه قرار گرفته اند. دلايل اصلي براي تمرکز روي مدلي که ارزش شرکت را مستقيماً و يا ارزش ذاتي شرکت را از طريق مقايسه با ديگر شرکت ها تعين مي کنند اين است که در عمل به تشخيص دقت و قابليت مقايسه ي شرکت ها بستگي دارد. به عبارت ديگر احتمالاً تعداد مقايسه هاي انجام گرفته از اين مدل ها براي سهامداران براي اتکا کردن به نتايج آنها کافي نباشد تا بتواند با اطمينان خاطر بيشتري مدل مناسب براي ارزش گذاري شرکت ها را انتخاب کنند سرانجام سه مدل اساسي و شناخته شده و مشهور (مدل سود باقيمانده ، مدل جريان نقدي آزاد ، مدل تنزيل جريان هاي نقدي) که اساساً بر تئوري هاي دانشگاهي بنا شده اند ، پذيرفته اند که با تنزيل جريان هاي پرداختي مورد انتظار آينده ارزش شرکت به دست مي آيد.
در اين ميان مدل تنزيل سود تقسيمي و جريان نقدي آزاد که تمرکز آن بر ارزش گذاري چندگانه است يک رويه ي عادي براي تصميم گيري است ، مدل سود باقيمانده کمتر شايع شده است. اگر چه اجماع (اتفاق نظر) بر روي تنزيل جريان هاي نقدي است. تنزيل سود تقسيمي به همان خوبي سودهاي غير عادي بايد در تئوري، ارزش گذاري يکساني را براي افق زماني نامحدود فراهم کند. نتايج تجربي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش شرکت، جریان نقدی آزاد Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ارزش شرکت، صاحبان سهام، وجوه نقد، حقوق صاحبان سهام