پایان نامه با کلید واژه های به رسمیت شناختن، انعطاف پذیری، نفوذپذیری، مراکز فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

هرگونه تبادل معنا یا نشانه های معنایی بدانیم، گفتگو میان فرهنگها یعنی هرگونه تبادل یا داد و ستد اجزا و عناصر فرهنگی متعلق به فرهنگهای مختلف که همراه است با:
ا-آگاهی از تعدد وتنوع فرهنگی یا وجود فرهنگ های گوناگون و پرشمار
2- نقد و نقدپذیری فرهنگی
3- همزیستی و آمیزش فرهنگی (گل محمدی، 1386،169)
به بیان دیگر دادو ستدها یا مبادله های مصداق گفتگوهای فرهنگی هستندکه میزان اگاهی از وجود فرهنگهای دیگر، نقد و نقدپذیری فرهنگی و همزیستی و آمیزش فرهنگی را افزایش دهد60
2-6-1- شاخصهاي ارتباطات ميان فرهنگي
شاخصهاي ارتباطات ميان فرهنگي، ابزارهـاي ارزيـابي پسـرفت يـا پيشـرفت ايـن نـوع ارتباطات در عرصه گفتگوهاي بينالمللي و بازويي سنجشي براي راهبرد پردازان فرهنگي يك جامعه اسـت. ايجـاد نقاطي مانند: «گفت و گو، تنشزدايي، و احترام به فرهنگها و تمدنهاي جوامع ديگر»، در نخستين نمـايش اسـلام گستري پديدار گشت تا سرانجام آن شكل گيري مثلثي باشد كه اين نقـاط در سـه رأس آن قـرار گرفتـهانـد. البتـه، برونداد اين مثلث، به صدا درآوردن شيپور جنگ ستيزي است تا مقتدرانه بگوييم: «گفتگو، تكيه گاه اسلام گسـتري در آن سوي مرزهاي حجاز بوده است».
ابزارهاي سنجش ارتباطات ميان فرهنگي، ممكن است هر كدام به تنهايي نتوانند سد مستحكم و مقاومي براي پرهيز از وقوع جنگ ميان فرهنگها باشند، ولي تجميع آنها در يك مثلث، حوزهاي مقتدر براي پشتوانه فعاليتهاي هماهنگ اجتماعي و بين المللي است. اين مثلث، بنيانهاي ديوار بي اعتمادي را سست، و گفتمانهاي فرهنگي را جايگزين تنشهاي فرهنگي ميكند. به عبارت ديگر، چنين مثلثي وسيله تلطيف روابط ميان فرهنگي، و زمينهاي براي حاكميت حقوق مردم خواهد بود.61
2-6-2- ویژگیهای عمومی لازم جهت گفتگو مداری   
• به رسمیت شناختن اکثر عقاید
• به رسمیت شناختن آزادی فردی
• به رسمیت شناختن حق انتخاب فردی و همگانی
• ایجاد فرصتهای برابر
• ایجاد زمینه مشارکت
• ایجاد زمینه گفتگو
• حفظ هویت و ارزشهای فردی و همگانی
• حفظ حقوق فردی
• حفظ حقوق جمعی
• ایجاد زمینه امنیت روانی فردی
• عدم تمرکز قدرت
2-7- محیط و تاثیر مولفه های آن بر معماری
شکل کالبد مجتمع زیستی و اصول شکل دهنده و تعریف کننده اآن یکی از موضعات مهمی است که از آن به عنوان نشانه وحدت و یا تفرق جامعه یاد میشود. در هر شهری که هر ساختمان آن بخواهد من بگوید و عالما و عامدا بخواهد خویش را از دیگران متمایز نشان دهد عامل بروز عدم تعادل و ناهماهنگی و عدم تجانسی خواهد بود که به تشدید تفرقه اقل شهر کمک خواهد نمود.( نقی زاده، 1377) و یا اینکه شرایط کالبدی و شکلی محیط، هم میتواند امکان بروز خلاف و خطا و گناه را فراهم آورد و هم اینکه امکان آنرا منتفی نماید.
یکی از تاثیرات محیط بر انسان به نحوه نگرش انسان به چگونگی بهره گیری از نعمات دنیوی و اهداف مترتب بر این بهره گیری بستگی تام دارد.
انسان ساحت های وجودی و حیات متفاوتی دارد و به همان نحو نیز عالم ماده و از جمله محیط نیز طبق تفکر اسلامی واجد دو قلمرو ظاهر وباطن است که توجه به ان و تاثیر آن بر انسان میتواند مبین تحولات و دگرگونی های فرهنگی در اثر تماس انسان با محیط باشد. یکی از وجوه بارز این تماس و تصویر حاصل از آن، عناصر نمادین و معانی سمبلیک آنهاست که اولا منشا و معنا و درجه اهمیت آنها در هر جامعه و فرهنگی متفاوت بوده و ثانیا نقش آنها در اشاعه فرهنگی خاص قابل توجه است.
انسان براساس باورها و آیین و جهان بینی و فرهنگ خویش محیطی را میسازد که بتواند ضمن آنکه آینه اصول و ارزشهایش بوده و او را درجهت وصول به آنها یاری نماید. در ده های اخیر به انحا گوناگون این موضوع نیز مورد بررسی و تایید قرارگرفته که مختصات محیط تاثیری جدی بر رفتار و روان و در نتیجه تغییرات فرهنگی انسان دارند.
2-7-1- ویژگیهای عمومی پاسخدهی محیط جمعی
ویژگیهای عمومی پاسخ دهندگی محیط جمعی
صاحب نظر
هنجارهای کیفی پاسخ دهندگی محیطی
جیکوبز
لحاظ داشتن فعالیت های مناسب پیش از توجه به نظم بصری محیط- استفاده از کاربری های مختلف چه به لحاظ نوع استفاده و چه از نظر وجود ابنیه با سن های مختلف در یک ناحیه- توجه به عنصر خیابان- اختلاط اجتماعی و انعطاف پذیربودن فضاها- نفوذپذیری بافت که به مفهوم استفاده از بلوکهای کوچکتر شهری است.
لینچ
سرزندگی- معنی (حس)- سازگاری- دسترسی- کنترل و نظارت- فوق معیار کارایی- فوق معیار عدالت
ویولیچ
قرائت پذیری محیط- آزادی انتخاب- ایجاد انگیزش از طریق کاربرد فرم های شهری متباین- امکان زندگی اجتماعی در مقابل زندگی خصوصی- به گوش رسیدن آوای گذشته به مفهوم قابل قرائت بودن میراث های فرهنگی- لحاظ نمودن پیوندهای بومی منطقه ای در قالب طرح ها
بنتلی و همکاران
نفوذپذیری- گوناگونی- خوانایی- انعطاف پذیری- تناسبات بصری- غنای حسی- رنگ تعلق- کارایی از نظر مصرف انرزی- پاکیزگی(به حداقل رساندن الودگی هواو ..)- حمایت و پشتیبانی از طبیعت و حیات وحش
ترانسیک
حفظ تسلسل حرکت ها(ایجاد ارتباط)- محصوریت فضاها- پیوستگی لبه ها- کنترل محورها و پرسپکتیوها- ممزوج نمودن فضاهای درون و بیرون
کولمن
حفاظت تاریخی و مرمت شهری- طراحی برای پیاده ها- سرزندگی و تنوع استفاده- بستر و محیط فرهنگی- بسترو محیط طبیعی- توجه به ارزشهای معمارانه محیط
جیکوبز و اپلیارد
سرزندگی- هویت و کنترل- دسترسی به فرصت ها، تخیل و شادی- اصالت و معنا- زندگی اجتماعی و همگانی- خوداتکایی شهری- محیطی برای همه
تیبالدز
اهمیت مکانها نسبت به ساختمانها- استفاده از تجارب شهرسازی سنتی در ساخت و سازهای جدید- ادغام کاربری ها و فعالیت های شهری (کاربری های مختلط)- توجه به مقیاس انسانی در طرحها- تامین آزادی عابران پیاده- قابلیت دسترسی و انتخاب برای همگان- ایجاد وضوح و خوانایی محیط- توجه به ماندگاری و پایداری محیطی- توجه به رشد طبیعی و پویای محیط- ادغام مضامین نه گانه و دستیابی به ترکیبهای موثرتر محیطی
هاتن و هانتر
تنوع- تمرکز- دموکراسی(مردم سالاری)- نفوذپذیری- امنیت- مقیاس مناسب- طراحی ارگانیک- اقتصاد وابزارهای مناسب آن- روابط خلاقانه- انعطاف پذیری- مشورت و مشارکت دادن استفاده کنندگان در طرح ها
پاکزاد
زیبایی- وحدت- هویت- هماهنگی- نظم- ماندگاری- پایداری- تغییرپذیری

2-7-2- استنتاج نتایج پاسخدهی محیط بر حسب ویژگیهای گفتگو مداری
در ادامه و در راستای دستیابی به هنجارهای کیفی طراحی فضاهای شهری گفتگو مدار (ازادی مدار) هنجارهای کیفی پاسخ دهندگی محیط بر اساس ویژگیهای عمومی مردم مداری مورد سنجش و دسته بندی قرار گرفت که هنجارهایی که با ویژگی خاصی از مردم مداری و ازادی قرابت معنایی دارند مشخص شده و در گروه آن ویژگی قرار داده و بر این اساس هنجارهای کیفی طراحی فضاهای شهری آزادی مدار و گفتگو مدار استنتاج می شود.62
استنتاج هنجارهای طراحی فضاهای جمعی گفتگو مدار بر پایه مشترکات موجود در هنجارهای کیفی پاسخ دهندگی محیطی63
ویژگی های عمومی فضای گفتگو مدار

هنجارهای کیفی پاسخ دهندگی محیط
هنجارهای کیفی فضاهای جمعی گفتگو مدار
به رسمیت شناختن اکثر عقاید
استفاده از کاربریهای مختلط- سازگاری- گوناگونی- تنوع استفاده- محیطی برای همه- تنوع- انطباق پذیری
– امکان استفاده از فضا برای همگان
به رسمیت شناختن آزادی فردی
آزادی انتخاب- تامین آزادی استفاده کنندگان از فضا
– ازادی حرکت در فضا
به رسمیت شناختن حق انتخاب فردی و همگانی
قرائت پذیری محیط- آزادی انتخاب- انعطاف پذیری- قابلیت انتخاب برای همگان- ایجاد وضوح و خوانایی محیط- تغییر پذیری- ساختار و خوانایی
– ارائه گزینه های فضایی متعدد به استفاده کنندگان
ایجاد فرصتهای برابر
نفوذپذیربودن- دسترسی- دسترسی به فرصت ها، تخیل و شادی، خوانایی
– قابلیت دسترسی برای همگان
ایجاد زمینه مشارکت
اختلاط اجتماعی- ایجاد انگیزش از طریق کاربرد فرم های شهری متباین- رنگ تعلق- زندگی اجتماعی و همگانی- مشورت و مشارکت دادن استفاده کنندگان در طرح ها- کیفیت عرصه همگانی
– مشارکت در خلق و استفاده از فضا
ایجاد زمینه گفتگو
اختلاط اجتماعی- زندگی اجتماعی و همگانی- وجود فضاهای همگانی و فضاهای خاص- روابط خلاقانه- کیفیت عرصه همگانی- مراودات اجتماعی
– قابلیت گففتگو و تعامل چهره به چهره در فضا
حفظ هویت و ارزشهای فردی و همگانی
معنی(حس)- به گوش رسیدن آوای گذشته به مفهوم قابل قرائت بودن میراث های فرهنگی- غنای حس- رنگ تعلق- حفاظت تاریخی و مرمت شهری- بستر و محیط فرهنگی- توجه به ارزش های معمارانه و محیط- اصالت و معنا- استفاده از تجارب شهرسازی سنتی در ساخت و سازهای جدید- زیبایی- وحدت- هماهنگی- حفاظت تاریخ- نگهداری
– قابلیت معناگرایی محیط
حفظ حقوق فردی
توجه به مقیاس انسانی در طرح ها- مقیاس مناسب
– مقیاس مناسب
حفظ حقوق جمعی
امکان زندگی اجتماعی در مقابل زندگی خصوصی
– مقیاس انسانی
– تعریف شدگی قلمروها
ایجاد زمینه امنیت روانی فردی
سرزندگی- رنگ تعلق- ایجاد وضوح و خوانایی محیط- امنیت- انعطاف پذیری
امنیت و رفاه روانی
عدم تمرکز قدرت
عدالت- برابری و مساوات- نظارت
پراکندگی مناسب امکانات

فصل سوم:
تحلیل نمونه ها
شامل:
الف: پیشینه مراکز فرهنگی در برخی از کشورهای جهان
 ب: پیشینه ی مراکز فرهنگی در ایران  
ج: بررسی نمونه های موردی فرهنگسرا( ایرانی )
•  فرهنگسرای نیاوران
• مركز بين المللي فرهنگي اصفهان
• مرکز فرهنگی دزفول
د: بررسی نمونه فرهنگسرای خارجی
• مرکز فرهنگی تی جی بائو
ه: جدول نتیجه گیری

3-1- پیشینه مراکز فرهنگی در برخی از کشورهای جهان
3-1-1- فرهنگسرا در یونان و روم
هنگام گفتگو درباره ی فضاهای فرهنگی و تفریحی اغلب حضور در چنین فضاهایی برای پرکردن اوقات فراغت را پدیده ای نسبتاً مدرن می پندارند و آن را محصول تحولات صنعتی اواخر قرن نوزدهم واوایل قرن بیستم وبه تبع آن کاهش ساعات کار می دانند.اما درطول تاریخ ، حضور در  چنین فضاهایی بخشی ازفعالیتهای آگاهانه انسان در جوامع بشری ازجشن های المپیا در یونان و تماشای گلادیاتورهای رومی گرفته تا فستیوالها ، مراسم مذهبی وآیینی ،کنسرتها،اپرا، سینما،و… بوده است. بنابراین،ریشه ی تاریخی این فعالیتهاوفضاهای مربوطه به آنهادرغرب را بایددرجشنها ونمایش های یونان باستان جست وجوکرد. هرچندکه جشن های آیینی ریشه ای قدیمی تردارد، اولین نمونه ی نظام یافته جشن-به مثابه ی یک فعالیت اجتماعی-متعلق به یونان باستان است. البته یونانیان علاوه بر جشن های مختلف ، نمایش را نیزبسیارارزشمند میدانستند وآن را نه فقط یک سرگرمی بلکه بزرگداشتی شاعرانه وهنرمندانه از اعتقادات عمیق مذهبی واجتماعی قلمداد می کردند. تماشاخانه های(تئاتر) یونان در دامنه تپه ها ساخته می شد،شیب دامنه فضای لازم برای نشستن تماشاگران وگودترین نقطه محل برگزاری برنامه ها بود. معماری تماشاخانه ها پس ازیونان در روم تداوم یافت. عقیده بر این است که رومیها ساختاربومی مشخصی برای آن نداشتندوآن را ازمعماری یونان اقتباس کرده وبا تمایلات وعلایق خود تغییرداده اند وتا قبل ازآن، ازسازه های چوبی موقت برای برگزاری چنین برنامه هایی استفاده می کردند
  باظهوردین مسیحیت ورسمیت یافتن آن ،سرنوشت نمایش هم تغییر کرد.در قرون وسطی ، کلیسا دشمن نمایش شد،اما محبوبیت نمایش در میان مردم به قدری بود که این عناد تاثیری نداشت و درنهایت ، کلیسا راه دیگری درپیش گرفت وآن ، همسویی وسازگاری با نمایش بود. به طوری که دیرها وکلیساها محل آفرینش درام شدند ونمایش زندگی پردردمسیح وتوانمندی های روحی او جایگزین نمایشهای شاد دهقانان شد.ولی نمایشها نیز، مانندآیین دعا ونیایشهای جمعی ،در کلیسا انجام می شد.اما به تدریج از قرن دوازدهم به بعد، نمایشهای مذهبی بغرنج تر ومفصل تر ازآن شد که بتوان آنها را درفضای سرپوشیده انجام داد.به همبن دلیل در بیرون محوطه ی کلیسا سکویی برای اجرای نمایشها ساخته شد.با ضعیف شدن روحانیت وکاهش تسلط کلیسا برمسائل اجتماعی وهنری ، محل اجرای نمایشها نیزاز محوطه ی جلوی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های فضای معماری، تحلیل اطلاعات، سیستم عصبی، کتاب مقدس Next Entries پایان نامه با کلید واژه های هنرهای زیبا، طراحی شهری، زبان فارسی، پهلوی اول