پایان نامه با کلید واژه های به رسمیت شناختن، معیارهای طراحی، پوشش گیاهی، ظرفیت حرارتی

دانلود پایان نامه ارشد

رطوبتی شهر قم در ماههای مختلف سال مشخص شده است.70

موقعیت و زوایای تابش خورشید در عرض جغرافیایی 35 حداقل و حداکثر درجه حرارت ماههای سال

میزان تاثیر حرارت در ساعات و فصول مختلف سال در جبهه شمالی میزان تاثیر حرارت در ساعات وفصول مختلف سال در جبهه جنوبی
نتایج عمده ای که از ین جدول استنباط شده به شرح زیر است:
1- شرایط سرد، ماههای آذر و دی بعنوان ماههای سرد تلقی میشوند که در این ایام استفاده از وسایل گرمازا ضروری خواهد بود.
2- شرایط خنک، سه ماه آبان، بهمن و اسفند جز ماههای نیمه سرد یا به عبارتی بهتر خشک سال هستند و تنها در بعضی ساعات روز استفاده از وسایل گرمازا ضرورت خواهد داشت، انتخاب و بکاربردن مصالح و فرم معماری مناسب و انتخاب جهت مطلوب برای ساختمانها، جهت کسب انرژی تابش و ذخیره گرما در داخل ابنیه بسیار موثر خواهد بود.
3- شرایط مناسب، ماههای اردیبهشت و شهریور مناسبترین و راحتترین ماههای سال برای زندگی در شهر قم محسوب میشوند و در ماههای فروردین و مهرماه هم به جز ساعاتی در شبانه روز مابقی کاملا قابل تحمل و مناسب هستند. نکته دیگر اینکه طی ماههای اردیبهشت تا شهریور به راحتی میتوان از هوای آزاد جهت نشستن و یا خوابیدن استفاده نمود و پیش بینی بهارخواب و ایوان در نقشه های معماری ضروری است.
4- شرایط گرم، ماههای تیر و مرداد ماههای گرم را تشکیل میدهند که در این مدت میبایستی از تابش مستقیم آفتاب دوری کرد و امکانات محافظتی ایجاد نمود. احداث سایه بان و انتخاب جهت مطلوب برای ساختمانها و مصالح مناسب تا حدود زیادی میتواند شرایط را برای زندگی در فضاهای سربسته بهبود بخشد.
4-3-3- باد:
بادهای موجود در شهر قم در ماههای مختلف سال جهات مشخصی دارند. براساس آمارهای موجود هواشناسی بادهای شمال غرب و سپس غرب که در فاصله ماههای بهمن تا اردیبهشت از سمت دریای مدیترانه و دریای سیاه میوزند پس از عبور از سلسله کوههای غربی ایران نزول نموده و رطوبت نسبی آن به حداقل کاهش می یابد. این بادها در مرتبه اول این فاصله زمانی قرار داشته و اکثر بارندگی های انجام شده در شهر قم متاثر از این جبهه های هواست (باد مناسب). در فاصله زمانی ماههای خرداد تا شهریور بادهای شرق و پس از شمال شرق در مرحله اول قرار داشته و به علت عبور از اراضی گرم کویر و عبور از ارتفاع پایین خشک و گرم هستند و به لحاظ خشک بودن عامل دیگری برای کاهش رطوبت و همچنین تشدید نوسان دمای منطقه در شبانه روز میباشد (بادهای نامناسب) و بادهایی که در ماههای مهر تا دی میوزند عمدتا در نیمدایره غربی قرار دارند و تا حدودی از دمای جبهه غربی متاثر میباشند.71
گلباد های ماهیانه و سالیانه
4-3-4 – انتخاب جهت مناسب ساختمانها:
تصویر 1-1: جهت قرارگیری ساختمان با توجه به اقلیم
نتایج بدست آمده در نمودارهای قبلی بیان شده که با توجه به آن روشن میشود که بهترین جهت برای احداث ساختمانها در اقلیم قم، که کمترین میزان تابش در فصل گرم و بیشترین میزان دریافت تابش در فصل سرد را داشته باشد حدودا 15 درجه به سمت جنوب شرق است لازم به ذکر است که از 35 درجه جنوب شرقی تا 20 درجه جنوب غربی همچنان به عنوان جهات مجاز میتواند تلقی گردد.
: وضعیت مطلوب و مجاز قرارگیری ساختمانها
4-4- نتایج و پیشنهادات کلی
الف: همانطور که ذکر شد حدود 15 درجه به جنوب شرق مطلوبترین جهت برای احداث بنا خواهد بود اما محدوده بین 35 درجه جنوب شرق تا 20 درجه جنوب غرب نیز قابل قبول است.
ب: ساختمانهایی که سازماندهی آنها به گونه ای است که یک حیاط داخلی را در برمیگیرند (احتمالا تنها قسمتی از حیاط بوسیله ساختمان محصور شده بقیه بوسیله دیوار تکمیل شده است) نیز مقاصد مشابهی را برآورده مینماید، چنین حیاطهایی حتی بدون داشتن حوض، آب و درخت، فضای دلپذیری را نسبت به محیط خارج، برای استفاده یا چشم انداز ایجاد میکنند.
ج: دیوارهایی معمولا مرتفع که یک حیاط داخلی را محصور مینمایند مقاصد مفیدی را برآورده میسازند، مثل حفاظت در مقابل بادهای داغ و سوزان، گردوغبار و حیوانات ولگرد و همچنین جلوگیری از هدررفتن رطوبت کم و نگاهداری هوای خنک شده بوسیله تبخیر، اما نیاز روانی به فضاهای خصوصی و نیاز به تعیین حدو مرزی بین فضای ساخته شده و دنیای خشن خارج نیز از اهمیت کمتری برخوردار نیست.
د. جداول ماهونی گویای مصالح ساختمانی، ابعاد دیوارها و سقفهای مناسب آب و هوای قم است که در فاصله زمانی بیش از 8 ساعت حرارت را از خود عبور میدهند. (نظیر خشت و گل، آجر و بتن) بکاربردن در و پنجره های چوبی و یا در مواردی در و پنجره دوجداره نیز توصیه میشود.
هـ . استفاده از سایه بان و ایوان نیز توصیه میشود. همچنین به کمک بالا بردن رطوبت از طریق کاشت گیاهان مناسب میتوان دوران احساس آسایش در شهر قم را طولانی تر ساخت و این مطلب به خوبی در جدول بیوکلماتیک مشهود است.
ز. کاشت گیاهان مناسب در کلیه کوچه ها و میادین و مراکز دیگر نیز از نظر ایجاد سایه مطلوب خواهد بود. گیاهکاری به وجود آب محدود شده است. در هر صورت گیاهکاری در فضاهای محصور مفید تر است تا در فضای باز، درختهای همیشه سبز(سرو، کاج) بوته ها، انجیرها، گیاهان خزنده و بالارونده و چند نمونه از علفها را میتوان مورد استفاده قرار داد. گیاهکاری میتواند فضای دلپذیری در پیاده روها ایجاد کند، حتی گیاهانی که در گلدان کاشته میشوند میتوانند نقش مهمی را ایفا کنند. نگهداری چمن مشکل است. گیاهان بالارونده از ارزشمندترین گیاهان هستند چون محوطه سبز وسیعی را برای چشم انداز ایجاد میکنند یا در صورتی که روی داربست یا شبکه ای از سیم نگهداری شوند، فضای سرپوشیده ای بوجود می آورند که سایه دلپذیری را ایجاد میکنند.
4-4-1- جدول نتیجه گیری
نوع ویژگی

عنوان

مشخصه

تدابیر
اقلیمی
تابش خورشید
نور جنوب شرق مناسب

-کشیدگی ساختمان های اصلی و با تراکم ماندنی در جهت شمال شرق-جنوب غربی یا شرقی- غربی

نور غرب نامناسب

-احراز از نور نامناسب غرب در ساختمان های باکشیدگی شمالی- جنوبی با استفاده از سایبان
-گذاشتن قسمتهایی با روحیه عبوری(درجه دوم) درین جهات

ایجاد انرژی گرمایی زیاد
-چرخش ساختمان های اصلی در جهت شمال شرق- جنوب غرب
-استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی بالا (بتن سبک)

حداکثر جذب انرژی خورشیدی در تابستان روی سقف و سطوح افقی
-استفاده از بام سبز روی سقف
-استفاده از گنبد

دما و حرارت
صرفا 2 ماه سال درجه حرارت مناسب است.
-ایجاد خرداقلیم در سایت با کاشت درختان
-ایجاد گودال باغچه در سایت
-استفاده از آب وگردش آن در سایت
-ایجاد پیش فضاها جهت جلوگیری از اتلاف انرژی
-استفاده از سایبان چوبی، در و پنجره چوبی عایق
-استفاده از سقف دو پوسته با لایه خالی هوا

رطوبت
کم رطوبت و خشک
-تامین رطوبت سایت با استفاده از درختان، گیاهان رونده، گردش آب

باد
باد مناسب غربی
-استفاده از باد مناسب جهت کوران و تامین اسایش ساختمان

باد نامناسب شرقی
-ایجاد حایل در برابر باد با وجود درختان و پایین بردن کف حیاط اصلی
طبیعی
مشخصات ارتفاعی
وجود اختلاف ارتفاع بین سایت و رودخانه کنار آن (سایت مسطح است)
-گذاشتن بازشوهایی در جهت رودخانه برای استفاده از کوران هوا
-استفاده از تراس برای دید مناسب

زلزله خیزی
میزان خطر در حد متوسط
-طراحی سازه مناسب و مقاوم
-استفاده از مفصلهای ارتباطی که ساختمان ها را کاملا از هم مجزا میکند

آبهای سطحی و زیرزمینی
سطح آب زیرزمینی پایین است و رودخانه فصلی در کنار سایت قرار دارد

پوشش گیاهی
بدون پوشش گیاهی خاص در سایت
اطراف سایت بعلت وجود دو بوستان، پوشیده از درخت است
-ایجاد بازشوها و دیدهایی به بوستان اطراف
4-4-2- راهکارهاي طراحي اقليمي (استفاده شده در طرح) :
استفاده از پوشش گياهي در داخل و خارج بنا

بکار بردن سطوح آب براي ايجاد خنکي
احداث پاسيو داخل ساختمان؛ تقليل دما و افزايش رطوبت
راهروي سرپوشيده نيمه باز؛ ايجاد سايه و کوران هوا

فصل پنجم:
نتایج
شامل:

الف: راهکارهای طراحی
• معیارهای طراحی
ب: نظام طراحی
ج: معنای معمارانه مفاهیم گفتگوی فرهنگی در قالب طراحی مرکز همایش و گفتگوی فرهنگی
د: فضاهای مورد نیاز
• گفتگو
الف: گفتگوی چهره به چهره
ب: گفتگوی مجازی
ج: گفتگوی غیرحضوری
• فضای اداری
• فضاهای تاسیساتی
• فضای عرضه محصولات فرهنگی
• فضای آموزشی
• فضای خدمات عمومی
د: طراحی فضاها
• فضای گفتگو
• فضای اداری
• فضاهای تاسیساتی
• فضای عرضه محصولات فرهنگی

5-1- راهکارهای طراحی
5-1-1- معیارهای طراحی
انچه بعنوان معیار طراحی تعریف میگردد تعیین کننده میزانی معین جهت ارتباط داده های حاصل از بخش شناخت و مبانی نظری میباشد. این معیارها حدود و نسبت های موجود در ابعاد مختلف معماری را مشخص می نماید. مناسبات شکل، معنا و عملکرد با یکدیگر در تبیین معیارهای طراحی عبارتند از :
• نسبت شکل با شکل: سازگاری، تعادل، تکامل، انسجام
• نسبت شکل با معنا: نمادین، قابل فهم، کنایه، ابهام، دریافت های دوگانه
• نسبت شکل با عملکرد: سازگاری، سنخیت، همگونی، تناسبات فیزیکی و کالبدی
• نسبت معنا با معنا: اشتراک فرهنگی همسویی، هماهنگی با اهداف
• نسبت معنا با عملکرد: سازگاری، سنخیت، همگرایی
• نسبت عملکرد با عملکرد: مکمل، وابسته و پیوسته، سازگاری، سلسله مراتب، تجانس
5-2- نظام طراحی
بیان اشکال و صور در قالب نظام هایی صورت می گیرد که هرچند هریک به تنهایی قادر به بیان موضوع می باشد اما ترکیب این نظام ها بیان شکل را به حد کمال میرساند. این نظام ها عبارتند از :
• نظام هندسی: نظام طراحی که مبتنی بر اصول هندسی میباشد و نخستین گام در ارائه اشکال و صور است. اتصال نقاط، خطوط، صفحات و احجام زمانی معنایی هندسی می یابد که خود متکی بر اصول مرکزیت، تقارن، توازن، تعادل، مدولاسیون، محدودیت و تکثیر رفتار کند. به کارگیری هریک ازین اصول در خلق اشکال و ساماندهی آنان روند طراحی را از طراحی صرف خارج نموده و با بار معنایی همراه میسازد.
• نظام زیبایی شناسانه: دستیابی به اصولی که بتواند زیبایی را در قالبی مشخص بگنجاند و درک و شناخت آن را بر پایه این اصول میسر گرداند همواره دشوار بوده است. اصول زیبایی شناسی درون ذاتی و برون ذاتی را میتوان در قالب نگاه کلی گرایانه به اشکال جستجو نمود. در این راستا اصول ترکیب، تمایز و تنوع، ریتم وهماهنگی در ساماندهی اشکال مورد توجه میباشد.
• نظام نمادین: مهمترین روش بیان اشکال بعد نمادین آنان براساس رموز، نشانه ها و نمادهایی است که معنا و مفهومی فراتر از صورت ظاهری دارد. این نظام در چند بعد نمادهای عددی و نمادهای شکلی و رنگ و نور جلوه می کند. نمادهای عددی مانند 4، 7، 12، 14 … شامل اعدادی است که به نوعی از تقدس و ارزش خاص معنایی برپایه باورها برخوردار است. نمادهای شکلی نیز اشکالی مانند مربع، دایره، ماندالا، مکعب، کره و … را شامل میشود که در باورهای مردم از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

5-3- معنای معمارانه مفاهیم گفتگوی فرهنگی در قالب طراحی مرکز همایش و گفتگوی فرهنگی
مفاهیم بررسی شده
ویژگیهای مفاهیم بررسی شده
معنای معمارانه مفاهیم
تعاملات فرهنگی
به رسمیت شناختن اکثر عقاید
• امکان استفاده از فضا برای همگان

به رسمیت شناختن آزادی فردی
• ازادی حرکت در فضا- عدم وجود دسته بندی سفت و سخت در تقسیم فضاها

به رسمیت شناختن حق انتخاب فردی و همگانی
• ارائه گزینه های فضایی متعدد به استفاده کنندگان

ایجاد فرصتهای برابر
• قابلیت دسترسی برای همگان

ایجاد زمینه مشارکت
• مشارکت در استفاده از فضا

ایجاد زمینه گفتگو
• قابلیت گفتگو و تعامل در سطوح مختلف از مجازی گرفته تا چهره به چهره در فضا

حفظ هویت و ارزشهای فردی و همگانی
• قابلیت معناگرایی محیط

حفظ حقوق فردی
• مقیاس مناسب

حفظ حقوق جمعی
• مقیاس انسانی
• تعریف شدگی قلمروهای جمعی و فردی

به روز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های معماری سنتی، استان تهران، پوشش گیاهی، معماری پایدار Next Entries پایان نامه با کلید واژه های مکانیابی، کاربری اراضی، معماری ایران، معماری ایرانی