پایان نامه با کلید واژه های بهره وری کل عوامل، بهره وری کل

دانلود پایان نامه ارشد

هاده نقش دارند، اندازه گیری شاخص های بهره وری کار آسانی نیست.
به منظور اندازه گیری تغییرات بهره وری، شاخص های عددی برای اندازه گیری میزان محصول تولید شده و عامل تولید بکار گرفته شده در دو دوره زمانی برای یک بنگاه(یا دو بنگاه در یک دوره زمانی) استفاده می شود. در مقایسه دوتایی، زمانیکه دو دوره زمانی و یا دو بنگاه با یکدیگر مقایسه می شوند، از شاخص بهره وری کل عوامل (TFP) استفاده می شود.
شاخص بهره وری کل عوامل را برای دو دوره زمانی و یا دو بنگاه tوs در نظر بگیرید، این شاخص به صورت زیر معرفی می شود:
ln⁡〖〖TFP〗_(s,t) 〗=(s,tمحصول شاخص )/(s,t نهاده شاخص)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های رتبه بندی، تحلیل پوششی، تحلیل پوششی داده ها، کارایی فنی Next Entries منابع مقاله درباره يﺎﻫ، ﻖﯿﻘﺤﺗ، نآ، ﻞﺼﻓ