پایان نامه با کلید واژه های بندر عباس، رشد جمعیت، توسعه پاید، توسعه شهر

دانلود پایان نامه ارشد

به همان اندازه زیان آور است که این موضوع نادیده گرفته شود.
جلب مشارکت مردمی، آموزش و آگاه کردن و گشودن دنیای جدید از تجربیات به روی آنان به همراه سهیم کردن آنها در تنظیم برنامه ها، تدوین هدف اجرایی در توانمند سازی فضاهای شهری و از جمله بافتهای قدیمی اهمیت چشمگیر و حیاتی دارد. در عین حال لازم است مشارکت مردم از مداخله فردی آنان به مشارکت سازمانها و نهادهای اجتماعی مردم در اخذ تصمیمات کلان تر ارتقاء یابد.
2-3-7-6- راهکارهای تأمین منابع مالی
سرمایه گذاری و ایجاد درآمد.
مشارکت در جلب سرمایه.
تأمین مالی از طریق بانکها، دولت و اوراق مشارکت.
تشکیل شرکتهای سهامی عام و واگذاری اولویت خرید سهام شرکت به فروشندگان املاک و ساکنین.
معاوضه زمین با زمین معادل با متراژ کمتر( بستگی به وضعیت محلی زمین در وضعیت جدید ساخت) طبق کاربری و طرح مصوب( مخصوص ساکنان دارای امکانات مالی).
انتشار اوراق مشارکت در عمران اراضی درون بافت فرسوده با ضمانت مجری طرح یا دولت به صورت محلی (عبده تبریزی، 1376، ص 583)
2-3-8- دیدگاه توسعه پایدار
بافت قدیم در دوران معاصر با یک تضاد اساسی روبه رو شده است. از یک طرف هویت تاریخی و فضایی آنها بر اساس هویت انسانی، اقتصاد پیشه وری و فرهنگ ماقبل صنعتی شکل گرفته و از طرف دیگر با نیازها و الزامات نیرومند عصر صنعتی و پسا صنعتی روبه رو شده است. جدایی و بریدن از میراث گذشته شهر به بی هویتی و آشفتگی می انجامد و از طرفی مقاومت در برابر سبکهای جدید زندگی شهری به انزوا و جدایی از تحولات جهانی منجر می شود( مهدیزاده، 1384، ص 14). مقابله با این تضاد و بحران به یک رویکرد راهبردی دراز مدت و نگرش علمی و جامع نیاز دارد. شاید مناسب ترین راهکار در این زمینه، توسعه شهری پایدار و تدوین دستور کار ملی توسعه شهری پایدار است. نظریه توسعه پایدار در راستای حمایت از منابع محیطی ارائه شده است.
مبانی نظری این رویکرد بر نگهداری منابع در حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد کردن کمترین ضایعات به منابع تجدید ناپذیر مطرح است ( بلورز،1994، ص 6). این نظریه راه رسیدن به این اهداف را از طریق اتخاذ سیاست کاربری صحیح و اجرای طرحهای حفاظتی از زمین و بنا به منظور استفاده بهینه از زمین و منابع برای حال و آینده با وارد کمترین ضایعات، نگهداری و ساماندهی می شود. در تمامی طرحها و پروژه های اجرایی توجه به اهداف اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی در رأس سیاستگذاریها و برنامه ر یزی توسعه شهری قرار می گیرد.
امروزه همراه با رشد پدیده جهانی شدن، گسترش ارتباطات و رواج اقتصاد، نقش فرهنگی شهرها ابعاد وسیعتر و جدی تر پیدا کرده است و شهرها به عنوان کانونهای تحرک توسعه ملی و مشارکت در اقتصاد و فرهنگ جهانی، ناگزیرند که در کنار تولید و توزیع اقتصادی به تولید و توزیع فرهنگ و دانش بپردازند، دستیابی به این منظور به فضاهایی با هویت خلاق و پر جاذبه نیاز دارد. از این نظر ارزشهای فرهنگی، تاریخی، تقویت هویت فضایی و کیفیت محیط شهری مورد توجه قرار می گیرد.
در بستر چنین شرایطی که در دو سه دهه اخیر، موضوع ساماندهی بافت قدیم شهری با رویکرد توسعه پایدار شهری جایگاه استواری در عرصه شهرسازی پیدا کرده است تا با تقویت معیارها و ارزشهای اجتماعی و فرهنگی سبب تقویت نمادها و نشانه های هویت بخشی تاریخی، اجتماعی و فضایی شود. در این دیدگاه توسعه و عمران کالبد در بافت قدیم زمانی می تواند پایدار باشد که بتواند هم نیازهای اقتصادی و مادی و هم نیازهای اجتماعی و فرهنگی و روانی مردم در حال و آینده پاسخ گوید. از این نظر زمین دارای خواص و ویژگیهای کالائی، فصایی کارکردی، زیبا شناختی و فعالیتی است که می باید در برنامه ریزی شهری مورد توجه اساسی قرار گیرد.
این دیدگاه معتقد است اگر چه احیای کالبدی، اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی در تعامل و مرتبط با یکدیگرند اما احیای اقتصادی را می توان جنبه کارکردی و ضامن احیای کالبدی و اجتماعی تلقی کرد اما نه به طریقی که موجب شود هویت تاریخی، اجتماعی و شهرهای سنتی از بین برود. در این مورد توجه به ظرفیتهای محدود اقتصادی بافتهای قدیمی در رونق اقتصادی نیز بسیار مهم و ضروری است. این اقدام مهم باید در قالب راهبردهای مدون برنامه ریزی شده و یا با هدف حفظ جنبه های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی و زیست محیطی در قالب کالبد نمود پیدا کند.
به این ترتیب احیای اقتصادی به تداوم حیات حقیقی و سازگار مراکز قدیمی شهرها می انجامد و توسعه پایدار بافتهای قدیمی و ارزشمند شهری کشور را تضمین می کند.
2-4- نتیجه گیری
در صفحات گذشته با ایجاد و اختصار مهمترین تئوریهای ارائه شده در زمیته طرح توسعه شهرها و محلات شهر آورده شد. هر یک از طرحها براساس هدفهای مشخصی مانند انسجام روابط اجتماعی، نزدیکی انسان به طبیعت و فضای سبز، حل مسائل مربوط به تردد و عبور و مرور و سیستم های پخش تسهیلات وتأسیسات عمومی، به گونه ای تلاش در زمینه حل این مسائل دارند و هریک نقطه نظر خاصی را به عنوان هدف طرح خود برگزیده اند و هر کدام برای نقطه نظر خاصی و با شرایط متنوع ای پیشنهاد گردیده اند.
بررسي تجارب جهان و ايران در امر مداخله در بافت هاي قديمي نشان دهندة اين مطلب است که اين بافت ها با توجه به موقعيت و قدمت آن ها داراي ارزش زيادي مي باشند، به همين دليل، دولت ها براي احياي آن ها اقدام می کنند. اولين تجربة دخالت در بافت قديم در کشورهاي اروپايي صورت گرفت، بعد از آن طرح هاي زيادي در بافت هاي قديمي براي احياي آن ها اجرا شد. در واقع عملي که در ابتدا و خصوصاً در کشورهاي اروپايي باعث توجه به بهسازي و احياي بافت شهرها شد، تخريب بافت بر اثر جنگ جهاني، فرسودگي بناهاي با ارزش تاريخي و عدم ارتباط مناسب اين بافت با بافت جديد مي باشد. اين دخالت ها از تک بناها شروع و به مرور گسترده تر شدند. از جنبة کالبدي صرف بودن به همه نگر بودن تبديل شد. به طور كلي برخورد با موضوع حفاظت و صيانت از ميراث تاريخي تابع تحولاتي بوده كه در دوران مختلف پيش آمده و هر بار سيستم دفاعي مشخصي براي مقابله با نقش ويرانگر آنها برگزيده شده است. مهم ترين اهداف کشورها از اجراي طرح ها، جلوگيري از تخريب بناهاي با ارزش، هماهنگي بافت قديم و جديد و جذب گردشگر مي باشد، البته اين اهداف در مواردي متفاوت هستند. اما هدف اصلي از تمام طرح ها برگرداندن حيات و رونق به اين بافت مي باشد.
بررسی تجارب طرح‌های شهری موفق در دنیا حاکی از بکارگیری به جا و مؤثر راهکارهای ذیل است:
بهره‌گیری حداکثر از مشارکت مردم.
بکارگیری راه‌حل‌های متعدد در مواجهه با مسائل چندوجهی.
طراحی منطقی و هماهنگ با خواست‌های گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ.
دوره هاي دخالت در بافت قديم در ايران را مي توان به صورت زير دسته بندي کرد:
دورة اول، بين سالهاي 1300 تا 1339 شمسي: نتيجة آن تخريب اغلب بناهاي سنتي و قديمي شهرهاايجاد عمارات و ساختمان‌هاي متعدد به سبك كشورهاي غربي.
دورة دوم از سال 1341 تا 1357 هـ .ش. : برگزاري سمينار و تصويب بعضي از قوانين در مورد بافت قديم.
دورة سوم بعد از انقلاب: در اين دوره به بافت قديم توجة زيادي شد. در کل فعاليت ها در بافت قديم را به 6 مرحله تقسيم مي کنيم: طرح هاي روانبخش، بهسازي شهري، محورهاي فرهنگي‌ـ تاريخي، نوسازي و بازسازي(تجميع)، بافت مسأله‌دار شهري، عمران و بهسازي شهري.

فصل سوم
معرفی محدوده مورد مطالعه و روش شناسی پژوهش

مقدمه
استان هرمزگان با وسعت 8/68475 كيلومتر مربع در جنوب ايران ما بين مختصات جغرافيايي 25 درجه و 23 دقيقه تا 28 درجه و 57 دقيقه عرض شمالي و 52 درجه و 41 دقيقه تا 59 درجه و 15 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ واقع شده است . اين استان از شمال و شمال شرقي با استان كرمان از جنوب با استان سيستان و بلوچستان و از غرب با استانهاي فارس و بوشهر همسايه است. تنگه هرمز يكي از حساس ترين و حياتي ترين گذرگاهها آبي عصر حاضر در قلمرو سياسي اين استان قرار دارد. اين تنگه هلالي شكل 187 كيلومتر طول دارد . عمق تنگه هرمز به دليل شيب تند كف آن از قسمت شمال به جنوب متغير است. به طوري كه در نزديكي جزيره لارك در حدود 36 متر و در ساحل جنوبي نزديك شبه جزيره مسندام 180 متر است.
شکل (3-1) موقعیت مکانی بافت فرسوده شهر بندرعباس
3-1- معرفی محله سورو بندرعباس
همان طور که موقعیت استان هرمزگان در کشور مورد بحث قرار گرفت اکنون به مرکز استان که همان شهر بندرعباس می پردازیم که خود دارای بافت فرسوده و تاریخی زیادی است می باشد، که محلات سورو، نخل ناخدا، چاهستانیها، خوجه عطا و شهرک توحید از جمله مهمترین بافتهای این شهرستان محسوب می شوند، محله سورو از جمله قدیمی ترین و مهمترین بافت کهن این شهرستان محسوب می شود، مورد مطالعه و بحث و بررسی این پژوهش قرار گرفته است.
محله باستانی سورو به عنوان یکی از سکونتگاههای دهگانه شهر بندر عباس شناسایی شده است. با وسعتی معادل 139 هکتار و جمعیت 9453 نفر ( مطابق سر شماری نفوس و مسکن سال 1390)، در جنوب غرب بندر عباس و در حاشیه دریا واقعشده است. این محله از شمال با شهرکهای مسکونی، از شرق با دریای خلیج فارس و از جنوب با اراضی نیروی دریایی محصور شده است.
با توجه به تعریفی که از دامنه جمعیتییک محله (جمعیت بین 10تا 15 هزار نفر) وشعاع عملکردی آن(شعاع 500 متر)در ادبیات شهر سازی وجود دارد،همچنین وجود لبه های قدرتمند مذکوری که در اطراف این محدوده وجود داشته و آن را از سایر اراضی مجاورش جدا کرده است و در نهایت عملکرد سکونتگاه های آن، محدوده ی مورد مطالعه این طرح، درمقیاس یک محله عمل می کند .این محله با توجه به ویژگی های کیفیت کالبدی و چگونگی شکل گیری و توسعه آن به عنوان یکی از سکونتگاه های غیر رسمی دهگانه ی بندر عباس شناسایی شده است همچنین از لحاظ تفسیمات مدیریت شهری شهر بندر عباس (مطابق تقسیمات پیشنهادی طرح راهبردی -ساختاری سال1387مهندسین مشاور شارمند) ،محله سورو در ناحیه 1 منطقه 3 بندرعباس واقع شده است..
همانطور که گفته شد این محله با جمعیتی معادل 9435 نفر،2.4 درصد از کل جمعیت شهر بندر عباس را درخود جای داده است و دارای تراکم جمعیتی معادل 83.4 نفر در هکتار می باشد. جدول زیر برخی از شاخص های این محله را نسبت به ناحیه و منطقه ذیربط و کل شهر بندرعباس مقاسیه کرده است.

شکل(3-2) موقعیت کلی محله سورو

شاخص ها
محله سورو
ناحیه 1
نسبت به ناحیه1
منطقه3 شهرداری
نسبت به منطقه3 شهرداری
شهر بندرعباس
نسبت به شهر بندرعباس
جمعیت(نفر)
9435
16403
4/68
84119
11
379301
2.4
مساحت(هکتار)
139
278
6/46
16014
7
5/5323
2.1
تراکم ناخالص جمعیتی
83.4

4/146

0
75
0
جدول شماره (3-1) مشخصات و ویزگیهای کلی محله سورو

3-2- مطالعات اجتماعی
3-2-1- بررسی تحولات جمعیتی طی سالهای 90-1385
نتایج حاصل از سرشماری مرکز آمار در سال 1385، نشان می دهد که جمیعت محله سورو برابر با 8874 نفر بوده است براساس کل سرشماری مشاور در سال 1390 جمعیت این محله به 9453 نفر افزایش یافته که این امر حکایت از رشد 1.6 درصدی جمعیت در محله سورو طی سالهای 90-1385 دارد. چنانچه میزان رشد جمعیت در محله سورو با میانگین رشد جمعیت در شهر بندرعباس(3.3درصد) مقایسه شود نشان می دهد که رشد جمعیت این محله از میانگین شهر بندرعباس کمتر است. ساحلی بودن و وجود فرصتهای شغلی نظیر صیادی، ارزان بودن قیمت زمین و مسکن و بالا بودن میزان امنیت از جمله دلایل افزایش جمعیت در این محله به شمار می رود.
جدول شماره (3-2) تحولات جمعیت طی سالهای 90-1385 در محله سورو
1389
1385
عنوان
9453
8874
جمعیت
16
نرخ رشد جمعیت(درصد)
مأخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1385و محاسبات مهندسین مشاور پرداراز
3-2-2-بررسی ترکیب جنسی جمعیت در محله
نتایج حاصل از سرشماری مرکز آمار در سال 1390، نشان می دهد که جمیعت محله سورو برابر با 9453 نفر بوده که از این تعداد 52.6 درصد را مردان و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های توانمند سازی، بافت قدیم، بافت قدیمی، مشارکت مردم Next Entries دانلود تحقیق در مورد اسماعیلیه، ناصر خسرو، ادبیات فارسی، علوم انسانی