پایان نامه با کلید واژه های بستري، پيش، ورودي

دانلود پایان نامه ارشد

آورد و برد مواد مصرفي و دور ريختني
– مرکز جمع آوري و دفع زباله
– حمل جسد بيمار فوت شده
2-50-7 ترکيب بندي فضاهاي بيماران و ايستگاه پرستاري
طراحي معماري بخش مراقبت ويژه مي تواند به اشکال متفاوتي در قالب طرح کل بيمارستان انجام گيرد .ترکيب بندي فضاهاي بيماران و ايستگاه پرستاري ، در شکل گيري طرح بخش تاثير زيادي دارد . به موارد زير در اين زمينهتوجه شود .
به غير از دو اتاق ايزوله ، فضاهاي بستري بيماران به صورت باز طراحي شود .
ارجح است دو اتاق ايزوله در دو سمت فضاي باز بستري بيماران باشد اين موضوع امکان ديد پرستاران را از ايستگاه پرستاري روي صورت بيماران در اتاق هاي ايزوله بالا مي برد .
ايستگاه پرستاري در مرکز فضاهاي باز بستري بيماران طراحي شود .
جهت تخت هاي بيماران به صورتي طراحي شود که هم در فضاي باز بستري بيماران و هم در اتاق هاي ايزوله صورت بيمار در هر شرايطي که قرار مي گيرد ، به طرف ايستگاه پرستاري قرار گيرد .
ديوارهاي جانبي اتاق هاي ايزوله داراي پنجره ثابت باشد ، به طوري که صورت بيمار ، به راحتي از ايستگاه پرستاري قابل مشاهده باشد .
فضاهاي باز بستري بيماران براي هر تخت بستري قابل محصور شدن با پرده باشد .
فضاي رفت و آمد به صورت مستقل خارج از حريم فضاي بيمارنو ايستگاه پرستاري طراحي شود .
از ايجاد پنجره پشت سر بيماران خودداري شود .
مجموعه فضاي باز بستري بيماران ، اتاق هاي ايزوله و ايستگاه پرستاري ، يک يا دو پنجره به فضاي خارج از ساختمان داشته باشد . اين پنجره بازشو باشد ولي بازشوي آن ها بوسيله قفل آلن که کليد آن در اختيار گروه پرستاري مي باشد قفل شود .
وجود پنجره به فضاي خارج و تشخيص روز و شب در روحيه بيماران و کارکنان تاثير مثبتي دارد .
2-50-7-1 پيش ورودي و خروجي بخش
ورودي اصلي بخش مراقبت ويژه مستقيماَ به داخل فضاي بيماران باز نمي شود . پيش ورودي ، فضاي ارتباطي بين راهرو اصلي بيمارستان و فضاي بستري بيماران مي باشد پيش ورودي داراي دو در مي باشد که يک در به راهروي اصلي بيمارستان باز مي شود و در ديگر به فضاي بستري بيماران مرتبط است . ورود و خروج بيماران ، کارکنان ، همراهان و عيادت کنندگان از طريق پيش ورودي انجام مي گيرد . عملکرد عمده پيش ورودي بخش به شرح زير است :
-کنترل عفونت
-ايمني در برابر آتش و دود
براي تامين ايمني در برابر ورود غير مجاز به بخش ، باز و بسته شدن در اصلي بوسيله سيستم الکترونيک انجام گيرد . ارتباط ديداري و شنيداري و باز کردن در ورودي ، از طريق ايستگاه پرستاري انجام مي گيرد .
ارتباط بخش مراقبت ويژه با بخش مجاور از طريق پيش ورودي ديگري که در جبهه مقابل پيش ورودي اصلي قرار دارد ، انجام مي گيرد . (منبع : مهندسين مشاور هفکن / پيشنهاد فني بيمارستان سوانح سوختگي تهران )
2-50-7-2 مکان فضاهاي اداري و پشتيباني
ايستگاه پرستاري ارتباط نزديکي با اتاق دارو و کار تميز ، فضاي پارک تجهيزات ، داشته باشد .
اتاق هاي زير بايد در جبهه خارجي ساختمان طراحي شود که بتواند پنجره به بيرون ساختمان داشته باشد .
-اتاق استراحت کارکنان
-دفتر مدير بخش
-دفتر منشي بخش
-دفتر پزشک
-دفتر سرپرستار
-اتاق خواب و مطالعه پزشک کشيک
-آزمايشگاه
اتاق هاي زير در داخل بخش طراحي شده و نياز به پنجره ندارند .
-اتاق درمان
-انبارها
-اتاق کار کثيف
-اتاق دارو و کار تميز
مکان رختکن کارکنان و سرويس هاي بهداشتي ، اتاق نظافت ، اتاق جمع آوري کثيف در پيش ورودي بخش قرار گيرد . اين فضاها ، نياز به پنجره ندارند .
ارجح است که آبدارخانه بخش در نزديکي اتاق استراحت کارکنان قرار گيرد .
2-50-7-3 فضاهاي خارج بخش
مکان اتاق انتظار همراهان بيمار ، خارج از بخش مراقبت ويژه قرار دارد . ورود به اين اتاق از راهروهاي اصلي بيمارستان است . ارتباط اين اتاق با ايستگاه پرستاري به صورت دستگاه هاي الکترونيک ديداري و شنيداري خواهد بود .
2-50-7-4 کارگاه تعمير تجهيزات
کارگاه کوچکي در مجاورت بخش مراقبت ويژه براي تعميرات تجهيزات مربوط به بخش مراقبت ويژه پيش بيني مي شود . ورود به اين کارگاه از راهروهاي بيمارستان است .
2-50-7-5 پيش ورودي بخش
– رختکن کارکنان
– سرويس هاي بهداشتي کارکنان
– اتاق نظافت
– اتاق جمع آوري کثيف
2-50-7-6 فضاي بستري بيماران
– فضاي بستري باز
– اتاق هاي ايزوله
– ايستگاه پرستاري
– پارک تجهيزات پزشکي
– فضاي دارو و کار تميز
2-50-7-7 فضاهاي پشتيباني
– آبدارخانه
– اتاق کار کثيف
– انبار رخت تميز
– انبار وسايل و تجهيزات پزشکي
– انبار مبلمان
– آزمايشگاه
– اتاق درمان
– گنجه براي تابلوي برق
2-50-7-8 فضاهاي اداري و کارکنان
– اتاق استراحت کارکنان
-اتاق مدير بخش ( پزشک )
– اتاق منشي بخش
– اتاق سرپرستار بخش
– اتاق پزشک
– اتاق پزشک کشيک
2-50-7-9 فضاهاي خارج از بخش
-اتاق انتظار همراهان
-اتاق تعمير تجهيزات
2-50-7-10 پيش ورودي بخش
ورود و خروج کارکنان ثثابت و غير ثابت بخش ، عيادت کنندگان ، وسايل و تجهيزات پزشکي ، دارو ، خوراک و غيره ، خروج جسد و زباله از طريق پيش ورودي بخش انجام مي گيرد .
پيش ورودي داراي دو در است .در اول ، در ورود به پيش ورودي که در اصلي بخش محسوب مي شود و اتصال به راهروهاي اصلي بيمارستان دارد و از نوع ضد آتش مي باشد ، و در دوم ، در ورودي به داخل بخش است . هر دو در به صورت لنگه مساوي باشد .پهناي خالص هر دو در ، 160 سانتي متر و ارتفاع خالص 210 سانتي متر باشد .
در ورودي اصلي بخش بوسيله سيستم هاي الکترونيک ديداري د شنيداري از ايستگاه پرستاري کنترل مي شود .
فشار هواي داخل پيش ورودي به صورت ايرلاک است .
کارکنان و مراجعين به بخش ، با کفش بيرون نمي توانند وارد بخش مراقبت ويژه شوند و در پيش ورودي هنگام ورود به بخش ، موظف به تعويض کفش هستند . به اين منظور در کنار در ورود ، از پيش ورودي به بخش قفسه اي قرار مي گيرد و خط قرمز ، در کنار اين در ، قسمت تميز و کثيف را مجزا مي کند .
در داخل پيش ورودي دستشويي بيمارستاني قرار دارد . کارکنان و مراجعين قبل از ورود از پيش ورودي به بخش از دستشويي بيمارستاني استفاده مي کنند.
2-50-7-11 رختکن کارکنان
مکان رختکن کارکنان در داخل پيش ورودي بخش است .
در صورتي که سيستم رختکن بيمارستان به صورت متمرکز طراحي شده باشد ، دو رختکن کوچک زنانه و مردانه براي تعويض روپوش پيش بيني شود دوش کارکنان در داخل رختکن ها قرار مي گيرد .
در صورتي که سيستم رختکن بيمارستان به صورت غير متمرکز و محلي طراحي شده باشد ، رختکن کامل کارکنان ثابت بخش به صورت زنانه و مردانه پيش بيني شود . کارکنان غير ثابت مانند پزشکان ، تکنسين ها و سايد مراجعين به بخش مراقبت ويژه ، فقط تعويض روپوش در اين رختکن ها انجام مي دهند .
در هر رختکن يک دوش پيش بيني شود .
طراحي ورودي به رختکن ها به گونه اي باشد که داخل رختکن از بيرون ديده نشود .
کف رختکن ها و دوش ها سراميک غير لغزنده و ديوارها کاشي تا زير سقف انجام شود .
2-50-7-12 سرويس هاي بهداشتي کارکنان
تعداد دو توالت و دستشويي ( زنانه و مردانه ) در نزديکي رختکن ها پيش بيني شود .
2-50-7-13 اتاق نظافت
اتاق نظافت پايگاه نظافت گر بخش مي باشد .اين اتاق شامل سه قسمت مي باشد .
قسمت تي شوي
قسمت نگهداري مواد شوينده
قسمت نگهداري ابزار و وسايل نظافت
در ابتداي ورود به اتاق نظافت يک دستشويي بيمارستاني پيش بيني شود .
2-50-7-6 فضاي بستري بيماران
2-50-7-6-1 فضاي بستري باز
تعداد 6 تخت بستري در فضاي بستري باز قرار مي گيرند . هر تخت بستري در فضاي بستري با پرده محدود مي شود .فضاي رفت و آمد خارج از محدوده ي پرده قرار دارد .عرض خالص راهروي رفت و آمد 240 سانتي متر مي باشد .مشخصات يک فضاي بستري به شرح زير است :
حداقل ابعاد يک فضاي بستري که در پرده محصور مي باشد ، پهنا 330 سانتي متر ، عمق 360 سانتي متر .
طول تخت در محور طولي هر فضاي بستري ، عمود بر ديوار پشت سر بيمار قرار مي گيرد .
مانيتور با پارامترهاي متعدد ، خروجي هاي گازهاي طبي ، پريزهاي برق ، ترمينال کامپيوتر روي کنسول افقي يا قائم روي ديوار پشت سر بيمار نصب مي شود .
در صورتي که مکان دستشويي بيمارستاني در داخل فضاي بستري بيمار پيش بيني شود . براي هر فضاي بستري بيمار يک دستشويي بيمارستاني لازم است و در صورتي که مکان دستشويي بيمارستاني در خارج از فضاي بستري بيمار طراحي شود ، براي هر دو فضاي بستري بيمار يک دستشويي بيمارستاني پيش بيني شود .
هر فضاي بستري با پرده محصور مي شود . معمولا پرده باز است و فقط در مواقع معاينه و درمان و يا ساير اعمال لازم براي بيماران پرده کشيده مي شود . پرده در يک طرف تخت جمع مي شود . سيستم ريل پرده از نوعي باشد که بتوان پرده را بدون برخورد به مانعي ( مانند آويز ريل ) دور تا دور فضاي بستري بيمار کشيد . ريل پرده به صورت آويزان از سقف باز باشد .
ديوار هاي پشت و اطراف فضاي بستري باز بيماران تا زير سقف ، کاشي مات با ابعاد بزرگ باشد .
علاوه بر اتاق هاي ايزوله ، در دو فضاي بستري باز ، امکانات دياليز مانند آب و خروجي فاضلاب پيش بيني شود . گر چه بعضي از دستگاه هاي دياليز خود کفا هستند و نياز به ورودي آب و خروجي فاضلاب ندارند .
2-50-7-6-2 اتاق هاي ايزوله
در هر بخش مراقبت ويژه با ظرفيت 8 تخت ، تعداد اتاق ايزوله پيش بيني شود .
2-50-7-6-3 اتاق بستري بيمار
1 – اين اتاق داراي يک تخت بستري مي باشد ، جهت قرار گرفتن تخت مانند ساير تخت هاي فضاي بستري باز به سمت ايستگاه پرستاري مي باشد .
2- مانيتور با پارامترهاي متعدد ، خروجي هاي گازهاي طبي ، پريزهاي برق و ترمينال کامپيوتر روي کنسول افقي يا قائم روي ديوار پشت سر بيمار نصب مي شود .
3- طول اتاق 450 سانتي متر و عرض آن 420 سانتي متر باشد .
4- در ورودي اتاق براي نقل و انتقال تخت بيمار ، تجهيزات پزشکي بزرگ ، بسته به طراحي کل بخش ، مي تواند مستقيما َ از راهرو ، يا از طريق پيش ورودي باز شود . در ، از جنس آلومينيوم با دو لنگه مساوي به پهناي خالص 150 سانتي متر و ارتفاع 210 سانتي متر باشد . از ارتفاع 90 سانتي متر به بالا داراي شيشه سکوريت باشد .
5 – ديوارهاي جبهه هايي از اتاق که به سمت ايستگاه پرستاري و راهروي بخش است از ارتفاع 90 سانتي متر تا ارتفاع 180 سانتي متر با شيشه سکوريت پوشانده شود .
6- قسمت هاي شيشه اي ديوار ، داراي پرده باشد تا در زمان معاينه و درمان و ساير اعمال لازم براي بيماران ، پرده کشيده شود .
7- ديوارهاي داخلي اتاق تا زير سقف ، کاشي مات با ابعاد بزرگ باشد .
2-50-7-6-4 پيش ورودي اتاق ايزوله
پيش ورودي فضاي بسته اي است ، براي ورود غير مستقيم به اتاق بستري بيمار از راهرو ، يک در به داخل پيش ورودي باز مي شود و از پيش ورودي ، يک در به داخل اتاق بيمار باز مي شود . با قرار دادن دريچه تخليه هوا در اين قسمت از ورود هواي اتاق بستري به راهروي بخش ، و از ورود هواي راهرو به داخل اتاق بيمار جلوگيري مي شود .
2-50-7-6-5 ايستگاه پرستاري
ايستگاه پرستاري در بخش هاي مراقبت ويژه مرکز کنترل پرستاري بخش است . مکان ايستگاه پرستاري در مرکز تخت هاي بستري ، خارج از مسير رفت و آمد قرار دارد . عناصر تشکيل دهنده ايستگاه پرستاري :
1 – پيشخوان
1-1 تمام مانيتورهاي نصب شده در کنار تخت بيماران از طريق کابل که از کف عبور مي کنند ، به مانيتور مرکزي روي پيشخوان اتصال مي يابند . پرستاران با مشاهده مانيتور مرکزي ، مي توانند شرايط بيماران را کنترل کنند .
1-2 پيشخوان در بخش هاي مراقبت ويژه با پيشخوان در بخش هاي بستري عادي متفاوت است .
1-3 ارتفاع پيشخوان از کف تمام شده 70 سانتي متر مي باشد .
1-4 در قسمت مرکزي پيشخوان که مانيتور مرکزي قرار دارد ، قسمتي از پيشخوان با ضخامت 10 سانتي متر و ارتفاع 20 سانتي متر و طول 160 سانتي متر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سانتي، ويژه، بيماران Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سانتي، ميز، پرستاري