پایان نامه با کلید واژه های بستري، پرستاري، ايستگاه

دانلود پایان نامه ارشد

انتخاب شود تا علاوه بر تامين گسترش آينده ، ساختمان بيمارستان از ترافيک اطراف جدا باشد . از ايجاد پارکينگ در قسمت بستري بيماران خودداري شود . توصيه مي شود طراحان بيمارستان ، سيستم طراحي را براي زمين مشخص ، به طريقي انتخاب کنند که ساختمان بيمارستان تمام زمين را اشغال نکند .
2-39-4 پوسته هاي خارجي ساختمان بيمارستان
عايق بودن پوسته خارجي بيمارستان و دو جداره بودن پنجره ها ، علاوه بر صرفه جويي در مصرف انرژي ، جهت جلوگيري از نفوذ صداي نامطلوب بسيار مفيد است .
2-39-5 انعکاس صدا و مصالح نازک کاري
توصيه مي شود از کاربرد مصالحي مانند سنگ در ديوار ها و کف که باعث انعکاس صدا در اتاق هاي بستري بيماران و يا در راهروهاي بخش شود ، خودداري مي شود . کف پوش از جنس سينتتيک در مقايسه با سنگ ، هم از نظر کنترل عفونت و هم از نظر جذب صدا برتري دارد . در سقف ها از مصالحي که خاصيت جذب صداي آن ها بالا است استفاده شود .
مقررات مديريت پرستاري در بخش ها مي تواند به مقدار زيادي از همهمه و صداي نامطلوب در بخش هاي بستري داخلي / جراحي جلوگيري کند . برخي از مفاد مقررات شامل موارد زير است :
– جلوگيري از جوم عيادت کنندگان در ساعات ملاقات بوسيله مقرراتي که اجازه نمي دهد هر بيمار در هر لحظه بيش از دو نفر عيادت کننده داشته باشد .
– ايجاد علائم هشدار دهنده براي رعايت سکوت در بخش هاي بستري و تذکرات شفاهي به بيماران ، همراهان بيمار و کارکنان بخش .
– استفاده از کفش هاي مخصوص براي کارکنان که توليد صدا نمي کند .
2-38-2 اتاق روز بيماران
در طراحي بخش بستري ، اتاقي در ابتداي بخش پيش بيني شود . اين اتاق که بنام اتاق روز بيماران نام گذاري مي شود ، طراحي مبلمان آن بايدمناسب باشد ، به طوري که بيماران احساس آسايش کنند . وجود پنجره و ديد به بيرون ساختمان در اين اتاق الزامي است .
موارد استفاده از اين اتاق به شرح زير مي باشد .
2-38-3 نشيمن بيماران
بيماراني که دوره بهبود را مي گذرانند و لازم نيست تمام روز را در بستر بسر برند ، به اتاق روز مراجعه مي کنند . در اين اتاق مجلات ، روزنامه ها و تلويزيون وجود دارد .
انتظار بيماران پذيرش شده يا ترخيص شده
بيماراني که تازه پذيرش شده اند و تخت آن ها به علت زمان نظافت و تعويض ملافه آماده نمي باشد ، مجبورند مدتي انتظار بکشند ، از اين اتاق استفاده مي کنند . بيماران ترخيص شده نيز که نياز به راهنمايي براي خروج از بيمارستان دارند . در بعضي موارد ، مدت کوتاهي در اين اتاق انتظار مي کشند تا پرستار راهنماي آن ها آماده شود .
ملاقات دوستان و بستگان
بعضي از بيماران که در شرايط بهبود بسر مي برند مايلند از اتاق روز براي ملاقات دوستان و بستگان استفاده کنند .
2-38-4 فضاي معماري
در طراحي داخلي بخش بستري کيفيت طراحي بسيار مورد توجه است . موارد زير بايد توسط معمار طراح بخش مورد توجه قرار گيرد .
2-38-4-1 کيفيت طراحي فضاهاي بخش بستري
طرح کل بخش به اشکال متفاوتي مي تواند انجام گيرد . باز شدن بعضي از قسمت هاي راهرو بخش مخصوصاَ در محل ايستگاه پرستاري ، مي تواند در بالا بردن کيفيت طرح کمک زيادي نمايد . راهروي بخش بايد بتواند به طريقي از نور طبيعي استفاده کند .
طراحي اتاق هاي بستري ، پنجره هاي آن و ساير مناصر هر اتاق مي تواند با هماهنگي کاملي طراحي شود . در طراحي ايستگاه پرستاري بايد توجه داشت که فضاي ايستگاه پرستاري با فضاي راهروهاي اطراف آن در ترکيب قرار گيرد . بيماران و مراجعان احساس نکنند که پرستاران در پشت آن گم شده اند و در دسترس نيستند . انتخاب مصالح مناسب در نازک کاري مي تواند در کيفيت فضا نقش مهمي داشته باشد .
رنگ
هارموني و کنتراست در انتخاب رنگ در بخش هاي داخلي / جراحي بسيار مهم است سعي شود رنگ غالب بخش ، از رنگ هاي روشن انتخاب شود . در مقابل بعضي از عناصر که سطح کمتري دارند ، ميتوانند رنگ هاي تيره داشته باشند ، مانند دستگيره ها ، ضربه گيرها ، ازاره ديوارها و غيره . در ترکيب رنگ ها از رنگ هاي تا حدودي تيره تر مي توان استفاده کرد ، مانند رنگ کف ها ، کانتر پرستاري ، کنسول بالاي تخت ، چهار چوب درها و غيره . وجود تابلوي نقاشي بر روي ديوارها محيط را گرم تر مي کن د.
انتخاب درست رنگ ، هارموني و کنتراست آن ها در جهت ايجاد محيط آرام براي بيماران از اهميت زيادي برخوردار است . از ايجاد ديوار ها وکف سنگي با رنگ هاي تيره و دلگير اجتناب شود .
پيشخوان ايستگاه پرستاري
ارتفاع پيشخوان پرستاري در سمت مراجعان 115 سانتي متر مي باشد که براي مراجعان معلول مناسب نيست . قسمتي از پيشخوان براي معلولان پيش بيني شود و ارتفاع آن 70 سانتي متر ، هم سطح ميز پيشخوان پرستاري باشد . از اين قسمت ، معلول روي صندلي چرخدار مي تواند با پرستاران پشت پيشخوان ارتباط گيرد .
دستگيره درها
روي تمام درهايي که توسط بيماران استفاده مي شود دستگيره اي از لوله خم در راستاي ارتفاع به طول 30 سانتي متر که ارتفاع مرکز آن تا کف 100 سانتي متر باشد پيش بيني شود . اين دستگيره توسط بيمار معلول و غير معلول به راحتي قابل استفاده است .
پاخور درها
ارتفاع پاخور درها از زمين 30 الي 40 سانتي متر باشد .
پنجره درها
توصيه مي شود کنار درها ، در فضاهايي که ديد به داخل ممانعتي ندارد پنجره باريکي به صورت قائم ايجاد گردد که پايين پنجره از کف 90 سانتي متر و بالاي آن از کف 185 سانتي متر باشد . اين نوع پنجره روي درها براي معلولان و غير معلولان قابل استفاده است .
تسهيلات و فضاهاي مورد نياز پزشکان و پرستاران در بخش هاي بستري داخلي / جراحي تسهيلات و فضاهاي مورد نياز پرستاران
گروه پرستاري براي انجام وظايف خود در بخش هاي بستري داخلي / جراحي نياز به امکانات و تسهيلاتي دارند . مواردي که در برنامه ريزي و طراحي بخش بايد توسط طراحان پيش بيني شود عبارتند از :
ايستگاه پرستاري
ايستگاه پرستاري همانند قلب بخش بستري عمل مي کند و مرکز کليه فعاليت هاي اداري و پرستاري بخش مي باشد .
مکان ايستگاه پرستاري
ايستگاه پرستاري در مرکز بخش بستري قرار مي گيرد ، به طوري که پرستاران از ايستگاه پرستاري بتوانند کل بخش را تحت کنترل داشته باشند .
ايستگاه پرستاري نزديک به اتاق هاي ايزوله و يک تختخوابي که معمولاَ بيماران بد حال را بستري مي کنند ، باشد .
مکان استقرار ايستگاه پرستاري به گونه اي طراحي شود که ورودي بخش در ديدرس قرار گيرد .پ
از ايستگاه پرستاري به اتاق هاي پشتيباني بخش ، دسترسي راحت باشد ، مخصوصاَ به اتاق دارو و کار تميز اين اتاق بايد در ديدرس مستقيم و نزديک ايستگاه پرستاري باشد .
در صورتي که در طراحي بخش هاي بستري داخلي / جراحي ، دو بخش بستري پشت به پشت هم قرار گيرند ، دو ايستگاه پرستاري با يک در با هم مرتبط شوند ، تا در شرايط اورژانس دو گروه پرستاري بتوانند بهم کمک کنند .ايستگاه پرستاري در فاصله نزديکي با سرپرستار باشد .
2-40 عناصر تشکيل دهنده ايستگاه پرستاري
2-40-1 پيشخوان
يکي از مهم ترين عناصر تشکيل دهنده ايستگاه پرستاري پيشخوان آن است و داراي دو قسمت است .
قسمت بيروني يا قسمت مراجعان که ارتفاع آن 115 سانتي متر از کف مي باشد . اين قسمت در محل مناسبي که در طراحي بخش و پيشخوان مشخص مي شود ، قطع مي شود تا مراجعان معلول بتوانند با پرستاران تماس بگيرند .
قسمت دورني يا قسمت پرستاران . در اين قسمت ميز پيشخوان قرار دارد که ارتفاع آن 70 سانتي متر از کف مي باشد .
2-40-2 محل منشي بخش
محل منشي بخش در فضاي ايستگاه پرستاري مي باشد . در بيمارستان هاي ناحيه اي که اين فضا کوچکتر طراحي مي شود ، منشي بخش در پشت پيشخوان پرستاري استقرار مي يابد . در بيمارستان هاي منطقه اي ، قطبي و کشوري ، توصيه مي شود محلي در فضاهاي ايستگاه پرستاري براي منشي طراحي شود . منشي بخش بوسيله کامپيوتر ، کارهاي خود را انجام مي دهد . محل کامپيوتر و پرينتر و فاکس در نظر گرفته شود .
2-40-3 اتاق سرپرستار بخش
در طرح بخش بستري ، اتاقي براي سرپرستار بخش پيش بيني شود که حتي المقدور در نزديکي ايستگاه پرستاري باشد .
توصيه مي شود اتاق سرپرستار بخش پنجره اي داشته باشد که داراي شيشه يا پرده اي از داخل باشد که سرپرستار بتواند ايستگاه پرستاري را مشاهده کند ولي از خارج اتاق ، داخل آن قابل مشاهده نباشد .
اتاق داراي فضاي کافي براي کارهاي اداري سرپرستار و مصاحبه با بيمار، بستگان بيمار و کارکنان بخش باشد .
2-40-4 فضاي کافي در اطراف تخت بيمار
براي انجام کليه عمليات کلينيکي توسط پرستاران اطراف تخت بايد فضاي کافي وجود داشته باشد .
2- 40-5 فضاي کافي در وان درمان ، حمام و سرويس بهداشتي
براي کمک به بيماراني که نياز به همراهي پرستار در موقع استفاده از سرويس بهداشتي دارند ، ابعاد سرويس بهداشتي ، حمام و وان درمان بايد مناسب براي حضور و کمک پرستار به بيمار باشد .
2-40-6 فضاهاي پشتيباني
کليه فضاهاي پشتيباني لازم براي اداره بخش مانند اتاق دارو و کار تميز ، اتاق کار کثيف ، انبار رخت تميز ، اتاق نظافت و غيره . در فاصله نزديک به اتاق هاي بستري پيش بيني شود .
2-40-7 توالت و دستشويي کارکنان
حداقل يک توالت و دستشويي با علامت مشخصه روي در آن براي کارکنان پيش بيني شود .
بخش هاي بستري که رختکن کارکنان بخش ها ددر فضاي مشترک بين دو تا سه بخش طراحي مي شود ، حمام و توالت و دستشويي کارکنان در کنار رختکن هاي آن ها قرار مي گيرد .
2-41 تسهيلات و فضاهاي مورد نياز پزشکان
2-41-1 فضاي اطراف تخت بيمار
پزشکان روزانه با همراهي پرستاران بيماران را ويزيت مي کنند . براي معاينه بيمار و شرح بيماري براي پرستاران نياز به فضاي مناسب در اطراف تخت بيمار مي باشد .
2-41-2 اتاق معاينه و درمان
پزشکان براي معاينات دقيق تر و انجام برخي از عمليات پزشکي نياز به اتاقي بنام اتاق معاينه و درمان دارند . اين اتاق داراي تخت معاينه و درمان ، گازهاي طبي ، دستشويي بيمارستاني ، نگاتوسکوپ و غيره مي باشد .
2-41-3 گزارش نويسي پزشکان
در قسمت ايستگاه پرستاري ميز گزارش نويسي پزشکان قرار دارد . پزشکان بايد بتوانند به سهولت به پرونده هاي پزشکي ، فيلم هاي راديولوژي دسترسي داشته باشند روي اين ميز نگاتوسکوپ براي مشاهده فيلم راديولوژي لاز م است .
2-41 ترکيب بندي بخش هاي بستري داخلي / جراحي
مجموعه بخش هاي بستري بيشتر از يک چهارم از سطح زير بناي بيمارستان را تشکيل مي دهند . در طراحي کل بيمارستان عمومي ، ترکيب بندي بخش هاي بستري در يک مجموعه اهميت زيادي دارد . در صورتي که طراحي کل بيمارستان به صورت گسترده انجام گيرد ، بخش هاي بستري در يک يا دو يا سه طبقه در کنار هم قرار مي گيرند ، در اين صورت حداقل هر دو بخش بستري بايد از طريق راهروهاي داخل بخش به يکديگر مرتبط باشند و ورودي آن ها به سرسراي مشترک بين دو بخش بستري که شامل کليه فضاهاي مشترک بين دو بخش است ، ارتباط داشته باشند و از آنجا به مسيرهاي عمومي بيمارستان مرتبط شوند .
در صورتي که طراحي کل بيمارستان به صورت متمرکز و در ارتفاع طراحي شود ، بخش هاي بستري روي هم قرار مي گيرند . در اين صورت حداقل در هر طبقه دو بخش بستري در کنار هم قرار گيرند . اين دو بخش بستري از طريق راهروهاي داخلي به يکديگر مرتبط باشند و ورودي آن ها به سرسراي مشترک بين دو بخش بستري که شامل کليه فضاهاي مشترک بين دو بخش است ، ارتباط داشته باشند و از آنجا از طريق پله و آسانسور به طبقات پايين متصل شوند .
2-41-1 جهت نور گيري بخش هاي بستري
استقرار مجموعه بخش هاي بستري ، چه به صورت گسترده و چه به صورت متمرکز ، به صورتي انجام گيرد که اتاق هاي بستري تقريباَ رد جهت شمال و جنوب قرار گيرد . در صورتي که طراح پروژه بيمارستان ، نياز داشته باشد زاويه گردشي براي بلوک بستري پيش بيني کند ، ارجح است که بلوک بستري را حدود 15 درجه به سمت شرق گردش دهد . جهت نورگيري شمال و جنوب يا 15 درجه به سمت شرق جوابگوي تمام اقليم هاي متنوع ايران مي باشد .
در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های بستري، بيمارستان، بيماران Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سانتي، بستري، پرستاري