پایان نامه با کلید واژه های بستري، بيمارستان، بيماران

دانلود پایان نامه ارشد

تجويز او عرضه مي شوند و يا از طرف ديگر به عنوان روال عادي کار انجام مي پذيرند و بوسيله پزشک يا متخصص مربوطه ترجمه مي گردند . پزشکان متصدي اين خدمات معمولا َ پيشنهاد خود را با پزشک معالج در ميان مي گذارند نه با شخص بيمار .
جهت خدمات تشخيصي معمولاَ از تجهيزات الکتريکي و مکانيکي خاص بيمارستاني به منظور عکسبرداري و يا ثبت نمودارهايي از چگونگي وضعيت اندام هاي داخلي بدن استفاده مي شود . در موارد متعددي نيز تشخيص بيماري نتيجه بررسي و مطالعه بر روي نمونه هاي گرفته از بدن به صورت خون ، ادرار ، بافت و … در محيط آزمايشگاه مي باشد . خدمات تشخيصي در بخش هاي راديولوژي ، بخش اسکوپي ، سي تي اسکن ، عکسبرداري هسته اي ، ام ، آر ، آي ، نوارگيري ها ، آنژيو ، آزمايشگاه و … صورت مي گيرد .
جهت خدمات درماني از امکانات مکانيکي و الکتريکي براي کار بر روي قسمت آسيب ديده استفاده مي شود . اين خدمات بيشتر در بخش هاي راديوتراپي ، فيزيوتراپي ، کار درماني ، گفتار درماني و…صورت مي گيرد .
داروخانه نيز به عنوان بخشي که در مراحل درمان ايفاي نقش مي کند . در اين قسمت طبقه بندي مي شود .
براي استفاده از امکانات تشخيصي – درماني بيمارستان ممکن است بيمار به صورت سرپايي و يا بر روي تخت و برانکار به بخش مربوطه ارجاع شود و يا دستگاههاي پرتابل مربوطه به محل بيمار منتقل شود .
بيشترين حجم مراجعه بيمار به اشعه ايکس تشخيصي مي باشد . کساني که به اشعه ايکس درماني يا بدن درماني مراجعه مي کنند . تعدادشان کمتر و مدت زمان مراجعه آنها طولاني تر است . داروخانه تنها واحدي در اين ميان مي باشد که مستقيماَ پول از بيمار دريافت مي کند و بنابراين بايد قابل دسترسي مستقيم عموم بوده ، به صندوق نيز نزديک باشد .ممکن است مخارج ساير خدمات بصورت مستقل و يا در صورت حساب بيمارستان منظور گردند .
تسهيلات مکمل بايد قابل دسترسي بيماران بستري و بيماران سرپايي باشند . اين موضوع به ويژه براي راديولوژي که در خدمت اورژانس نيز قرار مي گيرد ، اهميت خاص دارد .
در زير بخش هاي عمده اي از خدمات تشخيصي – درماني بيمارستان تعريف شده اند

دياگرام (2- 4 )
(منبع : مهندسين مشاور هفکن / پيشنهاد فني بيمارستان سوانح سوختگي تهران )

دياگرام(2-5 ) ارتباط بخش هاي تشخيصي درماني با ساير بخش هاي بيمارستان
(منبع : مهندسين مشاور هفکن / پيشنهاد فني بيمارستان سوانح سوختگي تهران )
2-37 بخش خدماتي
بخش خدمات بيمارستان همانند تسهيلات تشخيصي و درماني ، خدمات ثانويه را به بيمار ارائه مي دهد . اين خدمات معمولاَ بصورت مستقل درنظر گرفته مي شوند زيرا مقدار ناچيزي از فعاليت آنها مستلزم نظارت هاي پزشکي خواهد بود . در قسمت تغذيه رژيم و در استريل مرکزي روش هاي شبه فني مورد استفاده بوده در نتيجه تا حدودي رابطه با کادر پزشکي برقرار مي کنند ولي در کاخداري و رختشويخانه ، کارگاه هاي تعميرات و فضاي تاسيسات ، انبارهاي عمومي مرکزي و تسهيلات ، کادر مستلزم چنين روش هايي نيستند . بخش خدمات برخلاف ديگر بخش هاي نزديک به بيمار احتياجي ندارد جوابگوي اورژانس هاي پزشکي باشد ولي بايد آمادگي مواردي پون قطه برق ، بار اضافي بر تاسيسات و نظاير آن را داشته باشد .
ممکن است در بيمارستان هاي بزرگ ، يک ساختمان مستقل براي خدمات ، مفيد واقع گردد .( مگر در مورد آشپزخانه ) و نتيجه مطلوب آن جداسازي صدا ، ارتعاشات ، بو و رفت و آمدهاي سنگين خواهد بود . در مقابل مي تواند اين عمليات همگي در طبقه زير زمين قرار گيرند . در يک ساختمان چند طبقه بهتر است مرکز تدارکات در نزديکي مرکز آسانسور ها واقع گردد . با وجود همه اينها شرايط کاري اهميت فوق العاده اي دارد و نتيجه جاي گيري در يک زير زمين نبايد فضايي تنگ و تاريک بخصوص در مورد آشپزخانه ، رختشويخانه و تدارکات مرکزي باشد . بطور کلي به دليل سر و صداي زياد خودروهاي حمل کالا و ماشين ها و از طرف ديگر بوي ظروف زباله ها و مواد زائد آشپزخانه و … اين بخش نبايد در نزديکي قسمت هاي پرستاري قرار گيرد . بهتر است ورودي و حياط مخصوص تدارکات کالا را که از ورودي هاي اصلي آمبولانس مجزا است ، در اختيار داشته باشيم . رفت و آمدهاي داخلي و خارجي بايد طوري با هم هماهنگ باشند که از تداخل با مسيرهاي مورد استفاده قسمت هاي مراقبت و درمان اجتناب شود . بخش خدماتي شامل بخش هاي تغذيه ، کاخداري ، رختشويخانه ، استريليزاسيون مرکزي ، مورگ ، انبار ، تاسيسات ، کارگاه ، نقليه ، پارکينگ و رختکن مي باشد . ((منبع : مهندسين مشاور هفکن / پيشنهاد فني بيمارستان سوانح سوختگي تهران )
(شيخ الاسلامي ، بيژن(1382) ، برنامه ريزي و طراحي بيمارستان ، تهران )

– دياگرام(2-6 ) روابط ميان انبارها، بخش هاي خدماتي و بخش هاي اصلي بيمارستان
(منبع : مهندسين مشاور هفکن / پيشنهاد فني بيمارستان سوانح سوختگي تهران )

2-38 بخش بستري داخلي / جراحي
2-38-1 شرايط مناسب محيط بيمار
تعريف
يک قرن پيش فلورانس نايتينگل تاکيد کرد که محيط مناسب در بهبود بيماران نقش مهمي دارد . امروزه طراحان ساختمان بيمارستان و مديراني که راهبري بيمارستان را در دست دارند ، کوشش زيادي در ايجاد محيط مناسب براي بيماران دارند .
طراحان در برنامه ريزي و طراحي بخش هاي بستري داخلي / جراحي لازم است توجه خاصي به ايجاد محيط مناسب براي بيماران داشته باشند . بعد از جراحي طرح ساختمان بيمارستان ، در زمان بهره برداري نيز ،سياست هاي راهبري بخش هاي بستري توسط هئيت مديره بيمارستان ، مديريت پرستاري و گروه پرستاري ، نقش اساسي در ايجاد محيط مناسب براي بيماران دارند .
2-38-1-1 مواردي که موجب ايجاد محيط مناسب براي بيماران مي شود
مواردي که در برنامه ريزي طراحي و اجراي بخش هاي بستري داخلي / جراحي براي ايجاد محيط مناسب براي بيماران مورد ملاحظه قرار مي گيرد عبارت است از :
– نور طبيعي ، منظره و تهويه طبيعي
– نور مصنوعي
– دما ، رطوبت و تهويه
– صداي مطلوب و نامطلوب تسهيلات آسايش و ايمني
– رنگ و فضاي معماري
– امکانات مناسب معلولان
– حمام ها و سرويس هاي بهداشتي
– رنگ و فضاي معماري
2-38-1-1-1 نور طبيعي، منظره و تهويه طبيعي
براي بر آوردن نياز بيماران به نور طبيعي ، منظره و تهويه طبيعي در اتاق هاي بستري ، پنجره نقش اساسي دارد . پنجره هاي اتاق هاي بستري مي تواند داراي ويژگي هاي زير باشد :
2-38-1-1-2 ابعاد پنجره
ابعاد پنجره در اتاق هاي بستري متناسب با شرايط اقليمي باشد . در اقليم هاي گرم و مرطوب ، گرم و خشک و سرد ابعاد پنجره کوچک شود . سطح پنجره از 20 درصد سطح ديواري که داراي پنجره است ، بزرگ تر نباشد .
در اقليم معتدل و باراني ابعاد پنجره مي تواند بزرگتر انتخاب شود . ( حدود 30 درصد سطح ديواري که داراي پنجره است ) .
2-38-1-1-3 مکان پنجره ها
در اتاق هاي بستري چند تختخوابي که تختخواب هاي بيماران روبروي يکديگر هستند محل پنجره در وسط اتاق ، روبروي در ورودي اتاق باشد ، تا هر دو دسته بيماران اتاق بتوانند به راحتي منظره بيرون را تماشا کنند.
در اتاق هاي بستري يک يا دو يا سه تختخوابي که تمام تخت هاي بستري در يک طرف قرار دارند مکان پنجره ها در پايين تخت هاي بيماران روبروي در ورودي اتاق قرار گيرد ، از ايجاد پنجره پشت سر بيماران خودداري شود .
2-38-1-1-4 جلوگيري از تابش آفتاب
امکانات بسياري در طراحي پوسته خارجي بنا وجود دارد که بتوان از تابش مستقيم آفتاب به داخل اتاق هاي بستري جلوگيري کرد . جلوگيري از تابش آفتاب در داخل اتاق هاي بستري در اقليم گرم و مرطوب و گرم و خشک واجب است . علاوه بر آسايش بيماران ، در مصرف انرژي نيز صرفه جويي مي شود .
2-38-1-1-5 نوع بازشوي پنجره ها
براي استفاده از تهويه طبيعي ، پنجره ها به گونه اي طراحي شود که بتواند به مقدار کمي باز شده و در همان موقعيت قفل شود مقدار باز کردن پنجره ها وقفل آن بايد توسط پرستاران بخش انجام گيرد . اگر ساختمان تحت پوشش مديريت هوشمند ساختمان باشد ، باز و بسته شدن پنجره ها تحت کنترل اين سيستم خواهد بود .
2-38-1-1-6 نور مصنوعي
از آنجايي که بيمار روي تخت بيمارستاني قرار دارد . ( چه در اتاق هاي بستري و چه در حرکت روي برانکاردر در راهرو ها ، هنگام نقل و انتقال ) بيشترين محلي که ئر معرض ديد بيمار قرار دارد سقف است .براي انتخاب نوع چراغ در بخش هاي بستري داخلي / جراحي موارد زير مورد توجه قرار گيرد .
2-38-1-1-7 نور مصنوعي در اتاق هاي بستري
بهترين نوع نور مصنوعي در اتاق هاي بستري بيماران ، نور غير مستقيم است به طوري که منبع نور خارج از ديدرس بيماران باشد . کنسول هاي بالاي تخت اين امکان را فراهم مي آورد . در کنسول بالاي تخت بيماران دو نوع چراغ تعبيه مي شود .
2-38-1-1-8 چراغ مطالعه
به ازاي هر تخت بيمار يک چراغ مطالعه روي کنسول قرار مي گيرد . تخت بيمار در محور اين چراغ قرار دارد ، زاويه چراغ مطالعه به گونه اي است که به چشم بيمار طرف مقابل نمي خورد .
2-38-1-1-9 چراغ عمومي اتاق
بالاي کنسول چراغي تعبيه مي شود که نور عمومي اتاق را بوجود مي آورد .به ازاي هر تخت بيمار يک چراغ روي کنسول قرار مي گيرد که جهت آن به طرف سقف است ، منبع نور به چشم بيماران نمي خورد و نور اتاق بطور غير مستقيم تامين مي شود .
2-38-1-1-10 چراغ خواب
چراغهاي خواب در اتاق هاي بستري در ارتفاع پايين ديوار ، جهت حرکت بيماران در شب نصب شود
2-38-1-1-11 چراغ راهروها
در صورتي که چراغ هاي راهروهاي بخش هاي بستري داخلي / جراحي در محور وسط راهرو نصب شود ، حتي المقدور به صورت توکار و داراي لوور يا شيشه هاي پريز ماتيک باشد .
دما ، رطوبت و تهويه مکانيکيکنترل دما و رطوبت
دما و رطوبت فضاهاي بخش بستري ، به خصوص اتاق هاي بستري لازم است در حد معيني بر حسب اقليم محل بيمارستان کنترل شود .
2-38-1-1-12 تهويه مکانيکي
در صورتي که تهويه طبيعي براي تعويض هواي اتاق هاي بستري کافي نباشد ، توصيه مي شود با کمک سيستم هاي تهويه مکانيکي اين فضاها تهويه شود .
در صورتي که اتاق هاي بستري بيماربه صورت مکانيکي تهويه شود ، توصيه مي شود از فيلتر هاي ضد باکتري استفاده شود تا هواي اتاق در حد معيني تصفيه و پاکيزه شود ، سيستم هواي تازه که به وسيله تهويه مکانيکي تامين مي شود از انتشار بو و راکد بودن هوايي که باعث آزار بيماران مي شود جلوگيري مي نمايد .( – رئسيان ، تقي ، استاندارد پرسنلي مورد نياز بيمارستان هاي عمومي 100 الي 700 تخت منغم به عناوين شغلي و نمودار )
2-39 صداي مطلوب و نامطلوب
2-39-1 تعريف
طراحي و تجهيز فضاي بسته اي که بهترين شرايط ممکن را براي شنيدن صداي مطلوب و دور کردن صداي نامطلوب بدست آورد .
در بخش هاي بستري جلوگيري از صداي نامطلوب اهميت خاصي دارد هرگونه صداي نامطلوب موجب آزار بيماران مي شود و در روند بهبودي آنان مي تواند تاثير نامطلوب داشته باشد ، در مقابل صداي مطلوب در بهبود بيماران تاثير دارد .
2-39-2 صداي نامطلوب
مورادي که در طراحي ساخت بيمارستان ها مي تواند از ايجاد صداي نا مطلوب در بخش هاي بستري داخلي / جراحي جلوگيري کند به شرح زير است :
– محل استقرار بيمارستان .
– پوسته خارجي ساختمان بيمارستان .
– سيستم هاي سرمايش و گرمايش و تخليه هوا در بخش هاي بستري .
– صداي ناشي از پخش موسيقي ، راديو و تلوزيون در اتاق هاي چند تختخوابي .
– صداي ناشي از سيستم بهداشتي در بخش بستري .
– محل سرويس هاي بهداشتي در بخش بستري .
– فضايي که عملکرد داخل آن باعث توليد صدا مي شود .
– انعکاس صدا و مصالح نازک کاري مناسب .
– مقررات سيستم مديريت پرستاري در جلوگيري از صداي مزاحم در بخش .
2-39-3 محل استقرار ساختمان بيمارستان
ساختمان بيمارستان نبايد در کنار خيابان هاي پر سر و صداي شهر يا در کنار فرودگاه ، ايستگاه قطار ، بزرگراه و غيره ساخته شود . سعي شود زمين بيمارستان بزرگ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های طرح و ساخت، نقطه مرکز Next Entries پایان نامه با کلید واژه های بستري، پرستاري، ايستگاه