پایان نامه با کلید واژه های برنامه درسی، دوره ابتدایی، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

به ارائهی اطلاعات توصیفیِ حاصل از پرسشنامهها که بیانگر ویژگیهای جمعیت شناختی مربوط به نمونهی مورد بررسی است میپردازیم.
• جنسیت
جدول 4-1 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت
گروه
جنسیت
فراوانی
درصد
کارشناسان
مرد
زن
8
8
50
50
جمع

16
100
معلمان
مرد
زن
31
206
13.1
86.9
جمع

237
100

• مدرک تحصیلی
جدول 4-2 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس مدرک تحصیلی
گروه
مدرک تحصیلی
فراوانی
درصد
کارشناسان
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری
8
5
3
50
31.2
18.8
جمع

16
100
معلمان
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
48
145
44
20.3
61.2
18.6
جمع

237
100

• سابقهی خدمت
جدول 4-3 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه خدمت
گروه
سابقه خدمت
فراوانی
درصد
کارشناسان
کمتر از 5 سال
5 تا کمتر از 10 سال
10 تا کمتر از 15 سال
15 تا کمتر از 20 سال
20 سال یا بیشتر
0
0
0
0
16
0
0
0
0
100

جمع
16
100
معلمان
کمتر از 5 سال
5 تا 10 سال
10 تا 15 سال
15 تا 20 سال
20 سال بیشتر
51
44
54
32
56
21.5
18.6
22.8
13.5
23.6

جمع
237
100

بررسی سؤالات تحقیق
سؤال اول تحقیق: میزان توجه به مؤلفه آگاهی از صلح و روشهای حصول به آن در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر است؟
سـؤالات 1 تا 8 از پرسشنامه مربوط به این سؤال تحقیقاتی میباشند. در ادامه، شاخصهای آماری مربوط به این سؤالات بطور جداگانه برای معلمان و کارشناسان محاسبه شده است.

جدول 4-4 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال اول تحقیق از دیدگاه معلمان
سؤال
درصد فراوانی
شاخصهاي آماري توصیفی

اصلاً
(1)
کم
(2)
متوسط
(3)
زیاد
(4)
خیلی زیاد
(5)
ميانگين
میانه
مُد
انحراف معیار
1
10.1
48.1
22.4
18.1
1.3
2.52
2
2
0.95
2
23.6
31.2
34.6
7.6
3.0
2.35
2
3
1.02
3
6.3
46.8
30.0
15.2
1.7
2.59
2
2
0.88
4
15.2
41.7
29.1
11.0
3.0
2.44
2
2
0.97
5
8.0
45.1
23.2
20.7
3.0
2.65
2
2
0.99
6
11.8
42.6
30.4
14.8
0.4
2.49
2
2
0.90
7
21.1
35.4
31.6
9.3
2.6
2.37
2
2
1.00
8
16.5
32.4
24.9
24.9
1.3
2.62
3
2
1.07
کل سؤالات
14.08
40.41
28.28
15.20
2.04
2.51
2
2
0.97

ملاحظه میشود که در کلیهی سؤالات مقدار میانگین و میانه، کمتر از متوسـط (3) میباشد. همچنین مقادیر مد در کلیهی سؤالات برابر 2 یعنی کم میباشد (بجز سؤال دوم که برابر 3 یعنی متوسط است). این بیانگر آنست که گرایش دیدگاه معلمان به سمت گزینهها زیر متوسط میباشد. بنابراین میتوان به سؤال اول تحقیق اینگونه پاسخ داد که بر اساس دیدگاه معلمان، میزان توجه به مؤلفه آگاهی از صلح و روشهای حصول به آن در برنامه درسی دوره ابتدایی، در حد زیر متوسط قرار دارد.

جدول 4-5 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال اول تحقیق از دیدگاه کارشناسان
سؤال
درصد فراوانی
شاخصهايآماري توصیفی

اصلاً
(1)
کم
(2)
متوسط
(3)
زیاد
(4)
خیلی زیاد
(5)
ميانگين
میانه
مُد
انحراف معیار
1
12.5
43.8
37.5
0.0
6.2
2.44
2
2
0.96
2
25.0
12.5
43.7
18.8
0.0
2.56
3
3
1.09
3
25.0
37.5
31.3
6.2
0.0
2.19
2
2
0.83
4
25.0
18.8
37.4
18.8
0.0
2.50
3
3
1.09
5
18.8
50.0
31.2
0.0
0.0
2.13
2
2
0.72
6
25.0
18.8
50.0
6.2
0.0
2.35
3
3
0.96
7
25.0
50.0
18.8
6.2
0.0
2.06
2
2
0.85
8
37.5
31.3
25.0
6.2
0.0
2.00
2
1
0.97
کل سؤالات
24.23
32.84
34.36
7.8
0.78
2.28
2
3
0.93

ملاحظه میشود که در کلیهی سؤالات مقدار میانگین، کمتر از متوسـط (3) میباشد. همچنین مقادیر میانه و مد در کلیهی سؤالات کمتر یا مساویِ 3 یعنی در حد متوسط و یا زیر آن میباشد. بنابراین میتوان به سؤال اول تحقیق اینگونه پاسخ داد که بر اساس دیدگاه کارشناسان، میزان توجه به مؤلفه آگاهی از صلح و روشهای حصول به آن در برنامه درسی دوره ابتدایی، در حد متوسط به پایین قرار دارد.
جهت مقایسهی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد میزان توجه به مؤلفه آگاهی از صلح و روشهای حصول به آن در برنامه درسی دوره ابتدایی، با در نظر گرفتن جنسیت آنها از آزمون t برای دو گروه مستقل استفاده شد که نتایج زیر بدست آمد:

جدول 4-6 : مقایسهی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه آگاهی از صلح و روشهای حصول به آن، با در نظر گرفتن جنسیت آنها
گروه
جنسیت
میانگین
انحراف معیار
مقدار آمارهی t
p-value
کارشناسان
مرد
زن
16.00
20.75
6.82
4.46
1.648-
0.122
معلمان
مرد
زن
17.39
20.45
6.72
5.85
2.660-
0.008

با توجه به مقدار p-value های بدست آمـده ميتوان نتيجه گرفت كه آزمون در سطح 0.05 در مورد معلمان معنادار میباشد. بنابراین بین دیدگاه معلمان زن و مرد، در مورد میزان توجه به مؤلفه آگاهی از صلح و روشهای حصول به آن در برنامه درسی دوره ابتدایی، تفاوت معناداری وجود دارد. با مقایسهی میانگینهای بدست آمده در جدول، ملاحظه میشود که معلمان زن، میزان توجه به این مؤلفه را بیشتر ارزیابی کردهاند. اما بین دیدگاه کارشناسان زن و مرد در مورد این مؤلفه تفاوت معناداری وجود ندارد.
جهت مقایسهی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد میزان توجه به مؤلفه آگاهی از صلح و روشهای حصول به آن در برنامه درسی دوره ابتدایی، با در نظر گرفتن سطح تحصیلات آنها از تحلیل واریانس یکعاملی (یکراهه) استفاده شد که نتایج زیر بدست آمد:

جدول 4-7 : مقایسهی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه آگاهی از صلح و روشهای حصول به آن، با در نظر گرفتن تحصیلات آنها
گروه
مدرک تحصیلی
میانگین
مقدار آمارهی F
p-value
کارشناسان
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری
21.75
18.00
10.00
7.750
0.006
معلمان
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
19.17
20.51
19.48
1.131
0.324
با توجه به مقدار p-value های بدست آمـده ميتوان نتيجه گرفت كه آزمون در سطح 0.05 در مورد کارشناسان معنادار میباشد. بنابراین بین دیدگاه کارشناسان با سطح تحصیلات مختلف، در مورد میزان توجه به مؤلفه آگاهی از صلح و روشهای حصول به آن در برنامه درسی دوره ابتدایی، تفاوت معناداری وجود دارد. اما بین دیدگاه معلمان با سطح تحصیلات مختلف، در مورد این مؤلفه، تفاوت معناداری وجود ندارد.
از آنجا که کلیهی کارشناسان دارای بیش از 20 سال سابقهی خدمت بودهاند، فقط به مقایسهی دیدگاه معلمان در مورد میزان توجه به مؤلفه آگاهی از صلح و روشهای حصول به آن در برنامه درسی دوره ابتدایی، با در نظر گرفتن سابقهی خدمت آنها با استفاده از تحلیل واریانس یکعاملی (یکراهه) پرداخته شد که نتایج زیر بدست آمد:
جدول 4-8 : مقایسهی دیدگاه معلمان در مورد مؤلفه آگاهی از صلح و روشهای حصول به آن، با در نظر گرفتن سابقهی آنها
سابقه خدمت
میانگین
مقدار آمارهی F
p-value
کمتر از 5 سال
5 تا کمتر از 10 سال
10 تا کمتر از 15 سال
15 تا کمتر از 20 سال
20 سال یا بیشتر
21.27
17.38
22.05
20.68
18.71
5.271
0.0004

با توجه به مقدار p-value بدست آمـده ميتوان نتيجه گرفت كه آزمون در سطح 0.05 معنادار میباشد. بنابراین بین دیدگاه معلمان با سابقهی خدمت مختلف، در مورد میزان توجه به مؤلفهی آگاهی از صلح و روشهای حصول به آن در برنامه درسی دوره ابتدایی، تفاوت معناداری وجود دارد.

سؤال دوم تحقیق: میزان توجه به مؤلفه مشارکت، همکاری و تشریک مساعی در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر است؟
سـؤالات 9 تا 13 از پرسشنامه مربوط به این سؤال تحقیقاتی میباشند. در ادامه، شاخصهای آماری مربوط به این سؤالات بطور جداگانه برای معلمان و کارشناسان محاسبه شده است.

جدول 4-9 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال دوم تحقیق از دیدگاه معلمان
سؤال
درصد فراوانی
شاخصهايآماري توصیفی

اصلاً
(1)
کم
(2)
متوسط
(3)
زیاد
(4)
خیلی زیاد
(5)
ميانگين
میانه
مُد
انحراف معیار
9
24.5
29.5
18.1
26.6
1.3
2.51
2
2
1.16
10
18.6
34.6
32.5
12.7
1.6
2.44
2
2
0.99
11
13.9
35.4
32.9
16.5
1.3
2.56
3
2
0.97
12
10.1
42.6
31.6
11.4
4.3
2.57
2
2
0.96
13
13.9
42.6
25.7
13.5
4.3
2.51
2
2
1.03
کل سؤالات
16.20
36.94
28.16
16.14
2.56
2.52
2
2
1.02
ملاحظه میشود که در کلیهی سؤالات مقدار میانگین و مد، کمتر از متوسـط (3) میباشد. همچنین مقادیر میانه در کلیهی سؤالات برابر 2 یعنی کم میباشد (بجز سؤال سوم که برابر 3 یعنی متوسط است). این بیانگر آنست که گرایش دیدگاه معلمان به سمت گزینهها زیر متوسط میباشد. بنابراین میتوان به سؤال دوم تحقیق اینگونه پاسخ داد که بر اساس دیدگاه معلمان، میزان توجه به مؤلفه مشارکت، همکاری و تشریک مساعی در برنامه درسی دوره ابتدایی، در حد زیر متوسط قرار دارد.

جدول 4-10 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال دوم تحقیق از دیدگاه کارشناسان
سؤال
درصد فراوانی
شاخصهايآماري توصیفی

اصلاً
(1)
کم
(2)
متوسط
(3)
زیاد
(4)
خیلی زیاد
(5)
ميانگين
میانه
مُد
انحراف معیار
9
12.5
25.0
25.0
31.2
6.3
2.94
3
4
1.18
10
18.8
25.0
25.0
31.2
0.0
2.69
3
4
1.14
11
12.5
12.5
31.2
37.5
6.3
3.13
3
4
1.15
12
18.8
0.0
50.0
25.0
6.2
3.00
3
3
1.15
13
18.8
25.0
12.5
37.5
6.2
2.88
3
4
1.31
کل سؤالات
16.28
17.50
28.74
32.48
5.00
2.92
3
4
1.19

ملاحظه میشود که در اکثر سؤالات مقدار میانگین، تقریباً برابر 3 (در حد متوسـط) میباشد. همچنین در کلیهی سؤالات، مقدار میانه برابر 3 (متوسط) بوده و مقدار مد در کلیه موارد بجز در سؤال دوازده، برابر 4 (زیاد) میباشد. بنابراین میتوان به سؤال دوم تحقیق اینگونه پاسخ داد که بر اساس دیدگاه کارشناسان، میزان توجه به مؤلفه مشارکت، همکاری و تشریک مساعی در برنامه درسی دوره ابتدایی، در حد متوسط به بالا قرار دارد.
جهت مقایسهی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد میزان توجه به مؤلفه مشارکت، همکاری و تشریک مساعی در برنامه درسی دوره ابتدایی، با در نظر گرفتن جنسیت آنها از آزمون t برای دو گروه مستقل استفاده شد که نتایج زیر بدست آمد:

جدول 4-11 : مقایسهی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه مشارکت، همکاری و تشریک مساعی، با در نظر گرفتن جنسیت آنها
گروه
جنسیت
میانگین
انحراف معیار
مقدار آمارهی t
p-value
کارشناسان
مرد
زن
12.25
17.00
5.70
4.11
1.912-
0.077
معلمان
مرد
زن
10.71
12.87
3.78
3.97
2.843-
0.005

با توجه به مقدار p-value های بدست آمـده ميتوان نتيجه گرفت كه آزمون در سطح 0.05 در مورد معلمان معنادار میباشد. بنابراین بین دیدگاه معلمان زن و مرد، در مورد میزان توجه به مؤلفه مشارکت، همکاری و تشریک مساعی در برنامه درسی دوره ابتدایی، تفاوت معناداری وجود دارد. با مقایسهی میانگینهای بدست آمده در جدول، ملاحظه میشود که معلمان زن، میزان توجه به این مؤلفه را بیشتر ارزیابی کردهاند. اما بین دیدگاه کارشناسان زن و مرد، در مورد این مؤلفه، تفاوت معناداری وجود ندارد.
جهت مقایسهی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد میزان توجه به مؤلفه مشارکت، همکاری و تشریک مساعی در برنامه درسی دوره ابتدایی، با در نظر گرفتن سطح تحصیلات آنها از تحلیل واریانس یکعاملی (یکراهه) استفاده شد که نتایج زیر بدست آمد:

جدول 4-12 : مقایسهی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه مشارکت، همکاری و تشریک مساعی، با در نظر گرفتن تحصیلات آنها
گروه
مدرک تحصیلی
میانگین
مقدار آمارهی F
p-value
کارشناسان
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری
17.00
15.20
7.33
5.843
0.015
معلمان
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
11.64
13.32
11.23
6.549
0.002
با توجه به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های مسئولیت پذیری، تحلیل واریانس، تحلیل داده Next Entries پایان نامه با کلید واژه های دوره ابتدایی، سطح تحصیلات، برنامه درسی