پایان نامه با کلید واژه های برنامه درسی، محیط زیست، ناسیونالیسم

دانلود پایان نامه ارشد

پیشرفت علوم و فنون هماهنگی داشته باشد.
5. با امکانات اجرائی قابل حصول هماهنگی داشته باشد.
6. بهگونهای تنظیم شود که علایق کودکان را به خود جلب کند.
7. با روشهای آموزشی این دوره هماهنگ باشد.
8. متناسب با نیازهای زندگی کودک و جامعه باشد.
9. بین محتوای مواد درسی هر پایه و نیز بین محتوای هر درس در پایههای مختلف، ارتباط منطقی برقرار باشد (صافی،1379، ص54).
اصول آموزش و پرورش ابتدایی
از موارد مهمی که در فرایند آموزش و پرورش ابتدایی باید موردتوجه مدیران و معلمان قرار گیرد، آگاهی از اصول آموزش و پرورش این دوره است. در گزارش مصوبه 1373 کمیسیون دوره پیشدبستانی و دبستانی، اصول ذیل برای این دوره اعلام شده است.
1. باید به علاقه کودک به یادگیری توجه کرد و راه یادگرفتن را به وی آموخت.
2. باید به تقویت کنجکاوی در کودک پرداخت.
3. باید مقدمات شناخت علمی محیط طبیعی و اجتماعی را فراهم کرد.
4. باید آموزش مفاهیم اساسی(مکان، عدد ، زمان، علت) موردتوجه قرار گرفته و از این طریق به پرورش تفکر کودک پرداخت(منظور تفکری که بر واقعیتهای عینی و محسوس استوار باشد و کودک شخصا آنها را تجربه کرده باشد.
5. باید زمینه را برای شکوفایی علایق و استعدادهای کودک فراهم ساخت.
6. باید به پرورش استعداد و ذوق هنری کودکان توجه نمود.
7. باید کودک را با مقدمات زبان و ادبیات فارسی آشنا کرد.
8. نظر به این که در این دوره کودک به تقلید آگاهانه میپردازد و مربیان خود را الگوی خویش قرار میدهد، باید مربیان واجد فضایل اخلاقی باشند.
9. در سالهای پایانی این دوره که آثار بلوغ بتدریج ظاهر میگردد باید کودک را با تحول جسمانی و روانی که شرف وقوع است در حد امکان آشنا ساخت.
10. باید به تربیت و ایجاد بهداشتی پرداخت و نکات بهداشتی و ایمنی را به کودک آموخت.
11. باید از راه شرکت دادن کودک در اداره مدرسه و سپردن وظایف مناسب به او به پرورش اجتماعی کودک پرداخت و بتدریج این اصل را به فعالیتهای بیرون از مدرسه تسری داد.
12. نظر به این که آموزش و پرورش این دوره به وسیله آموزشگاه و خانواده متفقا صورت میگیرد، لازم است میان این دو نهاد همکاری و هماهنگی لازم برقرار گردد (جوادی،1377).

اهداف دوره ابتدایی (مصوب ششصدوچهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش)
در راستای رسالت و ماموریت آموزش و پرورش و جهتدهی به رشد همهجانبه دانشآموزان بر پایه تعالیم و دستورات دین مبین اسلام، اهداف دوره ابتدایی به شرح زیر تعیین میشود. مدیران، برنامهریزان و همه افرادی که در تعلیم و تربیت دانشآموزان نقشی برعهده دارند. مکلفند در برنامهریزی امور، سازماندهی فعالیتها و انجام وظایف مربوط بهگونهای اقدام نمایند که تا پایان دوره تحصیلی دستیابی دانشآموزان به اهداف تعیین شده ممکن باشد (1-رعایت اصول 12 و 13 قانون اساسی برای اقلیتهای دینی الزامیاست).
اهداف اعتقادی
1. اصول دین را میداند و به آن معتقد است.
2. خداوند را دوست دارد و او را بهترین یاور و کمک میکند.
3. با زندگی انبیا اولوالعزم به ویژه نبیاکرم(ص) و معصومین تا حدودی آشناست و آنان را دوست دارد.
4. با معنای معاد آشناست و میداند که انسان در کارهایی که انجام میدهد نزد خداوند پاسخگو است.
5. به اولیا دین، بزرگان و شخصیتهای اسلامی احترام میگذارد.
6. معنای تولی و تبری را میداند.
7. قرآن را از رو میخواند و یا ترجمه برخی از سورهها آشنایی داشته و از حفظ میخواند.
8. ترجمه بعضی از احادیث ساده را میداند.
9. نماز را به درستی میخواند و با احکام ضروری مربوط به نماز و روزه آشنا است.
10. نمازهای وجب را با رغبت میخواند.(برای دختران)
11. افراد محرم و نامحرم را تشخیص میدهد و احکام مربوط را رعایت میکند.
12. با مسائل مربوط به سن تکلیف و تقلید آشنا است و احکام را در ضرورت میداند و به آن عمل میکند(برای دختران)
13. با حلال و حرام است و احکام مربوط را در حد ضرورت رعایت میکند.
14. معنای امر به معروف و نهی از منکر را میداند.
15. به مجاهدین در راه خدا و شهدا احترام میگذارد.
16. زمانها و مکانهای مقدس و مهم را میشناسد.
17. به حضور در مسجد علاقه نشان میدهد و آداب آن را میداند.

اهداف اخلاقی
1. راستگو و امین باشد.
2. مودب و مهربان است.
3. به عهد خود پایبند است.
4. مظاهر حیا و عفت در او آشکار است.
5. احترام به بزرگترها را وظیفه خود میداند و به نظرات آنها توجه میکند.
6. از والدین اطاعت میکند.
7. شجاع و صبور است.
8. تمیز است و پاکیزگی را دوست دارد.
9. تکالیف شخصی روزانه خود را شخصا انجام میدهد.
10. برای رسیدن به موفقیت پشتکار دارد و تلاش میکند.
11. پوشش اسلامی را دوست دارد و آن را رعایت میکند.
12. اوقات فراغت خود را با فعالیتها و بازیهای مناسب پر میکند.
13. امیدوار و بانشاط است و از مواجهه با مشکلات نمیهراسد.
14. ظاهری آراسته دارد.
15. خطا و اشتباه دیگران از کلمات محبتآمیز و دوستانه استفاده میکند.
16. برای رفتارهای خود با دیگران دلیل دارد.
17. در ارتباط با دیگران از کلمات محبتآمیز و دوستانه استفاده میکند.
18. برای انجام کارهای خود و دوستانش را به زحمت نمیاندازد.
19. به همکلاسان و همسالان خود در انجام وظایف یادگیری کمک میکند.
20. در برابر رفتارهای ناپسند خود پوزش خواسته و رفتار خود را اصلاح میکند.
21. نظم و انضباط را در خانه، مدرسه و اجتماع رعایت میکند.

اهداف علمی و آموزشی
1. نسبت به شناخت پدیدهها کنجکاو است.
2. در فکر کردن، شنیدن، گفتن و بیان مقصود، خواندن و نوشتن و حساب کردن مهارت کافی دارد.
3. با زبان فارسی آشنایی دارد و میتواند از کتاب و روزنامه استفاده کند.
4. به اهمیت و ارزش اطلاعات و اطلاعرسانی در زندگی آگاه است.
5. ارزش علم را در انجام درست کارها تا حدی میداند.
6. مهارتهای اولیه برای زندگی در جامعه را کسب کرده است.
7. با نحوه یادگیری خود تا حدودی آشناست.
8. به مطالعه کتاب علاقمند است.

اهداف فرهنگی هنری
1. به زیباییهای طبیعت توجه دارد و هماهنگی آن را دوست دارد.
2. در زمینههای هنری از زیبایی در پدیدههای طبیعی الگو میگیرد.
3. از مشاهده آثار هنری لذت میبرد.
4. ذوق و خلاقیت هنری خود را در انجام فعالیتها نشان میدهد.
5. سنتها، پدیدیهها و آثار موزون را دوست دارد.
6. با برخی از آثار معروف هنری آشنا است.
7. به خواندن اشعار و قصههای مناسب علاقهمند است.
8. برخی از آداب فرهنگی و اجتماعی اسلامی ایرانی را میداند و برای آنها ارزش قائل است.

اهداف اجتماعی
1. وظایف خود را در مقابل خانواده، دوستان و همسایگان میداند.
2. اعضای خانواده خود را دوست میدارد و در انجام کارها به آنها کمک میکند.
3. به معلمین و اولیای مدرسه احترام میگذارد.
4. به حق خود قانع است و حقوق دیگران را رعایت میکند.
5. برای بدست آوردن حق خود از راههای درست تلاش میکند.
6. همکلاسیهای خود را دوست دارد و به آنها کمک میکند.
7. همکاری با دیگران را دوست دارد.
8. در بازیها و فعالیتهای گروهی شرکت میکند.
9. مقررات مدرسه را میداند و به آنها عمل میکند.
10. به رعایت مقررات اجتماعی علاقه نشان میدهد.
11. به انجام وظایف و مسئولیتهایی که برعهده او میگذارند، پایبند است.
12. نظرات اصلاحی دیگران را مورد خود میپذیرد.
13. اشتباهات دیگران را با رعایت احترام به آنها تذکر میدهد.
14. در برابر خدمت دیگران قدرشناس است و از آنها تشکر میکند.
15. آداب سخن گفتن را رعایت میکند.
16. خدمت کردن به میهن و مردم خود را دوست دارد.
اهداف زیستی
1. از حواس خود به خوبی محافظت و استفاده میکند.
2. در نشستن و راه رفتن و استفاده از قوای بدنی به درستی عمل میکند.
3. بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت میکند.
4. در حفظ محیط زیست کوشا باشد.
5. با تمرینها و بازیهای مناسب، قابلیتهای جسمی خویش را افزایش میدهد.
6. نکات ایمنی را میداند و رعایت میکند.
7. اهمیت مصونیت در برابر امراض را درک میکند.
8. در حفظ و سلامتی خود و دیگران تلاش میکند.

اهداف سیاسی
1. نظام جمهوری اسلامی ایران را میشناسد. به پرچم کشور احترام میگذارد و سرود ملی را از حفظ میخواند.
2. با زندگی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آشنا است و از او به بزرگی یاد میکند.
3. اهمیت استقلال و آزادی را در پیشرفت جامعه درک میکند.
4. به حکومت دینی و ولایت فقیه علاقهمند است.
5. مسلمانان را دوست دارد و نسبت به امور آنان بیتفاوت نیست.
6. اقوام مختلف ایرانی را میشناسد و با آنان احساس همبستگی میکند.
7. افراد عدالتخواه و حقطلب را دوست میدارد.
8. سران کفار و مشرکین صدر اسلام را میشناسد و با اعمال آنها نسبت به پیامبران و مسلمین آشنا است.
9. سران کفار و مشرکین معاند با اسلام را در زمان حاضر میشناسد.
10. با مفهوم وحدت و امنیت ملی آشنا است.

اهداف اقتصادی
1. کار کردن را دوست دارد و به افرادی که کارهای مفید دارند احترام میگذارد.
2. وسایل خود را تمیز و سالم نگه میدارد.
3. تنپروری، بیکاری و راحتطلبی را از عوامل شکست فرد و جامعه میداند.
4. در حفظ اموال عمومی به عنوان ثروت ملی میکوشد و در استفاده از آنها درست عمل میکند.
5. مالکیت خود و دیگران را تمیز میدهد و به مالکیت دیگران احترام میگذارد.
6. مشاغل و حرف موجود در محیط زندگی خود را میشناسد.
7. به استفاده از تولیدات داخلی علاقهمند است.

تحقیقات پیشین
تحقیقات داخلی
عباسی و هاشمی (1391) در پژوهش خود به بررسی وضعیت آموزش صلح در مدارس شهرستان لامرد پرداختند که نتایج پژوهش ایشان نشان داد، برنامههای آموزش صلح از دیدگاه معلمان وضعیت مطلوبی ندارد و در این زمینه ضعف برنامهی درسی از حیث محتوا از دیدگاه معلمان به عنوان مهمترین عامل معرفی شده است.
فلاح نودهی (1388) ، در پژوهش خود با عنوان ” بررسی مؤلفههای آموزش صلح یونسکو در اسناد و مدارک جمهوری اسلامی ایران: سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، اهداف کلی آموزش و پرورش ایران، اهداف دوره متوسطه” نتیجه گرفتند در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، مؤلفههای حقوق بشر و دموکراسی، تعاون و همبستگی، حفظ فرهنگ ها دارای بیشترین فراوانی میباشد و به مؤلفهی انترناسیونالیسم توجهی نکرده است. در اهداف آموزش و پرورش ایران مؤلفهی خود و دیگران دارای بیشترین فراوانی و مؤلفههای حقوق بشر و دموکراسی، تعاون و همبستگی، انترناسیونالیسم ، حفاظت از محیط زیست و معنویت کمترین فراوانی را به خود اختصاص دادهاند. در اهداف دوره متوسطه بیشترین فراوانی مربوط به مؤلفهی خود و دیگران و کمترین فراوانی مربوط به مؤلفههای انترناسیونالیسم و حفاظت از محیط زیست میباشد.
فتحی واجارگاه و اسلامی (1387) در پژوهش خود با عنوان ” بررسی میزان توجه به آموزش صلح در برنامهی درسی دورهی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان تعلیم و تربیت، متخصصان برنامهریزی درسی و معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران” نتیجه گرفتند:
1. کارشناسان برنامه ریزی درسی میزان توجه به مؤلفههای آموزش صلح را در طراحی برنامه درسی بسیار و نسبتا کم ارزیابی نموده اند.
2. معلمان آموزش صلح در حیطه ارزشیابی و اجرا را نسبتا ضعیف ارزیابی کرده اند.
3. بین دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت و کارشناسان تفاوت معناداری وجود ندارد.
در تحقیق دیگری که توسط قادری، محسنپور، نقیب زاده (1387) با موضوع تبیین برنامه درسی صلح محور در فلسفه کانت انجام شده است به تحلیل محتوای تئوری کانت پرداخته شده است و راهکارهایی برای محتوای کتب درسی پیشنهاد شده است که در ذیل به آنها اشاره میکنیم:
کانت از این منظر که هم بر رویکردهای شناختی و اخلاقی صلح و هم بر رویکردهای کلام ملی و بینالمللی تأکید میورزد و همزمان نگاهی واقعگرایانه و نه مایوسانه، آرمانگرا و نه رمانتیک، به مقوله صلح دارد، منحصر به فرد است. اینکه فیلسوف بزرگی مانند کانت چگونه به موضوع صلح اندیشیده و طرح فلسفی او برای برپایی صلح پایدار چه بوده، موضوع مناسبی برای تحلیل و تدوین برنامه درسی صلح است. زیرا او

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، دوره ابتدایی، سازمان ملل Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، حوزه آموزش، برنامه درسی