پایان نامه با کلید واژه های بررسي، ويژگي، گردآوري

دانلود پایان نامه ارشد

فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
3-4-7-2 زبان و گويش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………65
4-4-7-2 بررسي نرخ باسوادي و برخورداري از خدمات……………………………………………………………………………………………………………………………….65
5-7-2 بررسي ويژگي هاي اقتصادي شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………………………..66
1-5-7-2 معادن و صنايع دستي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
6-7-2 بررسي انواع جاذبه هاي گردشگري……………………………………………………………………………………………………………………………………………………68
1-6-7-2 جاذبه هاي طبيعي که بر اساس ويژگي هاي محيط طبيعي هستند……………………………………………………………………………………………69
2-6-7-2 جاذبه هاي فرهنگي که بر مبناي فعاليت انساني هستند……………………………………………………………………………………………………………..69
3-6-7-2 جاذبه هاي انسان ساخت که بصورت مصنوعي خلق شده اند………………………………………………………………………………………………………70
7-7-2 بررسي وضعيت موجود زير ساختها – امکانات و تاسيسات موجود در شهرستان تکاب………………………………………………………………….74
1-7-7-2 هتل ومهمانپذير…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..74
2-7-7-2 رستوران و مراکز پذيرايي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………74
3-7-7-2 وضعيت جاده ها ، حمل ونقل عمومي و تجهيزات و تاسيسات حمل ونقل…………………………………………………………………………………75
4-7-7-2 وضعيت دسترسي هاي محلي و راه هاي روستايي شهرستان………………………………………………………………………………………………………75
5-7-7-2پمپ بنزين – مراکز CNG و مراکز تعمير اتومبيل………………………………………………………………………………………………………………………76
6-7-7-2 پايانه مسافربري……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..76
7-7-7-2 وضعيت بهداشت و درمان وتجهيزات پزشکي……………………………………………………………………………………………………………………………..77
8-7-7-2 تأسيسات مخابرات – برق و آب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………77
9-7-7-2 وضعيت امنيت و خدمات انتظامي………………………………………………………………………………………………………………………………………………..77
10-7-7-2 بانک و امور بانکي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78
8-7-2 اقتصاد گردشگري شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………78
8-2 پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..85

فصل سوم : روش شناسي تحقيق
1-3 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..88
2-3 نوع و روش انجام تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..88
3-3 مدل مفهومي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………88
1-3-3 مراحل برنامه ريزي استراتژيک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….89
1-1-3-3 مرحله صفر (شروع)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….90
2-1-3-3 مرحله ورودي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..91
3-1-3-3 مرحله مقايسه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94
4-1-3-3 مرحله تصميم گيري……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..97
4-3 روش دلفي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………99
1-4-3 موارد کاربرد روش دلفي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….99
2-4-3 ويژگي هاي روش دلفي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..100
3-4-3 مراحل اجراي تکنيک دلفي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….100
4-4-3 مراحل اجراي روش دلفي در پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..101
5-3 قلمرو تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..102
1-5-3 قلمرو مکاني-جامعه تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….102
2-5-3 قلمرو زماني تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..103
6-3 روش نمونه گيري و تخمين حجم جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………103
1-6-3 روش نمونه گيري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….103
2-6-3 تخمين حجم جامعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..103
3-6-3 جامعه آماري……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………104
7-3 روش هاي گردآوري داده ها و ابزار مورد استفاده براي آن………………………………………………………………………………………………104
8-3 روش هاي تحليل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….104
9-3 روايي و پايايي ابزار گردآوري داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………….105
1-9-3 روايي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..105
2-9-3 پايايي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….105

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
1-4 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..107
2-4 تجزيه و تحليل توصيفي داده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ريزي، راهبردي، رويکرد Next Entries پایان نامه با کلید واژه های گردشگري، ريزي، راهبردي