پایان نامه با کلید واژه های بانکداری الکترونیک، رابطه مثبت و معنی دار، استراتژی ها، مدیریت تغییر

دانلود پایان نامه ارشد

تحول در بانکداری الکترونیک و بستر سازی یک جایگاه مناسب و سازگار با محیط داخلی کشور در بانک صادرات شهر کرمانشاه، اقدام شود از طرفی نظام بانکداری ما طی بیست سال گذشته بنا به ضرورت ها و تفکراتی، دولتی اداره شده و چنین مدیریتی اعمال رویه های تکلیفی و دستوری خسارات جبران ناپذیری به نظام اقتصادی کشور زده است در نظام بانکی ما مشتری ساعتها در صف می ماند و زمان، که ارزشمند ترین سرمایه آدمی است به بی اعتبارترین ارزش ها بدل گشته است. مشتریان و کارمندان از وضع موجود ناراضی هستند. خدمات محدود و گران است.تولیدکننده خدمت، انگیزه ای برای خلاقیت خدمت ندارد. حاکمیت مدیریت دولتی بر بانکها و فقدان فضای رقابتی هر دو بنیان نظام بانکی را ویران کرده و مشتری به دلیل اینکه سود ناشی از مشارکت از طریق بانک کفایت حتی تورم را نمی کند در بیرون از سیستم بانکی مشارکت بهتری دارد. امروزه در بانکهای ایران به بیش از 35 نوع خدمات مالی نمی توان اشاره کرد (یوسفی ،14:1389).همچنین با توجه مدلهای بانکداری در دنیا که روز به روز نیز بهینه می شود اگر نتوانیم ازفرصت و بسترهای موجود به نحو مطلوبی استفاده کنیم قطعا در آینده نزدیک در ایران با چالشهای بسیاری برای توسعه اقتصاد دیجیتالی که پایه و اساس آن را بانکداری الکترونیک تشکیل می دهد مواجه خواهیم شد. بنابراین شناسایی فاکتورهای موفقیت مدیریت تغییر و تحول در بانکداری الکترونیک در بانک صادرات شهر کرمانشاه و ارائه استراتژیهای مناسبی در این زمینه، ضروری به نظر می رسد.

1-3)اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
اقداماساسیبهمنظورایجادیکتحولپایدار،تغییرباورهاوچارچوبهايذهنیاست،مسلماًباورهايامروزمادردنیايآینده،کاملاًتغییرخواهدیافت. انساندرچارچوبپارادایم-مجموعهايازتفکرات،تصوراتوارزشهاییاستکهیکبینشازواقعیتراشکلمیدهد-میاندیشدوقضاوتمیکند.آنهاییکهبرپارادایمهايقبلیوابستهاند و درمقابلتغییرازخودمقاومتنشانمیدهند،معمولاًازدركحقایقخارجازپارادایممحرومند،وانسانهاییکهمیتوانندبهدنیايخارجازپارادایمبیندیشندنشانازخلاقیتونوآوريآنهاست. بسیاريازسازمانهانشاندادهاندکهرویکردهايموفقیتآمیزگذشتهنمیتواندمبناییبرايموفقیتامروزباشد. سازمانهايموفقدرجهانامروز،سازمانهاییهستندکهتغییر وتحولرادرچارچوبتشکیلاتیخودبگنجانند. برکسیپوشیدهنیستکهبنیانهرسازمانبرپایهبرآوردهسازينیازهاستوازآنجائیکهنیازانسانهادائمدرحالتغییرویامیلبهسمتنیازجدیداست،بنابراینلزومتحولدرسازمانهاهموارهدیدهمی شودواحساسنیازبهمدیریتبرروياینتحولاتبیشازپیشخودرانشانمیدهد.
سرعتانجامکار،سهیمشدندراطلاعاتوهدایتمبادلاتبازرگانیباشبکه های ارتباطی،امروزهبهصورتیکاصلتردیدناپذیرموفقیتدربازاردرآمدهاست.ویژگی اصلیهمهاینفعالیتهاتسهیلفرایندها،کاهشهزینه هاازطریقافزایشهماهنگی، بهبوددسترسیبهمشتریوافزایشتنوّعخدماتارائهشدهبهمشتریاناست(میلیند5،352:1999).ضمنآنکهبرایتوسعهتجارتالکترونیکدرکشورونیزورودبهبازارهایجهانیوعضویتدرسازمانهایینظیرسازمانتجارتجهانی،داشتن نظامبانکی کارآمدازالزاماتاساسیبه شمارمی رود. ازسوییاستقراربانکداریالکترونیکعلاوهبر ارتقایسطحکیفیخدمات،60تا70درصدهزینههایبانکهاراکاهشمی دهد(آکین6 ،15:2009).ومی تواندبابرقراریارتباطسریعباتماممخاطبان (سیوهمکاران،2004) ارائهخدماتمبتنیبرنیازهایفرد – فردآنان،تحولهمه جانبهدرنظامبانکیایجاد کند.حالکهازیکسونظامبانکیکشوراستفادهازابزارهایالکترونیکیراباورکرده وازسویینیزعدمارائهخدماتبانکیبه موقع،بهعنوانمانعیجدیدرزمینه گسترشوتوسعهاقتصادیکشورمحسوبمی شود،لازماستفاکتورهای موفقیت مدیریت تغییر و تحول دربانکداریالکترونیکیکشورموردمطالعهوبررسیدقیققرارگیرد. ازاینرو درپژوهشحاضرسعی بر آن خواهد شدتاباتوجهبهنقشروبهگسترشبانکهای خصوصیدرنظامپولیوبانکیکشورازیکسووخصوصی سازیبانکهایبزرگ دولتیازسویدیگر،بهمطالعه فاکتورهای موثر بر مدیریت تغییر و تحول در بانک صادرات شهر كرمانشاه پرداخته شود.
1-4)اهداف تحقيق
1-4-1)هدف کلی: بررسی فاکتورهای موفقیت مدیریت تغییر و تحول تحقق بانکداری الکترونیک (مطالعه موردي: بانك صادرات شهر كرمانشاه).
1-4-2)اهداف جزیی
-شناسایی عوامل و فاکتورهای موثر بر تغییر و تحول در بعد مشتری.
-شناسایی عوامل و فاکتورهای موثر بر تغییر و تحول در بعد تکنولوژی.
–شناسایی عوامل و فاکتورهای موثر بر تغییر و تحول در بعد ساختار سازمانی.
–شناسایی عوامل و فاکتورهای موثر بر تغییر و تحول در بعد نیروی انسانی.
–شناسایی عوامل و فاکتورهای موثر بر تغییر و تحول در محیط داخلی.
–شناسایی عوامل و فاکتورهای موثر بر تغییر و تحول در بعد محیط میانی.
–شناسایی عوامل و فاکتورهای موثر بر تغییر و تحول در بعد محیط خارجی.
– شناسایی عوامل و فاکتورهای موثر بر نگرش نسبت به تغییر و تحولدر بانکداری الکترونیک.
-شناسایی عوامل و فاکتورهای موثر بر تمایل به استفاده و تحول در بانکداری الکترونیک.
– شناسایی عوامل و فاکتورهای موثر بر آموزش های همگانی و تحول در بانکداری الکترونیک.
– شناسایی عوامل و فاکتورهای موثر بر بازنگری در قوانین و مقررات و و تحول در بانکداری الکترونیک.
– شناسایی و تدوین استراتژی های مطلوب برای بانکداری الکترونیک در بانك صادرات شهر كرمانشاه.

1-5)فرضيه‏هاي تحقیق
1- بین استراتژی های تغییر و تحول در بعد مشتری و تحول در بانکداری الکترونیک رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
2- بین استراتژی های تغییر و تحول در بعد تکنولوژی و تحول در بانکداری الکترونیک رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
3- بین استراتژی های تغییر و تحول در بعد ساختار سازمانی و تحول در بانکداری الکترونیک رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
4- بین استراتژی های تغییر و تحول در بعد نیروی انسانی و تحول در بانکداری الکترونیک رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
5- بین استراتژی های تغییر و تحول در محیط داخلی و تحول در بانکداری الکترونیک رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
6- بین استراتژی های تغییر و تحول در محیط میانی و تحول در بانکداری الکترونیک رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
7- بین استراتژی های تغییر و تحول در محیط خارجی و تحول در بانکداری الکترونیک رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
8- بین نگرش نسبت تغییر و تحول در بانکداری الکترونیک رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
9- بین تمایل به استفاده و تحول در بانکداری الکترونیک رابطه مثبت و معنی دار وجو دارد.
10- بین آموزش های همگانی و تحول در بانکداری الکترونیک رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
11- بین بازنگری در قوانین و مقررات و و تحول در بانکداری الکترونیک رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

جدول1-1)متغیرهای تحقیق
ردیف
متغیرها ازنظر نقشی که در تحقیق دارند
از نظر اندازه گیری
از نظر میزان دستکاری

کمی
کیفی
فعال
ویژگی

پیوسته
گسسته

1
مستقل: عوامل مرتبط با مشتریان

2
مستقل:عوامل مرتبط با تکنولوژی( فناوری)


3
مستقل:عوامل مرتبط با ساختار سازمانی

4
مستقل:نیروی انسانی

4
مستقل:عوامل مرتبط با محیط داخلی

5
مستقل:عوامل مرتبط با محیط میانی

6
مستقل:عوامل مرتبط با محیط خارجی

7
وابسته:تغییر و تحول در بانکداری الکترونیک

8
تعدیل گر:بازنگری در قوانین و مقررات

9
مداخله گر: آموزش های همگانی
نگاره شماره 1-1)مدل مفهومی تحقیق : ترکیبی از پیشینه نگاشته ها، مطالعه هنسمی ، 2004 و بنان ، 2010
1-6)قلمرو تحقيق
1-6-1)قلمرو موضوعي
بررسی فاکتورهای موفقیت مدیریت تغییر و تحول در بانکداری الکترونیک (مورد مطالعه: بانک صادرات شهر کرمانشاه).
1-6-2)قلمرو زماني تحقيق
دوره زماني تحقيق حاضر از ابتداي فروردين1392 تا پايان مرداد سال1392 مي باشد که طراحي پرسشنامه و جمع آوري داده هاي مربوط به تحقيق در اين بازه زماني انجام گرفته است.
1-6-3)قلمرو مکاني تحقيق
قلمرو مکاني اين تحقيق در برگيرنده شعب بانک صادرات در شهرکرمانشاه ميباشد که اطلاعات مورد نياز از کارشناسان و متصديان امور بانکي شاغل در اين بانکها، جمع آوري گرديده است.
1-7)تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)
1-7-1)تعاریف مفهومی
-بانکداری الکترونیکی: استفاده از فناوری الکترونیکی در امور عملیات بانکی برای ارائه خدمات بانکی، به عبارت دیگر استفاده از تکنولوژی پیشرفته رایانه، شبکهها و مخابرات جهت انتقال منابع (پول) در سیستم بانکداری را بانکداری الکترونیکی مینامند (بیدآباد،83،1387).
تغيير:بهطوركليتغيير،آوردنهرچيزيازسطحيبهسطحديگررابيانميكند. اينامر بيانگرتغييرياستكهازعوضكردنجاهاياشخاصواشياگرفتهتادرآوردندانش، توانايي،مهارتو…شخصيازوضعيتموجودبهيكجايگاهمتفاوتاست.تغييردر سازمانهانيزبهاينمعناستكهفعاليتهايسازمانازجايگاه (وضعيت)موجودبه يكوضعيتمتفاوتدرميآيد. تغييرمداومهمبهاينمعناستكهدر هرموضوع ،شخصياسازمانهابهطورمداومبهيكحالتمتفاوتدرميآيند؛يعني بهجايگاهووضعيتهايجديدومتفاوتباوضعيتقبلميرسند(اميركبيري،1385: 585).
تغييردرسازمان:عبارتاستازفرآيندتحولودگرگونيكهدررفتارها، ساختارها،خطمشيها،منظورهاويابروندادههايپارهايازواحدهايسازمانيرخ ميدهد( الیو و همکاران7 ، :9:2005).
محیطداخلی: شاملمولفههاییاستکهمیزانکارآییواثربخشیسازمانراتحتتاثیر قرارمی دهدکهاینمولفههاطبقنظریههارولد8لویتعبارتنداز: ساختار سازمانی،تکنولوژيسازمانی،وظایفوکارکردهاونیروهايانسانی(تصمیمگیرندههاومجریان)هرگونهتغییريکهدریکیاچندموردازموارد ذکرشدهاعمالگرددبدانتغییروتحولسازمانیگویند ( لورنزی ، 23:2000).
محیطمیانی: شاملآندستهازمحیطخارجیمی گرددکهبطورمستقیمبرمحیطداخلی سازمانوروندحرکتآناثرمی گذارد. برحسباینکهسازمانماتولیدکننده محصولویاارائهکنندهخدمتیباشدمی توانازنمونهمحیطمیانیآنبه(شرکاء،سهامداران،رقبا،تولیدکنندهها،تجهیزکنندهها،عرضهکننده خدماتومشتریان) اشارهکرد.کهتغییراتآنرابهلحاظاستراتژیکبودن رفتارشانبرايسازمانتغییراتاستراتژیکگویند ( لورنزی ، 38:2000).
محیطخارجی: کلیهمتغیرهاومولفههايموجوددرجامعهرادربرمی گیردکهشامل متغیرهاياجتماعی،سیاسی،حقوقی،نظامی،اقتصادي،زیستمحیطیو جغرافیاییمیگردد. بهلحاظعمومیتمتغیرهاياجتماعیونیازبهکلان نگريدرتغییراتآنهاتغییروتحولهریکازمتغیرهاراتغییراتکلانیا مدیریتعمومی جامعهگویند ( لورنزی ، 17:2000).
1-7-2)تعاریف عملیاتی
بعد مشتري: میزان تبليغات و آموزش هاي همگاني، میزان كاهش خطاي انساني، میزان سرويس دهي سريع و ارزان، میزان شناسايي ، خاص هر بخش از بازار و مشتريان، میزان تقسيم بخش‌هاي مختلف بازار و بهبود فرايند ارتباط با مشتريان هدف، میزان افزايش رضايتمندي و وفاداري مشتريان، میزان بهينه‌سازي كانال‌هاي خدمت‌دهي به مشتريان، میزان كسب نظرات و علاقه‌مندي‌هاي مشتريان و…
بعد تكنولوژي: میزان استفاده از سيستم هاي جذاب، میزان راحتي استفاده، میزان رعايت استاندارد ها و الزامات بين المللي، میزان امنيت سرويس ها، میزان انتخاب نرم افزار هاي مناسب، ميزان سرمايه گذاري در فنآوري اطلاعات، میزان دسترسي به روش هاي توزيعو…
بعد ساختار سازماني: میزان اندازه سازمان،میزان حيطه نظارت، میزان تمركز و عدم تمركز، میزان انعطاف پذيري براي محيط هاي رقابتي، میزان ارتباط و هماهنگي ساختار با استراتژي، میزان پيچيدگي مشاغل، میزان وسائل و ابزار هماهنگي و كنترل، میزان ارتباطات درون سازماني، میزان تخصيص منابع مورد نياز براي تحقق اهداف،میزان ارتباطات بهينه و مستمر در راستاي افزايش سودآوري در سازمان، میزان ايجاد فرآيندهاي خودكار( يكپارچه) براي جمع آوري و پردازش اطلاعات، میزان تامين نظرات جمع ذی نفعان سازمان، میزان بهبود كارآيي و كيفيت خدمات، میزان ارتباط و همكاري بين سازماني، میزان تنوع و انعطاف پذيري خدمات و…
بعد نيروي انساني: میزان تغيير در دانش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های مدل اندازه گیری، بانکداری الکترونیک، ساختار سازمانی، مدیریت تغییر Next Entries پایان نامه با کلید واژه های فناوری اطلاعات، میزان استفاده، نیروی انسانی، تحول سازمانی