پایان نامه با کلید واژه های باشگاه های فوتبال، منابع انسانی، صورت های مالی، صورت سود و زیان

دانلود پایان نامه ارشد

می گردد. در واقع، باشگاه ها قیمت ثبت قرارداد بازیکنان را مشخص می نمایند. بنابراین هر باشگاه جهت ثبت قرارداد بازیکنان فوتبال با هزینه هایی مواجه می شود. در لیگ برتر انگلیس شش باشگاه متوسط 83 میلیون پوند و 13 باشگاه دیگر متوسط 35 تا 64 میلیون پوند بابت ثبت قرارداد بازیکنان پرداخت نموده اند (دلویت-2013).

1. Gareth Bale
2. Tottenham
3. Deloitte
البته بازیکنان شرایط کاری و ظوابط اشتغال خود را با باشگاه خریدار توافق می نمایند. بنابراین بازیکنان فوتبال از نظر شرایط خاص خود در بین چندباشگاه متقاضی، قرارداد را امضاء می کنند. دیگر عامل مهم در ثبت قرارداد بازیکنان پایبندی باشگاه خریدار به پرداخت طبق زمانبندی قید شده در قرارداد می باشد. که معمولاً این پرداخت ها مقدار زیادی پول در طول زمان قرارداد بازیکن می باشد. در سال های اخیر به دلیل رشد بی رویه در مبالغ ثبت قرارداد بازیکنان و عدم تناسب سود در باشگاه های فوتبال لیگ برتر انگلیس، باشگاه های فوتبال ناچار به کاهش مبلغ ثبت قرارداد بازیکنان روی آوردند. در سال مالی منتهی به 2011 در لیگ برتر انگلیس، هزینه های نقل و انتقال بازیکنان به میزان یک چهارم 6/0 میلیارد پوند کاهش یافت، این کاهش از طریق استخدام بازیکنان خارجی محقق گردید (دلویت1-2013).
ممکن است مذاکره برای ثبت قرارداد جدید با باشگاه های دیگر در طی زمان قرارداد جاری بازیکن باشد. که طبق قانون بسمن2 این نقل و انتقال شامل پرداخت مبلغی از طرف باشگاه خریدار به باشگاه دارای قرارداد با بازیکن مدنظر می باشد. بنابراین تقاضای باشگاه ها به ثبت قرارداد با بازیکنان آزاد که قراردادشان منقضی گردیده است افزایش یافته است. دلیل اصلی را در عدم پرداخت مبلغ مضاعف جهت ثبت قرارداد به باشگاه قبلی دارای قرارداد، می توان تلقی نمود.در کشور انگلیس قوانین دقیقی درباره معافیت مالیاتی هزینه های ثبت قرارداد بازیکنان در تاریخ ثبت برای باشگاه های فوتبال در نظر گرفته شده است. همچنین قوانین فوتبال مشوق هایی نیز برای پرداخت هزینه های ثبت قرارداد به شکل اقساط سالانه تعیین نموده است.
2-2-3-1-5) بازسازی و توسعه مجدد استادیوم ها:
اکثر باشگاه های فوتبال انگلیس مالکیت استادیوم را جایگزین اجاره آنها کرده اند. در باشگاه هایی که مالک استادیوم نیستند، آن را به همراه باشگاه های فوتبال دیگر به طور مشترک اجاره می نمایند. باشگاه های فوتبال عموماً در اوایل قرن بیستم روی به ساختن استادیوم آوردند. پس از فاجعه آی بروکس3 در سال 1972 و هیلزبوروگ4 در سال 1990 که 66 و 95 نفر کشته به بارآورد، توسعه مجدد استادیوم توسط باشگاه های فوتبال و حکومت، قوت بیشتری گرفت. که در پی آن برای کمک به کار بازسازی، کمک های مالی توسط سازمان لیگ حرفه ای به باشگاه فوتبال صورت گرفته در سال 1-1991 تا 6-1995 مبلغ 417 میلیون پوند صرف توسعه مجدد استادیوم ها توسط باشگاه های فوتبال انگلیس گردید (دلویت-1997).

1. Deloitte
2. Bosman Ruling
3. Ibrox
4. Hillsborough
2-2-3-2) روش های حسابداری در صنعت فوتبال:
2-2-3-2-1) حسابداری ثبت قرارداد و هزینه های نقل و انتقالات بازیکنان:
حسابداری هزینه های ثبت قرارداد و نقل و انتقال بازیکنان فوتبال یکی از بحث برانگیزترین مسایل مربوط به صنعت فوتبال می باشد. روش حسابداری هزینه های نقل و انتقال به اینکه آیا این هزینه ها را به عنوان دارایی شناسایی کنیم بستگی دارد. استانداردهای حسابداری در این مورد مبهم می باشد. که هزینه های ثبت قرارداد و نقل و انتقال بازیکنان همانند یک دارایی می باشد یا اینکه به عنوان هزینه دوره درنظرگرفته شود. ازاینرو، رویکرد حسابداری منابع انسانی درباره هزینه های نقل و انتقال و ثبت قرارداد بازیکنان باید مورد بحث و مدنظر گرفته شود.
در روش های مرسوم و سنتی هزینه های نقل و انتقال قراردادهای بازیکنان در صورت سود و زیان دوره منظور می گردید، که مبالغ پرداختی و دریافتی به عنوان هزینه و درآمد حاصل از نقل و انتقال منظور می شد. کلیه مبالغ در دوره ای که رویداد مالی در آن صورت گرفته و امضاء شده است در صورت سود و زیان همان دوره ثبت و منظورمی گردید. این روش به عنوان یک سیاست هزینه ای شناخته شده است. البته افشای هزینه های نقل و انتقال در صورت سود و زیان به اشکال متفاوت صورت می گیرد. به طور معمول در صورت های مالی باشگاه های فوتبال این قلم از معاملات به طور جداگانه به عنوان بخشی از گردش مالی تحت عنوان هزینه های عملیاتی نشان داده می شود. برخی دیگر از باشگاه های فوتبال هزینه های نقل و انتقال و ثبت قرارداد را در بخش معاملات که بر سود وزیان موثر است افشاء می نمایند. رویکرد دیگر، نشان دادن هزینه و درآمد حاصل از نقل و انتقال قبل از سود عملیاتی در صورت سود و زیان و به طور جداگانه می باشد. روش دیگر، افشای هزینه و درآمد حاصل از نقل و انتقال به صورت جداگانه پس از سود ناخالص می باشد.
اما می توان مطابق با رویکرد حسابداری منابع انسانی هزینه های نقل و انتقال بازیکنان را به عنوان دارایی شناسایی نمود. در این رویکرد هزینه های نقل و انتقال و ثبت قرارداد بازیکنان، سرمایه ای شده و در ترازنامه به عنوان دارایی ثبت نمود. درسیاستی شایع، نقل و انتقال بازیکنان به عنوان یک دارایی نامشهود و مستهلک نمودن آن در طول مدت قرارداد بازیکنان و برآورد مانده ارزش دارایی مستهلک شده، به رسمیت شناخته می شود. ارزش باقیمانده می تواند، ناشی از مقررات یا اختلاف قرارداد با بازیکنان، مقررات مربوط به پرداخت پاداش چند برابری به بازیکنان بر اساس سن آنها و نیز هر گونه کاهش دائمی ارزش بازیکنان فوتبال ناشی از آسیب دیدن یا ازدست رفتن فرم بدنی مناسب بازیکنان، می باشد. منابع ناشی از تفاوت ارزش دفتری و مبلغ فروش یک یا تعدادی از بازیکنان در صورت سود و زیان دوره منظور می گردد.
این سیاست برای اولین بار توسط باشگاه فوتبال تاتنهام1 درسال 1989 تصویب و به رسمیت شناخته شد. ویژگی این سیاست به عنوان یک جایگزین، هزینه های ثبت قرارداد بازیکنان به عنوان یک دارایی شناسایی و درترازنامه افشاء می نماید. تغییر در ارزش این حساب ناشی از بازیکنان ساخته شده در داخل باشگاه و خریداری شده ازباشگاه های دیگر، می باشد. این سیاست حسابداری مطابق با یک مفهوم فیزیکی نگهداری سرمایه است، که به دنبال حفظ تولید توانایی درآمد، ازحساب ثبت قرارداد بازیکنان می باشد. هرگونه سود و زیان ناشی از فروش در حساب سود و زیان نشان داده می شود.
در سال های اخیر استفاده از سیاست سرمایه ای کردن هزینه های ثبت قرارداد بازیکنان مطابق با رویکرد حسابداری منابع انسانی و نیز باتوجه به مشخصات منحصربفرد صنعت فوتبال و مطابقت تعریف رنسیس لیکرت2 ازسازمان های انسانگرا با باشگاه های فوتبال، رو به فزونی نهاده است. طبق استاندارد های تدوین شده همانند استانداردهای گزارشگری مالی شماره ده3 صورتهای مالی باشگاه های انگلیسی و بسیاری از باشگاه های فوتبال مطرح جهان با استفاده از رویکرد حسابداری منابع انسانی تهیه می گردد. در ادامه به ابعاد مختلف این رویکرد اعم از ارزیابی، افشای ارزش ثبت قرارداد بازیکنان در خارج از ترازنامه، طبقه بندی، مستهلک کردن این هزینه ها پرداخته می شود.
2-2-3-2-1-1)اندازه گیری (ارزش گذاری بازیکنان فوتبال)
در اندازه گیری، ثبت قرارداد بازیکنان چندین روش مورد استفاده قرار می گیرد. از اینرو تنوع زیادی در ارزیابی حساب بازیکنان فوتبال وجود دارد. روش هزینه های خرید ثبت قرارداد با استفاده از هزینه های تحصیل بازیکنان به عنوان مبنای اندازه گیری قرار می گیرد. با این حال، به جز تاریخ ثبت قرارداد مبلغ نمایش داده شده در ترازنامه از بعد ارزش اقتصادی ضعیف می باشد. ولی از جهت دیگر دستکاری و اعمال نفوذ کمتری گردیده است. در روشی دیگر، هزینه های ثبت قرارداد بازیکنان برمبنای تشخیص مدیر تیم تعیین می گردد. مدیران به روش تخمینی از ارزش بازیکنان به عنوان دارایی به شیوه ارزش جایگزینی، اقدام به ارزش گذاری بازیکنان تیم خود می نمایند.
روش دیگر، روش هزینه های تاریخی جذب و تعلیم بازیکنان می باشد. این روش یکی از روشهای متداول ارزش گذاری منابع انسانی در استانداردهای حسابداری منابع انسانی و نیز دیگر انواع دارایی ها، می باشد. این روش اطلاعاتی را ارائه می دهد که سازگاری بیشتری با حسابداری سنتی دارد. از مزایای این روش عینی بودن، آشنایی بیشتر حسابداران و نیز پذیرفته شدن آن از طرف اداره مالیاتی و القاء مقبولیت

1. Tottenham
2. R.Likret
3. FRS10
بیشتر صورت های مالی، می باشد. دیگر روش که بر مبنای ارزش جاری بازیکنان استوار است، روش ارزش ثبت قرارداد بازیکنان بر مبنای هزینه های جاری یا ارزش کنونی بازار بازیکنان می باشد. در این روش، که به دلیل وجود بازار رقابتی در جذب بازیکنان و مشخص بودن ارزش متعارف آنها هزینه جاری خرید بازیکنان در بازار نقل و انتقال مبنای ارزش گذاری قرار می گیرد. باوجود روش های مختلف ارزش گذاری و نیز قراردادهایی با شرایط متنوع بین باشگاه و بازیکنان، مقادیر مختلفی از ارزش بازیکنان شاغل در یک تیم می تواند در صورت های مالی گزارش گردد. اما با اعمال، انتخاب و ابلاغ روش های متناسب با استانداردهای حسابداری و قوانین داخلی توسط فدراسیون فوتبال یک روش، به عنوان وحدت رویه درباشگاه های فوتبال مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال فدراسیون فوتبال سوئد نیز دو راهکار برای حسابداری بازیکنان فوتبال ارائه می دهد. وقتی که بازیکنان از باشگاه ها دیگر خریداری شود حساب بازیکنان فوتبال را به بهای تمام شده تحصیل، سرمایه ای و در ترازنامه نمایش داده می شود. دومین راهکار مختص بازیکنان پرورش داده شده در داخل باشگاه، این مبلغ به میزان جمع هزینه های مستقیم می باشد. مطالب فوق الذکر اهمیت تدوین قوانین الزام آور در تهیه صورت های مالی باشگاه های فوتبال ایران را توسط فدراسیون فوتبال، وانمود می نماید.
2-2-3-2-1-2) افشای ارزش ثبت قراردادهای بازیکنان خارج از صورت های مالی:
باشگاه های فوتبال می توانند ارزش بازیکنان خود را جدا از گزارش های متداول حسابداری مانند ترازنامه و صورت سود و زیان نشان دهند. این افشاء معمولاً در گزارش به مدیران داخلی و یا در قالب یادداشت های همراه صورت های مالی ارائه می گردد. این نوع ارائه گزارش می تواند به جهت استفاده مدیریت، دستگاه های نظارتی و یا انتشار برای عموم مورد استفاده قرار می گیرد.
2-2-3-2-1-3) طبقه بندی:
در این قسمت به تاثیر اعمال هر یک از روش های فوق بر ارزش مجموع دارایی و سود باشگاه های فوتبال پرداخته می شود. هریک از سیاست های طبقه بندی ثبت قرارداد بازیکنان می تواند دارایی و سود باشگاههای فوتبال را در دراز و کوتاه مدت تحت تأثیر قرار دهد.
در سیاست منظور نمودن هزینه های ثبت قرارداد بازیکنان در حساب سود و زیان و اعمال هزینه های عملیاتی در دوره تنظیم قرارداد با بازیکنان، دارایی و سود و زیان باشگاه را دچار کاهش می نمایند. این کاهش می تواند به میزان طول قرارداد بازیکنان در سود و زیان باشگاه موثر باشد. اگر بازیکنان قراردادهای یکساله یا دو ساله با باشگاه امضاء نمایند، سود باشگاه ها را بنا به زمان تمدید قرارداد یا جذب بازیکن جدید تحت تاثیر قرارمی دهند. این تاثیرات در سیاست اعمال هزینه های ثبت قرارداد بازیکنان در حساب سود و زیان در قسمت هزینه های استثنایی، غیرعملیاتی به همین گونه می باشد.
در سیاست های شناسایی هزینه های ثبت قرارداد به عنوان دارایی و مستهلک نمودن آن در دوره قرارداد بازیکنان مطابق با استانداردهای گزارشگری مالی شماره ده1 و نیز شناسایی هزینه های ثبت قرارداد بازیکنان به عنوان دارایی و منظور نمودن ارزش استهلاک شده در حساب ذخیره موجب افزایش دارایی و سود باشگاه ها در کوتاه مدت می گردد.البته این تاثیرات به طول قرارداد بازیکنان مانند روش قبل بستگی دارد.
خلاصه:
در این فصل از ابعاد مختلف،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های باشگاه های فوتبال، پخش تلویزیونی، بورس اوراق بهادار، تأمین مالی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های تحلیل داده، منابع انسانی، باشگاه های فوتبال، جمعیت شناختی