پایان نامه با کلید واژه های بازی های رایانه ای، پرخاشگری، عملکرد تحصیلی، یشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

کار درمانگر با صدای بلند می گوید: بس! و بدین ترتیب به فرد آموخته می شود که خود می تواند گاهی با عوض کردن فکر مانع اضطراب خود شود.
ج. فنون مرور شناخت. در این روش، فرد سعی می کند که در ذهن خود یک سری روش های انطباقی با موفقیت های مشکل زا و اضطراب برانگیز را مرور نماید(نجاریان و همکاران، 1373، ص58)
3-19-2- پديدارشناسي: در اين شيوه، اساس كار «مشاوره‌ي مراجع محوري كارل راجرز» است. در درمان مراجع محوري تشخيص معنا و مفهومي ندارد و عملي غيرعاقلانه است. در جريان درمان به فرد امكان داده مي‌شود تا پاره‌اي از تجربياتي را كه در گذشته به واسطه‌ي تهديدآميز بودنشان براي «خود»  انكار يا تحريف شده‌اند، دوباره به تجربه درآيند. پس از جذب تجارب تحريف شده است كه مراجع قادر مي‌شود مسايلي را ببيند و دريابد كه تا قبل از آن قادر به ديدن و درك آن‌ها نبود. مسايلي كه نديدن آن‌ها علت اساسي اضطراب و مشكلات وي بوده است.(شاملو،1368، ص96).
4-19-2- رفتار درماني: اضطراب مانند بسياري از رفتارهاي ديگر نتيجه يادگيري و يا تصور در يادگيري پاره‌اي از طرح‌هاي رفتار مناسب است. از اين رو، رفتار درماني تلاشي در جهت تسهيل فرايند يادگيري‌هاي تازه در زمينه‌ي حركتي ـ شناختي و عاطفي است (همان منبع، 1368).
20-2- اضطراب تحصیلی37
در جریان رشد، کودکان و نوجوانان انواع گوناگون و طیف وسیعی از اضطراب ها را تجربه می کنند و گاه این اضطراب ها از آنچنان شدتی برخوردارند که زندگی روزمره و تحصیلی آنان را دشوار می سازند. یکی از انواع این اضطراب ها اضطراب تحصیلی است(هیل، 1984، به نقل از محمودی قرایی). اصطلاح کلی اضطراب تحصیلی به نوعی از اضطراب با هراس اجتماعی38 خاص اشاره دارد، که فرد را در برابر تواناییهایش دچار تردید می کند و نتیجه آن ناتوانی مقابله با موقعیتهای دشوار مانند امتحان است. موقعیتهایی که فرد را در معرض ارزشیابی قرار داده و نیازمند حل مشکل هستند. بنابراین می توان گفت، فرد مضطرب مواد درسی را می داند اما شدت اضطراب مانع از آن می شود که او معلومات خود را نشان دهد. به این ترتیب، اضطراب تحصیلی نوعی اشتغال ذهنی به خود است که به نگرانی یا تحقیر خود و ارزیابی شناختی منفی از خود، عدم تمرکزحواس و واکنش های فیزیولوژیکی نامطلوب مثل تپش قلب، پریدگی رنگ، خشکی دهان، عرق کردن کف دست، لرزش دست و صدا و … منجر می شود(محمودی قرایی،1389)
21-2- انواع اضطراب تحصیلی
در موقعیت اضطراب تحصیلی دو نوع سائق فراخوانده می شود: ابتدا سائق های تکلیف محوری39 برانگیخته می شوند که موجب بروز رفتارهایی برای انجام تکلیف می گردند؛ و دوم سائق های اضطراب آموخته شده40 هستندکه این سائق ها، دو نوع رفتار و پاسخ ناهمساز مربوط به تکلیف، و نامربوط به تکلیف را به وجود می آورند. افراد داری اضطراب تحصیلی بالا، به فعالیت ها و رفتارهای نامربوط به تحصیل واداشته می شوند که این رفتارها، به عملکرد آسیب رسانده و یا آن را مختل می کنند. ولی افراد دارای اضطراب کم، به تمرکز بر خود41 تمایل کمتری دارند و به راحتی رفتارهای تکلیف محوری را به کار می گیرند که این امر موجب افزایش پیشرفت و موفقیت در آنان می شود( ابوالقاسمی و نجاریان، 1378). در زیر ویژگی های دو نوع از اضطراب به اختصار شرح داده می شود:
1-21-2- اضطراب تسهیل کننده یا تسریع کننده:
به اضطراب کم و یا در حد معقول که موجب تلاش بیشتر برای کسب موفقیت می شود و نتیجه بهتری را عاید فرد می کند، اضطراب تسهیل کننده یا تسریع کننده گفته می شود(همان منبع، 1378).
نشانه های اضطراب تسهیل کننده:
• فرد به خاطر مرور کردن درسهایش دچار هیجان می شود.
• خودش را در اتاقش حبس می کند و مشغول درس خواندن می شود.
• به شیوه خاصی درسهایش را مرور می کند، مثلا با صدای بلند درس می خواند یا در اتاقش راه
می رود.
• به درخواستهای اطرافیان توجهی نمی کند و در مقابل درخواستها با اعتراض می گوید درس دارد.
• کم غذا و یا نسبت به غذا بی میل می شود(نیکخو و آوادیسیانس،1392، ص325)
2-21-2- اضطراب ناتوان کننده:
اضطراب ناتوان کننده دلهره و تشویش شدیدی است که خود فرد دارد و یا اطرافیان آنرا در فرد تشدید می کنند. اضطراب شدید اثر منفی روی عملکرد فرد می گذارد، زیرا با متاثر و درگیر کردن ذهن زمینه فراموشی های زودگذر و خطاهای ادراکی را فراهم می کند(محمودی قرایی، 1389).

نشانه های اضطراب ناتوان کننده:
• فرد به خاطر مرور درسهایش دچار هیجان بیش از حد می شود.
• دارای دلشورگی و دل بهم خوردگی است.
• هنگام مرور درسهایش دستپاچه و عجول است.
• از اینکه هرچه می خواند، نمی فهمد نالان است.
• از گرفتن نمره کم ترس و وحشت دارد.
• هنگام درس خواندن ناخن هایش را می جود، پوست لب را می کند یا با موی سرش بازی می کند.
• بی اشتهاست و نمی تواند غذا بخورد.
• حالت تهوع دارد.
• گریان است و بهانه گیریهای بی دلیل دارد(نیکخو و آوادیسانس، 1392، ص326).
22-2- پیشینه تجربی در داخل ایران
در پژوهشی که خلیفه و ابراهیمی نوبندگانی(1390) در دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان “بررسی رابطه خلاقیت و عملکرد تحصیلی با بازیهای رایانه ای در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز” انجام داده اند، به این نتیجه رسیده اند که بین خلاقیت و عملکرد دانش آموزان با توجه به تجربه و میزان پرداختن به بازیهای رایانه ای، تفاوت معنی داری وجود دارد.
انوری (1392) در پژوهشی که با عنوان “بررسی میزان اثر بخشی بازی های رایانه ای بر خلاقیت دانش آموزان راهنمایی پسر شهرستان نقده” انجام داده، به این نتیجه رسیده است که بازی های رایانه ای، بر 3زیر مقیاس خلاقیت(سیالی، انعطاف، ابتکار) تاثیر معناداری داشت و در زیر مقیاس بسط، تفاوت معناداری یافت نشد. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که بازی های رایانه ای در ایجاد و ارتقا خلاقیت دانش آموزان به طور معناداری بهتر بوده است.
تقی نژاد(1388) در پژوهشی به بررسی تاثیر بازی های رایانه ای پرخاشگرانه بر خلاقیت و خودپنداره نوجوانان پرداخت. این پژوهش که در نوجوانان دختر و پسر شهرستان بندرعباس انجام گرفت، این نتایج بدست آمد: انعطاف پذیری دختران در سطح معناداری بیشتر از پسران است. خودپنداره در دختران و پسران متفاوت است؛ به این معنا که مولفه شادی، بین دختران و پسران در تاثیر بازی های رایانه ای بر خودپنداره تفاوت وجود دارد. یعنی در دختران بیشتر از پسران است. در مولفه رفتار، وضعیت عقلایی و تحصیلی، شهرت و شادی متفاوت اند؛ به این صورت که بعد از انجام بازی رایانه ای، رفتار در دختران افزایش و در پسران کاهش می یابد.
همچنین در پژوهشی دیگر با عنوان “آثار فن آوری ارتباطی جدید (اینترنت، بازیهای رایانه ای و ماهواره) بر تربیت اجتماعی، با تاکید بر سازگاری دانش آموزان سال دوم دبیرستانهای تهران” که توسط احمدی و همکاران(1388) صورت گرفته نشان می دهد که رابطه معناداری بین استفاده از فن آوریهای نوین و سازگاری دانش آموزان وجود ندارد. اما نشان داد که با افزایش مدت زمان استفاده از اینترنت و بازیهای رایانه ای، سازگاری دانش آموزان افزایش می یابد.
پژوهشی هم کریم زاده و غلامی توران پشتی(1390) با عنوان “تاثیر بازیهای رایانه ای بر خلاقیت و رابطه آن با سازگاری روانی دانش آموزان” انجام داده اند، به این نتیجه رسیده اند که دانش آموزانی که بازیهای رایانه ای را انجام داده اند در دو بعد خلاقیت، نمرات پایین تری نسبت به دانش آموزانی که بازیهای رایانه ای را انجام نمی دادند، برخوردار بودند. همچنین متغیر انعطاف پذیری با سازگاری عاطفی، رابطه مثبت و معنی دار داشت.
قطریفی، رشید و دلاور(1392) در پژوهشی با عنوان “بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر تهران” نشان دادند که بین سلامت روانی دانش آموزانی که به بازی های رایانه ای نمی پردازند و آنهایی که زیاد به این بازی ها می پردازند، تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که بین دانش آموزانی که به بازی های رایانه ای نمی پردازند و آنهایی که زیاد به این بازی ها می پردازند، از نظر خصومت، جسمانی کردن و اضطراب تفاوت معناداری وجود دارد. و نیز بین دانش آموزانی که کم به بازی های رایانه ای می پردازند و آنهایی که زیاد به این بازی ها می پردازند از نظر خصومت تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج بدست آمده در بخش عملکرد تحصیلی نیز نشان داد که بین عملکرد تحصیلی سه گروه دانش آموز مورد بررسی، تفاوت معناداری وجود ندارد.
در پژوهشی با عنوان “ارتباط بازی های رایانه ای با پرخاشگری در دانش آموزان راهنمایی شهر رشت در سال 92” که توسط فرمانبر و همکاران (1392) صورت گرفت، نتایج نشان داد که بین نوع بازی های رایانه ای و همراهی دوستان در انجام بازی های رایانه ای با پرخاشگری فیزیکی رابطه معنادار وجود دارد و با افزایش استفاده از بازی های رایانه ای پرزد و خورد میزان پرخاشگری فیزیکی دانش آموزان نیز افزایش می یابد. همچنین بین مدت زمان بازی های رایانه ای با پرخاشگری فیزیکی و کلامی رابطه معنادار وجود دارد.
در پژوهشی که عظیمی، جعفری هرندی و موسوی پور(1393) با عنوان “اثر بخشی بازی های آموزشی رایانه ای بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس علوم” در شهر اراک انجام دادند، نتایج نشان می دهد که دانش آموزانی که بازی های آموزشی رایانه ای انجام دادند، به صورت معناداری پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری بالاتری نسبت به دانش آموزانی که به روش سنتی آموزش دیدند، داشتند.
آزاد فلاح و همکاران(1380)، در پژوهشی به بررسی رابطه بازی های رایانه ای و مهارت های اجتماعی 258دانش آموز پسر سال اول مقطع دبیرستان پرداختند. یافته ها نشان داد، که بین محل بازی و حضور دیگران در محل بازی با مهارت های اجتماعی نوجوانان رابطه معناداری وجود دارد. به این ترتیب که انتخاب منزل به عنوان محل بازی با مهات های اجتماعی رابطع عکس و معنادار داشت و نوجوانانی که بیشتر در منزل به بازی می پرداختند، از مهارت اجتماعی کمتری برخوردار بودذند.
در پژوهشی که محرابی فر، مرتضوی و لسانی(1391) در مدارس متوسطه کرمان انجام داده بودند، نشان می دهد که بین نوع بازی رایانه ای و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد و بازی هایی که شامل موقعیت های مهم و نیازمند به کار انداختن قوه خلاقیت و تفکر هستند، موجب افزایش سطح تفکر شده، مهارت های شناختی را در دانش آموز بهبود می بخشد.
در پژوهشی که زیر نظر احمدی(1377) تحت عنوان “بررسی تاثیرات اجتماعی بازی های رایانه ای بر دانش آموزان پسر کلاس سوم راهنمایی شهر اصفهان” صورت گرفت، نشان داده شد که دانش آموزانی که بازی های رایانه ای انجام می دهند:
1. پرخاشگری شان بیشتر از دانش آموزانی است که به این بازی ها نمی پردازند.
2. مشارکت اجتماعی شان کمتر از دانش آموزانی است که به این بازی ها نمی پردازند.
3. بیگانگی اجتماعی و فرهنگی شان، بیشتر از دانش آموزانی است که به این بازی ها نمی پردازند.
4. از لحاظ تحصیلی شبیه دانش آموزانی هستند که به این بازی ها نمی پردازند.
خلاصه، در پژوهشی که رستگارپور و مرعشی(1391) یادگیری مفاهیم شیمی را از طریق بازی رایانه ای و روش سنتی، مقایسه کرده بودند، نشان داد که تفاوت معناداری بین این دو روش وجود دارد و نتیجه می گیرند که بازی کردن، از طریق ایجاد هیجان و لذت، باعث تسهیل درک مفاهیم شیمی می شود.
23-2- پیشینه تجربی در خارج ایران
لی42(2005) در پژوهشی با عنوان “رابطه بین بازیهای رایانه ای و خلاقیت در کره” انجام داده به این نتیجه رسیده است که بازیهای رایانه ای شامل مسائل خلاقانه است که کودکان و نوجوانان و حتی اغلب بزرگسالان را جذب می کند و باعث می شود تا آنها بسیاری از اوقات خود را با این بازیها پر کنند. همچنین درگیری با این بازیها به مهارت شناختی سطح بالا مثل حل مساله و خلاقیت در دانش آموزان کمک می کنند.
مک پرسن43(2004) در پژوهشی با عنوان “نگرانی کارشناسانه درباره تفکر خلاق کودکان”

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های موانع خلاقیت، عوامل درونی، محافظه کاری، انعطاف پذیری Next Entries پایان نامه با کلید واژه های رگرسیون، بازی های رایانه ای، میزان استفاده، همبستگی پیرسون