پایان نامه با کلید واژه های بازاریابی، فرهنگ سازمانی، فضای مجازی، روابط عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

مصرف
8

50/0
55/0
استفاده از فضای مجازی برای معرفی شرکت و محصولات
9

50/0
7/0
مشخص نمودن افق اینده
10

50/0
7/0
تعیین برنامه‌های بازاریابی سازمان
11

100/0
59/0
نحوه عملکرد شرکت در حوزه ی بازاریابی و فروش
12

25/0
67/0
مطلوبیت قیمت محصول نزد مشتری
13

—-
52/0
به روز بودن ساختار فناوری و تکنولوژیکی سازمان
14

75/0
63/0
با کیفیت بودن محصولات و خدمات ارائه شده
15

25/0
65/0
برخورداری از مزایای منحصربه فرد به ازای محصولات
16

25/0
54/0
مناسب بودن سیستم توزیع محصولات
17

25/0
60/0
حضور درنمایشگاه های تخصصی
18

جدول 4-6 نمونه پرسشنامه ارسالی به خبرگان در مرحله دوم

50/0
75/0
تبلیغات کارامد و اطلاع رسانی به مشتری
19

50/0
43/0
استفاده از چاشنیهای فروش و پیشنهادات ویژه مشتریان
20

75/0
58/0
استقرار روابط عمومی
21

—-
51/0
محیط فیزیکی سازمان
22

100/0
73/0
انتخاب و بکارگیری مناسب تمام عناصر برند
23

75/0
54/0
ماهیت وساختار فرهنگ سازمانی
24

100/0
61/0
استقرارنظام R&D
25

100/0
70/0
توجه به برانگیختن احساسات مشتری
26

75/0
67/0
ثبات رویه و استمرار در فرایند برند سازی
27

100/0
58/0
مشارکت بامشتریان درفرایتد برند سازی
28

——
57/0
کسب جایزه های ملی وبین الملی
29

75/0
63/0
مشارکت در فرایندهای اجتماعی
30

75/0
77/0
ایجاد تصویری متمایز در ذهن مشتری
31

0
48/0
توانمند سازی و توسعه کارکنان
32

—-
53/0
همکاری با سازمانهای دولتی و اجتماعی
33

50/0
50/0
پایبندی سازمان به مسئولیت اجتماعی خود
34

50/0
58/0
استفاده از اصول موقعیت یابی در ساخت برند
35

75/0
68/0
پشتیبانی و حمایت مدیران ارشد در فرایند برندسازی
36

75/0
68/0
قدرت شهود مدیران ارشد در فرایند برندسازی
37
در مرحله دوم اعضاي گروه خبره با توجه به نقطه نظرات ساير اعضاي گروه مجددا به سوالات ارائه شده پاسخ داده‌اند كه میانگین فازی نتايج شمارش پاسخ‌هاي ارائه شده در مرحله دوم همچون مرحله اول با استفاده از فرمول هاي جدول 4-3 و4-4 محاسبه و در جدول 7 آورده شده است.
جدول 4-7 میانگین دیدگاه‌های خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحله دوم
ردیف
معیارهای پیشنهادی
میانگین فازی
میانگین پس ازفازی زدایی
1
تعریف بازار هدف
(55/0,80/0,98/0)
79/0
2
اجرای سیاست‌های بخش بندی بازار
(55/0,80/0,98/0)
79/0
3
متمایز بودن دربخش‌های مختلف ( مانند محصول ،علام تجاری، اهداف) نسبت به رقبا
(53/0,78/0,94/0)
77/0
4
رعایت و پایبندی به باورهای مشتریان
(46/0,71/0,90/0)
70/0
5
داشتن تعامل اثر بخش با مشتریان
(46/0,71/0,92/0)
70/0
6
توجه به اصول اخلاقی
(40/0,65/0,87/0)
65/0
7
شناخت و اشراف کامل بر ویژگی‌های رفتاری مصرف کننده
(35/0,58/0,81/0)
58/0
8
شناخت و اشراف کامل بر ویژگی‌های بازار مصرف
(35/0,58/0,81/0)
81/0
9
استفاده از فضای مجازی برای معرفی شرکت و محصولات
(58/0,83/0,96/0)
37/0
10
مشخص نمودن افق اینده
(12/0,37/0,62/0)
76/0
11
تعیین برنامه‌های بازاریابی سازمان
(52/0,77/0,94/0)
76/0
12
نحوه عملکرد شرکت در حوزه ی بازاریابی و فروش
38/0),63/0,83/0)
62/0
13
مطلوبیت قیمت محصول نزد مشتری
(22/0,41/0,66/0)
43/0
14
به روز بودن ساختار فناوری و تکنولوژیکی سازمان
(30/0,55/0,77/0)
55/0
15
با کیفیت بودن محصولات و خدمات ارائه شده
(39/0,64/0,86/0)
64/0
16
برخورداری از مزایای منحصربه فرد یا ویژه به ازا محصولات
(43/0,68/0,86/0)
67/0
17
مناسب بودن سیستم توزیع محصولات
(34/0,59/0,82/0)
59/0
18
حضور در نمایشگاه های تخصصی
(45/0,70/0,91/0)
69/0
19
تبلیغات کارامد و اطلاع رسانی به مشتری
(58/0,83/0,96/0)
81/0
20
استفاده از چاشنی‌های فروش و پیشنهادات ویژه برای مشتریان
(02/0,23/0,48/0)
24/0
21
استقرار روابط عمومی
(39/0,64/0,86/0)
64/0
22
محیط فیزیکی سازمان
(08/0,25/0,50/0)
28/0
23
انتخاب و بکارگیری مناسب تمام عناصر برند( نام ، لوگو ،شعار,بسته بندی)
(66/0,91/0,98/0)
88/0
24
ماهیت و ساختار فرهنگ سازمانی
(17/0,38/0,63/0)
39/0
25
استقرارنظام R&D
(38/0,63/0,87/0)
63/0
26
توجه به برانگیختن احساسات مشتری
(54/0,79/0,98/0)
78/0

جدول 4-7 میانگین دیدگاه‌های خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحله دوم
27
ثبات رویه و استمرار در فرایند برندسازی و توسعه برند
(52/0,77/0,95/0)
76/0
28
مشارکت با مشتریان در فرایتد برندسازی
(35/0,60/0,85/0)
60/0
29
کسب جایزه های ملی و بین الملی
(38/0,63/0,85/0)
63/0
30
مشارکت در فرایندهای اجتماعی
(38/0,63/0,88/0)
63/0
31
ایجاد تصویری متمایز در ذهن مشتری
(63/0,88/0,1)
86/0
32
توانمندسازی و توسعه کارکنان
(02/0,17/0,42/0)
20/0
33
همکاری با سازمان‌های دولتی و اجتماعی
(25/0,50/0,75/0)
50/0
34
پایبندی سازمان به مسئولیت اجتماعی خود
(31/0,56/0,81/0)
56/0
35
استفاده از اصول موقعیت‌یابی در ساخت برند
(34/0,59/0,84/0)
59/0
36
پشتیبانی و حمایت مدیران ارشد در فرایند برندسازی
60/0),85/0,1)
83/0
37
قدرت شهود مدیران ارشد در فرایند برندسازی
(60/0,85/0,1)
83/0

با توجه به ديدگاه‌هاي ارائه شده در مرحله اول و مقايسه آن با نتايج اين مرحله، درصورتي كه اختلاف بين دو مرحله كمتر از حد آستانه خيلي کم (1/0) باشد در اين صورت فرايند نظرسنجي متوقف مي‌شود)چنگ و لين120، 2002). با توجه به فرمول شماره 1، می‌توان ميزان اختلاف بين مراحل اول و دوم را به شكل زير محاسبه کرد.

s(Am2,Am1) = [1/( 3) [(am21+am22+am23)-(am11+am12+am13)] فرمول(4-1)

جدول 4-8 ميزان اختلاف ديدگاه خبرگان در نظرسنجي مرحله اول و دوم
مولفه ها
مرحله اول
مرحله دوم
اختلاف مرحله اول و دوم
1
تعریف بازار هدف
74/0
79/0
05/0
2
اجرای سیاست‌های بخش‌بندی بازار
74/0
79/0
05/0
3
متمایز بودن در بخش‌های مختلف ( مانند محصول ،علام تجاری، اهداف) نسبت به رقبا
73/0
77/0
04/0
4
رعایت و پایبندی به باور های مشتریان
70/0
70/0
0
5
داشتن تعامل اثربخش با مشتریان
70/0
70/0
0
6
توجه به اصول اخلاقی
61/0
65/0
04/0
7
شناخت و اشراف کامل بر ویژگی‌های رفتاری مصرف کننده
59/0
58/0
-01/0
8
شناخت و اشراف کامل بر ویژگی‌های بازار مصرف
75/0
81/0
06/0
9
استفاده از فضای مجازی برای معرفی شرکت و محصولات
55/0
37/0
18/0-
10
مشخص نمودن افق اینده
7/0
76/0
06/0
11
تعیین برنامه های بازاریابی سازمان
7/0
76/0
06/0
12
نحوه عملکرد شرکت در حوزه‌ی بازاریابی و فروش
59/0
62/0
03/0
13
مطلوبیت قیمت محصول نزد مشتری
67/0
43/0
24/0-
14
به روز بودن ساختار فناوری و تکنولوژیکی سازمان
52/0
55/0
03/0
15
با کیفیت بودن محصولات و خدمات ارائه شده
63/0
64/0
01/0
16
برخورداری ازمزایای منحصربه فرد یا ویژه به ازا محصولات
65/0
67/0
02/0
17
مناسب بودن سیستم توزیع محصولات
54/0
59/0
05/0
18
حضور در نمایشگاه های تخصصی
60/0
69/0
09/0
19
تبلیغات کارامد و اطلاع رسانی به مشتری
75/0
81/0
06/0
20
استفاده از چاشنی‌های فروش و پیشنهادات ویژه برای مشتریان
43/0
24/0
19/0-
21
استقرار روابط عمومی
58/0
64/0
06/0
22
محیط فیزیکی سازمان
51/0
28/0
23/0-
23
انتخاب و بکارگیری مناسب تمام عناصر برند( نام ، لوگو ، شعار، بسته بندی)
73/0
88/0
15/0
24
ماهیت و ساختار فرهنگ سازمانی
54/0
39/0
15/0-
25
استقرارنظام R&D
61/0
63/0
02/0
26
توجه به برانگیختن احساسات مشتری
70/0
78/0
08/0
27
ثبات رویه و استمرار در فرایند برندسازی و توسعه برند
67/0
76/0
09/0
28
مشارکت با مشتریان در فرایتد برندسازی
58/0
60/0
02/0
29
کسب جایزه‌های ملی و بین الملی
57/0
63/0
06/0
30
مشارکت در فرایندهای اجتماعی
63/0
63/0
0
31
ایجاد تصویری متمایز در ذهن مشتری
77/0
86/0
09/0
32
توانمندسازی و توسعه کارکنان
48/0
20/0
28/0-
جدول 4-8 ميزان اختلاف ديدگاه خبرگان در نظرسنجي مرحله اول و دوم
33
همکاری با سازمانهای دولتی و اجتماعی
53/0
50/0
03/0-
34
پایبندی سازمان به مسئولیت اجتماعی خود
50/0
56/0
06/0
35
استفاده از اصول موقعیت‌یابی در ساخت برند
58/0
59/0
01/0
36
پشتیبانی و حمایت مدیران ارشد در فرایند برندسازی
68/0
83/0
15/0
37
قدرت شهود مدیران ارشد در فرایند برندسازی
68/0
83/0
15/0
همانگونه كه جدول فوق نشان مي دهد در مولفه هاي شماره1،2،3،4 ،5،6،7،8،10،11،12،14،15،16،17،18،19،21،25،
،26،27،28،29،30،31،33،34،35 اعضاي گروه خبره به وحدت‌ نظر رسيده‌اند و ميزان اختلاف نظر در مراحل اول و دوم كمتر از حد آستانه خيلي كم (1/0) بوده، لذا نظرسنجي در خصوص مولفه‌هاي فوق متوقف گرديد .این مطلب بیان‌کننده این نکته است که اعضاي گروه خبره با همه مولفه‌هاي اشاره شده موافق بوده‌اند و تنها در 9 مولفه باقی مانده اختلاف نظر قابل ملاحظه‌ای دارند.

4-4-3-مرحله سوم نظر سنجي
در اين مرحله ضمن اعمال تغييرات لازم در مولفه‌ها و معيارهاي مدل، پرسشنامه سوم تهيه گرديده و همراه با نقطه نظر قبلي هر فرد و ميزان اختلاف آنها با ميانگين ديدگاه ساير خبرگان(همانند جدول4-6) مجددا به خبرگان ارسال گرديد .با اين تفاوت كه در اين مرحله از37 مولفه موجود در مرحله قبل، 28 مورد متوقف گرديده و نظرسنجي در مورد 9 مولفه باقيمانده صورت گرفته است. با توجه به فرمول جداول 4-3 و4-4، ميانگين فازي نتايج شمارش داده‌ها در جدول فوق به شكل زير بدست آمده است.

جدول 4-9 میانگین دیدگاه‌های خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحله سوم
ردیف
معیارهای پیشنهادی

میانگین فازی
میانگین پس از فازی زدایی
1
استفاده از فضای مجازی برای معرفی شرکت و محصولات
(10/0,35/0,60/0)
35/0
2
مطلوبیت قیمت محصول نزد مشتری
(16/0,34/0,59/0)
36/0
3
استفاده از چاشنی های فروش و پیشنهادات ویژه برای مشتریان
(0,20/0,45/0)
22/0
4
محیط فیزیکی سازمان
(03/0,20/0,45/)
23/0
5
انتخاب و بکارگیری مناسب تمام عناصر برند( نام ، لوگو ،شعار,بسته بندی)
(68/0 ,93/0,1)
90/0
6
ماهیت و ساختار فرهنگ سازمانی
(10/0,31/0,56/0)
32/0
7
توانمند سازی و توسعه کارکنان
(0,15/0,40/0)
18/0
8
پشتیبانی و حمایت مدیران ارشد در فرایند برندسازی
(63/0,88/0,1)
86/0
9
قدرت شهود مدیران ارشد در فرایند برندسازی
(63/0,88/0,1)
86/0

با توجه به فرمول شماره 1 چنگ لين ميزان اختلاف نظر خبرگان در مراحل دوم و سوم به شرح جدول زير مي باشد.
جدول 4-10 ميزان اختلاف ديدگاه‌های خبرگان در نظرسنجي مرحله دوم و سوم
مولفه ها
مرحله دوم
مرحله سوم
اختلاف مرحله دوم و سوم
1
استفاده از فضای مجازی برای معرفی شرکت و محصولات
37/0
35/0
02/0-
2
مطلوبیت قیمت محصول نزد مشتری
43/0
36/0
07/0-
3
استفاده از چاشنی‌های فروش و پیشنهادات ویژه برای مشتریان
24/0
22/0
02/0-
4
محیط فیزیکی سازمان
28/0
23/0
05/0-
5
انتخاب و بکارگیری مناسب تمام عناصر برند( نام، لوگو ، شعار, بسته بندی)
88/0
90/0
02/0
6
ماهیت و ساختار فرهنگ سازمانی
39/0
32/0
07/0-
7
توانمندسازی و توسعه کارکنان
20/0
18/0
02/0-
8
پشتیبانی و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های شکل‌گیری برند، بازاریابی، بازار هدف، برند سازی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سهم بازار، بازاریابی، ارزش ویژه، ارزش ویژه برند