پایان نامه با کلید واژه های بازاریابی، افزایش فروش، خراسان شمالی، هدف گذاری

دانلود پایان نامه ارشد

تبليغات).
4-موانع مربوط به تیمها
(عدم محبوبيت تيمها، عدم استفاده از بازيكنان و مربيان مشهور).
جماعت و احسانی (1390) در پژوهشی با عنوان ” اهداف مستقیم و غیر مستقیم حمایت مالی از ورزش در ایران” اهداف مستقیم شرکتها در حمایت مالی را افزایش فروش ذکر کردند. در حالي كه اهداف غيرمستقيم؛ اگرچه در نهايت به افزايش فروش ختم ميشود، بيشتر بر ايجاد آگاهي و خلق تصوير مطلوب از نشان شركت تمركز دارد.
یزدانی و همکاران (1390) در پژوهشی با عنوان تحلیل عاملی موانع حمایت ورزشی شرکتها (خصوصی و دولتی) در استان خراسان شمالی.موانع حمایت ورزشی شرکتها در استان خراسان شمالی به ترتیب سه عامل مدیریتی-تبلیغاتی، اقتصادی- اجتماعی،و ارتباطی – محیطی تشکیل میدادند.
آزادان و همکاران(1391) در پژوهشی با عنوان بررسي راه كارهاي جذب اسپانسرها در فوتبال حرفهاي ايران. شش عامل (ساختاری- مدیریتی، شرایط تبلیغاتی، مشوقهای حمایتی،بسترسازی حرفهای رسانهها و خصوصی سازی رسانهها) را به عنوان راه کارهای جذب اسپانسر در فوتبال حرفهای ایران آشکار ساخت.
2-3-2 مروری بر تحقیقات انجام شده در خارج ازکشور

فراند و پاگز در سال 1996 تحقیقی با عنوان “روش شناسی هماهنگی رویداد و حامی” انجام دادند که نتایج حاکی از آن بود که علامت تجاری یا محصول یا حامی تحت تاثیر تصویر اجتماعی رویداد یا گروه ورزشی قرار میگیرد و حامی میتواند وجهه عمومی خود را به وجهه عمومی رویداد نزدیک کند(فراند و پاگز،1996).
کوپلند، فریزبی و مک کارویل137 با هدف مرور اهداف اسپانسرشیپ ورزشی برای انجام این کار و بررسی جنبههای مختلف آن مطالعهایی با عنوان “درک فرآیند حمایت کنندگی از ورزش از دیدگاه یک شرکت” را در سال 1996در کانادا انجام دادند. آنها نشان دادند که 5/61% مدیران شرکتهای پرسش شونده، سه عامل آگاهی و شناخته شده بودن رویداد در بین عموم مردم، در معرض دید قرار گرفتن، پوشش تلویزیونی مهم ترین عوامل را در میان سایر عوامل به خود اختصاص داده است. نتایج همچنین نشان میدهندکه بازاریابی از طریق ورزش موثرترین شیوه برای ارائه علامت تجاری و محصول شرکتهای حامی با تقسیمات خاص هدف میباشد. به علاوه میزان فروش یکی از سه شاخص مهم تعیین کننده موفقیت شرکت حامیمالی است. لازم به ذکر است که بر اساس نتایج این محققان مهمترین معیارهای انتخاب به ترتیب اولویت شامل موارد زیر میباشد:
1. انحصاریت
2. افزایش آگاهی عمومی
3. تقویت وجهه عمومی شرکت حامی
4. تبلیغ در محوطه برگزاری رویداد
5. دسترسی به تماشاگران هدف
6. افزایش فروش
7. امکان وتوانایی کمی سازی نتایج
8. پوشش تلویزیون ملی
9. ارتباطات عمومی
10. پوشش محلی رسانههای نوشتاری
کوپلند و همکارانش مشخص ساختند که حامیان علاقهمند هستند در رویدادهایی که آنها را قادر به دستیابی به بخشهای ویژه بازار هدف برای حداکثر فروش سازند، سرمایهگذاری کنند، آنها همچنین معتقدند که پوشش رسانه ایی رویدادها یکی از فاکتورهای مهم در تصمیم گیری مدیران برای حمایت از رویدادهاست(کوپلند،1996).
تویتز و کاروتز138 در سال 1998 تحقیقی را با عنوان “كاربرد عملي تئوري حمايت مالي: مدرك تجربي از باشگاه راگبي انگليس” انجام دادند و مهم ترین عوامل برانگیزاننده را برای حامیان افزایش شناخت عمومی حامی در محل مورد نظر، ارتقای ادراک عموم از شرکت حامی، ارتقای تصور عمومی از شرکت حامی، افزایش آگاهی بازار هدف، ارتقای ارتباط کارکنان شرکت حامی و افزایش انگیزش کاری در آنها، افزایش فروش، برقراری ارتباطات بیشتر بازرگانی و تجاری، افزایش توجه رسانه ای، مهمان نوازی(تکریم افرادی که با شرکت در ارتباط هستند). افزایش تعاملات اجتماعی حامی با عموم مردم و اهداف فردی به مفهوم انگیزش سرگرمی را معرفی مینماید(تویتز و کاروتز،1998).
در مقاله دیگری که سال 2002 توسط ینگ فان139 با عنوان “حمایت مالی رویداد در چین”140 با هدف فهمیدن اینکه چطور و چرا شرکتهای بین المللی حمایت مالی رویداد در چین را بر عهده میگیرند و مزایا و مشکلات آنها در طول این فرآیند چیست انجام شد . که نتایج زیر حاصل شده است :
شرکتهای بین المللی در چین در حال حاضر با رقیبانی نه تنها از شرکتهای خارجی بلکه از شرکتهای داخلی مواجهه شدهاند و از طرفی ارتباطات از طریق تلویزیون و روزنامه گران تر و کم اثرتر از حمایت مالی شدهاند. یافتههای این تحقیق نشان داد که بازاریابی رویداد اگر هماهنگ با دیگر عناصر بازاریابی باشد میتواند چارهی خوبی برای شرکتها باشد . حمایت مالی از رویدادهای فرهنگی محلی، موزیک و ورزشهای مردم پسند خیلی موثرتر هستند (ینگ فان،2002).
بنت، هنسون و ژانگ141 در سال 2002 مطالعه ایی با عنوان “حمایت مالی در ورزشهای رزمی ” انجام دادند به اعتقاد آنها رشتههای ورزشی پتانسیل بسیار بالایی برای اینکه از طرف شرکتها مورد حمایت مالی واقع شوند را دارا میباشند(بنت، هنسون و ژانگ،2002).
مدوکس142 در سال 2003 مطالعه ایی را با عنوان “حمايت مالي بخش كنوني آميخته رسانه” انجام میدهد. و در آن اینگونه بیان میدارد که امروزه بازاریابان و برنامه ریزان رسانه ای به طور فزاینده ایی در جستجوی فرصتهای حمایت کنندگی نوآورانه در تلاش برای دستیابی به مخاطبین هدف خویش میباشند(مدوکس،2003).
در تحقیق دیگری که توسط جوهن فاهی143 و همکارانش(2004) با عنوان “مزیت رقابتی بوسیله حمایت مالی144” کار شده است سعی شده مدلی ارائه شود که نشان دهد حمایت مالی به چه نحوی باعث ایجاد مزیت رقابتی میشود. (جوهن فاهی . همکاران ،2004).
مقاله دیگری با عنوان “پخش تلویزیونی و فرآخوانی حمایت مالی145” در سال 2004 توسط ون هیردن و همکاران146 در مورد جام جهانی کریکت 2003 انجام شد که در آن رابطهی بین نمایش رسانه ایی بازیها و فرآخوانده شدن حامیمالی در رابطه با یک رویداد بین المللی ، به نام جام جهانی کریکت 2003 بررسی شد . یافتهها نشان داد که بین نمایش رسانه ای و فرآخوانده شدن حامیمالی رابطه وجود دارد(ون هیردن،2004).
ون هیردن و پلسیس147 در سال 2004 پژوهش مشابهی را با عنوان “تجزیه و تحلیل مدیریت حمایت مالی در آفریقای جنوبی” درآفریقای جنوبی انجام دادند . پرسشنامه تهیه شده در تحقیق توسط 41% از اعضای بدنه صنعت بازاریابی آفریقای جنوبی پاسخ داده شد که نتایج زیر را به همراه داشت :
➢ مدیریت حمایت مالی ورزش بر اساس هدف گذاریها و اندازه گیری کارایی است .
➢ متغییرهای ارتباطات بازار یابی معین از قبیل تبلیغات فروش ، بازاریابی مستقیم ، فروش حضوری؛ با وسعت زیاد تبلیغ و آگاهی تجاری استفاده نشده است .
➢ هدف گذاری حمایت مالی یک گرایش به سمت پوشش تلویزیونی و اثرات خدمات /علامت تجاری / محصول را نشان داد .
➢ بین اهمیت درک شده و بکارگیری از ابزار ارزیابی حمایت مالی معین شکافهای قابل توجه ای وجود دارند . شاید این شکافها نشان دهندهی این باشند که سطح بکارگیری ابزار اندازه گیری به سهولت استفاده یا آشنایی با ابزار ارتباط دارد .
➢ پاسخ دهندگان یک گرایش به سمت استفاده از ابزار اندازه گیری را نمایان ساختند که اخیرا استفاده شدهاند تا اثرات در حوزههای دیگر بازاریابی ارتباطات از قبیل تبلیغ وآگهی تجاری و تبلیغ انتشاراتی را اندازه گیری کنند .
➢ نظرات بیان شده توسط پاسخ دهنده گان بیان میکند که آنها یک مبلغ اضافی را در ورزش حرفهای ودرک تجاری مایملکی که مورد حمایت مالی واقع شده ، قرار میدهند .
➢ پاسخ دهنده گان یک سوگیری به سمت مصرف کنندگان موجود وبالقوه را نشان دادند.
➢ شکاف بین هزینه کردن در حمایت مالی ورزشی و شکلهای دیگر حمایت مالی (هنر ، محیط زیست و بشر دوستانه) نزدیک به 60:40 است .
➢ مدیران حامیمالی زمانی را که به برنامه ریزی حمایت مالی ، مدیریت فعالیتهای ارتباطات بازاریابی و ایجاد معاملات حمایت مالی اختصاص میدهند به نظارت محیطی و ارزیابی اختصاص نمیدهند(ون هیردن،2004).
آپوستولوپولو و پاپادیمیتریو148 در سال 2004 در حین برگذاری المپیک در شهر آتن مطالعه ایی با عنوان “انگیزش و اهداف حامیان مالی المپیک 2004” را انجام دادند. شرکتهای مورد بررسی در این مطالعه شامل هفت حامیمالی اصلی از 10 حامیمالی اصلی بود که نتایج زیر را به دنبال داشت:
در ارتباط با انگیزش آنها نتایج بررسیها نشان داد که انگیزه ورود آنها به این عرصه تنها مربوط به کسب و کار نمیباشد بلکه احساس حمایت از رویدادهای ملی و بین المللی و احساس تعهد در این ارتباط عوامل مهمی میباشند.
در ارتباط با اهداف این شرکتها نیز میتوان به افزایش فروش و سهم بازار و تصویر سازی برای شرکت و آگاهی و اطلاع بیشتر افراد از علامت تجاری شرکت اشاره نمود (آپوستولوپولو و پاپادیمیتریو،2004).
هولمکویست149 (2005) پژوهشی با عنوان “حمایت مالی به عنوان یک ابزار ترویجی150” در سوئد انجام داد . البته این این پژوهش به صورت بررسی موردی151 بود که نتایجی به شرح زیر داشت:
شرکتهای حامیمالی ورزش اهداف متفاوتی را دنبال میکنند که بدست آوردن گروه هدف و آگاهی عمومی152 به عنوان مهمترین اهداف شرکتها شناسایی شده است . البته تحقیقات قبلی نیز نشان داده بودند که برای شرکتهای ملی حمایت مالی از ورزش یک ابزار عالی برای بدست آوردن گروههای هدف بزرگ و خلق آگاهی عمومی است. همچنین شرکتهایی با گروههای هدف کوچک و یا شرکتهایی که فقط با شرکتهای دیگر در ارتباط هستند و مستقیم با مصرف کننده در ارتباط نیستند ممکن است دنبال اهداف دیگری باشند . از مهمترین اهداف دیگری که شرکتها داشتهاند نفوذ در افراد جوان و بالا بردن وجهه (افزایش تصویر شرکت)153 بوده است . در بخش فرآیند حامیمالی شدن در مورد بانکی که پژوهش بر روی آن انجام شده بود نتایج به این گونه بود که فرآیند با تماس سازمانهای ورزشی با بانک مورد نظر وبا دریافت یک طرح پیشنهادی شروع شده و با ارزیابی طرح و تصمیم گیری در مورد اجرای آن به پایان رسیده است.
در بخش ملاکهای شرکتهای حامیمالی ورزش؛ ملاکهای مختلفی شناسایی شد که مشخص شد دو ملاک مهمتر از بقیه ملاکهاست . اولین ملاک این است که بین گروه هدفی که شرکت میخواهد در آنها نفوذ کند و حمایت مالی که قرار است انجام شود هماهنگی وجود داشته باشد. دومین ملاک که خیلی هم مهم است این است که فرصتهای بازاریابی و ارتقاء وترویج154 برای شرکت در آنجا وجود داشته باشد . همچنین عنوان شده است که برای سازمانهایی که به یک مسئولیت اجتماعی متعهد هستند حمایت مالی از ورزش خیلی بیشتر اهمیت دارد . به طور کلی مهمترین نتاجی که در مورد ملاکها و فرآیندهای شرکتها در بخش حامی مالی شدن وجود داشت به این شرح بود که
➢ بیشتر ، انجمن ورزشی اولین تماس را میگیرد.
➢ فرآیند انتخاب حمایت مالی از ورزش یک رویه به خوبی توسعه یافته است.
➢ داشتن یک فرآیند پیگیری برای اینکه حمایتهای مالی موثر باشد مهم و اساسی است.
➢ هماهنگی بین حامیمالی ورزشی انتخاب شده و گروه هدف آن ضروری است.
➢ عرضه فرصتهای بازاریابی و ارتقاء وترویج برای جذب حامیمالی در ورزش ضروری است.
➢ داشتن یک تعهد اجتماعی مهم است(هولمکویست،2005).
هیک من، لارنس و وارد155 در سال 2005 مطالعه ایی با عنوان “دورنمای هویت اجتماعی در کارکنان شرکت به واسطه حمایت مالی از ورزش” انجام دادند. نتایجی که ارائه دادند حاکی از آن بود که میتوان از حمایت مالی به عنوان یک ابزار برای توانمندسازی کارکنان شرکت در جهت مشتری مداری استفاده کرد. یافتههای این تحقیق میزان تعهد و تمایل کارکنان شرکت به ارضای خواستههای مصرف کنندگان در شرکتهای حامیمالی ورزش از شرکتهای دیگر بالاتر میباشد. همچنین حمایت مالی از ورزش میتواند به عنوان یک شکل از ارتباطات داخلی در نظر گرفته شود که میتواند به تغییر و رشد فرهنگ شرکت در سطوح مختلف سازمانی کمک کند(هیک من، لارنس و وارد،2005).
گلندا جی آلواردو156 در سال 2006 پژوهشی دیگری را157 انجام داد تا ارزشهای حمایت مالی را آنگونه که ارائه دهندهگان طرح ورزشی در دانشگاه درک کردند را تعیین کند . یافتهها نشان داد که حامیان مالی محلی به عنوان با ارزش ترین حامی برای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های بازاریابی، توسعه اقتصادی، پیشبرد فروش، ورزش بانوان Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ورزش قهرمانی، استان کرمان، مدیریت ورزش، رتبه بندی