پایان نامه با کلید واژه های بازاریابی، بازاریابی ورزشی، آمیخته بازاریابی، تداعی معانی

دانلود پایان نامه ارشد

2 شرکت خصوصی
شرکتی که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی باشد، به طوری که تصمیمگیری در مورد مسائل آن بدون نیاز به آراء اعضاء دولتی میباشد.
1-8-1-3 حمایت ورزشی
حمایت ورزشی را میتوان به عنوان سرمایهگذاری در فعالیتهای ورزشی، افراد و یا رویدادها برای دسترسی به بهرهبرداری بالقوه از مسائل تجاری مربوط به ورزش تعریف کرد.
1-8-1-4 حمایت مالی
حمایتمالی یک رابطه تجاری بین یک مهیا کنندهی وجوه، منابع یا خدمات برای یک فرد، رویداد یا سازمان است که در عوض حقوق و تداعی معانی را پیشنهاد میکند که ممکن است برای مزایای تجاری در عوض سرمایهگذاری حمایتمالی، استفاده شده باشند.

1-8-2 تعریف عملیاتی واژههای تحقیق
1-8-2-1 موانع قانونی- دولتی
موانع قانونی- دولتی در حمایتمالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان با استفاده از سوالات 4،5،6،33،9 پرسشنامه سنجیده شده است.
1-8-2-2 موانع بسترسازی حرفهای
موانع بسترسازی حرفهای در حمایتمالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان با استفاده از سوالات 7،8،11،18،20 پرسشنامه سنجیده شده است.
1-8-2-3 موانع تبلیغاتی
موانع تبلیغاتی در حمایتمالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان با استفاده از سوالات 25،28،29،31 پرسشنامه سنجیده شده است.
1-8-2-4 موانع مدیریت ورزشی
موانع مدیریت ورزشی در حمایتمالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان با استفاده از سوالات 21،22،23،24،26 پرسشنامه سنجیده شده است.

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه
این فصل شامل دو قسمت کلی میباشد که عبارتند از مبانی نظری و پیشینه تحقیق. در قسمت مبانی نظری در باره مباحث مختلف پیرامون بازاریابی ورزشی و حمایتمالی ورزشی صحبت خواهد شد و در قسمت پیشینه تحقیق به تحقیقاتی که در داخل ایران و خارج ایران در زمینه این پژوهش انجام شده میپردازیم و در انتهای این قسمت از این تحقیقات نتیجهگیری کلی خواهد شد.
2-2 مبانی نظری
2-2-1 بازاریابی
تعریفهای گوناگونی برای بازاریابی بیان شده است. در یک تعریف ساده، بازاریابی عبارت است از: تامین رضایت مشتری به شیوهای سودآور (محرم زاده،1385). امروزه صاحب نظران؛ بازاریابی را فرآیند ارضای نیازها و خواستههای بشر تعریف میکنند، به نظر فیلیپ کاتلر ، برجسته ترین صاحبنظر در این رشته، بازاریابی عبارت است از فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواستهها از طریق فرآیند مبادله. منشا و رکن اساس نظام بازاریابی، نیازها و خواستههای انسان است (روستا احمد و همکاران،1383). تفاوت بین بازاریابی و فروش بیشتر از شباهت آنهاست. فروش روی نیازهای فروشنده؛ بازاریابی روی نیازهای خریدار متمرکزاست. با توجه به مرکز دانش کسب و کار ، مفهوم بازاریابی فلسفهای است که شرکتها باید نیازهای مشتریانشان را تجزیه و تحلیل کنند و در آن زمان تصمیم بگیرند که آنها را بهتر از رقیب راضی کنند به علاوه ؛ با وجود تصورهای غلط، بازاریابی همیشه تبلیغات نیست در حقیقت تبلیغات فقط شامل یک بخش کوچکی از کل آمیخته بازاریابی است. متغیرهای آمیخته بازاریابی بر اساس ویژگیهای صنعت همچنانکه آنها به سختی به وسیله گرایشات صنعت جهانی و محلی تحت تاثیر قرار گرفتهاند در روشهای منحصر به فردی بیان خواهند شد(ژولیه،2004).
2-2-2 بازاریابی ورزشی
بازاریابی ورزشی شامل تمام فعالیتهایی است که طراحی شده تا نیازها وخواستههای مشتریان ورزش را بوسیله فرآیند تبادل برطرف سازد بازاریابی ورزشی در دومحور اصلی توسعه یافته است: بازاریابی خدمات و محصولات ورزشی مستقیماً با مشتریان ورزش، و بازاریابی خدمات و محصولات صنعتی و مشتری دیگر بوسیله استفاده ازترویجات ورزش (مولین،2007). پیتس و استاتلر در سال 1996 بازاریابی ورزشی را به عنوان فرآیندی از فعالیتهای طرح ریزی و اجرای برای محصول، قیمت گذاری، ترویج و توزیع یک محصول ورزشی به منظور ارضای نیازها و امیال مشتریان که اهداف سازمانی را نیز بدست میآورد تعریف میکند(ریکرت،2005).
لویس و اپنزلر (1985) بازاریابی ورزشی را با دو کاربرد بدین گونه تعریف میکنند.
➢ بازاریابی ورزش- استفاده از متغیرهای آمیخته بازاریابی به منظور انتقال مزایای مشارکت در ورزش به مشتریان بالقوه.
➢ بازاریابی بوسیله ورزش و استفاده از حمایتهای مالی به عنوان یک وسیله برای ترویج و تبلیغ محصولاتشان(ریکرت،2005).
در یک تعریف ترکیبی از شانک، ون هیردن و ایوانز به یک تعریف جامع تری از بازاریابی ورزشی دست پیدا میکنیم : بازاریابی ورزشی کاربرد ویژهایی از فرآیندها و اصول بازاریابی برای محصولات و خدمات ورزشی میباشد؛ بازاریابی خدمات و محصولات ورزشی و غیر ورزشی به وسیله تداعی معانی ازقبیل حمایتمالی با ورزش؛ و بازاریابی رمزهای پنهان و بدنه ورزش، شخصیتها،رویدادهایشان،فعالیتهایشان، اعمالشان، استراتژیها وجهه (تصویرشان) (ریکرت،2005).
2-2-3 مدیریت بازاریابی ورزشی
در ادامه چند تعریف از مدیریت بازاریابی و مدیریت بازاریابی ورزشی آمده است.
مدیریت بازاریابی عبارت است از تجزیه و تحلیل، طرح ریزی، اجرا و کنترل برنامههای تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای مورد نظر به منظور دستیابی به هدفهای سازمان. تاکید مدیریت بازاریابی بیشتر تاکید بر تعیین محصولات سازمان بر مبنای نیازها و خواستههای بازار مورد نظر و نیز استفاده از قیمت گذاری، ارتباطات و توزیع موثر جهت آگاهی دادن، ایجاد محرک و ارائه خدمت به بازار است (روستا،1383).
مدیریت بازاریابی عبارت است از تجزیه وتحلیل، طرح ریزی، اجرا و کنترل برنامههایی جهت ایجاد، ارائه و حفظ فرآیند داد و ستدهای سودآور با مشتریان(خریداران) مورد نظر، به منظور دستیابی به هدفهای سازمان (محرم زاده،1385).
مدیریت بازاریابی ورزشی عبارت است ازفرآیند برنامهریزی و اجرای مفهوم، قیمت گذاری و ترویج و توزیع اجناس، ایدهها، شخصیتها، رویدادها و خدمات ورزشی برای ایجاد تبادلاتی که اهداف فردی و سازمانی را ارضا میکند (ریکرت،2005).
مدیریت بازاریابی ورزشی عبارت است ازفرآیند برنامهریزی و اجرای مفهوم، قیمتگذاری و ترویج و توزیع اجناس، ایدهها، شخصیتها، رویدادها و خدمات ورزشی برای ایجاد تبادلاتی که اهداف فردی و سازمانی را ارضا میکند (ریکرت،2005).
2-2-4 آمیخته بازاریابی6
آمیخته بازاریابی یک سری ابزار را توصیف میکند که مدیریت میتواند از آنها استفاده کند تا فروش را تحت تاثیر قرار دهد. درصورت بندی سنتی به صورت 4Ps نامیده میشود محصول7، قیمت8، مکان9، ترویج10 و خدمات (کاتلر،2003).
این مهم است که تمام متغییرهایی که آمیخته بازاریابی، یا 4Ps بازاریابی را در بر دارند درک شود: محصول، قیمت، مکان، و ترویج . 4Ps متغییرهایی هستند که بازاریابان به منظور کسب بهترین رضایت مشتریان در بازار هدف میتوانند کنترل کنند (جولیه،2004).
کاتلر بیان میکند که من برای فرار از زندان P نامه، تعریف مجدد فعالیت اصلی هر یک از Pها را پیشنهاد کردم
محصول = شکل بندی11
قیمت = ارزش گذاری12
مکان = تسهیل13
ترویج = نمادسازی14 (کاتلر،2003).
2-2-5 حمایت مالی
حمایت مالی این پتانسیل را دارد که ابزار مراودات بازاریابی در قرن 21 بشود. اگر کسانی که ازدیاد حمایت مالی را وسط دو دهه گذشته گواهی دادهاند باور کنیم این گمان آنقدر سخت نیست. اکنون بازاریابان حمایت مالی را به عنوان یک چاره ترویجی مؤثر در مقابل ابزارهای مراودهای دیگر میشناسند (کوسنس،1996).
از سال 1996، هنوز یک تعریف پذیرفته شده عمومی از حمایتمالی وجود ندارد. در مقالههای منتشر شده در انگلستان، ( تعریف مینگهام،1983) مکرراً دیده میشود. در تحقیقات فرانسوی زبان مکررأ به تعریف (دربایکس و همکاران، 1994) رجوع شده است، در حالیکه اغلب مقالات منتشر شده در آلمان تعریف (برون، 1987) را نقل کردهاند. فقدان اتفاق آرا در خصوص تعریف از این کشور به آن کشور به ابهامات باقیمانده در رابطه با ماهیت حمایت مالی و روشی که حمایت مالی به سبک-های دیگر مراودات نزدیک میشود برمیگردد (بجورن،2011).
با توجه به مقالات بازنگری شده ، حداقل توافقی وجود دارد که حمایت مالی وابسته به یک تبادل بین حامیمالی شده و حامیمالی است، و اهداف (مراودات) بازاریابی بوسیله بهره برداری از تداعی معانی بین آن دو دنبال میشود. ریسک به عنوان مشخصه ذاتی حمایت-مالی به دلیل پیش پینی ناپذیری سرانجام و یا اشاعه رویداد ملاحظه شده است. اگر افراد حمایتمالی شدهاند ریسک به طور ویژه بالا است (سگارا، 1986 و پیکوت،1998). هر چند، چندین ویژگی دیگر حمایتمالی باقی میماند تا بحث کنیم که یک خط واضح بین حمایتمالی و دیگر ابزار مراودات وجود دارد (بجورن،2011).
حمایتمالی یک رابطه تجاری بین یک مهیا کنندهی وجوه، منابع یا خدمات و یک فرد، رویداد یا سازمان است که در عوض حقوق و تداعی معانی را پیشنهاد میکند که ممکن است برای مزایای تجاری در عوض سرمایهگذاری حمایتمالی، استفاده شده باشند. با حمایتمالی، یک سازمان همکاری و کمک به جامعه محلی با یک نگاه به دیده شدن به عنوان همراه، مراقب و درگیربودن بیشتر در امور محلی را نشان میدهد. در یک دورنمای بیشتر تجاری، بعضی سازمانها از حمایتمالی به عنوان یک ابزار دستیابی به مخاطبان بیشتر استفاده میکنند (هاگ اسکولان،2008).
حمایتمالی به عنوان تدارک کمکهایی از قبیل پول، افراد، و تجهیزات به یک فرد، مقام صلاحیت دار، یا هیات (حمایت شده) بوسیله یک سازمان تجاری (حامی) با هدف کسب اهداف تجاری تعریف شده است (مینگهام، 1983 ، پوپ و ووگس،1998). امروزه، مؤسسات تاکید زیادی روی توانایی حمایتمالی در نشان دادن یک بازگشت در سرمایه دارند (اونجو،2004).
گراتون و تیلور(1985) دوباره گفته مینگهام(1983) را نقل میکنند که حمایتمالی را به عنوان تدارک کمکمالی و جنسی به یک فعالیت بوسیله یک سازمان تجاری با هدف کسب اهداف تجاری تعریف کرد. اهداف تجاری به عنوان نتایجی که منفعت مالی میآورند یا فروش را افزایش میدهند تفسیر شدهاند(کوشاک،2004).
حمایتمالی بر اساس تئوری تبادل است که پیشنهاد میکند یک تبادل بین دو طرف یا بیشتر رخ خواهد داد اگر همهی طرفین درگیر احساس کنند که آنها به جای خدمات یا اجناسشان ، هدایای برابر دریافت میکنند(کوشاک،2004). هم حامی و هم تیم حمایت شده باید احساس کنند که رابطه سودمند است. مزیتها برای یک تیم ورزشی به طور مساعد مشهود هستند به طوریکه پول دریافت شده از یک حامی به اعتبار مالی عملیات سازمانی کمک میکند.هر چند، مزایایی دو طرفهایی که یک حامی برای خریدن حقوق بازاریابی دریافت میکند تا حدی مشکل ترند تا شناسایی شوند. مزایای حامی در یک تنوعی از روشها، اندازه گیری شدهاند شامل : زمانهای هم ارز رسانه، فراخوانی حامی و به رسمیت شناختن، انتقال تصویر، نگرش به سوی حامی، قصد خرید، تناسب حامی، و افزایش فروش(کوشاک،2004).
شرکتها دائمأ بوسیله گروههای مختلفی دعوت میشوند تا حامی رویدادها، فعالیتها، و امور با ارزش شوند. شرکتها همچنین به طور فعال در جستجوی محلهایی هستند که بتوانند نامشان را پیش روی عموم مردم بیاورند. برای مثال کوکاکولا15 یک دوره طولانی حامی شرکت کننده در بازیهای المپیک، جامهای جهانی، سوپر بولها16، و جوایز آکادمی17 (مراسم دادن جوایز اسکار که هر ساله برگزار میشود) بوده است. بواسطه پرداختن مبالغ هنگفتی پول، کوکاکولا امیدوار است که توجه عمومی مطلوبی را بدست آورده و همچنین تداعی معانیش را با عالی ترین نوع رویدادها تلقی کند (کاتلر،2003).
شرکتها پول خوبی را بابت قرار دادن نامشان روی تجهیزات ورزشی از قبیل ساختمانها، دانشگاهها، و استادیومها پرداخت میکنند تا نامشان را مقابل چشمان عموم مردم نگه دارند (کاتلر،2003).
شرکتها میتوانند حامی یک امر مهم باشند (از قبیل: بهتر خوردن، تمرین بیشتر، قرارملاقاتهای دکترمنظم، گفتن نه به داروی مخدر) در آنچه “بازاریابی با دلیل18” (شراکت در امری که بیشتر مردم به آن اعتقاد دارند) نامیده شده است. بوسیله شراکت در امری که بیشتر مردم به آن اعتقاد دارند، شرکت میتواند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های استان کرمان، ورزش قهرمانی، اولویت بندی، مدیریت ورزشی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های بازاریابی، پخش تلویزیونی، بازار هدف، کسب و کار