پایان نامه با کلید واژه های بازاریابی، شرکتهای بیمه، جمع آوری اطلاعات، داده ها و اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

سرمد، تعاون و اتکایی ایرانیان) و 7 شرکت بیمه مناطق آزاد (شرکتهای بیمه حافظ، امید، ایران معین، متقابل کیش، آسماری ، اتکایی امین و متقابل اطمینان متحد قشم) می باشند.
1.4.3برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری
نمونه، عبارت است از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شوند به طوری که این مجموعه معرف کیفیت و ویژگی های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد که معمولاً آن را با n نشان می دهند(خاکی، 1390، 250).
نمونه برداری فرآیند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی آزمودنی های گروه نمونه بتوان این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضای جامعه آماری که جامعه بزرگ و محدود را تشکیل می دهند تعمیم داد.
روش مورد استفاده در این تحقیق به علت پائین بودن تعداد شرکت های بیمه روش سرشماری است و کلیه شرکت های بیمه فعال کشور به عنوان نمونه انتخاب شدند، که تنها 19 شرکت همکاری نمودند. درضمن قابل ذکر است که واحد تحلیل در تحقیق حاضر در سطح سازمانی است.
5.3روش جمع آوری اطلاعات
مهمترین روش های گردآوری اطلاعات در این پژوهش بدین شرح است:
مطالعات کتابخانه ای: در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش موضوع، از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات استفاده شده است.
پژوهش های میدانی: در این قسمت به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده است.
1.5.3ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات
با توجه به اینکه در طرحهای تحقیقاتی مختلف هدف پژوهشگر متفاوت می باشد، لذا پژوهشگر از ابزار های مختلفی برای جمع آوری اطلاعات استفاده می نماید. در بخش نخست برای کسب داده های اولیه به بررسی کتب، مجلات، اسناد ، مدارک، پایان نامه ها و سایر مستندات موجود در کتابخانه های تخصصی پرداخته است. ولی ابزار اصلی جهت گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه بوده است. پرسشنامه عبارت است از مجموعه پرسش هایی که به وسیله آن ها محقق از آزمودنی، اطلاعات اولیه را به دست می آورد. سئوالات پرسشنامه باید به نحوی تدوین و تنظیم شود که از محدوده موضوع خارج نباشد و صحیح ترین اطلاعات ممکن را به دست دهند.
در این پژوهش دو پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامه اول جهت تائید عوامل موجود در مدل مفهومی پژوهش و سوالات پرسشنامه از خبرگان و کارشناسان در بخش مدیریت فروش و بازاریابی شرکتهای بیمه ای کشور و منتخب اساتید در حوزه بازاریابی و فروش ایران و پرسشنامه دوم به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در بررسی تاثیرمدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر انتخاب استراتژی بازاریابی در صنعت بیمه ایران با مراجعه به مدیران و کارشناسان ستادی در بخش بازاریابی و فروش شرکتهای بیمه ای در ایران استفاده شده است.
سوالات پرسشنامه به گونه ای طراحی شده است که پاسخ گویان، گزینه ها را برمبنای طیف پنج فاصله ای لیکرت (بسیارکم، کم، متوسط، زیاد، بسیار زیاد) علامت گذاری می کنند.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های استراتژی ها، ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط Next Entries پایان نامه رایگان درمورد مدیریت استعداد، جانشین پروری، منابع انسانی، شایسته سالاری