پایان نامه با کلید واژه های ایوان غرب، هنرهای زیبا، شمال غرب ایران

دانلود پایان نامه ارشد

25
تصویر 2 – 10: نمای زیر گنبد مسجد جامع عباسی 25
تصویر 2 – 11: شبستان غربی مسجد جامع غربی 26
تصویر 2 – 12 : ایوان شرقی مسجد جامع عباسی 26
تصویر 2 – 13 : ایوان غربی مسجد جامع عباسی 26
تصویر 2 – 14 : ایوان شمالی مسجد جامع عباسی 27
تصویر 2 – 15 : کاشی معرق ورودی مسجد جامع عباسی 37
تصویر 2 – 16 : کاشی هفت رنگ ورودی مسجد جامع عباسی 38
تصویر 2 – 17 : شکوفه اسلیمی قالی شمال غرب ایران سده دهم هجری 38
تصویر 2 – 18 : نگاره های ابری از سده ی دهم هجری 45
تصویر 2 – 19 : الف، ب، پ، گل های شاه عباسی وار برگی 46
تصویر 2 – 20 : نگاره های ابری از سده ی دهم هجری 47
تصویر 2 – 21 : نگاره های ابری از سده ی دهم هجری 48
تصویر 2 – 22 : ایوان شرقی مسجد جامع عباسی 55
تصویر 2 – 23 : سر در ورودی مسجد جامع عباسی 55
تصویر 2 – 24 : در ورودی مسجد جامع عباسی 56
تصویر 2 – 25 : سر در ورودی مسجد جامع عباسی 56
تصویر 2 – 26 : شبستان شرقی مسجد جامع عباسی 56
تصویر 2 – 27 : ایوان غربی مسجد جامع عباسی 57
تصویر 2 – 28 : شبستان غربی مسجد جامع عباسی 57
تصویر 2 – 29 : شبستان شرقی مسجد جامع عباسی 58
تصویر 2 – 30 : تزئینات زیر گنبد خانه مسجد جامع عباسی 58
تصویر 2 – 31 : ایوان شمالی مسجد جامع عباسی 58
تصویر 3 – 32 : از یک مُهر پیش از تاریخی که در شوش کشف شده است، میانه ی هزاره ی سوم، موزه ی لوور 62
تصویر 3 – 33 : از مُهر استوانه ای، سده ی ششم پ . م، موزه ی بریتانیایی 63
تصویر 3 – 34 : از مُهر استوانه ای عهد هخامنشی 64
تصویر 3 – 35 : تخت شاهی 64
تصویر 3 – 36 : از سکه ی یافت شده در جنوب ایران، سده ی اول پ . م 64
تصویر 3 – 37 : سکه ی اشکانی، سده ی اول پ . م 65
تصویر 3 – 38 : انتهای نیمکت، از روی سکه ی عهد اشکانی، سده ی دوم پ . م 65
تصویر 3 – 39 : پایه های تخت های شاهی با نقش مایه های جانوری از روی بشقاب عهد ساسانی 65
تصویر 3 – 40 : تخت بر اساس سفالینه های منقوش، سده های ششم و هفتم هجری 66
تصویر 3 – 41 : تخت بر اساس سفالینه های منقوش سده های ششم و هفتم هجری 66
تصویر 3 – 42 : کیخسرو دستور به فراخوان توس می دهد از شاهنامه ی طهماسبی منصوب به عبدالوهاب 67
تصویر 3 – 43 : باز آمدن منذر و گرفتن بهرام گور از شاهنامه ی بایسنقری در سال 833 ه . ق می باشد 67
تصویر 3 – 44 : تخت مینیاتوری متعلق به اواخر سده ی دهم هجری 68
تصویر 3 – 45 : مسند از سده ی دهم هجری 68
تصویر 3 – 46 : مسند از سده ی دهم هجری 68
تصویر 3 – 47 : جوان فاخر با جُنگی در دست، نسخه برداری از کار رضا عباسی، 1020 ق 69
تصویر 3 – 48 : تخت مرمر 69
تصویر 3 – 49 : تخت نادری 70
تصویر 3 – 50 : تخت طاووس 71
تصویر 3 – 51 : صندلی، ساخت استاد احمد صنیع، موزه ی هنرستان هنرهای زیبای پسران اصفهان 73
تصویر 3 – 52 : صندلی، ساخت استاد احمد صنیع، موزه ی هنرستان هنرهای زیبای پسران اصفهان 73
تصویر 4 – 53 : طرح کامل شده ی تکیه گاه مبل 81
تصویر 4 – 54 : گره هشت به کار رفته در صندلی، مبل، کاناپه 82
تصویر 4 – 55 : طرح خطی صندلی 82
تصویر 4 – 56 : طرح خطی تکیه گاه کاناپه 83
تصویر 4 – 57 : طرح تکیه گاه مبل 83
تصویر 4 – 58 : نمونه های حاصل از قسمت گلدانی 84
تصویر 4 – 59 : آماده سازی و برش چوب زیر کار 85
تصویر 4 – 60 : گرد کردن لبه ها 85
تصویر 4 – 61 : لیسه زدن 86
تصویر 4 – 62 : ایجاد دوبل در کناره های صندلی 86
تصویر 4 – 63 : اضافه کردن چوب گردو در لبه های صندلی 86
تصویر 4 – 64 : منبت کاری قسمتی از تاج 87
تصویر 4 – 65 : بُرش قسمت های اضافی 87
تصویر 4 – 66 : قرار گیری الگو بر روی چوب 89
تصویر 4 – 67 : نر بُری 89
تصویر 4 – 68 : کج بری پایه 89
تصویر 4 – 69 : قطعه ی ماشین کاری شده 90
تصویر 4 – 70: پایین بردن زمینه 90
تصویر 4 – 71 : منبت کاری نقوش بر روی زمینه 90
تصویر 4 – 72 : الگوی رو دسته 92
تصویر 4 – 73 : نمونه نجاری شده 92
تصویر 4 – 74 : الگوی زیر دسته 92
تصویر 4 – 75: نمونه نجاری شده 92
تصویر 4 – 76 : زیر دسته ی منبت کاری شده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های دوره سلجوقی، دوره ایلخانی، دوره ساسانی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های معماری ایران، شاه عباس اول، نقوش تزیینی