پایان نامه با کلید واژه های ایالات متحده، تجارت آزاد، محیط زیست، سازمان تجارت جهانی

دانلود پایان نامه ارشد

(4.5-4.6).
118 3-Appellate body report , ” us- gasoline ” , op. cit , paras. (18-19).
نهاد استیناف اشاره می کند که همین تفسیر در دو گزارش اخیر پانل که تصویب نشده آمده است : 1.گزارش پانل در قضیه ایالات متحده – ماهی تن 2. ایالات متحده – مالیات بر اتومبیل ها.
119 4-Appellate body repot, ” us- gasoline ” , op. cit , 19.
120 5-” baseline “
121 1-Appellate body report, ” us- shrimp ” , op. cit , para .141.
122 2-Appellate body report, ” us- gasoline ” , op. cit , para .(20-1).
123 3-Gatt panel report, ” Canada – herring and salmon ” , op. cit , para .4.7.
124 4-Appellate body report, ” us- gasoline ” , op. cit , para .(21-2).
125 5-Appellate body report, ” us- shrimp ” , op. cit , para .144.
126 1-Vanden bossche , peter , op. cit, pp.(605-6).
127 منظور از ” الماس های خون ” الماس هایی هستند که درآمد حاصل از فروش آنها صرف هزینه های جنگ داخلی می شود.
128 3-Ibid , pp (604-7, 609,615).
129 4-Appellate body report , ” us- gasoline ” , op. cit, para .22.
130 1-Appellate body report , ” us- shrimp ” , op. cit, para .156
131 2-Ibid , para. 157.
132 3-Ibid , para. 159.
133 4-Appellate body report , ” us- gasoline ” , op. cit , para .23. ,ibiem
134 1-Ibid , 28-9.
135 2-Appellate body report , ” us- shrimp” , op. cit , para .150.
136 3-Ibid , paras (164,165,177).
137 4-Appellate body report, us shrimp (article 21.5 malaysia) , paras (145-8).
138 نهاد استیناف اشاره به تصمیم نهاد تجارت و محیط زیست ، اعلامیه ریو راجع به توسعه و محیط زیست و دستورالعمل 21 و کنوانسیون حفاظت از انواع مهاجر حیوانات وحشی می کند.
139 2-Appellate body report, ” us- shrimp ” , op. cit , para .169.
140 3-Appellate body report, ” us- shrimp ” , op. cit , para .166.
141 برای مثال، ایالات متحده هیچ تلاشی راجع به طرح موضوع مرگ و میر لاک پشت های دریایی، که در نتیجه صید میگو حادث شده بود در کمیته CITES (کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض)، به عنوان موضوعی که نیازمند عملکرد هماهنگ دولتهاست، به عمل نیاورد.
142 5-Ibid , para. 172.
143 6-” (article 21.5 malaysia ) us – shrimp : http ://www. World trade law.net/reports/wto appellate bodies/ us- shrimp (article 21.5 malaysia) (appellate body). Pdf , paras (115-34). Visited on 20.10.2007.
144 7-Appellate body report, ” us- shrimp ” , op. cit , paras. (173-5).
145 1-Ibid , para. 176.
146 2-Appellate body report, ” us- gasoline ” , op. cit , para .25.
147 3-Panel reports, ” ec- asbestos ” , op. cit , para .5.236.
Panel report, ” us- shrimp (article 21.5- malaysia) ” op. cit , paras. (5.138-5.144)
پانل اشاره می کند که هر چند این روش نسبت به ماده (4)3 گات 94 پیشرفت کرده است . اما هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا نبایستی در دیگر موارد تعیین اقدامی که به جهت اهداف حمایتی ، ضرورت می یابد ، قابل اعمال نباشد.
148 1-Appellate body report, ” us- gasoline ” , op.cit , para(29-30).
149 2-Appellate body report, ” us- shrimp” , op. cit , paras .(185,186).
150 1-Vanden bossche, peter , op. cit , pp.(615-23,629).
151 2-“GATT panels statement in USA- Nicaragua ” , in GATTactivities 1986 , pp .(58-9) . quoted in vanden bossche , op. cit ,p.630.
152 3-GATT/cp.3/sr.22, corr.1.
153 1-GATT analytical index (wto ,1995) , 601,603, 604. Quoted in vanden bossche , op. cit , p.631.
154 2-GATT panel report, ” us- trade measures affecting ” , l/6053, 13 october 1986, para .5.3.
این گزارش مرکز به تصویب نرسید.
155 1-Vanden bossche , peter , op . cit , pp.(512-95).
156 2-Appellate body report, ” argentina – foot wear (ec) ” , op . cit , para .94.
157 ماده 5 موافقت نامه راجع به کشاورزی به موازین حفاظتی خاص بر واردات محصولات کشاورزی اشاره می کند . ماده 6 موافقت نامه منسوجات و البسه به موازین حفاظتی موقتی بر واردات منسوجات اشاره می کند.
158 4-Vanden bossche , peter , op. cit , pp(113-15).
159 مطابق ماده 10 گاتس، نتایج مذاکرات نبایستی دیرتر از اول ژانویه 1998 اجرایی شود اما روند مرده مذاکرات باعث شده است که تاکنون مکررا ً به تعویق افتد.
” ministerial conference ministerial declaration ” , 14 november 2001, wt/min (01)/de/1, 20 november 2001, para .15.
160 6-VERs :voluntary export restrictions: VRAs : voluntary restraint arrangements : OMAs : orderly marketing arrangements : vanden bossche , peter , op. cit , pp.(449-50)
161 1-Ibid , pp.(638-40).
162 2-“korea – diary ” , http ://www. World trade law. Net/ reports/ wto appellate bodies / korea – diary (appellate body) , pdf , para , 77, visited on 11.2.2009.
163 3-Appellate body report, ” argentina – foot wear (ec) ” , op . cit , para .83.
بنابراین نهاد استیناف نتیجه گیری پانل ، مبنی بر اینکه شرایط ماده 21 گات 94 در موافقت نامه اقدامات حفاظتی منعکس نشده است و لذا به موجب شرایط موافقت نامه اخیر، منسوخ شده است را رد کرد.
164 اما این امر پانل یا نهاد استیناف را از اعمال اقتصاد حقوقی در رابطه با دعوای نقض ماده 21 که اقدام حفاظتی مورد بحث را مغایر با موافقت نامه اقدامات حفاظتی می دانست منع نمی کند.
Vanden bossche , peter , op . cit , pp. (240-1).
165 2-Ibid , p. 636
166 3-Vanden bossche , peter, op. cit , pp(419-21).
167 4-Ibid , pp. (541-9).
168 مطابق ماده 6دوره زمانی یک اقدام حفاظتی موقتی ، ماکزیمم 4 سال است.
Article 7.1 of the agreement on safeguards.
169 2-Article 7.4 of the agreement on safeguards.
170 3-Article 7.3 of the agreement on safeguards.
در نتیجه بازنگری، هر یک از اعضا در صورت اقتضا بایستی اقدام حفاظتی را فسخ کرده یا نرخ آزادسازی تجارت را افزایش دهد.
171 4-Article 7.2 of the agreement on safeguards.
یک اقدام حفاظتی نمی تواند بسیار مضیق تر از آن چیزی باشد که در پایان دوره آغازین بوده است.
172 5-Article 7.3 of the agreement on safeguards.
173 6-Article 7.5 of the agreement on safeguards.
استثنا بر این قاعده اجازه اعمال اقدامات حفاظتی برای یک دوره زمانی کوتاه (ماکزیمم 150 روز) است که در ماده 7.6 موافقت نامه اقدامات حفاظتی آمده است.
174 7-Article 9.2 of the agreement on safeguards.
175 سوال مطرح شده این بود که آیا یک دولت عضو می تواند محصولات آن دسته از اعضایی را که شرکای آن در یک منطقه تجارت آزاد یا اتحادیه گمرکی هستند از اعمال اقدام حفاظتی استثنا کند . در قضیه آرژانتین – پوشاک پا (کمیسیون اروپایی) نهاد استیناف رای داد که اگر دولت عضو سازمان تجارت جهانی بعد از انجام تحقیق بر واردات از کلیه منابع منجمله شرکایش در یک منطقه تجارت آزاد، اقدامی را وضع کرده باشد مطابق ماده 202 موافقت نامه اقدامات حفاظتی ملزم است که چنین اقدامی را به تمامی منابع منجمله شرکایش در یک منطقه تجارت آزاد نیز اعمال کند.
Appellate body report, ” argentina – foot wear (ec)” , op. cit , para .112.
176 2-Article 5.2 (b) of the agreement on safeguards.
177 3-” us- linepipe ” : http ://www. World trade law.net/ reports/ wto appellate bodies/ us – linepipe (appellate body) . pdf, paras .(125-32), visited on 5.11.2007.
178 1-Article 5.1 of the agreement on safeguards.
179 اما اعضا می توانند از این قواعد سرپیچی کنند (ماده (ب) 502 موافقت نامه اقدامات حفاظتی) برخلاف ماده 13 گات 94 دومین جمله ماده 501 و ماده (الف) 502 به سهمیه بندی های تعرفه ای اعمال نمی شود.
” us- linepipe ” : http : // www.world trade law.net/ reports/ wto panels/ us – linepipe (panel) . pdf , para . 7-75 .
180 3-Vanden bossche , peter , o . cit , pp. (633-4) . visited on 6.11.2007.
181 حق تعلیق امتیازات ماهوی معادل ، مشروط به اطلاع اقدام تعلیقی پیشنهادی به شورای تجارت کالاهاست و عدم رد شورا. از آنجا که شورای تجارت کالاها تصمیمات خود را با کنسانسوس می گیرد لذا عدم تصویب دو فاکتو استثنا شده است.
182 گسترش دوره زمانی غیرممکن است و دوره اقدامات حفاظتی موقتی بخاطر محاسبه دوره زمانی اقدام حفاظتی معین شمارش خواهد شد.
183 2-Article 6 of the agreement on safeguards.
184 1-Appellate body report, ” argentina – foot wear (ec) ” , op . cit , para .131.
185 2-” us- steel safeguards ” : http :// www. World trade law. Net/reports/ wto appellate bodies/ us – steel safeguards (appellate body) . pdf , para . 346. Visited on 9.10.2007.
186 3-Article 4.2 of the agreement on safeguards.
187 4-Appellate body report , ” argentina – foot wear (ec) ” , op . cit , para .124.
188 5-Vanden bossche , peter , op. cit , p.642.
6-Appellate body report, ” argentina – foot wear (ec) ” , op . cit , para .1300.189
190 7-Working party report , ” us- fur hats ” , para .9.
191 8-Appellate body report , ” korea – dairy ” , op . cit , para .84.
192 1-Appellate body report , ” us- steel safeguards ” , op . cit , para .319.
193 2-Ibidem.
194 3-Ibid , para .(289-91).
195 4-Panel report , ” us- steel safeguards” , op . cit , paras .(10-115).
196 5-Appellate body report, ” us- steel safeguards ” , op . cit , paras .(293-6).
197 6-Ibid , paras. (228-9) and paras . (301-3).
198 7-Article 4.1 (b) of the agreement on safeguards.
مفهوم ” آشکارا قریب الوقوع ” در قضیه ” ایالات متحده – گوشت بره ” بند 125 توضیح داده شده است . قریب الوقوع یعنی یک صدمه جدی پیش بینی شده براساس وقایع و شواهد باشد. ” آشکارا” یعنی یک احتمال بسیار بالایی بدهیم که تهدید در آینده خیلی نزدیک به وقوع خواهد پیوست.
199 8-” us- wheat gluten ” : http :// www. World trade law. Net/ reports/ wto appellate bodies /us- wheat gluten (appellate body) . pdf , para . 199 , visited on 7.2.2009.
200 1-Vanden bossche , peter , op. cit , pp.(314-16).
201 2-Ibid , pp. (354-60).
202 3-Appellate body report, ” us- lamp ” , op . cit, para .90.
203 4-Ibid , para . 94.
204 این موضوع همچنین در زمینه اقدامات آنتی دامپینگ و کاتر ویلینگ نیز رخ داده است.
Vanden bossche , peter, op. cit , p . 596.
205 2-Article 4.2 (a) of the agreement on safeguards.
206 3-Appellate body report , ” aegentina – foot wear (ec) ” , op . cit. para .136.
کوتاهی در بررسی عامل مربوطه چه به طور کلی یا به طور جزئی منجر به نقض ماده (a) 2.4 موافقت نامه اقدامات حفاظتی خواهد شد.
207 4-Appellate body report, ” us- wheat gluten ” , op . cit, paras. (55-6).
208 5-Appellate body

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ایالات متحده، تجارت جهانی، حقوق بین الملل، حقوق مالکیت فکری Next Entries پایان نامه با کلید واژگان حقوق ایران، شخصیت حقوقی، حقوق انگلیس، اتحادیه اروپا