پایان نامه با کلید واژه های ایالات متحده، تجارت جهانی، حقوق بین الملل، حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه ارشد

موافقت نامه هاي اقتصادي بين المللي است. اما بحث اصلي ما بر سر تفسير موسع از اصل ملت كامله الوداد است كه منتهي به وضعيت هايي مي شود كه هرگز مد نظر متعاهدين نبوده است . شرط ملت كامله الوداد چه در تريپس و چه در موافقت نامه هاي تجاري يا معاهدات سرمايه گذاري نمي تواند به نحوي اعمال شود كه جاي خواسته دولت هاي عضو را بگيرد و فضاي سياست گذاري كشورهاي در حال توسعه را از طريق ممنوع كردن هاي داخلي مربوط به حق مالكيت فكري نظير موضوع مجوز اجباري كه منطبق با منافع و اولويت سياست هاي ملي شان است ، محدود كند.مقررات ” اضافه بر تريپس ” استثنايي بر قاعده ملت كامله الوداد هستند. همين طور شرط ملت كامله الوداد مندرج در موافقت نامه هاي سرمايه گذاري دو جانبه را نمي توان به نحوي تفسير كرد كه به يك كشور اجازه داده شود تا به دنبال انتخاب مقررات مطلوب و مناسب راجع به حق مالكيت فكري از ميان ديگر موافقت نامه هاي سرمايه گذاري كه كشور ميزبان امضا كرده است باشد.
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
1.دفتر نمایندگی تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران ، جنبه های تجاری حمایت از حقوق مالکیت فکری، خبرنامه ، شماره 45، سال هفتم ، فروردین ماه 1382 . .http://www.irtrgov.ir /pages/newsletter- details .asp
2. زایدل،هوهن فلدرن ، آیگنانس، ” حقوق بین الملل اقتصادی ” ، زمانی ، قاسم ، مترجم، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش ، 1385 ، چاپ چهارم.
3.ساترلند،پیتر،” افول اصل عدم تبعیض ” ، خبرنامه رویدادها و تحولات سازمان ، تجارت جهانی، شماره 66. www.irttr.ir/news letter/73/14htm,visited in 2009/1/7

ب) منابع انگلیسی
کتب
4.Acconci , pia, most – “favoured- nation treatmen ” ,the oxford hand book
of international investment law , oxford university press lnc , new York © p much linski, fortino , cshruer, 2008,p.402.
5.agosin,manuel r.and Francisco j.prieto, ” trade and foreign direct investment policies: pieces of a new strategic approach to development?” transostional corporations 2,2(august). 1993.
6.baldwin,Richard e. (2000), “regulatory protectionism, developing nations and a two-tier world trade system ” , at http://hei www.unige.ch Baldwin/papers/tbt-baldwin – brookings.pdf,visited in 3.2.2008.
7.bebr,g, ” directly applicable provisions of commity law: the development of a community concept ” , international and comparative law quarterly , London , vol .19, april 1970.
8.caflisch , l.c, ” the access of land-locked states to the sea ” in Iranian review of international relations, Tehran , nos 5-6 (winter 1975-76).
9.curzon ,g, “multilateral commercial diplomacy” : the general agreement on tariffs and its impact on national commercial policies and techniques, new York , praeger , 1966.
10.dam, Kenneth w, ” the gatt- law and int. economic organization ” , shicago : the university of Chicago press (1970) , session, supplement no.l (TD/B/322).
11.davidson and paul j., ” the legal framework for international economic Singapore: institute of southeast asian studies ” , 1997.
12.gilligan , Michael j ” empowering exporters: reciprocity collective action in American trade policy” , Michigan/ the university Michigan press, 1997.
13.hasan,. equality of treatment and trade discrimination in international law” , the hague, nijhoff,1968.
14.hudec, Robert e. ” developing countries in the GOTT legal system” , hampchine: GOWU poblishing company, 1987.
15.hyde, c.c., ” international law, chiefly as interpreted and applied by the united states” , 2nd rev . ed, boston , little , brown 1947, vol. II.
16.Jackson, john h.(1983), “GATT machinery and the Tokyo round agreement ” , in cline William r. (ed), trade policy in the 1980s , Washington , d.c: institute for int. economics, 1983.
17.Jackson , j.h, ” world trade and the law of GATT (a legal analysis of the general agreement on tariffs and trade)” , Indiana polis, bobs Merrill , 1969.
18.karl, Joachim , ” multilateral investment agreements and regional economic integration” , transnational corporations , 5,2 (augsut) , 1996.
19.kasahara , shigehisa, ” UNCTAD : past, present and furure ” in yamazawa , Ippei (ed)(2001) , gaisetsu no sin hatten senryaku (new development, strategy of UNCTAD , IDE) topic report no.41, chiba: institute of developing economies , 2001.
20.krasner , Stephan d., ” asymmetries in Japanese – American trade ” , Berkeley : the university of California press, 1987.

1 1- General assembly resolution 25th session, 24 october 1970, www.un.org/dacuments/ga/res/25/ares 25.htm-83k , visited on 1.9.2009.
2 2- Bilateral investment treaties (BITs)
3 1- Imternational law commission , report of the working group about most- favoured nation clause, fifty- ninth session , geneva , 7 may- 8june and 9 july -10 august 2007, A/CN. 41. 719, p.15.
4 2- Ustor endre, most favoured nation clause, in ecncylopedia of public international law , vol, 8, 1985. P.412.
5 1- Mahilateral agreement of investment (MAI)
1-Vanden bossche , peter,”the law and poliey of the world trade organization , text , cases and materials” , masstricht university , Cambridge, university press, p.cm, 2005, reprinted 2006 in united kingdom of the university press,p.308.
7 1- Ibidem
8 2- YILC, ,1958,vol.II,p.105,doc.A/3859,chapIII,sect.II,Art.44,para.(1) of the commentary
9 3- YILC ,1961,vol.II,p.128,doc.A/4843,chapIII,sect.Iv,Art.70,para.(1) of the commentary
10 1-Case concerning rights of nationals of the united states of America in morocco (judgment) , I.C.J.reports 1952,p.192
11 2-United nations, treaty series, vol 500,p.95
12 3-Ibid, vol.596,p.261
13 4-General assembly resolution 2530 (XXIV)of 8 desember 1969,annex
14 5-Official records of the united nations conferene on the representation of states in their relations with internatational organizations, vol II,documents of the conference (united nations publication, sales No.E.75.v.12),p.207.
15 1-YILC 1978,vol II,part TWO,p,12.
16 2-Yanai ,akiko,” the function of the MFN clause in the Global Trading system” , op.cit, p.14.
17 3-Vanden bosshe , peter,op.cit,p.308.
18 1-GATT driector- general . L/3149,dated 11 november 1968(quoted in vanden bossche,peter ,op.cit.p.308)
19 – موافقت نامه 1942 میان ایالات متحده و مکزیک به عنوان الگویی برای طرح اولیه موافقت نامه گات از سوی ایالات متحده در 1946 ارائه شد.
20 – در مقدمه موافقت نامه گات و ماده ی 28 مکرر تاکید بر نیاز به انجام مذاکرات مبتنی بر مزایای متقابل و دو طرفه شده است که هدفش کاهش واقعی تعرفه ها می باشد . هرچند تقابل در گات تعریف نشده است اما مدیر کل گات از آن به عنوان ” تعادل یا همسانی امتیازات ” یاد نموده است.
Keohane,Roberto,” reciprocity in international relations” , international organization, vol .40,No.I, winter 1986,p.8.
21 4-Milner ,Helen v, interests , ” institutions,and information:domestic politics and international relations” , Princeton :Princeton university press, 1997,p.138.
22 مذاکرات اولیه گات درخصوص تعرفه فقط اسما ً چند جانبه بود در واقع آنها به شکل دو جانبه میان دول عمده تولید کننده و دول مصرف کننده بر مبنای تقابل مورد مذاکره قرار می گرفتند . نتایج چنین مذاکراتی نسبت به تمامی اطراف متعاهد گات بر مبنای شروط ملت کامله الوداد غیر مشروط اعطا می شد و اعمال صریح شرط ملت کامله الوداد غیرمشروط به نحو گریزناپذیری موجب استیفای بلاعوض می گردید.
Winham,gilbert R,”the evohtion of international trade agreements ” , torontos:university of Toronto press 1992,p.53.
23 2-” diffuse reciprocity “
24 3-Krasner,Stephen D,” asymmetries in Japanese- American trade ” , berleeley: the university of California press.1987,p.I.
25 1- Yanai , akiko, op.cit, p .16.
26 2- ” package deal “
27 3- “non – tariff measures ” (NTBs)
28 4- ” codes “
29 5- Yanai, akiko,op .cit , p.18.
30 6- Ibidem
31 7- Jackson, jone H.,” GATT machinery and the Tokyo round agreements ” , in cline , William R. (ed)(183) , trade policy in the 1980 s, Washington D.C :institute for international economics , p. 85.
32 1- Though cline (1982-19) quoted in yanai, akiko , op. cit , p. 18.
33 2- Hafbauer , erb and starr (1980) , ” the GATT codes and the UN conditional MFN principle ” , law and policy in international business , vol 12, no. 1 , p . 66
34 3- Yana i, akiko, op, p. 21.
35 4- Ibid, p . 19 .
36 ماده (2)1 تا (4)1 گات 1994 ، ترجیحات مستعمراتی را بررسی می کند و اجازه تداوم چنین ترجیحاتی را هر چند با اعمال محدودیت های خاصی می دهد. این ترجیحات در زمانی که گات 1947 در حال مذاکره بود مهم و مشاجره برانگیز بود . اما امروزه این ترجیحات مستعمراتی اهمیت بسیار کمی داشته و لذا مورد بحث قرار نخواهند گرفت.
37 این تعهد مطابق موافقت نامه تابع استثنائاتی است . نظیر مقرره ای که ترتیبات ترجیحی خاص را در زمان اجرایی شدن موافقت نامه مجاز می داند. استثنا مهم دیگر مقرره ماده یک در ماده 24 اتحادیه های گمرکی و مناطق تجارت آزاد است. استثنائات بیشتری نیز در دسترس کشورهای در حال توسعه مطابق گات/ سازمان تجارت جهانی می باشد که در جای خود به آن خواهیم پرداخت.
Davidson and paul j , ” the legal framework for international economic Singapore ” . institute of southeast asian studies , 1997 , p .(42-3)
38 3-” EC – Tariff preference appellate reports ” : http://www.world trade.law.net/reports/wtoappellate bodies/ EC- tariff preferences , (appellate body) . pdf , para 82 . visited on 5.2.2008
39 4- Ibid , para .101
40 5-” US – section 211 appropriationa ACT ” : http://www.world trade law. Net/reports /wto appellate bodies / (appellate body) . pdf . para 297 , visited on 5.2.2008.
41 6- ” Canada – autos” : http://www.world tarde law. Net / reports/ wto appellate bodies / (appellate body). Pdf , para . 84 . visited on 5.2.2008.
42 1- ” EC- bananas III “:http://www.world trade law. Net/

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، تجارت آزاد Next Entries پایان نامه با کلید واژه های تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، منابع طبیعی