پایان نامه با کلید واژه های اوقات فراغت، سن ازدواج

دانلود پایان نامه ارشد

که نشاط و شادابی برای کار و فعالیت ایجاد می کند. (معلمی: 79)
امروزه فراغت در كشورهاي در حال توسعه نيزتا اندازهي زيادي به فراغت در جوامع صنعتي مانند شده است و از آنجا كه گاه در اين نوع جوامع نيزهمچون جوامع صنعتي خصوصيات عمده ي فراغت(فاصله گرفتن از اجبارهاي اجتماعي- فرهنگي و جدا شدن آن از ساير فعاليتها( و همچنين، عواملي چون افزايش يافتن اين اوقات به علت ممنوعيت كاركودكان، آموزش اجباري و رايگان و افزايش تدريجي سال هاي تحصيل و تأخير انداختن هرچه بيشتر سن متوسط ورود به بازار كار، افزايش اميد زندگي، افزايش سن ازدواج و بهبود زندگي به چشم مي خورد، در نتيجه، براي افراد اين جوامع نيز وقت فراغت ايجاد شده است؛ حتي در جوامع روستايي وكشاورزي كه به سمت شيوههاي صنعتي شدن و ارزش هاي شهري گرايش پيدا كرده اند، نيز وقت فراغت به وجود آمده است.
عواملي كه بر نوع انتخاب افراد از چگونگي صرف وقت در هنگام فراغت تأثير مي گذارند، بسيارند. دسته ي اول اين عوامل به خود فرد ارتباط دارند: اينكه فرد در چه مرحلهاي از زندگي قرار دارد، نيازهايش كدامند، داراي چه علايقي است، نگرش هايش كدامند، چه تواناي يهايي دارد، شرايط رشدش چگونه بوده است و چه شخصيتي دارد؛ دسته ي دوم اين عوامل به محيط و شرايطي مرتبط مي شود كه فرد در آنها قرار دارد: بافت اجتماعي كه فرد نيز جزئي از آن است، زماني كه در اختيار دارد، و نيز شغل و درآمدش. كه توركيلدسن از آن با عنوان عوامل اجتماعي و محيطي ياد مي كند؛ دسته ي سوم اين عوامل نيز به موقعيت ها و خدماتي كه در اختيار فرد قرار دارند؛ از جمله منابع، تسهيلات، برنامهها، فعاليت ها و نحوه ي مديريت آنها مربوط مي شود)توركيلدسن،( 172:1382.
مباني نظري اوقات فراغت از دیدگاه نظریه پردازان
در آثار بنيانگذاران جامعه شناسي، بحث هاي مربوط به فراغت به صورت غيرمستقيم بيان شده است.جامعه شناسان معاصر در آثار ماركس در خصوص كارگر از خود بيگانه شده، اشاراتي درباره ي موضوع فراغت يافت هاند. دوركيم نيز در مطالعهي فرآيند پيدايش اشكال پيچيدهي تقسيم كار، بحث فردي شدنفراغت را مطرح نموده است. همچنين وبر در آثارشبه بوروكراتيك شدن فراغت اشاره مي كند. بايد گفت كه مفهوم سبك زندگي مطرح شده توسط وبر شبيه نظرهاي تورنشتاين وبلن است كه رفتار فراغتي را به عنوان شيوه ي تمايز جستن مطرح ميكند ( كوهستاني،56:1378)
همين طور زيمل هنگامي كه درباره ي پديده ي شهرنشيني و فضاي فرهنگي مرتبط با آن بحث مي كند، به طور ضمني به اين موضوع مي پردازد(رباني و رستگار، 47:1387)
يكي از عرصه هاي انتخاب آزادانهي فردي وعرصه ي قابل مشاهدهي زندگي كه حوزهي مهمي درمطالعات سبك زندگي محسوب مي شود، حوزهي فراغت است. حوزه ي فراغت اصلي ترين حوزهي تحليل هاي سبك زندگي است (رباني و شيري،(210:1388
از آنجايي كه اوقات فراغت و نحوه ي گذران آن يكي از شاخصهاي اساسي سبك زندگي به شمار مي رود و به بيان ديگر، شيوه ي زندگي افراد معمولا خود را در گذران اوقات فراغت نشان ميدهد، در دنياي جديد اين ماكس وبر بود كه با طرح گروه هاي منزلتي، راه را براي مطالعات سبك زندگي و اهميت دادن به آن باز كرد. پس از او، وبلن با طرح مصرف تظاهري بررسيهاي جديد سبك زندگي و فراغت طبقات تن آسان را مطرح كرد.نقطه ي اتصال اين سنت وبر- وبلني در خصوص سبك زندگي، نظريات سبك زندگي و فراغتي بورديو است )خواجه نوري و مقدس،( 139:1387.
نظر پي ير بورديو درباره اوقات فراغت به عنوان دیدگاهی نو
سليقه هاي افراد در مصرف فرهنگي در كنار فعاليت هاي فراغت و الگوهاي مصرف، از اصلي ترين شاخص هاي مورد استفاده در مطالعات سبك زندگي است )شفيعي،( 144:1387 در هيچ جايي به اندازه كتاب تمايز در مورد فعاليت هاي گذران اوقات فراغت بحث نشده است(وين29:1998)
بورديو در اين كتاب نوعي جامعه شناسي سليقه را ارائه مي دهد و بر نقش زمينه ها و عوامل اجتماعي در شكل گيري ذائقه هاي زيبايي شناختي تأكيد مي كند. بورديو همچنين به سبك زندگي به عنوان ابزاري براي نشان دادن تمايز اجتماعي توجه ميكند )استوري: 1386)
وي بيان مي كند كه تمايزات اجتماعي مي توانند در طيف متنوعي از فعالي تهاي اجتماعي مشاهده شوند كه اين اعمال به طور سنتي با تفريحاتي، از قبيل چگونگي گذران تعطيلات، ورزش، مطالعه، موسيقي،به سينما رفتن و ديگر اعمال انتخابي مرتبط هستند)وين، 29:1998).
بورديو ديدگاه جديدي را در عرصه اوقات فراغت و سبك زندگي به وجود آورد. او به عرصه و ميدان توجه مي كند. مطابق با هر ميدان، سرمايه هايي شكل ميگيرد، كه سبك زندگي گوناگوني را به صورت عادتواره به وجود مي آورد( خواجه نوري و مقدس،141:1387 )
بر مبناي ديدگاه بورديو، گذران اوقات فراغت مي تواند بيانگر سبك زندگي و ذائقه هاي خاص باشدكه به متمايز شدن افراد از يكديگر منجر شود. در واقع، يكي از كاركردهاي اوقات فراغت، تمايز بخشي است. بورديو براي تبيين نظريه ي خود از مفهومي به نام ذائقه سود مي جويد(ذائقه؛ عملكردي است كه يكي از كاركردهايش اين است كه به افراد ادراكي از جايگاهشان در نظام اجتماعي مي دهد (كوزر،727:1384 ). به معناي دقيقتر بايد گفت مصرف، اجازه ي بازنمايي سبك هاي زندگي مختلف وذائقه هاي مختلف را مي دهد و نهايتا اينكه سبك هاي زندگي و ذائقه هايي كه بر مبناي سرمايه هاي بالا شكل مي گيرند، به مصرف كالاهايي مي انجامد كه تمايز اجتماعي ايجاد مي كند. اين منطق تمايز در مصرف، دركانون توجه بورديو قراردارد )ساترتون:.(2001
به نظر بورديو، انتخاب هايي كه افراد در مورد گزينه هاي فراغت انجام م يدهند، اساساً اجتماعي است و مردم سبك هاي زندگي و فعاليت هاي فراغتي را مي آموزند و با توجه به سرمايه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، نحوه ي گذران اوقات فراغت متفاوت است.
بعلاوه، چون مجردان و متأهلان و همچنين گروه هاي سني مختلف در جامع هي ما داراي سبك زندگي متفاوت هستند و ميزان و نوع فراغ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سبک زندگی، هویت ایرانی، هویت شخصی، خانواده محور Next Entries پایان نامه با کلید واژگان هویت اجتماعی، شبکه اجتماعی، متغیر مستقل، کنش ارتباطی