پایان نامه با کلید واژه های انسان سالم

دانلود پایان نامه ارشد

تعبير نخست، در ابتدا به هوموستاز طبيعي اسيد و باز در بدن مي پردازيم، انواع اختلالات درا ين زمينه را بررسي کرده و آن ها را بر مي شماريم.

4-9-1- هوموس
4-9-2- تاز طبيعي اسيد و باز
PH خون شرياني سيستميک،توسط عمل بافري مواد شيميايي داخل و خارج سلولي به کمک عملکرد دستگاه تنفس و کليوي، بين 35/3 تا 45/7 يا 38/7 يا 42/7 نگاه داشته مي شود. عمد? فعاليت هاي متابوليکي بدن انسان منجر به توليد اسيد مي شوند. بزرگترين منشأ توليد داخلي اسيد در بدن ماکاتابوليسم گلوکز و اسيدهاي چرب به آب و دي اکسيدکربن است که بخش عمد? آن توسط ريه دفع مي شود. در واقع، تهوي? ريوي دي اکسيد کربن تشکيل شده در اثر تنفس سلولي را دفع مي کند. وظيف? دفع اسيدهاي غيرفرار که حاصل متابوليسم سلولي اسيدهاي آمين? حاوي گوگرد، سوختن ناقص کربوهيدرات ها، تجزي? نوکلئوپروتئين هاست برعهد? سيستم هاي دفعي کليوي است. در واقع، تعادل اسيد و باز در بدن مرهون توليد اسيدها وبازهاي داخلي و خارجي از يک سو و سيستم هاي تنظيمي تنفسي و کليوي از سوي ديگر است. اختلال درهر سوي اين فرايند باعث ايجاد اختلالات اسيد- باز در بدن مي شود(اهنچي مركز وسعيدي ومهر،1390).

4-9-3- اختلالات تعادل اسيد – باز
در مجموع، چهاردسته اختلالات اسيد- باز ساده در بدن انسان امکان وقوع دارد. تغييرات اوليه در که ناشي از اختلال در سيستم تنفسي است مي تناند سبب اسيدوز يا آلکالوز تنفسي شود و همچنين تغييرات اوليه در غلظت بي کربنات پلاسما که معلول اختلال در سيستم کليوي است، باعث ايجاد اسيدوز يا آلکالوز متابوليک مي شود.
بنابراين، اسيدوز تنفسي ناشي از هيپونتيلاسيون و هيپرکاپني و آلکالوز تنفسي ناشي از هيپرونتيلاسيون و به تبع آن هيپوکاپني است. در مقابل اسيدوز متابوليک به علت کاهش غلظت بي کربنات پلاسما و آلکالوز متابوليک ناشي از افزايش غلظت بي کربنات پلاسما است. بايد توجه کرد که بدن با سيستم هاي تعادلي پيچيد? خود درپي اختلالات اوليه در سيستم تعادلي اسيد- باز دربدن، دست به جبران مي زند و عوامل خنثي کنند? آن، شرايط را تقويت مي کند.

4-9-4- علائم اختلالات اسيد- باز
علائم به تفکيک چهار نوع اختلالات ساده به شرح ذيل است:

-1-4-9-4اسيد تنفسي
در اسيدوز تنفسي حاد حالت خواب آلودگي، کنفوزيون و ميوکلونوس همراه با آستريکسي ممکن است ديده شوند. به لديل افزايش جريان خون مغز و فشار علائم افزايش (پاپيل ادما، سودوتومور سربري) ممکن است ملاحظه شود.

4-9-4-2- آلکالوز تنفسي
در حالت حاد (هيپرونتيلانسيون)، احساس سبکي در سر، اضطراب، پارستزي، کرختي اطراف دهان و سوزن سوزن شدن دست و پا ديده مي شود.

4-9-4-3- اسيدوز متابوليک
علت کاهش اولي? غلظت بي کربنات مي تواند انباشتگي اسيدهاي غيرارگانيک يا اسيدهاي ارگانيک اندوژن در بدن و يا از دست دادن بي کربنات ازطريق اسهال باشد.

4-9-4-4- آلکالوز متابوليک
آلکالوز متابوليک، علائم و نشانه هاي خاصي ندارد، اما ممکن است هيپوتانسيون ارتوستاتيک وجود داشته باشد. ضعف و هيپورفلکسي در صورت کاهش شديد پتاسيم سرم به وجود مي آيد و ندرتاً تتاني و تحريک پذيري عصبي عضلاني رخ مي دهد.
با توجه به آنچه در خصوص مباني تجربي اين تعبير گفته شد و دقت در ويژگي هاي شش گانه، اين تعبير ويژگي اول، دوم، و چهارم رادارد؛ اما فاقد ديگر ويژگي ها است؛ از اين رو نمي توان آن را تعبير قابل قبولي دانست؛ زيرا اين تعبير توان توجيه علائمي که قدما براي مزاج هاي سرد و گرم در نظر مي گرفتند را ندارد. همچنين ما براي اين تعبير آزمايش تجربي مؤيدي نيافتيم. گذشته از پذيرش اين تعبير به عنوان تعبير جامع تبيين مفهوم مزاج، هم? افراد داراي اختلال تعادل اسيد و باز خواهند بود که فرض نامعقولي است.

4-10- مباني تجربي تعبير دوم
جهت بررسي مباني تجربي تعبير دوم، ابتدا به معرفي مختصر تيروئيد و هورمون هايش پرداخته و سپس علائم باليني هيپوتيروئيدي و هيپروتيروئيدي را بررسي خواهيم کرد.

4-10-1- غد? تيروئيدي
غد? تيروئيد جلوي ناي (تراشه) و ميان غضروف کريکوئيد واقع شده است. اين غده از دو لوب طرفي که به وسيل? ايسموس به هم وصل مي شوند، تشکيل شده است. غد? تيروئيد دو هورمون وابسته به هم يعني تيروکسين و تري يدوتيروئين را ترشح مي کند. اين دو هورمون ضمن جريان تکامل کودک، نقش محوري در تمايز سلولي دارند و در بزرگسالان نيز باعث حفظ تعادل حرارتي و متابوليکي و تسهيل رشد و نمو مي شوند.

4-10-2- هيپوتيروئيدي
هيپوتيروئيدي سندرمي باليني است که به علت کمبود هورمون هاي تيروئيدي رخ مي دهد. در شيرخواران و کودکان،هيپوتيروئيدي باعث عقب ماندگي رشدي و تکامل مي شود ولي در بزرگسالان عمدتاً بي سرو صدا شروع مي شود و در نهايت به بي حالي، احساس خستگي زودرس، افزايش تدريجي وزن و … منجر مي شود.

4-10-3- هيپروتيروئيدي
تيروتوکسيکوز سندرمي باليني است که به علت افزايش هورمون هاي تيروئيدي موجود در گردش خود، ايجاد مي شود (تيروتوکسيکوز دقيقاً مترادف با هيپروتيروئيدي نيست؛ اما براي پيشبرد بحث آن ها را يکسان فرض کرده ايم). تظاهرات باليني هيپرتيروئيدي ناشي از همين هورمون هاي تيروئيدي است .
با توجه به آنچه در خصوص مباني تجربي اين تعبير گفته شد و دقت در ويژگي هاي شش گانه، مي توان گفت که اين تعبير ويژگي اول،دوم، و چهارم را دارد. در خصوص ويژگي سوم و تطبيق علائم باليني کم کاري و پرکاري تيروئيد بر علائم مزاج سرد و گرم که قدما به آن اشاره مي کردند، مي توان گفت که اين تعبير توان توجيه هم? علائم را ندارد ولي قادر به توجيه بخشي از علائم است که با مراجعه به جداول ارائه شده مي توان درستي اين ادعا را دريافت. دقت در قيد جامعيت براي تعبير صحيح، اين مطلب را روشن مي کند که ما به دنبال دست يافتن به تعبيري هستيم که تمامي علائم افراد سرد مزاج و گرم مزاج و همچنين تفاوت در پاسخ نسبت به يک عامل مشخص خارجي را توجيه کند و اين تعبير فقط مي تواند قسمتي از علائم افراد سرد مزاج و گرم مزاج را توجيه کند و توان توجيه تمامي آن ها را ند ارد، به همين دليل ويژگي سوم در مورد اين تعبير صادق نيست. در مورد اين تعبير نيز تحقيق آزمايشگاهي که مويد صحت تجربي آن باشد يافت نشد، از اين رو تعبير فوق ويژگي پنجم را ندارد. ويژگي ششم اشاره به اين مطلب دارد که تعبير جامع بايد به نحوي باشد که در گسترد? انسان سالم، معنا پيدا کند و حال آن که اکثر افراد، يوتيروئيد بوده از عملکرد مناسب غد? تيروئيد برخوردارند. بنابراين اين تعبير هم حائز تمام ويژگي هاي مورد نظر نيست و به همين جهت، نمي توان آن را تعبير جامعي دانست.
4-11- مباني تجربي تعبير سوم
جهت بررسي صحت تعبير سوم، ابتدا بحث مختصري را به چگونگي توزيع مايعات در بدن اختصاص مي دهيم و سپس به سراغ علائم کم آبي يا پرآبي در بدن خواهيم رفت.
آب فراوان ترين جزئ مولکولي موجودات زنده است و 60 درصد وزن بدن انسان را تشکيل مي دهد. ميزان مايع تام بدن، با مقدار چربي بدن، نسبت عکس دارد و مقدار چربي نيز براساس سن، جنس، و وضعيت تغذيه و نژاد متفاوت است. حدوداً دوسوم تمام آب بدن در قسمت داخل سلولي و يک سوم در قسمت هاي خارج سلولي وجود دارد. سه چهارم مايع خارج سلولي، در فضاي ميان بافتي و يک چهارم آن در پلاسماي خون است.
ايجاد تعادل در ميزان آب و الکتروليت هاي بدن وابسته به عملکرد دقيق سيستم کليوي است که خود متأثر از فاکتورهاي فراواني است. تنظيم دقيق آب و غلظت املاح بدن، به وسيل? توانايي فوق العاد? کليه در تنظيم حجم ادرار از 500 ميلي ليتر تا 24 ليتر در 24 ساعت، امکان پذير مي شود که اين عملکرد متأثر از محور داخلي تشنگي، نوروهيپوفيز، کليه است.
يافته هاي باليني در حالت کاهش خفيف حجم، با گيجي و تاکي کاردي ارتواستاتيک همراه است. با کاهش بيشتر حجم قسمت داخلي عروقي، تاکي کاردي در حالت خوابيده نيز رخ مي دهد و برون ده ادراري کاهش مي يابد. در کاهش شديد حجم، ممکن است بيمار با فشار خون پايين، تيرگي شعور، انتهاهاي سرد و برون ده ادراري بسيار کم روبه رو شود. بسياري از اين ويژگي هاي باليني را مي توان براساس اثر هورمون هاي منقبض کنند? عروقي مانند کاتکول آمين ها و آنژيوتانسين 2، که در پاسخ به کاهش حجم آزاد مي شوند، توضيح داد. يافته هاي باليني در حالت افزايش حجم عمدتاً افزايش وزن است.
با توجه به آنچه گذشت، مي توان گفت که اين تعبير ويژگي اول،دوم ، و چهارم را دارد، اما ساير ويژگي ها را ندارد. براي تبيين بهتر مطلب، مي توان گفت که اگر ميزان آب بدن را معادل با خشکي يا تري آن در نظر بگيريم اولاً با اين تعبير، نمي توان بخش قابل ملاحظه اي از علائم افراد سرد يا گرم مزاج را توجيه کرد؛ ثانياً هيچ يافت? آزمايشگاهي مورد قبولي، براي تأييد اين نظريه در دسترس نيست و ثالثاً با پذيرش اين تعبير، صريحاً پذيرفته ايم که تعداد زيادي از افراد دچار اختلال کم آبي يا پرآبي و در نهايت اختلال کليوي هستند که اين مطلب، با توجه به يافته هاي پزشکي، نادرست است. بنابراين، اين تعبير، نمي توان تعبيري جامع از مفهوم مزاج باشد.

4-12- مباني تجربي تعبير چهارم
به منظور تحليل و بررسي تعبير چهارم لازم است ابتدا توضيح مختصري راجع به سيستم نورواندوکرين ارائه مي دهيم و سپس به بررسي صحت و سقم تعبير چهارم خواهيم پرداخت. سيستم نورواندوکرين يکي از مکانيزم هاي بدن براي پاسخ به استرس هاي مختلف است که متشکل از سه جزء اعصاب سمپاتيک، پاراسمپاتيک، و غدد فوق کليوي است. اين سيستم شامل بخشي عصبي و بخشي هورموني است. تحريک هر يک از اين سيستم ها اثرات متفاوتي روي هوموستاز بدن (حفظ تعادل اعمال بدن) دارد وعملکرد آن ها نقش مهمي در حفظ تعادل بدن ايفا مي کند.
دستگاه عصبي بدن انسان به دو قسمت دستگاه عصبي مرکزي و دستگاه عصبي محيطي تقسيم مي شود. دستگاه عصبي مرکزي شامل مغزي و نخاع است و دستگاه عصبي محيطي شامل گره هاي عصبي و اعصاب بيرون از دستگاه عصبي مرکزي است. سيستم عصبي محيطي به دو بخش پيکري و خود مختار تقسيم مي شود که هر کدام نيز شامل شاخه هايي مي شود. طرح زير ما را در رسيدن به دسته بندي اجمالي از دستگاه عصبي بدن، ياري مي دهد.
بررسي دستگاه عصبي مرکزي خارج از اين بحث مختصر است، اما اجمالاً به شرح مختصري از دستگاه عصبي محيطي و ارتباط آن با سيستم هورموني مي پردازيم.

4-12-1- دستگاه عصبي محيطي
دستگاه عصبي محيطي از گانگليون ها و اعصاب محيطي تشکيل شده است که اعصاب محيطي خود شامل سه نوع حسي، حرکتي و مختلط است. عمد? بحث در اين جا بر بخش حرکتي دستگاه عصبي محيطي متمرکز است و از اين رو، از پرداختن به ساير بخش ها چشم پوشي مي کنيم.

4-12-2- بخش حرکتي دستگاه عصبي محيطي
اعصاب حرکتي آن دسته از اعصابي هستند که از مغز و نخاع به ماهيچه ها و غده ها مي روند (محل تلاقي سيستم عصبي و سيستم هورموني بدن اين غده هاي مترشحه هستند که در بخش هاي بعدي توضيح آن خواهد آمد). اين دسته از اعصاب در حالت کلي به دو دست? پيکري و احشايي يا خود مختار تقسيم مي شوند. آن دسته از اعصاب حرکتي که عضلات مخطط را عصب دهي مي کنند و عمل آن ها ارادي است اعصاب حرکتي پيکري ناميده مي شوند. دسته اي از اعصاب حرکتي که ماهيچه هاي صاف جدار احشاء و سلول هاي مترشحه را عصب دهي مي کنند اعصاب حرکتي احشايي يا خود مختار ناميده مي شوند که دست? اخير به عنوان دستگاه عصبي اتونوم شناخته مي شوند. سيستم عصبي اتونوم فعاليت عضلات صاف، ترشح غدد، ريتم قلب و در مجموع فعاليت ارگان هاي احشايي را تنظيم مي کنند. اعصاب حرکتي سيستم عصبي اتونوم شناخته مي شوند.سيستم عصبي اتونوم نيز به نوب? خود از دو بخش سمپاتيک و پاراسمپاتيک تشکيل شده اند. عمد? بحث براي دست يافتن به جزئيات تعبير چهارم به عملکرد دستگاه اعصاب اتونوم معطوف است.

4-12-3- دستگاه عصبي اتونوم
همان طور که گفتيم بخش خود مختار يا دستگاه اعصاب اتونوم ، به دو دستگاه اعصاب سمپاتيک و پاراسمپاتيک تقسيم مي شود. نورون هاي سيستم اعصاب اتونوم بسته به طرز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی فرآیند کسبوکار، معماری سرویس گرا، مدیریت دانش Next Entries پایان نامه با کلید واژه های پرسش نامه