پایان نامه با کلید واژه های انتقال اطلاعات، عرضه کنندگان، انتخاب کالا

دانلود پایان نامه ارشد

خريد سنتي از فروشگاهها، مصرفکنندگان با هزينههاي مالي و زمانبر مواجه ميشوند. با استفاده از خريد آنلاين، خريداران قادر خواهند بود تا موجود بودن و قيمت کالاها را با ساير خردهفروشان اينترنتي مقايسه کنند. مصرفکنندگان ميتوانند به سادگي قيمت و اطلاعات مربوط به کالا را در سراسر اينترنت جستجو کرده و آنها را مقايسه کنند.
بازار الکترونيکي توانايي مصرفکنندگان را براي يافتن آسانتر اطلاعات، از طريق کاهش مشکلات مربوط به اطلاعات ناقص، تسهيل ميکند. خريد اينترنتي نه تنها به مصرفکنندگان در صرفهجويي زمان فرايند جستجوي اطلاعات کمک ميکند، بلکه موجب کاهش هزينههاي جستجوي مصرفکنندگان نيز ميشود (جاتوراويث، 2007).
به طور خلاصه، خرده فروشي اينترنتي به مصرفکنندگان اين اجازه را ميدهد تا کالا و خدمات را يا قيمت پائينتري خريداري کرده، تلاشهاي مربوط به فرايند خريد را کاهش دهد (از طريق تامين دامنه وسيعي از انتخاب کالاها، غربال اطلاعات، قابليت اطمينان و مقايسه کالا). به علاوه، اينترنت به مصرفکننده اجازه ميدهد تا اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را جستجو کرده و آنها را مقايسه کند و از طريق فراهم کردن لذت آني دانلود کردن محصولات، خريدها را تسهيل ميکند.
ب) معايب خريد آنلاين
بسياري از محققان اشاره به اين امر داشتهاند که مصرفکنندگان سطوحي از مخاطره را در رابطه با خريد اينترنتي درک ميکنند که احتمال دارد موجب سست شدن آنها براي خريد از طريق اينترنت شود. عموماً، ريسک ادراک شده براي تصميماتي که مستلزم درگيري بيشتري، عدم اطمينان بالاتر و يا صرف هزينه مالي بالاتر است، بيشتر خواهد بود (گريوال و همکاران، 2003). بعلاوه، تحقيقات پيشين بيان ميدارند که مصرفکنندگان بسته به انواع شيوههاي فروش، داراي درجات مختلفي از ادراک ريسک هستند (هانگ و همکاران، 2004 به نقل از جاتوراويث، 2007). براي مثال، دريافتهاند که وقتي خريد کالاها و خدمات از طريق اينترنت انجام ميشود نسبت به زماني که از روش سنتي خريد ميشود، مصرفکنندگان داراي درجه بالاتري از ريسک ادراک شده هستند. در روش خريد اينترنتي، درجه ريسک ادراک شده احتمال دارد بالاتر باشد. چون مصرفکنندگان ممکن است با فرايند خريد اينترنتي آشنا نباشند. از آنجائيکه اين واسطه خريد نسبتاً جديد است و بيشتر مصرفکنندگان تجربه کمي در رابطه با آن دارند، خريد از آن براي بسياري از مصرفکنندگان يک چالش به حساب ميآيد. بر اساس تحقيقات گسترده، دو دسته اصلي ريسک ادراک شده براي خريداران اينترنتي وجود دارد: ريسک امنيتي159 و ريسک حريم شخصي160 (جاتوراويث، 2007).
نگرانيهاي مربوط به حريم شخصي را ميتوان به 4 حوزه تقسيم کرد (جورج161، 2002): 1. کسب اطلاعات غلط (براي مثال، رديابي ترجيهات) 2. استفاده غلط از اطلاعات (براي مثال، توزيع اطلاعات به نفر سوم) 3. تجاوز به حريم شخصي (براي مثال، ارسال نامه الکترونيکي مستقيم) 4. ذخيره سازي غلط اطلاعات.
علاوه بر ريسک حريم شخصي، ريسک امنيتي نيز يک نگراني مهم ديگر خريداران اينترنتي است. ريسک امنيتي شامل ريسکي ميشود که انتقال اطلاعات حساس، مانند شماره کارت اعتباري را از طريق اينترنت در بر ميگيرد. تحقيقات پيشين دريافتند که نگراني در رابطه با کارت اعتباري مهمترين مانع براي خريد آنلاين محسوب ميشود (گريوال162 و همکاران، 2003). هک کردن163 رايانهها، ديگر تهديد مرتبط با امنيت مصرفکنندگان به حساب ميآيد.
صرف نظر از ريسک امنيتي و حريم شخصي، ريسکهاي ديگري نيز در ارتباط با خريد اينترنتي وجود دارد. پيرس164 و همکاران (2004) بيان کردهاند که خريداران اينترنتي تحت تاثير 7 نوع ريسک هستند:
1.ريسک مالي165: احتمال متحمل شدن يک زيان مالي بر اساس هزينههاي پنهان، هزينههاي نگهداري، يا عدم وجود ضمانت در صورت خرابي،
2. ريسک عملکرد 166: احتمال اينکه کالا يا خدمت نتواند با عملکرد مقتضياي که کالا به همان نيت خريداري شده است مطابقت داشته باشد،
3. ريسک فيزيکي167: احتمال اينکه کالاي خريداري شده آسيب ببيند يا دچار جراحت فيزيکي شود،
4. ريسک روانشناختي168: احتمال اينکه خريدي مشخص با تصور شخصي مصرفکننده تطابق نداشته باشد،
5. ريسک اجتماعي169: احتمال اينکه خريد در ذهن ساير مصرفکنندگان مطلوبيت کمتري پيدا کند،
6. ريسک آسودگي170: احتمال اينکه تحويل، تجهيز يا شخصي سازي، يا تعمير و ازکارافتادگي کالا منجر به از دست رفتن زمان شود،
7. ريسک کلي171: احتمال اينکه خريد اقلام منجر به عدم رضايت مصرفکننده شود.
هانگ و همکارانش (2004) نيز ريسک مالي، عمکلرد، روانشناختي، اجتماعي و فيزيکي را تائيد کردهاند اما ريسک سهولت و ريسک کلي را در نظر نگرفتهاند.
سطح ريسک ادارک شده ممکن است به طبقهبندي کالا بستگي داشته باشد (يوه و همکاران، 2003).کالاهايي که سطح بالايي از مشارکت172 مصرفکننده را ميطلبند، مانند پوشاک، نسبت به کالاهايي که سطح پايينتري از مشارکت در خريدشان مورد نياز است، مانند کتاب، لوح فشرده و يا بليط هواپيما، ممکن است ترس بيشتري را براي خريداران اينترنتي ايجاد کنند. افراد براي خريد آنلاين کالاهايي با مشارکت بالا بيميل هستند به اين علت که آنها نميتوانند کالا را لمس کنند و آنرا قبل از استفاده حس کنند. علاوه بر اين، آنها ممکن است براي بازگرداندن کالايي که اشتباهي ارائه شده يا اشتباهاً درک شده دچار مشکل شوند. تحقيقات گذشته دريافتند که کالاهايي مانند پوشاک داراي ريسکهايي متفاوت از قبيل ريسک زيبايي شناختي173، ريسک عملکرد، ريسک مراقبت از کالا174، ريسک روانشناختي و ريسک سهولت هستند (جاتوروايث، 2007).
ج) خريد گروهي آنلاين175
خريد گروهي به صورت آنلاين يک روش بازاريابي،موثر است و با استفاده از اين نوع خريد مشتريان از تخفيفات غير قابل باوري برخوردار مي شوند.اين امر نه تنها به تقاضاي مشتريان پاسخ مي دهد بلکه به فروشندگان نيز کمک تا راه هايي را براي فروش محصولاتشان بيابند و مدل هاي کسب و کار جديدي را ايجاد نمايند.در اين روش ها تمامي طرفين معامله سود مي برند(ليو و همکاران، 2011).
در اين دوران سخت اقتصادي نه تنها يافتن منابع جديد درآمد، بلکه کاهش مخارج نيز مهم است.با استفاده از خريد گروهي اينترنتي يافتن افراد بيشتر در زمان کوتاه تر براي خريد حجم زياد و کاهش هزينه حمل و نقل و قيمت آسان شده است.
در گذشته خريد گروهي محدود به اعضاي شرکت ها،دوستان و اقوام بود.از زماني که اينترنت گسترش يافت اين روش شبکه اي بسيار موفقي براي تجارت هاي مختلف شد.به علاوه مراکز خريد بسيار شبيه بازارهاي خريد اينترنتي هستند.آنها تخفيف خريد گروهي و تخفيف بابت جذب بيشتر کاربرها براي ديدن و خريد کردن را ايجاد کردند.هرچه کاربرها بيشتر شوند کالاهاي بيشتري نيز به نمايش گذاشته و فروخته مي شوند (ليو و همکاران، 2011).
با استفاده از خريد گروهي به صورت آنلاين، پيدا کردن افراد سريعتر و راحت تر است و لذا مي توان با ارائه تخفيفات وسوسه انگيز آنها را به خريد مشتاق نمود و آنها نيز از اين خريد منفعت ميبرند.هم چنان که خريد گروهي آنلاين افزايش مي يابد و کالاهاي بيشتري از اين طريق در اختيار قرار ميگيرد تقاضاي مشتريان به سرعت تغير ميکند و اين دلالت بر اين موضوع دارد که به صورت تلويحي،چرخه عمر محصولات کوتاهتر ميشود(ليو و همکاران، 2011).
به علاوه در محيط بازار الکترونيکي خريد گروهي به عنوان شکل موثري از تجارت الکترونيکي محسوب ميشود. به دنبال افزايش بازارهاي اينترنتي،خواسته هاي مشتريان نيز سريع تغيير مي کند.ارزيابي روشني موجود است که در استراتژي فروش،خريد گروهي اينترنتي اثر مثبتي داشته است.در سال 2009 حدود 3/50 % از فروشگاه هاي اينترنتي ضرر و زيان ديدند در حاليکه در تايوان فروش 3/5% افزايش داشته است (ليو و همکاران، 2011).
2-1-6 عوامل موثر بر رفتار خريد اينترنتي
در سالهاي اخير در خصوص استفاده و کاربرد فن آوري اطلاعات و خريد از طريق اينترنت تحقيقات و مطالعات مختلفي انجام شده است. از اين رو نظريههاي متعددي در اين حوزه مورد استفاده قرار گرفته و عوامل موثرگوناگوني ارائه شده است که در زير مهمترين آنها تشريح شده است:
چنگ، چئونگ و لاي (2005) در تحقيق خود به بررسي و مرور مقالات مرتبط با خريد آنلاين پرداختند. آنها با بررسي 45 مقاله مرتبط در زمينه خريد اينترنتي عواملي را شناسايي کردند که بر تصميم مصرفکنندگان به تمايل خريد و پذيرش خريد آنلاين تاثيرگذار بودند. عواملي که در اين تحقيق مورد مطالعه قرار گرفتهاند بر اساس شباهت در يافتههايشان مشخص، دستهبندي و تحليل شدهاند. آنها در اين تحقيق عوامل موثر بر تمايل استفاده از خريد اينترنتي را به سه دسته اصلي تقسيم کردهاند. اين عوامل در شکل 2-7 نشان داده شدهاند.

شکل 2-7 :مدل خلاصه شده عوامل موثر بر خريد آنلاين(چنگ و همکاران، 2005)

سي.اچ. پارک و کيم176 (2003) به مطالعه ارتباط ميان ويژگيهاي مختلف خريد آنلاين و رفتار خريد مصرفکنندگان پرداختند. ويژگيهاي خريد آنلاين بدست آمده متشکل از، کيفيت ظاهري وب، کيفيت اطلاعات محصول، کيفيت اطلاعات خدمات، ادراک از امنيت و آگاهي از سايت ميباشد. محققان دريافتند که تعهد مصرفکنندگان به يک فروشگاه آنلاين، به طور قابل ملاحظهاي با مزاياي نسبي و رضايت از اطلاعات در ارتباط است. همچنين مزاياي نسبي و رضايت از اطلاعات به شدت تحت تاثير کيفيت ظاهري وب، کيفيت اطلاعات محصول، کيفيت اطلاعات خدمات و ادراک از امنيت بودند. تأثير مثبت تمامي متغيرها بر رفتار خريد، منجر به استفاده از اينترنت به عنوان يک واسطه خريد ميشود.

شکل 2-8 مدل ارتباطي رفتار خريد آنلاين (پارک و کيم، 2003)

ليانگ و هوآنگ (1998) به بررسي کالاهاي مناسب براي عرضه در اينترنت پرداختند. آنها با استفاده از نظريه بهاي تراکنش177 و با تعيين دو عامل تاثيرگذار بر بهاي تراکنشِ محصول ارائه شده در وب، عدم اطمينان و اختصاصي بودن محصول178، هدف تحقيق خود را مورد آزمون قرار دادند. در واقع تمرکز تحقيق آنها بر عوامل اقتصادي براي مصرفکنندگان در وب به جاي خريد از مغازههاي سنتي است.

شکل 2-9: چارچوب تحقيق ليانگ و هوآنگ (1998)

فرض آنها بر اين بود که مصرفکنندگان به سراغ کانالي ميروند که بهاي تراکنش آن پايينتر است. به همين منظور آنها فرايند تراکنش را با فرايند هفت-گام نعريف نمودند: جستجو، مقايسه، امتحان، مذاکره، سفارش و پرداخت، تحويل و خدمات آتي. جهت انجام تحقيق، يک پيمايش تجربي صورت گرفت و پنج محصول با ويژگي‌هاي مختلف براي تعيين پذيرش مشتريان معرفي شد. دادههاي جمعآوري شده توسط پرسشنامه با استفاده از مدل معادلات ساختاري179 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. با توجه به نتايج حاصل از پژوهش آنها مشخص شده است که برخي کالاها که بهاي تراکنش کمي دارند براي عرصه در اينترنت مناسب هستند از سوي ديگر فروشندگان و عرضه کنندگان کالا اگر بتوانند بهاي تراکنش را براي هر محصول پايين بياورند برايشان امکان عرضه آن محصول فراهم ميشود. بطور عمومي تجارت الکترونيک بهاي جستجو را کاهش ميدهد اما بهاي پرداخت، آزمايش و خدمات آتي را افزايش ميدهد. اين بدان معني است که کالايي مانند کفش که نياز به آزمايش کردن دارد در برابر کتاب، از بهاي تراکنش بيشتري برخوردار است. بر اين اساس مدل بهاي تراکنش توسط دادهها تاييد شد. يعني با در نظر گرفتن اينکه بهاي تراکنش از عدم اطمينان و اختصاصي بودن محصول تاثير ميپذيرد، تصميم پذيرش مصرفکننده توسط بهاي تراکنش متاثر ميگردد. از ديگر دستاوردهاي آنها نشان دادن تفاوت در ملاحظات مصرفکنندگان با تجربه و بي تجربه در خريد اينترنتي است. چراکه هم عدم اطمينان و هم اختصاصي بودن محصول بر فرايند تصميمگيري مصرفکنندگان بيتجربه تاثير ميگذارد ولي بر فرايند تصميمگيري مصرفکنندگان با تجربه فقط عدم اطمينان تاثيرگذار است.
ماي سو180 و همکاران در تحقيق خود در سال 2005 با عنوان عوامل تاثير گذار بر تمايل به خريد از اينترنت به انجام پژوهشي با اهداف زير پرداختند:
بررسي رفتار خريد اينترنتي در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموزان دختر، دوره متوسطه، عزت نفس Next Entries پایان نامه با کلید واژه های نگرش مصرف کننده