پایان نامه با کلید واژه های انتقال اطلاعات، معادلات ساختاری، مدل معادلات ساختاری، مدیریت کیفیت

دانلود پایان نامه ارشد

به خريدار توليد يا خدمات گفته مي‌شود.
1-8-11- تعاريف عملياتي مندرج در مدل تحقيق:
مدل مفهومي پيشنهادي تحقيق از مقاله استادی و همکاران (2010) استخراج شده است كه لازم است به تشريح اصطلاحات و واژه هاي مندرج در اين مدل بپردازيم:
اصلاحات مندرج در مدل به دو گروه كلي زیر تقسیم می شوند:
– الزامات و مباني پياده سازي ISO/TS 16949
– شاخص های کیفی متاثر از پیاده سازی ISO/TS 16949

1-8-11-1- اصطلاحات مرتبط با الزامات و مباني پياده سازي ISO/TS 16949 در مدل تحقيق: (نياوراني،1384)
1-8-11-1-1-كارايي مديريت34
كارايي مورد اشاره در اينجا به معناي مسئوليت،توانايي وپشتيباني است كه مديريت ارشد سازمان در اجراي الزامات سيستم مديريت كيفيت موظف به ارائه و انجام آن مي باشد.اين نوع كارايي وظيفه سنگيني را براي مديريت ارشد بدنبال داشته كه حيطه انجام آن در كليه فرايندها و اركان سازمان وي تسري خواهد داشت.از جمله اين وظايف انتصاب مديران كارا و طرح ريزي خط مشي كلان سازمان مي باشد.
1-8-11-1-2- ارتباطات35
منظور از ارتباطات ايجاد تعامل و انتقال اطلاعات با ذينفعان داخلي و خارجي در سازمان مي- باشد.ذينفعان داخلي پرسنل سازمان و از ذينفعان خارجي مي توان به مشتريان و تامين كنندگان مرتبط با سازمان كه با وي همكاري دارند اشاره نمود.درمدل اين تحقيق با الزام ايجاد ارتباط با ذينفعان خارجي اشاره شده و از اين ديدگاه،ارتباطات مورد بررسي قرار مي گيرد.بطور خلاصه مي توان چنين بيان نمود كه طبق الزام استاندارد، سازمان مي بايست شرايط و بستر لازم جهت برقراري ارتباطات برون سازماني را با مشتريان و تامين كنندگان خود به نحو مطلوب برقرار نمايد.شواهد چنين تعاملي بايد بطور شفاف در سازمان مشاهده گردد.
1-8-11-1-3- وضعيت سازمان36
سازمان مي بايست جهت پياده سازي استاندارد شرايط،دامنه كاري و وضعيت خود را معين نمايد.با تعيين وضعيت،سازمان مي داند كه از چه خط مشي بايد پيروي كرده و در اين صورت اثرگذاري سازمان بر ذينفعان داخلي (منابع انساني) و ذينفعان خارجي (جامعه،مشتريان و ..) تبيين مي شود.پس از تبيين وضعيت سازمان فرايندهاي موثر كاري نيز توسط مديريت ارشد ابلاغ خواهد شد.
1-8-11-1-4- ديدگاه مديريت (تعهد مديريت)37
يكي از الزامات اساسي در استاندارد اين است كه ديدگاه و طرز تفكر مديريت ارشد سازمان درخصوص پيشبرد و پياده سازي مباني استاندارد در سازمان معين شود.به عبارت ديگر مي توان اين مفهوم را به تعهد مديريت تعبير نمود.مديريت ارشد بايد پايبندي و تعهد خود را به اجراي سيستم مديريت كيفيت و بهبود مستمر آن اثبات نمايد.اجراي سيستم مديريت كيفيت چيزي جز عمل به مفاهيم بنيادين اين سيستم،اجراي فرايندها و خط مشي مصوب سازمان و بازنگري الزامات و قوانين نمي باشد.
1-8-11-1-5- مستندسازي38
ايجاد مدارك،سوابق و مستندات باتوجه به فاكتور هاي مختلف از جمله اندازه سازمان و نوع فعاليت آن بعنوان يك الزام مي بايست در سازمان انجام شود.مستندسازي براي كليه فرايندهاي كاري لازم بوده و در ضمن بايد بگونه اي تدوين شوند كه منجر به تسهيل در فرايندهاي سازمان گشته و نيز با فرايندهاي مصوب تطابق داشته بگونه اي كه بتوان بعنوان خروجي در گزارشات مختلف استفاده نمود.
1-8-11-1-6- يكپارچگي39
گستردگي اطلاعات در درون سازمان لاجرم منجر به پراكندگي آنها و بروز دوباره كاري در ايجاد اطلاعات مشابه و يا اطلاعات ناصحيح مي شود.ايجاد و رعايت يكپارچگي از اصول اساسي استاندارد مي باشد.يك نظام يكپارچه بايد در تمامي اركان سيستم مديريت كيفيت بگونه اي اجرا شود كه كليه اركان از يكديگر منفك نباشند و تعامل بين آنها نيز كاملاً مبرهن و شفاف باشد.با ايجاد يكپارچگي كليه فرايندها و تعاملات دروني و بيروني سازمان در يك نظام مدون و استاندارد قرار مي گيرند.

1-8-11-2- اصطلاحات مرتبط با اثرگذاري الزامات و مباني پياده سازي ISO/TS 16949 بر شاخص های کیفی مورد بررسي در مدل تحقيق: (اميران،1375)
1-8-11-2-1- ایجاد تفكر حمایتي در مدیریت ارشد40
همانطور كه قبلاً نيز اشاره شد تعهد مديريت نقشي بارز در اجراي استاندارد دارد.يكي از مزاياي پياده سازي ISO/TS 16949 ايجاد تفكر و جوي حمايتي در مديريت ارشد سازمان مي باشد تا با توسل يه اين پشتيباني بتوان الزامات مدنظر استاندارد را پياده سازي نمود.واضح است هر سازماني با همراهي مديريتي حامي در كليه اركان به موفقيت نائل خواهد آمد.اثرات اين تفكر حمايتي را در بسياري از حوزه ها مانند توجه به نيازمنديهاي نيروي انساني،توجه به الزامات و درخواست هاي مشتريان،ترويج كيفيت در سازمان، ارائه نوآوري درسازمان،توليد محصولات متنوع و … می توان مشاهده نمود.
1-8-11-2-2- مديريت نيروي كار41
نيروي انساني هر سازمان بزرگترين دارايي معنوي و سرمايه آن سازمان محسوب مي شود.هيچ يك از اهداف خرد و كلان سازمان بدون همراهي نيروي انساني ميسر نمي باشد.باوجود اينكه
ISO/TS 16949 يك استاندارد تخصصي در حوزه خودروسازي محسوب مي شود اما الزاماتي را براي مديريت نيروي كار مطرح نموده است.بعبارت ديگر اجراي استاندارد بر مديريت نيروي كار موثر بوده و منجر به تحقق شاخص هايي در اين حيطه مي شود.از جمله اين شاخص هاي مي توان به موارد زير اشاره نمود: توجه به سطح آموزشي نيروي انساني،ايجاد محيطي خلاق،افزايش انگيزه و رضايت شغلي در محيط كار و …. نيروي كار در استاندارد با عنوان مديريت منابع تفسير شده است.
1-8-11-2-3- ارتقاء تامين كنندگان 42
همانطور كه در لزوم ايجاد ارتباطات نيز ذكر شد،سازمان ملزم به برقراري ارتباط با برخي ذينفعان است.ازجمله اين ذينفعان تامين كنندگان مرتبط با سازمان مي باشد.پياده سازي استاندارد منجر به رعايت الزاماتي در خصوص تامين كنندگان سازمان مي گردد كه به صراحت در بند مرتبط استاندارد تشريح شده است.آثار چنين ارتباطي منجر به ارتقاء سطح دانش كيفي تامين كننده،تحويل به هنگام خدمات و محصولات مورد درخواست سازمان و درنتيجه حصول رضايت مشتري را بدنبال خواهد داشت.
1-8-11-2-4- بهبود شاخص رضايت مشتريان 43
مشتريان را بايد بعنوان يكي از مهمترين ذينفعان سازمان قلمداد كرد.مزيت اجراي استاندارد بر مشتريان سازمان بسيار چشمگير و اثربخش مي باشد.استاندارد الزاماتي را براي رعايت حقوق مشتري/مشتريان سازمان مطرح مي نمايد كه سازمان ملزم به رعايت آنها مي باشد.چه بسا عدم رعايت اين الزامات خود به تنهايي مي تواند كفايت اجراي استاندارد در هر سازماني را با شك همراه سازد.
آثار اجراي استاندارد در اين خصوص به شاخص هايي از جمله: افزايش رضايت مشتريان،كاهش شكايت مشتريان،كاهش برگشتي از مشتريان،كاهش زمان پاسخگويي با شكايات مشتريان مرتبط مي باشد.
1-8-11-2-5- بهبود شاخص فرایند مدیریت وکنترل توليد محصول44
با پياده سازي استاندارد سازمان به بلوغي مي رسد كه جهت توليد محصول خود از يك نظام مدون پيروي كرده و مديريت توليد مبدل به يك فرايند نظامند خواهد شد.آثاري متعددي را مي توان از اجرايي شدن فرايند مديريت و كنترل توليد محصول برشمرد.از جمله مي توان به افزايش توليد،كاهش ضايعات،كاهش دوباره كاري،كاهش ضايعات،كاهش برگشتي از مشتريان و … اشاره نمود.
1-8-11-2-6- تحت کنترل قرارگرفتن مشخصات طراحی محصول/خدمات45
اجراي استاندارد بر روي نوع طراحي مهندسي محصولات و يا خدمات ارائه شده در سازمان موثر واقع مي شود.در واقع مي توان به اين ترتيب بيان نمود كه رعايت نحوه ساخت محصولات از نتايج ديگر اجراي استاندارد مي باشد.در اين خصوص شاخص هاي متعددي مورد تاثير واقع مي شود كه شامل: افزايش قابليت دوام وعملكرد محصول،تطبيق مشخصات محصول توليدي با الزامات مشتري،كاهش خطاي اپراتور در حين توليد،دسترسي بهنگام به مدارك و سوابق فني توليد و … مي باشد.

1-9- روش تحقيق:
1-9-1- روش اجرايي تحقيق:
از آنجا که هدف این تحقیق تعیین رابطه بین «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد
ISO/TS 16949 و «بهبود شاخص های کیفی» در شرکت سایپا پرس است.از نظر هدف «کاربردی»46 (سرمد و همکاران،79:1387) و از نظر نحوه ی گردآوری اطلاعات از نوع «همبستگی»47 است.در ضمن با توجه به اینکه از روش «مدل معادلات ساختاری»48 برای پاسخگويي به سؤالات تحقيق و آزمون فرضیه‏ها استفاده خواهد شد، در میان تحقیقات همبستگی از نوع «تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس»49 است.
متغیر مستقل50 در این تحقق متغیر مکنون51 «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد
ISO/TS 16949و ابعاد آن و متغیر وابسته52 متغیر مکنون «شاخص های کیفی» و ابعاد آن می باشند.

1-10- قلمرو تحقيق:
1-10-1- قلمرو زماني تحقيق: بازه زمانی این تحقيق از مرداد 1392 لغايت فروردين 1392 مي باشد.
1-10-2- قلمرو مكاني تحقيق: قلمرو مکانی تحقیق، شرکت سایپاپرس می باشد.
1-10-3- قلمرو موضوعي تحقيق: موضوع مورد تحقيق بررسي اثرات پياده سازي ISO/TS 16949 بر شاخص هاي كيفي و بطور خاص شاخص هاي مندرج در اهداف تحقيق مي باشد.

1-11- جامعه و حجم نمونه آماري تحقيق:
جامعه آماري شامل تمامی افراد خبره مرتبط با استقرار استاندارد و مدیریت کیفیت در شرکت سایپاپرس است که حداقل دارای 3 سال سابقه کار در شرکت مذکور باشند که تعداد آنها 400 نفر برآورد می شود. براي تعيين حجم نمونه نيز از رابطه زير استفاده شده است:

كه درآن ؛
p: نسبت صفت موجود در جامعه؛ 5/0= p
q: درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند؛ q=(1-p)
ε: مقدار اشتباه مجاز= 05/0
z: مقدارمتغير نرمال واحد استاندارد متناظر با سطح اطمينان95 درصد؛ (96/1=Zα/2)

1-12- محدوديت هاي تحقيق:
از آنجا كه شرکت سایپاپرس در سال 1383 موفق به کسب گواهینامه ISO/TS 16949 شده است جهت انجام تحقيق و اطلاع از مدارک قبل از پیاده سازی گواهینامه مذکور بايد به سوابق چند سال قبل شركت مذكور رجوع می شد و در این خصوص برخي از مدارك بصورت غیر سيستمي و کاغذی نگهداري مي شوند. لذا دسترسي به مداركي كه سيستمي نمي باشند و نيز تجزيه و تحليل آنها زمانبر بود، هرچند که غير ممكن نبود.

فصل دوم
ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1- مقدمه:
گرایش به کیفیت ابتدا به صورت کنترل کیفیت محصول نهایی مطرح و پیاده شد.پس از چندي، با توجه به اهمیت آن در افزایش فروش و گسترش بازار ، شرکت هاي تولیدي علاوه بر محصول نهایی، کنترل کیفیت مواد اولیه و خام مورد استفاده براي تولید را مورد توجه قرار دارند پس از آن کنترل فرآیند تولید و آزمایشات و نمونه برداري در حین تولید نیز بدان اضافه شد.با گذشت زمان راهکارهاي تازه تري ارائه شد و سرانجام کیفیت مفهوم جامعتر و عمیق تري پیدا کرد به طوري که امروزه از مرغوبیت نهایی به«رضایت مشتري و خریدار» تغییر یافته است.کرازبی53 در سال 1979كتابي بنام «کیفیت مجانی است»54 منتشر کرد.این شعار امروزه سرلوحه بسیاري از افراد و شرکت هاست.منظور از این شعار این است که کیفیت خوب، هزینه هایی را که در جهت تحصیل آن محقق شده به صورت درآمد به جریان پولی بازگشت می دهد.پس هیچ وقت نگران کیفیت نباشید تا آنجا که ممکن است و عقلانی است کیفیت را ارتقاء دهید تا عایدي بیشتري داشته باشید.ديورس 55 می گوید: وقتی کیفیت مجانی است که تعداد تولیدات ناقص، کاهش یافته، هزینه کاهش یافته و کیفیت بهبود می یابد. مفهوم باطنی همه سیستم ها و فنون ایجاد و حفظ کیفیت بر «خودكنترلي» پایه- ریزي شده است. 56TQC،57TQM و …، همه و همه، در پی ایجاد جوي هستند که ما در لحظه کاري را که ارائه مي دهيم به عنوان محصول نهایی بدانیم و نهایت تلاش را در جهت بهینه سازي آن انجام- دهیم. مفهوم «تولید به هنگام»58 در قالب اصطلاح مشتری در دسترس59 متبلور است.يعني در زنجیره تولید طوري عمل کن که انگار قسمت تولیدي بعد از تو مشتري نهایی است. این است که در تولید به هنگام مسئولیت کنترل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های صنعت خودرو، مدل مفهومی، خودروسازی، مدیریت کیفیت Next Entries پایان نامه با کلید واژه های مدیریت کیفیت، قابلیت اطمینان، مصرف کننده، قیمت تمام شده