پایان نامه با کلید واژه های انتخاب بازار، توسعه منطقه، توسعه بازار

دانلود پایان نامه ارشد

از اهميت و جايگاه بخصوصي بر خوردارند.
جاذبه ها به عنوان يک فاکتور اصلي و تعيين کننده در توسعه مقاصد گردشگري به لحاظ علمي امري پذيرفته شده و مورد قبول مي باشد. بنا به گفته ادوارد اينسکيپ، ويژگي ها و مشخصه هاي جاذبه ها در يک منطقه، اساس توسعه گردشگري را محيا مي سازد.
بنابر اين براي فراهم کردن بستر مناسب جهت توسعه امر گردشگري، شناسايي جاذبه ها و منابع در مرحله ي اول و سپس ارزيابي آنها امري ضروري به نظر مي رسد. جاذبه هاي گردشگري با توجه به تنوع، منحصر به فرد بودن، درجه ي اعتبار و سنديت، ارتباط و مجاورت با ساير جاذبه ها و در دسترس بودن، زنده بودن و موقعيت استقرار داراي اهميت و جذابيت متفاوتي هستند که مي توانند انگيزه هاي سفر را براي گردشگران تقويت کنند.
با توجه به نقش ها و کارکردهايي که جاذبه ها در توسعه گردشگري مقاصد بر عهده دارند، نحوه برنامه ريزي، مديريت و توسعه آنها از اهميت قابل توجهي بر خوردار است. عدم برنامه ريزي جهت بهره برداري مستمر از منابع (طبيعي،اقتصادي و فرهنگي)، امکانات و تسهيلات باعث از دست رفتن اين پتانسيل ها و حتي باعث صدمات جبران ناپذيري به اين صنعت و جامعه خواهد شد.”منابع گردشگري” در صورت استفاده از سرمايه، به کارگيري تکنولوژي، اعمال مديريت به گونه اي که به بخشي از نياز و تقاضاي گردشگران پاسخ گويند، تبديل به” جاذبه گردشگري “مي شوند.
همانند گردشگري براي جاذبه ي گردشگري نيز تعريف يکسان و واحدي ارائه نشده است. در زير به برخي از اين تعاريف اشاره مي کنيم:
مشخصه فرهنگي يا فيزيکي يک مکان خاص که گردشگران يا مسافران آن را برطرف کننده يک يا چند نياز گذران اوقات فراغت خود مي دانند. چنين مشخصه هايي مي تواند محدود به يک موقعيت (اقليم، فرهنگ، پوشش گياهي يا مناظر) يا مختص به يک مکان باشند مثل اجراي تئاتر،موزه يا آبشار.
ويژگي هاي مثبت و مطلوب يک منطقه براي انجام يک فعاليت يا مجموعه فعاليت هاي مورد نظر مشتري يا مصرف کننده که از جمله ي آن مي توان به اقليم، منظره ، فرهنگ و فعاليت ها و…اشاره کرد.
براي اين تعاريف متفاوت دسته بندي هاي متفاوتي نيز وجود دارد، در اين گزارش دسته بندي ارائه شده از سوي اينسکيپ مدنظر قرار گرفته است. جاذبه ها از ديدگاه ادوارد اينسکيپ عبارتند از: ” جاذبه هاي طبيعي، فرهنگي، تاريخي و انسان ساخت که غالبا مقاصد بر اساس پتانسيل هاي خود کم و بيش از اکثر جاذبه ها برخوردارند.”
زير گونه هاي تشکيل دهنده ي جاذبه ها در طبقه بندي اينسکيپ شامل موارد زير مي باشد:

1-6-7-2 جاذبه هاي طبيعي که بر اساس ويژگي هاي محيط طبيعي هستند:
اقليم(Climate)
چشم اندازهاي زيبا (Scenic Beauty)
سواحل و بندر گاهها (Beaches and Marine Areas)
پوشش گياهي و جانوري (Flora and Fauna)
ويژگيهاي خاص طبيعي (Special Environmental Features)
پارکها و مناطق حفاظت شده (Parks and Conservation Areas)
گردشگري سلامت (health tourism)

2-6-7-2 جاذبه هاي فرهنگي که بر مبناي فعاليت انساني هستند:
سايت هاي باستاني،تاريخي و فرهنگي (Historical Monuments)
الگوهاي متمايز فرهنگي (Distinctive Cultural Patterns)
هنرها و صنايع دستي (Art and Handicrafts)
فعاليت هاي اقتصادي جالب (Interesting Urban Areas)
موزه و تسهيلات فرهنگي (Museums and Other Cultural Facilities)
جشنوارههاي فرهنگي (Cultural Festivals)
ميهمان نوازي بوميان (Friendliness of Residents)
و…
3-6-7-2 جاذبه هاي انسان ساخت که بصورت مصنوعي خلق شده اند:
پارک هاي موضوعي (Theme Parks)
خريد (Shopping)
اجلاس ،نشست ها و کنگره ها (Conventions, Conferences, Meeting)
وقايع خاص (Special Events)
کازينوهاي قمار (Gambling Casinos)
سرگرمي ها (Entertainment)
تفريح و ورزش (Recreation and Sports)
و غيره….
بدون شک بهره مندي از منابع و جاذبه هاي گردشگري موجود در مقاصد گردشگر پذير، در پيدايش گردشگري و توسعه منطقه مذکور نقش اساسي را مي تواند بازي کند و بکار گيري منابع گردشگري مستلزم نگاهي همه جانبه و علمي به اين مقوله است. در صورتي که برنامه ريزي و مديريت خردمندانه اي در بهره مندي از منابع و جاذبه هاي گردشگري وجود نداشته باشد، زمينه هاي بهره مندي از اين منابع کاهش مي يابد و در برخي از موارد از بين خواهد رفت. به همين دليل لازم است تا شناخت عميق و متکي به واقعيتي در رابطه با جاذبه ها و منابع گردشگري داشته باشيم تا بدين وسيله ابزار هاي مناسب برنامه ريزي و توسعه را فراهم آوريم.
شناسايي، معرفي و برنامه ريزي جاذبه هاي بالقوه و بالفعل، از ارکان توسعه گردشگري بوده و معياري است براي تعيين ظرفيت پذيزش گردشگران، برنامه ريزي توسعه بازار و مديريت بازاريابي. جاذبه هاي گردشگري با توجه به تنوع، منحصر به فرد بودن،درجه اعتبار و سنديت، ارتباط و مجاورت با ساير جاذبه ها و در دسترس بودن، زنده بودن و موقعيت استقرار داراي اهميت و جاذبيت متفاوتي هستند که مي توانند انگيزه ي سفر را براي گردشگران تقويت کنند. به طور کلي منابع گردشگري از نظر پراکنش مکاني-فضايي و ويژگي هاي خاص به دليل قدمت و سابقه ي تاريخي، وجود عناصر با ارزش و منحصر به فرد، جذابيت هاي بصري، جنبه هاي قداست و تبرک، طبيعي، و يا فرهنگي بودن، پاسخگوي بخش هاي خاصي از بازار است. لذا شناخت ويژگي ها جذابيت ها و تنوع اين منابع، برنامه ريزان را در انتخاب بازار هاي هدف، پاسخگويي به تقاضاي موجود، برنامه ريزي توسعه آتي و نهايتا طولاني کردن چرخه ي عمر محصول (جاذبه هاي گردشگري) ياري خواهد نمود.

نمودار10-2: انواع جاذبه هاي گردشگري

منبع: اينسکيپ، (1991)

در جدول زير انواع گردشگري و تعريف هر يک به صورت مختصر آورده شده است( اسميت و همکاران، 2010).

جدول 7-2: انواع گردشگري
رديف
انواع گردشگري
تعريف
1
گردشگري هنري
گردشگري هنري در نتيجه علاقه گردشگران به هنرهاي نمايشي و ديداري مانند اپرا،رقص،باله،موسيقي و جشنوارههاي هنري بوجود مي آيد.
2
کوله به دوشي
کوله به دوشي مسافرتي مستقل است که بصورت فردي يا در گروههاي کوچک انجام مي شود. اين سفر انعطاف پذير است و با هزينه کم و بار سبک انجام مي شود.
3
گردشگري تجاري
گردش تجاري مسافرت يا اقامت افرادي است که به دلايل شغلي و حرفه اي سفر مي کنند.اين نوع گردشگري شامل ملاقاتها، سمينارها،همايشها،نمايشگاهها،نمايشهاي تجاري و ضيافت هاي شرکتي است.
4
گردشگري فرهنگي
سازمان جهاني گردشگري(UNWTO) گردشگري فرهنگي را چنين تعريف مي کند:”حرکت انسانها با انگيزه صرفه فرهنگي مانند تورهاي تحصلي،يادگيري هنر ،مسافرت براي جشنوارهها و ساير رويدادهاي فرهنگي،بازديد از سايت ها و بناها،سفر با ماهيت تحصيلي،فولکلور يا هنر و زيارت”اين نوع گردشگري شامل زير بخشهايي مثل گردشگري ميراث،گردشگري هنري و گردشگري بومي است.
5
گردشگري سياه
بازديد گردشگران از سايت هاي مرتبط با مرگ، فاجعه، جنگ،نسل کشي و رنج و محنت بشري است.يادمان از دنيا رفته گان ،مکان هاي دفن آنها نيز جزء اين نوع سايت ها محسوب مي شود
6
اکو توريسم
فعاليتي است که در مناطق طبيعي بکر انجام مي شود که هدف آن حفظ محيط زيست،بهبود زندگي جوامع محلي و آموزش بازديد کنندگان است.
7
گردشگري اخلاقي
گردشگري اخلاقي به اين هدف توسعه يافت که صنعت گردشگري و گردشگران ،تاثيرات اخلاقي اعمالشان را مد نظر قرار دهند و از شرکت در فعاليت هاي مغاير با اخلاق در مقصدهاي گردشگري اجتناب ورزند.
8
گردشگري الکترونيک
به کاربرد فناوري هاي نوين در گردشگري اشاره دارد از قبيل رزرو کردن بسته هاي تعطيلاتي،پروازها،هتل ها و فراهم کردن اطلاعات گردشگري.
9
جشنواره ها و گردشگري رويدادها
جشنواره ها و گردشگري رويدادها، شرکت در جشن هاي فرهنگي کهن و معاصر است. مضمون برخي ازين جشن ها عبارت اند از موسيقي، رقص،آشپزي،هنر و ورزش.مي توان اين رويداد ها را تنها براي يکبار برگزار کرد و يا هر سال در زمان مشخصي تکرار کرد.مدت زمان برگزاري آن نيز مي توان از يک تا چند روز متفاوت باشد.
10
گردشگري فيلم و تلويزيون
در گردشگري فيلم و تلويزيون،افراد از مکانهايي بازديد مي کنند که در تلويزيون يا سينما مشاهده کرده اند.بعلاوه اين شکل از گردشگري شامل بازديد از مکانهايي مي شود که با شخصيت ها يا مشاهير سينما و تلويزيون در ارتباط هستند.
11
گردشگري خورد و خوراک
گردشگري خورد و خوراک بازديد از مقصدهايي است که انگيزه ي اوليه سفر به آن مقصدها علاقه به آشپزي يک قوم، ملت يا منطقه است و مي تواند شامل خوردن وآشاميدن،يادگيري در مورد فرايندهاي توليد محصولات غذايي، خريد خوراک و نوشيدني، و يا شرکت در دوره هاي آموزش آشپزي است.
12
گردشگري سلامت
بر فعاليت ها و اعمالي متمرکز است که به سلامت فيزيکي،ذهني،رواني،عاطفي فرد کمک مي کنند.
13
گردشگري ميراث
تمرکز گردشگري ميراث بر جاذبه ها، بناها، اشياي تاريخي، اشکال نا ملموس فرهنگ مانند سنن و سبک هاي زندگي جوامع است.
14
گردشگري بومي
گردشگري بومي ديدن مردم بومي مانند گروههاي قبيله اي، اقليتهاي قومي در سکونتگاههاي طبيعي شان است.
15
گردشگري ادبي
فعاليتي گردشگري است که در نتيجا علاقه به يک نويسنده،اثر يا فضاي ادبي، و يا ميراث ادبي يک مقصد بوجود مي آيد.
16
گردشگري افراد بالغ
گردشگري افراد بالغ(مسن) يا عصر سوم به گردشگران نسل زيادزايي در کشورهاي توسعه يافته اشاره دارد که بالاي 55 سال دارند و هرروز برتعداد آنهايي که مسافرت مي کنند افزوده مي شود.
17
گردشگري مذهبي
مبناي گردشگري مذهبي برپايه بازديد از سايت ها،بناهاي يادبود يا مقصدهاي مذهبي است.هدف اوليه آن تقويت يک عقيده يا اظهار همراهي با آن است.
18
گردشگري معنوي
هدف گردشگري معنوي کاوش عناصري از زندگي است که در وراي خويشتن فرد قرار دارند و به تعادل جسم و ذهن و روح او کمک مي کنند. اين عناصر ممکن است با دين ارتباط داشته يا نداشته باشند.
19
گردشگري روستايي
به توصيف اشکالي از گردشگري مي پردازد که در نواحي روستايي صورت مي پذيرند . در اين نوع گردشگري،فرهنگ محلي،سنن،صنايع دستي، فعاليت ها و تجارب در يک محيط بکر روستايي نمايش داده مي شوند. جامعه محلي نقش مهمي در فراهم آوردن محصول گردشگري روستايي ايفا مي کند.
20
گردشگري ورزشي
نوعي درگيري فعال، منفعل يا نوستالژيک با ورزش يه فعاليتهاي مرتبط با آن(در بيرون از محل معمول زندگي فرد) است.
21
گردشگري شهري
گردشگري شهري بازديد از شهرها است و هدف آن بازديد از مکانهاي ديدني،خريد کردن،انجام کسب و کار، يا لذت بردن از سرگرمي ها است.
22
گردشگري ساحلي
نوعي از گردشگري بر مبناي منابع منحصر به فردي در ترکيب زمين و دريا و با ارائه امکاناتي از قبيل آب،ساحل،مناظر زيبا،تنوع زيستي دريايي،زمين،تنوع فرهنگي تاريخي،ميراث فرهنگي،زير ساختهاوغذاي سالم است.
23
ژئو توريسم
ژئوتوريسم از علم ژئو مورفولوژي ،ژئوتکنيک ،ژئوفيزيک زميني،ژئوشيميايي،کليماتولوژي بهره برده و کارشناسان علوم زمين و علاقه مندان به طبيعت را براي بازديد از جاذبه هاي زمين دعوت مي کند.
24
طبيعت گردي
يکي از الگوهاي گردشگري شکل گرفته در عصر پامدرن گردشگري در طبيعت يا طبيعت گردي مي باشد.اين الگو در بر گيرنده رويکرد گردشگران به محيط طبيعي با انگيزه هاي متفاوتي مي باشد که گردشگر از سفر به محيط طبيعي يا طبيعت مد نظر دارد.از اين رو گستره فضايي اين الگو،محيط طبيعي را در بر مي گيرد که مي تواند به عنوان مثال ساحل،جنگل، کوه و نظير اينها باشد.
25
گردشگري ماجراجويانه
گردشگري ماجراجويانه طيفي از فعاليت هاي سخت تا نرم را در بر مي گيرد که زير گونه هاي اصلي تشکيل دهنده آن مي باشند.فعاليتهاي ماجراجويانه در بستر طبيعت شامل،غار نوردي
،غواصي،پياده روي سخت،قايق راني در آبهاي خروشان،قايقراني با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های فرش دستباف Next Entries پایان نامه با کلید واژه های استان کردستان، اوقات فراغت، نفت و گاز