پایان نامه با کلید واژه های امنیت اجتماعی، مواد مخدر، مشاغل آزاد، مشارکت مردمی

دانلود پایان نامه ارشد

شوند.

3-4-4- نوع مشارکت
نوع مشارکت در هر دو محله مورد مطالعه بیشتر به صورت مشورتی می باشد اما درصدهای موجود در جدول شماره 37 حاکی این امر است که ترتیب نوع مشارکت در دو محله متفاوت می باشد بدین صورت که در محله سورو پس از مشارکت مشورتی، مشارکت یدی و مالی در رتبه دوم و سوم قرار می گیرند در حالیکه نوع مشارکت در محله چاهستانیها پس از مشارکت مشورتی، به ترتیب به صورت همکاری با ادارات و مؤسسات مربوطه و مشارکت یدی می باشد، و مشارکت مالی در رتبه آخر قرار می گیرد.

جدول شماره37 : درصد نوع مشارکت ساکنین
نوع مشاركت
مالی
یدی
مشورتی
همکاری با ادارات و مؤسسات مربوطه
جمع
سورو
8/13
2/17
9/56
1/12
100
چاهستانیها
7/7
1/11
7/54
5/26
100
منبع: مطالعات میدانی نگارنده

نمودار شماره21 : درصد نوع مشارکت ساکنین

انتخاب نوع مشارکت در امر بهسازی محله توسط افراد می تواند متأثر از میزان تحصیلات آنها نیز باشد. به عنوان مثال میزان مشارکت مشورتی در محله سورو نسبت به محله چاهستانیها درصد بیشتری را به خود اختصاص داده است که این امر می تواند متأثر از میزان تحصیلات پاسخگویان در دو محله سورو و چاهستانیها باشد، به طوری که 15/67 درصد افراد با تحصیلات فوق دیپلم و لیسانس در محله چاهستانیها و 75/72 درصد این افراد در محله سورو مشارکت مشورتی را به عنوان گزینه برتر انتخاب کرده اند. بنابراین با توجه به داده های حاصل از پرسشنامه می توان چنین نتیجه گرفت که اکثر افراد با سطح تحصیلات دیپلم به بالا مشارکت مشورتی را در امر بهسازی محله کارساز می دانند. اما افرادی که تحصیلات دیپلم به پایین دارند از مشارکت به صورت یدی، مشورتی و نیز همکاری با ادارات و مؤسسات مربوطه استفاده می کنند.
در خصوص مشارکت مالی می توان گفت که این نوع مشارکت بیشتر مربوط به افراد با سطح درآمد بیشتر از 400 هزار تومان می باشد، که در محله چاهستانیها با توجه به میزان درآمد ساکنین این نوع مشارکت نسبت به محله سورو طرفدار کمتری دارد و درصد کمی(7/7دصد) را به خود اختصاص می دهد.

5-4- امنیت اجتماعی محله

امنیت از ریشه امن است که در مقابل بیم و هراس و ناامنی استفاده می شود. امنیت یکی از نیازهای فطری بشر است که با جوهر هستی انسان پیوند ناگسستنی دارد(شادنیا، 1382: 77). به طور کلی امنیت را می توان از نقطه نظر اجتماعی و فرهنگی، وضعیتی آرام تلقی کرد که انسان در نهایت ایمنی نسبت به جان، مال، ناموس، حیثیت، هویت، ارتباطات، تفکرات،
ارزش ها و … خود چه در زمان حال و چه در آینده اطمینان داشته و شبانه روز را با تحمل حداقل ریسک ممکن سپری سازد.
امنیت اولین عاملی است که موجب می شود انسان ها کنار هم آیند، از نیروی هم کمک گرفته، در مسئولیت های اجتماعی مشارکت جویند تا آسوده تر و متعهدتر زندگی کنند. توسعه و پیشرفت جامعه و برخورداری از فرصت ها و ظرفیت های لازم اجتماعی و فرهنگی همواره نیازمند بهره مندی از امنیت است (صالحی امیری و افشاری نادری، 1390: 51-50). در واقع احساس امنیت شهروندان موجب بالا رفتن آسایش و رفاه شهروندان و پذیرش انجام امور تعهد و مسئولیت خواهد شد (موسوی و همکاران، 1387: 39).

1-5-4- امنیت و جرایم موجود در محلات مورد مطالعه
در این پروژه برای سنجش میزان امنیت محلات مورد مطالعه همچنین دو سؤال ” تا چه ساعتی از شب می توانید در محله با آرامش رفت و آمد کنید؟” و “چه جرایمی بیشتر در محله شما رخ می دهد؟ ” از ساکنین آنها پرسیده شد که اطلاعات مربوط به آن در جداول زیر آورده شده است.
همانطور که جدول زیر نشان می دهد 3/4 درصد افراد ساکن در محله چاهستانیها حداکثر ساعت رفت و آمد در شب را ساعت 7 شب انتخاب کردند در صورتیکه در محله سورو پایین ترین ساعت رفت و آمد در شب ساعت 8 شب بوده است که خود بیانگر عدم امنیت در شب در محلات موردمطالعه می باشد.

جدول شماره38 : درصد حداکثر ساعت رفت و آمد در شب
ساعت
7 شب
8 شب
9 شب
10 شب
11 شب
12 شب
جمع
سورو
0
8/1
8/36
1/42
5/3
8/15
100
چاهستانیها
3/4
4/11
4/31
9/31
8
13
100
منبع: مطالعات میدانی نگارنده

نمودار شماره22 : درصد حداکثر ساعت رفت و آمد در شب
بیشترین جرایمی که در محله سورو اتفاق می افتد قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی (6/52 درصد) بوده و دلیل این موضوع هم قرارگیری محله در کنار دریا و امکان قاچاق اجناس از طریق آبهای خلیج فارس است، در صورتی که در محله چاهستانیها بیشترین آمار جرایم مربوط به دزدی و زورگیری (7/39 درصد) می باشد که فقر فرهنگی و مالی و نیز وضعیت نامناسب اقتصادی اهالی این محله را به تصویر می کشد.

جدول شماره 39 : نوع جرایم موجود در محلات از دید ساکنین(به درصد)
نوع جرایم
دزدی
زورگیری
قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی
تجاوز به عنف
جمع
سورو
7/39
4/6
6/52
3/1
100
چاهستانیها
2/42
6/15
2/37
5
100
منبع: مطالعات میدانی نگارنده

نمودار شماره23 : نوع جرایم موجود در محلات مورد مطالعه(به درصد)

2-5-4- میزان امنیت اجتماعی از دید ساکنین
برای آگاهی از نظر ساکنین در خصوص میزان امنیت موجود در محله مورد سکونت خود، از آنها در خصوص امنیت اجتماعی محله و اینکه چگونه آن را ارزیابی می کنند پرسش گردید که همگی آنها مطابق با جدول زیر نظر خود را در این خصوص بیان نمودند و میزان امنیت محله سکونت خود را “متوسط” ارزیابی کردند.

جدول شماره40 : درصد میزان امنیت اجتماعی در محله از دید ساکنین
میزان امنیت
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
جمع
سورو
7
12
5/63
5/17
100
چاهستانیها
2
3/8
2/62
5/27
100
منبع: مطالعات میدانی نگارنده

نمودار شماره24 : درصد میزان امنیت اجتماعی در محله از دید ساکنین

از نظر 5/17 درصد افراد ساکن در محله سورو امنیت اجتماعی محله “کم” می باشد در حالیکه 5/27 درصد از ساکنین محله چاهستانیها امنیت محله خود را “کم” می دانند. بنابراین می توان نتیجه گرفت محله سورو علیرغم جرایم موجود (قاچاق مواد مخدر و کالا و…) نسبت به محله چاهستانیها از امنیت اجتماعی بیشتری برخوردار است.
امنیت یکی از عواملی است که می تواند زمینه و بستر مشارکت افراد را فراهم کند، در واقع افراد معمولاً در محیطی امن و آرام حاضر به همکاری و مشارکت با یکدیگر هستند. فضاها و مکان های امن در واقع زمینه بسیاری از تعاملات اجتماعی و معاشرت های همسایگی را فراهم می کنند. بررسی و تحلیل بر روی رابطه بین میزان مشارکت و امنیت اجتماعی موجود در دو محله سورو و چاهستانیها نشان می دهد که با افزایش میزان امنیت در محلات زمینه مشارکت فراهم تر و میزان تمایل ساکنین به همکاری در بهسازی محله بیشتر می شود. به طوری که بیشتر افرادی که تمایل به مشارکت در بهسازی محله نداشتند از امنیت اجتماعی محله ناراضی و در ارزیابی آن گزینه “کم” را انتخاب کرده اند به این معنی که امنیت محله از نظر آنها کم می باشد. همچنین برای اثبات رابطه بین دو متغیر امنیت و میزان مشارکت مردمی از نرم افزار SPSS نیز استفاده شده است. به این ترتیب که با اجرای دستور crosstabs و با انتخاب گزینه phi and cramer’s v، ضریب کرامر برای آزمون همبستگی بین دو متغیر امنیت و میزان مشارکت مردمی محاسبه شده است که نتیجه بدست آمده حاکی از این است که بین این دو متغیر در سطح اطمینان 95 درصد (=sig018/0 05/0) رابطه مستقیمی وجود دارد و ضریب همبستگی کرامر برای این رابطه 427/0 می باشد.
بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت برقراری امنیت در محلات سورو و چاهستانیها، یکی از لازمه های افزایش میزان مشارکت و فراهم شدن زمینه آن دراین محلات است.

6-4- وضعیت اقتصادی و توان مالی ساکنین

یکی از مشخصات و ویژگی های سکونتگاههای غیررسمی درآمد پایین یا فقر مالی می باشد. فقر خود نتیجه نابرابری شدید اقتصادی- اجتماعی است. در دیدگاه سنتی، فقر عبارت است از محرومیت مادی که با معیار درآمد یا مصرف سنجیده می شود( بانک جهانی،2001 )، اما امروزه این مسأله از ابعاد مختلف بررسی می گردد. که در این تحقیق بیشتر همان میزان درآمد و سطح مالی ساکنین مدنظر است و دلیل اینکه در این بخش به فقر و میزان درآمد اشاره شد این است که درآمد پایین یکی از مسائل موجود در سکونتگاههای غیررسمی می باشد و همچنین بانک جهانی نیز یکی از اهداف ساماندهی این سکونتگاهها را مبارزه با فقر و رسیدن به رفاه ساکنین می داند. برای بررسی وضعیت اقتصادی محلات موردمطالعه به موضوعات اشتغال، میزان درآمد ماهیانه، نوع مالکیت واحد مسکونی در زیر پرداخته شده است.

1-6-4- وضعیت اشتغال ساکنین
یکی از مشخصه های محلات غیررسمی وجود مشاغل کاذب و در رده پایین و نیز مشاغل غیرقانونی و غیرمشروع می باشد. جدول شماره 41 وضعیت اشتغال را در محلات سورو و چاهستانیها نشان می دهد که حاکی از این موضوع است که بیشترین رده شغلی در محله چاهستانیها مربوط به کارگران(5/40 درصد) می باشد و در محله سورو مشاغل آزاد با 31/44 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهند. که البته شغل تعداد زیادی از ساکنین محله سورو صیادی یا مشاغل وابسته به آن می باشد. تصویر شماره 5 و 6 مشاغل موجود در محلات سورو و چاهستانیها را نشان می دهد.

جدول شماره41 : وضعیت اشتغال ساکنین(به درصد)
شغل
جمعیت شاغل
بیکار
جمع

آزاد
کارگر
کارمند
دستفروش

سورو
جمعیت فعال
31/44
3/24
77/10
62/1
19
100
چاهستانیها
جمعیت فعال
65/25
5/40
43/9
42/5
19
100
منبع: مهندسین مشاور پرداراز و مطالعات میدانی نگارنده.

نمودار شماره25 : وضعیت اشتغال ساکنین(به درصد)
بیشتر افرادی که به مشاغل رده پایین روی می آورند دارای سطح تحصیلات پایین و فاقد مهارت و تخصص کافی می باشند. آمار بدست آمده در محله چاهستانیها گویای این است که 55 درصد از دستفروشان دارای تحصیلات زیردیپلم و 26 درصد آنها بی سواد هستند. همچنین 47 درصد از قشر کارگر ساکن در این محله دارای تحصیلات زیردیپلم و 8 درصد آنها سواد ندارند.

منبع: نگارنده،1391
تصویر شماره 5 : فعالیت های مزاحم و غیررسمی در محله چاهستانیها

در محله سورو این ارقام به این صورت است که از 40 درصد کارگران، دارای تحصیلات زیردیپلم و 11 درصد آنها قادر به خواندن و نوشتن نیستند. هم 43 درصد از این قشر کارگر دارای مدرک دیپلم می باشند. از آنجایی که در محله سورو بیشتر افراد با مشاغل آزاد( 53 درصد) تحصیلات دیپلم به بالا هستند می توان نتیجه گرفت که گرایش افراد به مشاغل آزاد در این محله دلیل بر پایین بودن میزان تحصیلات آنها نمی باشد.

منبع: نگارنده،1391
تصویر شماره 6 : فعالیت های مرتبط با محیط در محله سورو

2-6-4- میزان درآمد ماهیانه
میزان درآمد ماهیانه یکی از شاخص های اندازه گیری فقر مالی است که بیانگر توان مالی و سطح رفاه آن خانوار می باشد. بر اساس جدول زیر بیشتر ساکنین محله سورو (6/43 درصد) دارای درآمدی بین600-400 هزار تومان هستند و درصد کمی از آنها دارای درآمدی کمتر از 200هزار تومان می باشند. در حالیکه در محله چاهستانیها درصد بیشتری از خانوارها ماهیانه درآمدی مابین 400-200 هزار تومان دریافت می کنند و 5/23 درصد از آنها دارای درآمدی کمتر از 200 هزار تومان می باشند.

جدول شماره42 : میزان درآمد ماهیانه (به درصد)
درآمد ماهیانه
کمتر از 200 هزار تومان
400- 200 هزار تومان
600- 400هزار تومان
بیشتر از 600 هزار تومان
جمع
سورو
11
6/23
6/43
8/21
100
چاهستانیها
5/23
8/35
2/21
5/19
100
منبع: مطالعات میدانی نگارنده.

نمودار شماره26 : میزان درآمد ماهیانه(به درصد)

از آنجایی که بیشتر ساکنین محله چاهستانیها (5/40 درصد) کارگر هستند به همین دلیل میزان درآمد آنها بین 200 تا 400 هزار تومان می باشد در حالیکه در محله سورو بیشتر ساکنین درآمدی بین 400 تا 600 هزار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های فضاهای عمومی، هویت فرهنگی، مشارکت مردم، مشارکت مردمی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سند رسمی، اسکان غیررسمی، نوع مالکیت، میزان استفاده