پایان نامه با کلید واژه های اعتماد سازمانی، عدالت سازمانی، کارایی سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

خواهد یافت. مسئله عدالت در سازمان بر بسیاری از جوانب زندگی سازمانی تاثیرگذار است و اعتماد تنها می تواند یکی از پیامد های ان تلقی گردد. در واقع این عبارت که ما در حضور عدالت اعتماد می کنیم نشاندهنده روابط این دو متغیر است.
عدم ارتباط عدالت اطلاعاتی و سازه های اعتماد سازمانی با پژوهش کان(2004) مغایرت دارد . عدالت اطلاعاتی را در اکثر تحقیقات از جمله متغیرهای سازمان و همسو با سازمان دانسته اند اگرچه تحقیقات مختلف نتایج متفاوتی را به بار اورده است . گرینبرگ(1993) بیان می دارد که عدالت اطلاعاتی با پیامدهای سمرتبط با سیستم از قبیل تعهد سازمانی یا اعتماد به سازمان ارتباط دارد. امبروس و همکاران هم بیان می کنند که عدلات توزیعی و رویه ای می تواند پیشبینی کننده قویتری برای اعتماد نسبت به عدالت اطلاعاتی باشد. (امبروس و همکاران ، 2007 . ص 24) . در هر حال عدالت اطلاعاتی به مثابه سازه ای جدا از عدالت تعاملی در تحقیقات مختلف کمتر مورد استفاده قرار گرفته و نیاز به بررسی بیشتر این متغیر در عرصه عدالت سازمانی می رود.

. فرضیه ششم :
نتیجه فرضیه ششم تحقیق که بیانگر وجود رابطه خطی میان دو متغیر است با اکثر تحقیقات نامبرده شده در بخش فرضیه پنجم مطابقت دارد .روابط خطی میان دو متغیر با نتایج تحقیق کان(2004) و کانشیرو(2008) مطابقت دارد
این نتیجه بیانگر این مطلب است که عدالت می تواند به عنوان متغیر پیشبین در باب اعتماد سازمانی به کار رود و تاثیر ان بر اعتماد سنجیده شود.

شکل(5.1): مدلی از رابطه میان متغیر عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی
4.5.محدودیتهای تحقیق
* محدودیتهای علمی
نبود چنین پژوهشهایی در سطح کشور و اهمیت ندادن به چنین موضوعاتی در حالیکه می تواند بیشترین تاثیر را در جو و بهبود فرهنگ سازمانی و افزایش اثربخشی و کارایی سازمانی داشته باشد. اکثر مدیران عالی و سیاست گذاران سازمانی به این تحقیقات به عنوان تلف کردن وقت و هزینه می نگرند و به دلیل شرایط سخت اقتصادی سازمان ان ها را در اولویت های بعدی قرار می دهند.
در دسترس نبودن منابع دست اول مربوط به نظریه پردازان این موضوع علمی که در صورت وجود امکان ارائه تحقیقی بهتر را فراهم می نمود . به دلیل چنین محدودیتها و همینطور محدود بودن چهارچوب زمانی امکان پالایش فرضیات و دگرگون ساختن ان ها به منظور تطبیق با بافت جامعه مورد نظر نبود. با توجه به جامعه خاص مورد نظر امکان ارائه فرضیاتی متناسبتر وجود داشت.
موضوع اعتماد ساده و در عین حال پیچیده در عرصه علم و تحقیقات است چنانچه از پراکندگی و لفاظی معمول در ادبیات نظری ان مشخص می باشد. به نظر نمی رسد بررسی چنین موضوعی تنها در قالب پژوهش کمی و همبستگی قابل شناخت و بررسی باشد و نیاز به پژوهشهای زمانی احساس می شود و شناخت این مطلب تنها با بهره گیری از پرسشنامه میسر نمی گردد.
عدم وجود منابع فارسی و وجود منابع سرشار لاتین.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های اعتماد سازمانی، عدالت رویه ای، جمعیت شناختی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی، تحلیل عامل