پایان نامه با کلید واژه های اعتماد سازمانی، اعتماد به سازمان، سطح معنی داری

دانلود پایان نامه ارشد

05/0 معنی دار است
تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) و جدول (4-25) نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری بین افراد با تحصیلات مختلف از بعد اعتماد سازمانی وجود ندارد که این با در نظر گرفتن معنی‌داری (20/0) است که بزرگتر از معنی‌داری (05/0) می‌باشد.

جدول( 4-26): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) اعتماد به مدیر
شاخص
متغیر
مجموع مجذورات
df
مجذور میانگین
f
sig
جنسیت
بین گروه‌ها
52/150
1
52/150
38/16
000/0 **

درون‌گروه‌ها
1268
138
18/9

مجموع
53/1418
139

سن
بین گروه‌ها
09/38
5
62/7
74/0
59/0

درون‌گروه‌ها
43/1380
134
30/10

مجموع
53/1418
139

سابقه کار
بین گروه‌ها
36/187
4
84/46
13/5
001/0 **

درون‌گروه‌ها
17/1231
135
12/9

مجموع
53/1418
139

تحصیلات
بین گروه‌ها
07/45
3
02/15
48/1
22/0

درون‌گروه‌ها
45/1373
136
09/10

مجموع
53/1418
139

** در سطح 01/0 معنی‌دار است
*در سطح 05/0 معنی دار است

مطابق با جدول (4-26) و تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) بین مرد و زن از حیث اعتماد به مدیر تفاوت معنی‌دار وجود دارد که این تفاوت با توجه به معنی‌داری(000/0)است که کوچکتر از معنی‌داری (01/0) می‌باشد.
جدول (4-26) نشان می‌دهد که بین افراد با سنین مختلف از نظر اعتماد به مدیر با توجه به معنی‌داری (59/0) که بزرگتر از معنی‌داری (05/0) تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.
میان افراد با سابقه کار متفاوت از حیث اعتماد به مدیر تفاوت معنی‌داری وجود دارد که این با توجه به معنی‌داری (001/0) است که کوچکتر از معنی‌داری (01/0) است(جدول 4-26).
تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) و جدول (4-26) نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری بین افراد با تحصیلات مختلف از بعد اعتماد به مدیر وجود ندارد که این با در نظر گرفتن معنی‌داری (20/0) است که بزرگتر از معنی‌داری (05/0) می‌باشد.
جدول( 4-27): تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) اعتماد به سازمان
شاخص
متغیر
مجموع مجذورات
df
مجذور میانگین
f
sig
جنسیت
بین گروه‌ها
86/5
1
86/5
97/0
32/0

درون‌گروه‌ها
07/831
138
02/6

مجموع
93/836
139

سن
بین گروه‌ها
11/157
5
42/31
19/6
000/0

درون‌گروه‌ها
81/679
134
07/5

مجموع
93/836
139

سابقه کار
بین گروه‌ها
41/265
4
35/66
67/15
000/0

درون‌گروه‌ها
52/571
135
23/4

مجموع
93/836
139

تحصیلات
بین گروه‌ها
96/24
3
32/8
39/1
24/0

درون‌گروه‌ها
97/811
136
97/5

مجموع
93/836
139

** در سطح 01/0 معنی‌دار است *در سطح 05/0 معنی دار است
مطابق با جدول (4-27) و تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) بین مرد و زن از حیث اعتماد به سازمان تفاوت معنی‌دار وجود ندارد که این تفاوت با توجه به معنی‌داری(32/0)است که بزرگتر از معنی‌داری (05/0) می‌باشد.
جدول (4-27) نشان می‌دهد که بین افراد با سنین مختلف از نظر اعتماد به سازمان با توجه به معنی‌داری (000/0) که کوچکتر از معنی‌داری (01/0) تفاوت معنی‌داری وجود دارد.
میان افراد با سابقه کار متفاوت از حیث اعتماد به سازمان تفاوت معنی‌داری وجود دارد که این با توجه به معنی‌داری (000/0) است که کوچکتر از معنی‌داری (01/0) است(جدول 4-27).
تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) و جدول (4-27) نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری بین افراد با تحصیلات مختلف از بعد اعتماد به سازمان وجود ندارد که این با در نظر گرفتن معنی‌داری (24/0) است که بزرگتر از معنی‌داری (05/0) می‌باشد.

فرضیه پنجم:
میان ابعاد عدالت سازمانی(عدالت توزیعی، رویه‌ای، میان فردی و اطلاعاتی) و دو سازه اعتماد سازمانی(اعتماد به مدیر، اعتماد به سازمان) در کارکنان رابطه معنی‌داری وجود دارد.
مطابق با جدول (4-28) بین عدالت سازمانی و متغیرهای اعتماد سازمانی، اعتماد به مدیر و اعتماد به سازمان در سطح معنی داری (05/0) رابطه معنی‌دار و مثبتی وجود دارد. معنی داری به دست آمده ببه ترتیب برای سه متغیر (018/0) ، (03/0) و (044/0) می باشد که کوچکتر از (05/0) می‌باشد
. ضریب همبستگی عدالت سازمانی با سه متغیر برابر با (اعتماد سازمانی 19/0) ، (اعتماد به مدیر18/0) و (اعتماد به سازمان 17/0) است.

جدول(4-28): ماتریس همبستگی
متغیر
متغیر
اعتماد سازمانی
اعتماد به مدیر
اعتماد به سازمان
عدالت سازمانی
R
*19/0
*18/0
*17/0

sig
018/0
03/0
044/0
عدالت رویه‌ای
r
15/0
03/0
** 26/0

sig
07/0
65/0
001/0
عدالت توزیعی
r
*19/0
** 38/0
09/0-

sig
018/0
000/0
26/0
عدالت بین فردی
r
06/0-
*18/0-
11/0

sig
47/0
03/0
19/0
عدالت اطلاعاتی
r
06/0
16/0
07/0-

sig
41/0
053/0
40/0
** در سطح 01/0 معنی‌دار است
*در سطح 05/0 معنی دار است.
بین عدالت رویه‌ای و اعتماد به سازمان در سطح معنی‌داری (01/0) رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد که این با توجه به معنی‌داری (001/0) است که کوچکتر از معنی‌داری (01/0) می‌باشد ضریب همبستگی این رابطه برابر با 26/0 است. بین عدالت رویه‌ای و اعتماد سازمانی و نیز با اعتماد به مدیر رابطه وجود ندارد.
میان عدالت توزیعی و اعتماد سازمانی در سطح (05/0) و با اعتماد به مدیر در سطح (01/0) رابطه معنی‌دار وجود دارد. ضریب همبستگی عدالت توزیعی با متغیر اعتماد سازمانی برابر 19/0 و با متغیر اعتماد به مدیر برابر با 38/0 می‌باشد. بین عدالت توزیعی و متغیر اعتماد به سازمان با ضریب همبستگی (09/0-) رابطه وجود ندارد.
عدالت بین فردی تنها با متغیر اعتماد به مدیر در سطح معنی‌داری (05/0) رابطه معنی‌دار دارد که این با توجه به معنی‌داری (03/0) است که کوچکتر از معنی‌داری (05/0) است. ضریب همبستگی این رابطه برابر با 18/0 می‌باشد.
عدالت اطلاعاتی با هیچ کدام از متغیرهای اعتماد سازمانی، اعتماد به مدیر و اعتماد به سازمان رابطه معنی‌دار نداشت و ضریب همبستگی به دست آمده این متغیر برای سه متغیر به ترتیب برابر (اعتماد سازمانی 06/0)، (اعتماد به مدیر16/0) و (اعتماد به سازمان 07/0-) می‌باشد.
فرضیه ششم:
ابعاد عدالت سازمانی بر سازه‌های اعتماد سازمانی کارکنان تاثیر دارد.
در پ‍‍ژوهش حاضر با در نظر گرفتن پيش فرضهايي چون وجود يك متغير ملاک و دو يا چند متغير پیش بین، پيوسته بودن تمام متغيرها، بالا بودن حجم نمونه، مستقل بودن، نرمال بودن، خطي بودن و همگني واريانسها از روش تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شده است، كه راههاي متفاوتي براي تعيين سهم نسبي هر يك از متغيرهاي پيش بين وجود دارد در حقيقت با نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره تمايل داريم سهم واريانس توجيه شده به وسيله مدل و معنيداري پيش بين آگاه شويم.
نمودار پراکنش

نمودار (4-5): نمودار پراکنش
آزمون کالموگراف- اسمیرنف برای داده های عدالت سازمانی
داده‌ها نرمال است( داده‌ها از جامعه نرمال آمده است) H0 =
داده‌ها نرمال نیست( داده‌ها از جامعه نرمال نیامده است)H1 =
سطح معنی داری() بدست آمده از آزمون بیشتر از (05/0) باشد= H0
سطح معنی داری() بدست آمده از آزمون کمتر از (05/0) باشد=H1
جدول(4-29): آزمون کالموگراف اسمیرنف برای داده‌های عدالت سازمانی
شاخص آماری

Z
84/0
( معنی داری بدست آمده)
22/0
سطح معنی داری
05/0

آزمون کالموگراف- اسمیرنف برای داده های اعتماد سازمانی
داده‌ها نرمال است( داده‌ها از جامعه نرمال آمده است) H0 =
داده‌ها نرمال نیست( داده‌ها از جامعه نرمال نیامده است)H1 =
سطح معنی داری() بدست آمده از آزمون بیشتر از (05/0) باشد= H0
سطح معنی داری() بدست آمده از آزمون کمتر از (05/0) باشد=H1

جدول(4-30): آزمون کالموگراف اسمیرنف برای داده‌های اعتماد سازمانی
شاخص آماری

Z
92/0
( معنی داری بدست آمده)
19/0
سطح معنی داری
05/0

آزمون Runs
استقلال داده‌هاH0 =
عدم استقلال داده‌هاH1 =
سطح معنی داری() بدست آمده از آزمون بیشتر از (05/0) باشد= H0
سطح معنی داری() بدست آمده از آزمون کمتر از (05/0) باشد=H1
جدول(4-31): آزمون Runs برای عدالت سازمانی
شاخص آماری

Z
51/5-
( معنی داری بدست آمده)
000/0
سطح معنی داری
01/0

جدول(4-32): آزمون Runs برای اعتماد سازمانی
شاخص آماری

Z
02/5-
( معنی داری بدست آمده)
000/0
سطح معنی داری
01/0

جدول (4-33): خلاصه مدل رگرسیون خطی ساده
مدل
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
Se احتمال
رگرسیون خطی ساده
39/0
15/0
71 /4

جدول (4-34): ANOVA
مدل
f
Sig
رگرسیون خطی ساده
30/6
000/0

تحلیل اول: قبل از این که ضریب رگرسیون و ضریب همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی را محاسبه کنیم، باید از ماهیت رابطه بین متغیرها آگاه شویم به کمک نمودار پراکنش نوع رابطه(خطی یا غیرخطی) و پراکندگی داده‌ها به خوبی قابل تشخیص است. چگونگی پخش نقاط در یک نمودار پراکنش از سه بعد قابل بررسی است:
شدت 2- جهت 3-ماهیت
در نمودار(4-5)، نقاط به هم دیگر نزدیک هستند که نشان‌گر این است رابطه یا همبستگی متغیرها قوی و مناسب است (شدت). از بعد جهت، هرچه نقاط از خط رگرسیون دورتر باشند همبستگی بین متغیرها کمتر است نتیجه چنین وضعییت است که دقت پیش‌بینی پایین می‌آید. بالعکس وقتی همه نقاط روی خط رگرسیون قرار بگیرند، نشانگر این است که بین متغیرها همبستگی کامل وجود دارد، که نتیجه آن افزایش دقت پیش‌بینی است. در نمودار (4-5)، جهت نقاط به طرف خط رگرسیون می‌باشد. در نهایت اگر نقاط در نمودار به شکل یک خط مستقیم باشد، نشانگر خطی بودن رابطه بین متغیرها می‌باشد(ماهیت). البته قابل توجه این است که به کمک نمودار پراکنش تنها می‌توان حدسی در مورد خطی‌بودن بین دو متغیر مطرح کرد.
تحلیل دوم: مطابق با جداول (4-29) ، (4-30) و معناداری به دست آمده (19/0) برای داده‌های متغیر اعتماد سازمانی و معنی‌داری (22/0) برای داده‌های متغیر عدالت سازمانی که بزرگتر از معنی‌داری (05/0) است، داده‌ها نرمال می باشند.
تحلیل سوم: مطابق با جداول (4-31) ، (4-32) و معناداری به دست آمده (000/0) برای داده‌های متغیر اعتماد سازمانی و معنی‌داری (000/0) برای داده‌های متغیر عدالت سازمانی که کوچکتر از معنی‌داری (01/0) است، داده‌ها دارای استقلال می باشند.
تحلیل چهارم: ضریب تعیین (15/0) نشان می‌دهد که 15 درصد از تغییرات متغیر وابسته ناشی از تغییرات متغیر مستقل می‌باشد. خطای معیار تخمین(Se)، میزان پراکندگی نقاط را حول خط رگرسیون اندازه‌گیری می‌کند . هر چه قدر بیشتر باشد پراکندگی نقاط حول خط رگرسیون بیشتر خواهد بود. 71/4 درصد از پراکندگی‌ها حول خط رگرسیون می‌باشد.
تحلیل پنجم: تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه بین دو متغیر است. فرضیه‌های آماری آزمون معنی‌داری کل مدل رگرسیون به صورت زیر می‌باشد:

رابطه خطی بین دو متغیر وجود ندارد H0:
رابطه خطی بین دو متغیر وجود دارد H1:
در جدول (4-34) ، Sig کمتر از 5 درصد می‌باشد، پس فرض خطی بودن رابطه دو متغیر تایید می‌شود. و نشان دهنده آن است که مدل رگرسیون خطی حاضر ، توانایی پیش بینی را دارد.

1.5.مقدمه
در فصل پنجم به بررسی داده های به دست امده از فصل قبل خواهیم پرداخت و بعد از شرح کوتاهی از یافته های تحقیق ان را با توجه به پیشینه پژوهشی و تحقیقات انجام گرفته به بحث و بررسی خواهیم گذاشت. این تحقیق همچنین متغیر های جمعیت شناختی را با توجه به عدالت و اعتماد سازمانی مورد بررسی قرار می دهد و روابط ان را مشخص می نماید. پیشنهادات کاربردی و پژوهشی بخصوص برای تحقیقات اینده در این حوزه پژوهشی ارائه می شوند.
2.5. خلاصه یافته های تحقیق
این تحقیق به بررسی رابطه میان ادراکات کارکنان صدای جمهوری اسلامی ایران از عدالت و اعتماد سازمانی می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های تحلیل واریانس، اعتماد به سازمان، اعتماد سازمانی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های عدالت سازمانی، اعتماد به سازمان، اعتماد سازمانی