پایان نامه با کلید واژه های اصول مدیریت، معادلات ساختاری، انگیزش کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده از نرم افزار Lisrel پرداخته شد. سپس از روي تجزيه وتحليل داده ها ، نتايج تحليل عاملي و تحليل مسير به رد يا قبول فرضيه ها اقدام شد و نتايج ذيل حاصل شد.

5-2-1 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی
خلاصه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی شرکت کنندگان در این پژوهش در زیر آمده است:
یافته‌های جدول 4-1 نشان داد که با توجه به جنس، 87 درصد افراد نمونه مرد و 13درصد زن می‌باشد
یافته‌های جدول 4-2 نشان داد که 8.5 درصد افراد در طبقه سنی زیر 25 سال، 24 درصد در طبقه سنی 25 تا 35 سال، 32 درصد در طبقه سنی 35 تا 45 سال، 20.5 درصد در طبقه سنی 45 تا 55 سال و 15 درصد در طبقه سنی 55 سال به بالا قرار دارند.
یافته‌های جدول 4-3 نشان داد که از نظر تحصیلات، 14 درصد دیپلم و زیر دیپلم، 21درصد در مقطع فوق دیپلم، 48.5 درصد در مقطع کارشناسی و 16.5 درصد افراد دارای تحصیلات در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر است.
یافته‌های جدول 4-4 نشان داد که، 14.5 درصد افراد نمونه دارای سابقه کاری زیر 5 سال، 26 درصد نمونه آماری دارای سابقه کار بین 6 تا 10 سال، 29 درصد افراد دارای سابقه کاری 11 تا 15 سال و 15درصد افراد، بین 16 تا 20 سال و 15.5 درصد بالاتر از 21 سال سابقه کار دارند.
5-3 نتیجه گیری و بحث درباره‏ي نتایج حاصل از فرضیات تحقیق

در این تحقیق پیش از بررسی فرضیات به بررسی روایی سازه ها و بررسی مدل اندازه گیری با تحلیل عاملی تائیدی ، نتایج نشان داد تمامی سئوالات بارهای عاملی بالا داشتند و معنادار بودند و تمامی سئوالات در روند تحقیق باقی ماندند و برای تحلیل مسیر مورد استفاده قرار گرفتند. سپس با استفاده از مدل سازي معادلات ساختاري، به تاثير همزمان متغیرها بر يكديگر پرداخته شد و مدل معادلات ساختاری در دو حالت تخمین استاندارد و ضرائب معناداری پرداخته شد، شاخص های برازش مدل همگی در سطح مطلوبی قرار داشتند، سپس به بررسی فرضیات پرداخته شد، در این بخش به جمع بندی منسجم مطالب و ارائه پیشنهاد بر اساس فرضیات می پردازیم، با توجه به تجزیه و تحلیل‏های انجام شده نتايج زير بدست آمد:
5-3-1 نتیجه گیری و پیشنهادات در مورد فرضیات تحقیق
ابتدا به یادآوری فرضیه اصلی تحقیق می پردازیم:
فرضیه اصلی:
توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح شعبه غرب استان تهران تاثیر دارد.
در فصل چهارم تحلیل مسیر با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد توانمندی های مدیران تاثیر مثبت به میزان 1.05و معنادار به میزان 17.35 بر اثربخشی کارکنان دارد به دلیل مثبت بودن این مقدار تاثیر مثبت تائید می شود و در نتیجه فرضیه اول تحقیق تائید شده است. این تحقیق از منظر این فرضیه (فرضیه اصلی اول) همسو با چایلدز و کیزر (2013) می باشد، مدیریت عنصری کارآمد در جهت بهره وری سازمان، بهبود وضعیت کارکنان و … می باشد از بین این تاثیرات، مدیریت می تواند با تاثیر گذاری بر روندهای سازمان و منابع انسانی اثرگذار باشد، این اثرگذاری بر منابع انسانی با اثربخشی منابع انسانی همراه است که از این جهت با این تحقیق همسو است.
حال به یادآوری فرضیات فرعی پژوهش می پردازیم:
فرضیات فرعی:
1. توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
2. توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
3. توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
همانطور که در فصل چهارم اشاره شد، تمامی این فرضیات به دلیل ضریب معناداری تائید شدند نتایج این تحقیق از نظر این فرضیات با کرفت و مترسون، 1994 و مارت، 2001 و گیلسینگ و گایسترز، 2008 همسو است بر اساس این تحقیقات، مبانی مهارت های انسانی، اصول و ضوابط رفتاری است که می‏توان به‏ صورت همسان در کلیه شرایط روبرو شدن با دیگران اعمال کرد. بهتر است هر فرد فهرستی از این مهارت های‏ رفتاری داشته باشد. این مبانی با توجه به شرایط، اهمیت متفاوتی خواهند داشت از این مهارتها جهت تلقین حس بهبود و اثرگذاری منابع انسانی در سازمان بوجود می آید، از این رو مدیر با حس جاه طلبی در جهت کمک کردن موثر به سازمان در تلاش است، اثرگذار باشد و در جهت رفع نیازهای فردی و سازمانی تلاش کند، از مهم ترین نیازهای کارکنان، بهبود شرایط و کیفیت زندگی کاری، رضایت شغلی و … است که می تواند محوریت پژوهش های آتی قرار گیرد.
با توجه به متغيرهايي كه در زمينه اثربخشی کارکنان مانند سن، تحصيلات و … از متون مربوط به این موضوع استخراج گرديدند، انتظار مي‌رود كه حداقل 4 نهاد در اين زمينه همكاري لازم را با دست‌اندركاراني كه در زمينه بهبود اثربخشی کارمندان آموزش و پرورش كار مي‌كنند به عمل آوردند. مجتمع های آموزشی، آموزش و پرورش، رسانه‌ها و سازمانهاي غير دولتي از اين جمله‌اند. مضاف بر اينكه برنامه‌هاي افزايش و ارتقاء خودكارآمدي، عزت نفس و حس خود ارزشمندي بايد در این مراكز و نهادها انجام گيرد تا بتواند بر اثربخشی نیز تاثیر مناسبی بگذارد. بنابراين مناسب‌ترين مكان‌ها جهت ارائه آموزش‌هاي لازم براي ارتقاء خودكارآمدي و حس ارزشمندي و … نهادهايي مانند مجتمع های آموزشی، آموزش و پرورش در درجه نخست اهميت و رسانه‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي در مرتبه‌هاي بعدي هستند.
بر اساس فرضیات این تحقیق پیشنهادات کاربردی به شرح زیر قابل ارائه می باشند:
استفاده از توانمندی فردی مدیران در بهبود انگیزش کارکنان
استفاده از مهارتهای انسانی و ارتباطی مدیر جهت بهبود رفتار فردی کارکنان
استفاده از مهارتهای انسانی مدیر جهت ایجاد روحیه و همدلی در بین کارکنان
استفاده از مهارتهای ادراکی مدیر جهت بهبود اثربخشی کارکنان در سازمان

5-3-2 ارائه پیشنهادهايي برای تحقیقات آتی
بررسی تاثیر توانمندی مدیریتی بر بهبود بهره وری نیروی انسانی
انجام تحقیق در مجتمع های آموزشی مشابه دیگر و مقایسه با این تحقیق
استفاده از ابزارهای تحقیقات کیفی نظیر مشاهده و مصاحبه جهت گردآوری اطلاعات و شناخت روحیات فردی افراد

5-3-3 محدودیت هاي پژوهش

5-3-3-1 محدودیت ذاتی پرسشنامه
با توجه به اینکه پرسشنامه اداراک افراد را از واقعیت می سنجد، ممکن است این ادراک، کاملاً منطبق با واقعیت نباشد.
امکان عدم پاسخ صحیح به برخی از سئوالات به دلیل تفکرات شخصی آزمودنی ها.
احتمال دخالت تمایلات درونی و نظرهای شخصی آزمودنی در پاسخ  به سوالات.

5-3-3-2 محدوديت تعميم
از آنجاييكه يافتههاي اين پژوهش در مجتمع آموزشی صالح شعبه غرب استان تهران انجام پذیرفته است، در خصوص تعميم آن به ديگر سازمان‌ها و موسسات، بايد جانب احتياط را رعايت كرد.

فهرست منابع
الف)منابع فارسی
آذر،ع. مومنی،م (1386)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، تهران، انتشارات سمت
آقابخشی، علی‌اكبر و افشاری‌راد، مینو،( 1386)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار، چاپ دوم، ص396
اتحادنژاد، شاپور، (1380)، نظر دبیران در خصوص میزان مهارت های اثربخش مدیران و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده دانشگاه شیراز
احمدي، اسدالله، (1381)، بررسي ميزان برخورداري مديران مدارس متوسطة شهر كامياران از مهارت هاي ادراكي، انساني و فني و رابطة آن با اثربخشي آنها از ديدگاه دبيران در سال تحصيلي81-80، پايان نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي
ارسباران، احمد، (۱۳۸۰)، سازمان و اداره ی اداره ی امور مدارس،چاپ سوم-تهران، انتشاران ارشد
استونر، ‌جيمز و دیگران، (1383)، مديريت: مقدمه‌اي بر مديريت در قرن بيست و يكم، برنامه‌ريزي،علي پارساييان و سيد محمد اعرابي، تهران، دفتر پ‍ژوهش‌هاي فرهنگي، ‌جلد اول، ‌چاپ دوم، ص21
استيفن، رابينز، (1379)، مباني رفتارسازماني، ترجمه ی علي پارسائيان، محمد اعرابي، تهران، دفتر پژوهش هاي فرهنگي، ص 58
اشرفی نیری، حسن و زهرا کاظم پور،(1387)، روش تحقیق و گزارش نویسی تدوین پایان نامه و رساله تحصیلی(چاپ اول)، نشر سپهر دانش، همدان
الوانی، مهدی(۱۳۷۲)، مدیریت عمومی، چاپ ششم- تهران، نشرنی
ایران نژاد پاریزی، م. (1378)، روش های تحقیق در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و سایر رشته های ذی ربط، مدیران، تهران
بلانچارد، کارلوس و راندولف،(1378)، مدیریت تواناسازی کارکنان، چاپ اول- مترجم: مهدی ایران نژاد بارپاریزی ، تهران، نشر مدیران
بووی، جان و باندی، جوزف،(1379)، نظارت در مدیریت، چاپ حیدری- مترجم: محمد رضا بهرنگی ، تهران، انتشارات کمال تربیت با همکاری نشر شهریور
جاسبی، عبداله، (1379)، اصول و مبانی مدیریت. چاپ نهم. تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
جان دالتون (1387)، پژوهش راهبردی منابع انسانی، ترجمه ناصر میر سپاسی و داریوش غلامزاده، انتشارات مهر تهران
جوادین و امیرکبیری، مبانی و مدیریت سازمان، (1380)
حافظ نيا، محمد رضا، ( 1387 )، مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني . نشر طيف نگار، چاپ چهاردهم
حسيني نيا، مجتبي، (1375)، بررسي ميزان برخورداري مديران سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور از مهارت هاي سه گانة مديريتي فني و انساني و ادراكي از نگاه كاركنان و رابطة آن با اثربخشي آنها، پايان نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي
خاکي، غلامرضا ( 1382 ) ، روش تحقيق در مديريت ، مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي
خدادادی، فاطمه، (1383)، بررسی مهارت های سه گانه مدیران با اثربخشی آنها از نظر دبیران دبیرستان های دخترانه شهر ساری در سال 83-82، دانشگاه آزاد تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
خلیلی شورینی، س، (1389)، روش های پژوهش آمیخته ( باتاکید بر بومی سازی )، تهران، انتشارات یادواره کتاب
خلیلی، ن. دانشوری،ا. (1378)، روش تحقیق و کاربردهای آن در مدیریت، تهران، نشر آروین
خورشیدی، عباس و سید حمیدرضا قریشی، (1386)، راهنمای تدوین رساله و پایان نامه تحصیلی از نظریه تا عمل(چاپ دوم)، نشر یسطرون، تهران
خورشیدی، عباس و غندالی، شهاب الدین، (۱۳۸۰)، مدیریت آموزشی و آموزشگاهی، چاپ اول- تهران، انتشارات پسین
دانایی فرد، ح ، الوانی، م ، آذر، ع ، (1391)، روش های پژوهش کمی در مدیریت، رویکردی جامع، صفار، تهران
دری، بهروز، (1373)، آموزش مدیریت در نثار سازمانی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی
دفت، ریچاردال، (1388)، تئوری سازمان و طراحی ساختار، علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی
دلاور، ع، (1385)، بررسی عوامل مرتبط با انگیزش کارکنان، انتشارات آموزش و پرورش
رابینز، استیفن پی، (1384)، رفتارسازمانی مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها، علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ ششم، جلد اول، ص 9
رابینز، استیفن، (1381)، مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه دکتر سید محمد اعرابی، محمدعلی حمید رفیعی و بهروز اسراری، تهران، نشر پژوهش های فرهنگی
رابينز، استيفن، (1386)، مباني مديريت، ترجمة سيدمحمد اعرابي و محمدعلي رفيعي، دفتر پژوهش هاي فرهنگي، تهران
رضائیان ، علی،( 1386) ، مبانی سازمانی و مدیریتی ،اقتصادی، انتشارات سمت، تهران
رضاییان، علی، (1384)، اصول مدیریت، تهران، سمت، 1384، چاپ هفدهم، ص28
ريتزر، جورج، (1383)، نظريه ی جامعه شناسي در دوران معاصر، ترجمه ی محسن ثلاثي، تهران، انتشارات علمي، ص 131
سرایی، ح، (1372)، مقدمه ای بر نمونه گیری در تحقیق، انتشارات سمت
سرتو، مارسی، (1383)، مهارتهای لازم برای موفقیت در مدیریت، چاپ اول- مترجم:امیر رشیدی نیک– تهران، انتشارات مرکز آموزش و مدیریت
سرمد، زهره و عباس بازرگان و الهه حجازی، (1390)، روش های تحقیق در علوم رفتاری (چاپ بیست و دوم)، انتشارات آگاه، تهران
سعادت، ا، (1386)، مدیریت منابع انسانی ، انتشارات سمت، چاپ سیزدهم ، صفحه 330 تا 335
سعیدی، پرویز و نظری، محمدرضا، (1387)، اصول مدیریت و سرپرستی، گرگان، پیام پویا، چاپ سوم، ص6.
سکاران، اوما ،( 1386 ) ،روش تحقيق در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های تحلیل عاملی، تحلیل عامل، مدل ساختاری Next Entries پایان نامه با کلید واژه های مدیریت آموزش، مدیریت آموزشی، مدیریت دولتی