پایان نامه با کلید واژه های استقراض، مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکت ها، مالیات بر مصرف

دانلود پایان نامه ارشد

استقراض خارجی معایبی نیز دارد به شرح ذیل:
1- استقراض خارجی می تواند تهدیدی علیه امنیت سیاسی و اقتصادی و استقلال مالی کشور باشد.
2- ممکن است شرایط کشور وام دهنده آن قدر سنگین باشد که کشور به وابستگی بیافتد.
3- اگر مبلغ آن زیاد باشد ممکن است کشور در بازپرداخت ان چار مشکل شدهو در عوض بخواهد منابع کشور را در اختیار خارجیان قرار دهد به مانندزمان قاجار که این اتفاق بسیار معمول بود.

بند سوم-درآمدهای پولی
این نوع درامد هم نوعی استقراض می باشد بدین توضیح که دولتها با انتشار اسکناس به اخذ اعتبار از سیستم بانکی اقدام می نماید. اگر این نشر اسکناس بدون پشتوانه باشد خود میتواندباعث افزایش تورم شود. چیزی که امروزه در کشور ما بسیار معمول می باشد.
بند چهارم- درآمدهای مالیاتی
به لحاظ اهمیت موضوع مالیات، بحث درخصوص ان در قالب یک بند میسر نبوده فلذا نگارنده در بخش آتی درخصوص آن مطالب زیادی معروض می دارد.
فصل دوم
معضلات عمده درآمدی کشور
گفتار اول-معضل ترکیب درآمدی در بودجه ایران
در بودجه دولتی ایران درآمدها به هفت بخش و هر بخش به چند بن تقسیم شده است و هر بند شامل اجزایی می باشد. این هفت بخش عبارتند از:
بخش اول –درآمدهای مالیاتی
بخش دوم-درآمد نفت وگاز
بخش سوم- درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت
بخش چهارم-درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا
بخش پنجم-حق بیمه، کمک های دریافتی، درآمدهای انتقالی و متفرقه
بخش ششم-اصل و بهره وام ها و سود حاصل از سرمایه گذاری دولت در داخل و خارج کشور
بخش هفتم- سایر منابع تامین اعتبار
خود این بخش ها نیز به چندین بند تقسیم می شوند به عنوان نمونه:
بخش اول- درآمدهای مالیاتی:
بند اول-مالیات بر شرکت ها
بند دوم- مالیات بر درآمد
بند سوم-مالیات بر ثروت
بند چهارم-مالیات بر واردات
بند پنجم-مالیات بر مصرف و فروش
و خود این بندها نیز مجددا به چند اجزا تقسیم می شوند به عنوان نمونه:
بند دوم –مالیات بر درآمد
– مالیات بر حقوق
– مشاغل
– مستغلات
– متفرقه
بند سوم-مالیات بر ثروت
– اتفاقی
– ارث
– نقل و انتقال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های مخارج دولت، فعالیت های اقتصادی، امنیت داخلی، هزینه های اجتماعی Next Entries پایان نامه با موضوع امور مالیاتی، امور مالی، سود مشمول مالیات، حسابداران