پایان نامه با کلید واژه های استراتژي، جذابيت، داخلي

دانلود پایان نامه ارشد

تم در موقعيتي قرار گيرد که مديران بتوانند با استفاده از نقاط قوت داخلي از رويدادها و روندهاي خارجي بهره برداري نمايند. معمولا براي رسيدن به چنين موقعيتي از استراتژي هاي WT,ST,WO استفاده مي شود. هنگامي که يک سيستم داراي نقاط ضعف عمده باشد، تلاش مي شود اين نقطه ضعف از بين برود و به نقاط قوت تبديل شود. همچنين هنگامي که سيستم با تهديدات عمده مواجه مي شود، تلاش بر اين است که از دست آن ها رهايي يافته و وضع را به گونه اي درآورد که بتوان بيشترين توجه را به بهره برداري از فرصت ها معطوف کرد. هدف استراتژي هاي WO اين است که سيستم با بهره برداري از فرصت هاي موجود در محيط خارج بکوشد نقاط ضعف داخلي را بهبود بخشد. گاهي در خارج از سيستم فرصت هاي بسيار مناسبي وجود دارد، ولي سيستم به سبب داشتن ضعف داخلي نمي تواند از اين فرصت ها بهره برداري نمايد.
در اجراي استراتژي هاي ST تلاش مي شود با استفاده از نقاط قوت اثرات ناشي از تهديدات موجود در محيط خارج کاهش يابد يا از بين بروند. هدف سيستم هايي که استراتژي هاي WT را به اجرا در مي آورند و حالت تدافعي به خود مي گيرند کاهش نقاط ضعف داخلي و پرهيز از تهديدات ناشي از محيط خارجي است. سيستمي که داراي نقاط ضعف داخلي است و با تهديدات بسيار زيادي در محيط خارج روبه رو است در موضعي مخاطره آميز قرار خواهد گرفت. در واقع چنين سيستمي براي بقاي خود مبارزه خواهد کرد و مي کوشد براي حفظ خود از فعاليت هايش بکاهد يا در سيستم هاي ديگر اقدام شود و يا سرانجام منحل گردد.
در جدول 6-3 ماتريس تهديدات، فرصت ها، نقاط قوت و نقاط ضعف ارائه شده است. اين ماتريس داراي 9 خانه است. همانگونه که در شکل مشاهده مي شود، چهار خانه داراي عامل اصلي است، چهارخانه استراتژي ها را نشان مي دهد و يک خانه سفيد است (خانه بالا، دست راست). چهار خانه که نشان دهنده استراتژي ها هستند داراي عنوان هاي SO,ST,WO,WT مي باشند و پس از تکميل چهارخانه اي که داراي عامل اصلي هستند به وجود مي آيند. براي ايجاد ماتريس SOWT بايد هشت مرحله زير را طي کرد:
1- تهيه کردن فهرستي از فرصت هاي عمده اي که در محيط خارجي مقصد گردشگري وجود دارد.
2- تهيه کردن فهرستي از تهديدات عمده اي که در محيط خارجي مقصد گردشگري وجود دارد.
3- تهيه کردن فهرستي از نقاط قوت عمده اي که مقصد گردشگري دارا مي باشد.
4- تهيه کردن فهرستي از نقاط ضعف عمده اي که مقصد گردشگري دارا مي باشد.
5- نقاط قوت داخلي و فرصت هاي خارجي را بايد با هم مقايسه کرده و نتيجه را در خانه مربوطه در گروه استراتژي هاي SO نوشت.
6- نقاط ضعف داخلي و فرصت هاي خارجي را بايد با هم مقايسه کرده و نتيجه را در خانه مربوطه در گروه استراتژي هاي WO نوشت.
7- نقاط قوت داخلي و تهديدات خارجي را بايد با هم مقايسه کرده و نتيجه را در خانه مربوطه در گروه استراتژي هاي ST نوشت.
8- نقاط ضعف داخلي و تهديدات خارجي را بايد با هم مقايسه کرده و نتيجه را در خانه مربوطه در گروه استراتژي هاي WT نوشت.

جدول 4-3: ماتريس فرصت ها، تهديد ها، نقاط قوت و نقاط ضعف (SWOT)

هميشه سفيد باشد
نقاط قوت- S
1-
2-
3- نقاط قوت را فهرست کنيد
4-

نقاط ضعف-W
1-
2-
3- نقاط ضعف را فهرست کنيد
4-

فرصت ها-O
1-
2-
3- فرصت ها را فهرست کنيد
4-

استراتژي هاي SO
1-
2-
3- با بهره جستن از نقاط قوت در صدد بهره برداري ازفرصت ها برآييد.
4-

استراتژي هاي WO
1-
2-
3- با بهره جستن از فرصت ها
نقاط ضعف را از بين ببريد
4-

تهديدات-T
1-
2-
3- تهديدات را فهرست کنيد
4-

استراتژي هايST
1-
2- براي احتراز از تهديدات از
نقاط قوت استفاده کنيد
3-
4-

استراتژي هاي WT
1-
2- نقاط ضعف را کاهش دهيد
و از تهديدات پرهيز کنيد
3-
4-

مآخذ: ديويد، ص365: 1391
در ماتريس SWOT در هر مرحله دو عامل با هم مقايسه مي شوند و هدف اين نيست که بهترين استراتژي ها را مشخص نمود، بلکه هدف تعيين استراتژي هاي قابل اجرا مي باشد. بنابراين همه استراتژي هايي که در ماتريس فوق ارائه مي گردند، انتخاب و اجرا نخواهند شد.

4-1-3-3 مرحله تصميم گيري:
در اين مرحله استراتژي هاي بدست آمده از ماتريس SWOTبه وسيله ماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي (QSPM) اولويت بندي مي شوند.

ت: ماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي (QSPM)
با استفاده از اين تکنيک جذابيت نسبي استراتژي ها مشخص مي شوند. اين تکنيک در مرحله چهارم براي تدوين استراتژي ها به عنوان يک چارچوب تحليلي مورد استفاده قرار مي گيرد. با استفاده از اين روش مي توان به صورت عيني استراتژي هاي گوناگوني را که در زمره بهترين استراتژي ها هستند، مشخص نمود. براي تهيه اين ماتريس به منظور اولويت بندي استراتژي هاي انتخابي بايد شش گام را به شرح زير طي کرد:
گام اول: فرصت ها وتهديدات عمده خارجي، نقاط قوت و ضعف داخلي در ستون طرف راست ماتريس برنامه ريزي استراتژيک نوشته شود. اين را بايد به صورت مستقيم از ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و ماتريس ارزيابي عوامل خارجي به دست آورد.
گام دوم: به هر يک از عوامل داخلي و يا خارجي که در موفقيت سيستم نقش عمده اي دارند، وزن يا ضريب داده شود. اين ضريب ها همانند ضريب هاي ماتريس ارزيابي عوامل خارجي و ماتريس ارزيابي عوامل داخلي هستند. اين ضريب ها در يک ستون نوشته مي شوند، درست طرف چپ هر يک از عوامل داخلي و خارجي که در موفقيت مقصد گردشگري، نقش اصلي دارند.
گام سوم: ماتريس هاي مرحله دوم مقايسه شده و استراتژي هايي که سيستم بايد به اجرا درآورد ( يا آن ها را مورد توجه قرار دهد) مشخص شود. اين استراتژي ها را بايد در رديف بالاي ماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي نوشت. اين استراتژي ها بايد در صورت امکان ناسازگار يا جمع نشدني باشند.
گام چهارم: نمره هاي جذابيت مشخص شود، آن ها مقادير عددي هستند که جذابيت هر استراتژي را در يک مجموعه از استراتژي ها نشان مي دهند. براي تعيين نمره جذابيت عوامل داخلي و خارجي که در موفقيت نقش عمده دارند، بررسي شده و سپس در مورد هر يک از آن ها اين پرسش را مطرح کرد: آيا اين عامل در فرايند انتخاب يا گزينش استراتژي ها نقش عمده دارد؟ اگر پاسخ به اين پرسش آري باشد، آنگاه بايد با توجه به اين عامل کليدي استراتژي ها را با هم مقايسه کرد. به ويژه بايد نمره هاي جذابيت را براي هر يک از استراتژي ها مشخص کرد به گونه اي که اهميت نسبي يک استراتژي نسبت به ساير استراتژي ها مشخص گردد ( با توجه به عامل مورد بحث). نمره جذابيت به اين شکل است: 1- بدون جذابيت، 2- تا حدي جذاب، 3- داراي جذابيت معقول و 4- بسيار جذاب. اگر پاسخ به پرسش بالا نه است، بيانگر اين مي باشد که در فرايند انتخاب استراتژي ها اين عامل هيچ نقش مهمي ( از نظر موقعيت استراتژي) ندارد که در آن صورت نبايد به اين عامل نمره جذابيت داده شود.
گام پنجم: جمع نمره هاي جذابيت حساب شود، مقصود از جمع نمره هاي جذابيت حاصل ضرب ضريب (مرحله دوم) در نمره هاي جذابيت (مرحله چهارم) است. جمع نمره هاي جذابيت نشان دهنده ي جذابيت نسبي هر يک از استراتژي ها است که تنها با توجه به اثر عامل داخلي و خارجي مربوطه به دست مي آيد. هر قدر جمع نمره هاي جذابيت بيشتر باشد استراتژي مورد بحث داراي جذابيت بيشتري خواهد بود ( با توجه به عامل در نظر گرفته شده).
گام ششم: مجموع نمره هاي جذابيت هر يک از ستون هاي ماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي محاسبه شود. مجموع نمره هاي جذابيت نشان مي دهد که در هر مجموعه کدام استراتژي از بيشترين جذابيت برخوردار است. نمره هاي بالا بيانگر جذابيت بيشتر استراتژي ها است، البته با توجه به همه عوامل داخلي و خارجي که مي توانند بر تصميمات استراتژيک اثر بگذارند. تفاوت فاحش بين مجموع نمره هاي جذابيت در هر مجموعه از استراتژي ها بيانگر مطلوبيت يک استراتژي، نسبت به استراتژي ديگر است. جدول 7-3 شکل نمايي يک ماتريس ارزيابي عوامل داخلي را نشان مي دهد.

جدول 5-3: ماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي (QSPM)

رديف

عوامل اصلي تعيين کننده موفقيت

ضريب
استراتژي اول
استراتژي دوم
استراتژي سوم

امتياز جذابيت
جمع امتيازهاي جذابيت
امتياز جذابيت
جمع امتيازهاي جذابيت
امتياز جذابيت
جمع امتيازهاي جذابيت

عوامل اصلي خارجي
– اقتصادي
– سياسي/ قانوني/ دولتي
– اجتماعي/ فرهنگي
– فناوري
– رقابتي
و …
عوامل اصلي داخلي
– جاذبه ها وفعاليت هاي گردشگري
– تسهيلات و خدمات گردشگري
– زيرساخت ها(حمل ونقل، آب، برق، مخابرات و…)
– عناصر سازماني(ساختار مديريتي، نيروي انساني، منابع مالي و بازاريابي)

ماخذ: ديويد، 1391
در جدول فوق، شکل اصلي ماتريس برنامه ريزي کمي ارائه شده است. ستون سمت راست اين ماتريس در بر گيرنده عوامل داخلي و خارجي (از مرحله اول) است و در رديف بالا استراتژي هاي مختلف امکان پذير (از مرحله دوم) نوشته شده است. ستون دست راست اين ماتريس در بر گيرنده ي اطلاعاتي است که به صورت مستقيم از ماتريس ارزيابي عوامل خارجي و ماتريس ارزيابي عوامل داخلي نوشته مي شود.
استراتژي هاي به دست آمده از ماتريس تهديدات، فرصت ها، نقاط قوت و نقاط ضعف در رديف بالاي ماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي قرار مي گيرند. معمولا اين ماتريس باعث مي شود که استراتژي هاي قابل اجراي مشابه به دست آيد. ولي اين بدان معني نيست که هر ماتريس يا عاملي را که بتوان با عواملي ديگر مقايسه کرد در ماتريس در ماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي قرار دارد. استراتژيست ها بايد به هنگام گزينش استراتژي ها، براي قرار دادن آن ها در ماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي از قضاوت شهودي کافي برخوردار باشند.
از ديدگاه نظري با استفاده از ماتريس برنامه ريزي استراتژيک کمي مي توان جذابيت نسبي استراتژي هاي مختلف را مشخص نمود. يعني تعيين ميزاني که مي توان از عوامل سرنوشت ساز داخلي و خارجي به صورتي موفقيت آميز استفاده کرد. با تعيين اثرات تجمعي هر يک از عوامل سرنوشت ساز داخلي و خارجي مي توان جذابيت نسبي هر يک از استراتژي ها را (در مجموعه استراتژي هاي قابل اجرا) تعيين کرد. مي توان هر تعداد از استراتژي ها را در ماتريس ارزيابي استراتژيک کمي قرار داد و هر تعداد از استراتژي ها مي توانند مجموعه مشخصي را تشکيل دهند. ولي معمولا مجموع استراتژي هاي قرار داده شده در يک گروه را نسبت به يکديگر ارزيابي مي نمايند. بدين شيوه پس از طي مراحل چهارگانه: شروع يا صفر، ورودي، مقايسه و تصميم گيري مي توان به استراتژي مطلوب و مناسب يک مقصد گردشگري دست يافت.

4-3 روش دلفي
يکي از روش هاي نظرسنجي که ضمن حفظ سادگي از اطمينان بالائي برخوردار است، روش دلفي مي باشد. اين روش زماني کاربرد دارد که در کسب اطلاعات دقيق و طراحي مدل هاي رياضي و آماري و کاربرد فرمول ها و قوانين، محدوديت هايي وجود داشته باشد. روش دلفي مبتني بر نظرسنجي، اخذ پيش نهادها و پيش بيني آينده جهت کمک به تصميم گيري ها و به دست آوردن تفاوق عام يک تعداد از متخصصان از طريق پرسشنامه مي باشد (گلشني اصل، 1388).

1-4-3 موارد کاربرد روش دلفي
در واقع کاربرد روش دلفي آن جايي نمود پيدا مي کند که پژوهشگر متغيرهاي محيطي را به خوبي نمي شناسد و نيازمند بررسي آن ها از طريق خبرگان مي باشد. از موارد کاربرد اين روش مي توان به تجزيه و تحليل خدمات دولتي، طراحي و برنامه ريزي اشاره نمود (اصغرپور، 1382).
برخي از کاربرد هاي ديگر روش دلفي:
* پيش بيني وقايع آينده
* جمع آوري اطلاعات گذشته و حال ( به طور تقريبي)
* ارزيابي تخصيص بودجه هاي ممکن
* تعيين اولويت ها (وزن دهي)
* انتخاب يک گزينه از بين چندين انتخاب ممکن (حاضر، منوچهر).

2-4-3 ويژگي هاي روش دلفي
روش دلفي نسبت به روش هاي ديگر ارتباط گروهي مانند گفت و گوي تلفني، جلسه، کميته، سمينار يا کنفرانس ويژگي هاي خاصي دارد که مهم ترين آن ها به شرح زير است:
1- محرمانه و ناشناخته بودن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره دولت الکترونیک، امنیت اطلاعات، تصویر شرکت Next Entries پایان نامه درباره شركت، تصوير، تاثير