پایان نامه با کلید واژه های استان کرمان، ورزش قهرمانی، اولویت بندی، مدیریت ورزشی

دانلود پایان نامه ارشد

یاد گرفتهاند که چطور از محیط مناسب ورزش و ورزشکاران استفاده کنند و رایج ترین روش برای استفاده از این محیط حامی مالی شدن به عنوان بخشی از برنامههای ارتقاء و ترویج شان است. بيشترين حمايت از ورزش كشور را دولت و منابع مالي دولتي بر عهده دارند كه به دليل كاهش سرمايهي دولت براي سرمايهگذاري در ورزش، بعضي مواقع پاسخگوي نياز ورزش كشور نميباشد (ایزدی،1384). درنتيجه سازمانهاي مختلف كه مسئوليت امر ورزش كشور را بر عهده دارند قادر نخواهند بود با اتكا به بودجهي دولتي نيازهاي خود را تأمين نمايند (فائد،1386). به طوري كه در چند سال اخير مشاهده شد، بسياري از تيمهاي ورزشي به دليل نبود وضع مالي خوب و حاميان مالی از شركت در مسابقات مختلف كشوري و بينالمللي بازماندهاند. بنابراين سرمايهگذاري مؤسسات و شركتهاي خصوصي در صنعت ورزش، بحثي است كه سالهاي متمادي مورد توجه بوده و به طور روزافزون به اهميت آن افزوده ميشود (آزادان،1391). درحال حاضر مسئله حامي مالي در اكثر باشگاهها و تيمهاي ورزشي دركشور ما به عنوان يكي از دغدغههاي مهم و اساسي مديران ورزشي درآمده است (خسرومنش،1388). با اين حال، با توجه به شرايطي كه امروزه بر ورزش كشور حاكم است، معلوم ميشود كه شركتها و كارخانجات مشهور و پرسرمايه از سرمايهگذاري در ورزش خودداري مينمايند. به طوري كه بيشتر رشتههاي ورزشي برخي از استانها و شهرها، به دليل عدم وجود حامي مالي، از شركت در مسابقات داخلي، ملي و بين المللي باز ميمانند (یزدانی،1390). بديهي است كه چرخهي سرمايه، حاميان و ورزش در صورتي كه در يك تعامل مثبت و اصولي در كنار هم قرار گيرند باعث رشد و گسترش يكديگر شده و به تبع آن موجب درگير شدن بخشهاي مختلف جامعه و از همه مهمتر باعث رشد ورزش كشور و عوامل توليد ميشود كه در نهايت منجر به اشتغال زايي ميگردند (یزدانی،1390). شركتها براي حمايتمالي از بخش ورزش و یا هر بخش دیگری دلایل و اهداف خاصی را دنبال میکند که اگر مدیران ورزشی زمینه را برای این کار مهیا کنند، بخش ورزش با حمایتمالی این شرکتها رشد بخصوصی را خواهد داشت. موضوع حاميانمالی ورزشي به دليل تأثيرات بسزايي كه در توسعهي اقتصادي صنعت ورزش داشته است همواره مورد توجه محققان بوده است،در اين رابطه ( گي كو،2004) به شرايط و نظام اقتصادي كشورها به عنوان عامل مهم در جذب حاميانمالي براي ورزش اشاره ميكند و وجود ساختار رقابتي در اقتصاد كشورها را به عنوان يك عامل محرك براي توسعهي حمايتمالي از ورزش ميداند.در صورتی که يافتههاي پژوهشي هودا (2001) بيانگر آن است كه اصل سود مورد انتظار،مهمترين عامل جذب حاميان در ورزش است.از سوی دیگر استرلايز(2005)، نقش نمايش تلويزيوني را در جذب حاميانمالي اساسی شمرده و بيان ميكند هر چه نمايش تلويزيوني و ماهوارهاي مسابقات ورزشي در سطوح ملي و بين المللي وسيع تر باشد ميزان جذب حاميان مالي بيشتر خواهد بود. الهي و همكارانش (1386) در بررسي موانع توسعه جذب درآمد حاصل از حمايتمالي در صنعت فوتبال ايران موانعی را مورد شناسايي قرار داد كه عبارتند 1. موانعي كه ريشه در ساختار اقتصادي كل كشور دارند. 2. موانعي كه مرتبط با صنعت فوتبال كشور بودند. 3. موانعي كه مربوط به هماهنگي بين بخشي و بين سازماني بودند. احساني و همكارانش (1387) نيز در بررسي علل عدم حمايت اسپانسرها از ورزش بانوان شهر اصفهان عنوان كردند شركتها به دليل عدم اطمينان از سرمايه گذاري در بخش ورزش بانوان، عدم دسترسي به اهداف خود و انتقال ضعیف پیام تجاري شركت حاضر به سرمايهگذاري در اين صنعت نميباشند.
به هر حال مروري بر تحقيقات نشان ميدهد كه برخي محققان موانع توسعهي حمايت ورزشي را در شرايط و نظام اقتصادي كشورها جستجو كردهاند (الهی و همکاران ،گی کو). و برخي ديگر عواملي چون عدم نمايش گستردهي تلويزيوني مديريت نامؤثر بازاريابي و اعتبار پايين آرم يا نشان ورزش مورد حمايت را درتوسعهي جذب حمايتمالي مورد تأكيد قرار دادهاند (استرلایز، س2005).
بررسی جامع محقق نشان داد که مروری جامع بر موانع حمایت مالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان صورت نگرفته است و اکثر تحقیقات درسطوح دیگر ورزش و یا در خارج از کشور انجام شده و هیچ تحقیقی در این سطح از ورزش و ورزش قهرمانی استان کرمان صورت نگرفته است و یا محقق به آن دسترسی پیدا نکرده بنابراین سوال اصلی مطالعه حاضر این است که چه موانعی پیش روی شرکتهای خصوصی برای حمایت مالی از ورزش قهرمانی استان کرمان وجود دارد؟ و اولویت بندی این موانع چگونه است؟
1-3 اهميت و ضرورت اجرای تحقيق
از سال 1950و بهرهگیری ورزش از رسانههای جمعی به ویژه تلویزیون سبب اقبال بیسابقه جامعه از ورزش شد درنتیجه ورزش به عنوان کسب وکار بخشی ازجامعه رواج یافت کسب وکار ورزش نیازمند به مجموعهای ازملازمات سازمانی،حقوقی،اجرایی ومالی بود در برخی ازجوامع این ملازمات فراهم شد و ورزش به یک صنعت مبدل شد. ازاین روسهم ورزش دربرخی ازملل به حدود 2تا3 درصدتولید ناخالص ملی رسید این دستاوردها سبب شده که برخی کشورها به توسعه ورزش از منظرتوسعه یک صنعت مینگرند و ازآن به عنوان وسیلهای برای رونق اقتصادی امید دارند (جماعت،1390).
همچنین فاکتورهایی که در رشد و توسعهی ورزش اثرگذار و لزوم تحقیق درزمینه حمایت مالی ورزشی را روشن میسازند، عبارتنداز: افزایش تعداد وقایع ورزشی، رشد وتوسعهی اوقات فراغت ، افزایش امکانات، وقایع وشرکت کنندگان ورزشی، شناسایی ورزش به عنوان یک عامل سلامتی ، افزایش حجم رسانهها، رشد بازاریابی درصنعت ورزش، افزایش وگسترش کالاها وخدمات ورزشی برای گستره متنوعی ازتقسیمات بازار، رشد فرصتهای سودآورخلق شده به وسیلهی ورزش، رشدتکنولوژی خدمات،کالاها و تمرینات ورزشی، افزایش حمایتمالی وسرمایهگذاری ورزشی از بین ارتباطات تجارت عمومی، جهانی شدن ورزش و افزایش در اندازهی بازارهای جهانی ورزش و….
موضوع حمایت در ورزش مسأله‌‌اي است كه در تمام دنيا با جديّت دنبال مي‌شود؛ چرا كه در صورت نبود حاميان مالي ورزش بسياري امتيازاتش را از دست مي‌دهد. اما متأسفانه در كشور ما فرهنگ بازاريابي و بحث حاميان مالي در ابتدايي‌ترين مراحل خود قرار دارد و به دليل ناآشنايي مديران با اين مقوله، هنوز زير ساخت‌هاي لازم براي اين‌كار شكل نگرفته، محيط حقوقي آن فراهم نشده و آيين نامه‌ها و فرم‌هاي قرارداد تدوين نشده و در يك كلام هيچ كار اساسي‌اي صورت نگرفته است (فاعد، 2006). دردهههاي اخير اغلب دولتها با توجه به كسري بودجه و بحرانهاي مالي، اقدام به واگذاري بخشهاي دولتي به بخشهاي خصوصي كردهاند. دركشور ايران نيز طبق اصل 44 قانون اساسي و برنامه چهارم توسعه دولت موظف است كه بخشهاي خود را به بخشهاي خصوصي واگذار كند. بخشها و باشگاههاي دولتي نيز از اين امر مستثني نيستند و لازم است كه باشگاههاي ورزشي تحت حمايت بخش خصوصي قرار گيرند. بنابراين باشگاهها و سازمانهاي ورزشي باتوجه به اين مساله كه يكي از راههاي تامين بودجه كافي جهت انجام فعاليتهاي ورزشي جذب شركتها و سازمانها جهت حمايتمالي است، بايد بازاريابي و در نهايت جذب حاميان مالي را جزء وظايف مهم خود قرار دهند (جماعت، 1390).ادامه حيات باشگاهها و تيمهاي معتبر در شرايط كنوني بدون پشتوانه مالي و اقتصادي امكان پذير نيست. زيرا ورزش نيز مانند هر پروژه ملي ديگر جهت رسيدن به اهداف برنامه ريزي شده خود نياز به منابع مالي دارد. گرچه اين منابع مالي درحال حاضر از روشهاي مختلف نظير تخصيص اعتبارات دولت درقالب بودجههاي مختلف تهيّه ميشود، اما اين ميزان بودجه درمقايسه با ساير فعاليتهاي دولتي درصد بسيار ناچيزي از منابع دولتي را به خود اختصاص ميدهد (معماری،1386).
بنابراين سازمانهاي مختلف كه مسئوليت امر ورزش كشور را برعهده دارند قادر نخواهند بود با اتّكا به بودجه دولتي نيازهاي خود را تامين نمايند و از طرفي با توجه به تاكيد دولت مبني بر خصوصي سازي در برنامه چهارم توسعه، تمامي باشگاهها براي بقاء چارهاي جزء ايجاد درآمد ندارند (محرم زاده ،1385).
استان کرمان بدلیل وجود منابع درآمدی فراوان که قطب معدن کشور می باشد و دارا بودن 37 شرکت بین المللی و جمعیتی بالغ بر سه میلیون نفر می تواند یکی از قطب های ورزش کشور به حساب آید اما بدلیل نبود حامیان مالی مناسب یکی از ضعیف ترین استان ها در بحث ورزش قهرمانی به حساب می آید لذا تحقیقی در این استان برای شناسایی دلایل حامیان برای حمایت نکردن از ورزش ضروری است.
میتوان امید داشت که یافتههای این تحقیق برای دو گروه اهمیت و ضرورت داشته باشد ابتدا برای جامعه ورزش(تیمها و رشتههای حمایت شونده و غیر حمایت شونده) و دوم برای جامعه کسب کار( شرکتها و سازمانهای حمایتکننده و غیر حمایت کننده) بنابراین محقق بر آن شد تا موانع حمایتمالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان را شناسایی و سپس آنها را اولویت بندی کند. حضور حامیانمالی در ورزش و حمایتمالی از این بخش میتواند باعث توسعهی ورزش شود که در نتیجه باعث بهبود کیفیت زندگی،تامین سلامت،نشاط وارتقای اعتمادبه نفس و روحیهی نظم پذیری در افراد شود. ضرورت حضور حامیان مالی در ورزش و حمایتمالی در این بخش به دلیل کاهش سرمایهگذاری دولت دربخش ورزش میتواند جایگزینی برای منابع مالی دولتی باشد. لذا با توجه به وجود موانع در حمایتمالی شرکتها جا دارد که این عوامل شناسایی و اولویتبندی شود تا مسئولین بتوانند با برنامهریزی این موانع را مرتفع کنند تا زمینه برای حضور شرکتهای خصوصی در ورزش استان کرمان فراهم شود. رونق گرفتن حمایت مالی ازورزش سبب بدست آوردن فواید فراوان ذکر شده برای جامعه میشود.
1-4 اهداف تحقیق
1-4-1 هدف کلی
هدف کلی تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی موانع حمایتمالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان بود.
1-4-2 اهداف اختصاصی
1. توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی مدیران شرکتها.
2. تعیین میزان مانع قانونی- دولتی به عنوان مانع حمایتمالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان.
3. تعیین میزان مانع بسترسازی حرفهای به عنوان مانع حمایتمالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان.
4. تعیین میزان مانع تبلیغاتی به عنوان مانع حمایتمالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان.
5. تعیین میزان مانع مدیریت ورزشی به عنوان مانع حمایتمالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان.
6. مقایسه موانع حمایتمالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان.

1-5 فرضیههای تحقیق
1. بین امتیاز مانع قانونی-دولتی با نمره ملاک در حمایت مالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان اختلاف معناداری وجود دارد.
2. بین امتیاز مانع بسترسازی حرفهای با نمره ملاک در حمایت مالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان اختلاف معناداری وجود دارد.
3. بین امتیاز مانع تبلیغاتی با نمره ملاک در حمایت مالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان اختلاف معناداری وجود دارد.
4. بین امتیاز مانع مدیریت ورزشی با نمره ملاک در حمایت مالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان اختلاف معناداری وجود دارد.
5. بین موانع شناسایی شده در حمایت مالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان اختلاف معناداری وجود دارد.
.1-6 قلمرو تحقیق
1-6-1 قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این پژوهش بررسی تاثیر موانع قانونی – دولتی، بسترسازی حرفهای ، تبلیغاتی و مدیریت ورزشی در عدم حمایتمالی شرکتهای خصوصی از ورزش قهرمانی استان کرمان بود.
1-6-2 قلمرو زمانی
قلمرو زمانی جمع آوري دادههاي اين تحقيق درشش ماهه اول سال 1392 صورت گرفت.
1-6-3 قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق استان کرمان بود.

1-7 محدودیت تحقیق
1. نیاز به هماهنگیهای بسیار زیاد برای ملاقات کردن با مدیران شرکتها.
2. دسترسی محدود به برخی منابع.
1-8 تعریف واژهها و اصطلاحات
1-8-1 تعریف نظری واژهها و اصطلاحات
1-8-1-1 ورزش قهرمانی
عبارت است ازورزشهای رقابتی وسازمان یافتهای که ورزشکاران ماهر برای کسب جایگاه رتبهمند درآن شرکت میکنند .
1-8-1-

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های بازاریابی، رتبه بندی، رشته تحصیلی، بازاریابی ورزشی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های بازاریابی، بازاریابی ورزشی، آمیخته بازاریابی، تداعی معانی