پایان نامه با کلید واژه های استان زنجان، شهرستان مراغه، شهرستان سقز

دانلود پایان نامه ارشد

بخش هاي مختلف جامعه با اهداف متفاوت نياز دارد ( بوسلمن و همکاران85، 1999: 26). در برنامه ريزي مدرن گردشگري، اين موضوع به نظريه چشم انداز معروف است. جمال و گتز86 ( 1997: 215-216) در رابطه با تدوين چشم انداز معتقد اند:
– يک بيانيه چشم انداز مناسب و جامعه محور جهت دهي اثر بخشي را براي بخش دولتي و خصوصي به منظور مديريت منابع گردشگري جامعه در بلند مدت ارائه مي دهد.
– موفقيت بيانيه چشم انداز جامعه محور در دست يابي به يک اجماع در جامعه در قبال برنامه ريزي و توسعه مقصد به طور مستقيم به سطح مشارکت جامعه در فرآيند تدوين چشم انداز بستگي دارد.

2-6-2 بيانيه ماموريت
ماموريت آن چيزي است که سازمان براي دست يابي به آن تلاش مي کند و فلسفه وجودي سازمان است ( رحمان سرشت و جمشيدنژاد، 1379: 30). بيانيه ماموريت سندي است که يک سازمان را از ساير سازمان هاي مشابه متمايز مي نمايد ( پارسائيان و اعرابي، 1379: 34). تدوين ماموريت نيازمند ارزيابي منابع و استعداد هاي گردشگري جامعه در کنار تحليل عقايد ذينفعان است. در واقع بيانيه ماموريت يک بيانيه هدف است، به طوري که بدون بيانيه ماموريت مقصد گردشگري به منظور اولويت بندي اقدامات اجرايي خود با مشکل مواجه شده و در برابر رويدادهاي محيطي به جاي پيشرفت در جهت دستيابي به آرزو ها و خواسته هايش، خود را هميشه منفعل مي بيند (پتر، 2004: 91)

3-6-2 تجزيه و تحليل محيطي
تجزيه و تحليل محيطي چند هدف زير را دنبال مي کند:
1- شناخت وضعيت فعلي و تغييرات آينده يا شناخت آينده و پي بردن عميق تر به وضع فعلي
2- فرآهم نمودن اطلاعات لازم براي تصميم گيري صحيح مديران استراتژيک به منظور انتخاب استراتژي هاي مناسب
3- فرآهم کردن امکانات و تصحيلات و آمادگي لازم در سازمان براي دستيابي به تفکر راهبردي به جاي تنها فکر کردن به امور روزمره
4- طرح ريزي نمودن استراتژي هاي متعدد و محتمل و پيش بيني درصد احتمال وقوع حوادث و تغييرات و اولويت استراتژي هاي مختلف.

4-6-2 تعيين اهداف بلند مدت
تعيين اهداف بلند مدت از آن جهت با اهميت به شمار مي رود که نتايج مورد انتظار و دلخواه را از توسعه گردشگري در يک منطقه بيان مي کند (سازمان جهاني گردشگري، 1379: 32). تدوين چشم انداز و ماموريت به طور معمول توسط گروه هاي وسيعي از ذينفعان صورت مي پذيرد اما تدوين اهداف بلندمدت، اهداف کوتاه مدت و استراتژي هاي توسعه، اغلب توسط گروه کوچکي از متخصصين صورت مي پذيرد (سوسکيند، 2001). هدف گردشگري هر مقصد گردشگري حساس به مسائل مي بايست به حداکثر رسانيدن منافع و حداقل نمودن ريسک هاي گردشگري باشد ( بوسلمن و همکاران، 1999: 11-10).

5-6-2 اهداف عملياتي يا کوتاه مدت
اهداف عملياتي عبارتند از نتايج پاياني فعاليت برنامه ريزي شده ( اعرابي و ايزدي، 1381: 23). دستيابي به اهداف عملياتي مي بايست منجر به موفقيت مقصد گردشگري شود. تدوين اهداف عملياتي يا کوتاه مدت مرحله عملياتي و واقعي از فرايند برنامه ريزي راهبردي کردشکري مي باشد، به طوري که در قالب نتايج قابل انتظار در پروژه ها تعريف مي شوند، اهداف عملياتي از اهداف بلند مدت طرح گردشگري ناشي شده و از آن حمايت مي کنند. اهداف کوتاه مدت تعهدات واقعي را نشان داده و آن را به طور معمول به صورت کمي نشان مي دهد (تونگ و ميوت، 1993). به ظوري که در برنامه ريزي گردشگري موسوم است اهداف بلند مدت به اهداف کلي تر توسعه اشاره داشته و اهداف عملياتي به اهداف مشخص تر و اغلب کمي تاکيد دارد (اينسکيپ، 1991: 51).

6-6-2 تدوين و طراحي استراتژي
پس از بيان ارکان جهت ساز سازمان و مطالعات محيط خارجي و تجزيه و تحليل محيط داخلي نوبت به طراحي استراتژي مي رسد. استراتژي در واقع همان مسير يا راه و روش کلي است که مديران عالي براي حرکت سازمان به سوي هدف هاي اصلي انتخاب مي کنند و بديهي است که اين انتخاب نقش تعيين کننده اي در سرنوشت سازمان دارد. همچنين مي توان راه رسيدن به هدف هاي اساسي سازمان را استراتژي ناميد.
هر سازماني معمولاً راه ها يا الگوهاي مختلفي براي حرکت و فعاليت خود را در پيش رو دارد و مي خواهد مناسب ترين آنها را براي هدايت عمليات سازمان انتخاب نمايد. اين الگو ها و شيوه ها را گزينه هاي استراتژيک مي گويند که مديران و برنامه ريزان سازمان بايد به تجزيه و تحليل و ارزيابي آنها پرداخته و در نهايت برترين آنها را به عنوان استراتژي هاي سازمان برگزينند.

7-2 بررسي اجمالي وضع موجود شهرستان تکاب
1-7-2 موقعيت جغرافيايي شهرستان تکاب
شهرستان تَکاب، يکي از شهرستان هاي استان آذربايجان غربي است که در جنوب شرقي اين استان واقع شده است. مرکز اين شهرستان شهر تکاب است و در تقسيمات کشوري سال 1316 شمسي تکاب بخشي از شهرستان مراغه در استان سوم و چهارم (آذربايجان ) ثبت شده است. در سال 1337 ه.ش آذربايجان به دو استان آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي تقسيم شد و بخش مياندوآب به شهرستان تبديل گرديد و در1339ه‍ .ش بخش تکاب از مراغه جدا و جزو شهرستان مياندوآب در استان آذربايجان غربي شد. بر طبق تصويبنامة هيئت وزيران در 1369ه‍ .ش، بخش تکاب به مرکزيت شهر تکاب شامل دهستانهاي کرفتو، تخت سليمان ، افشار، انصار و ساروق در شهرستان مياندوآب تشکيل شد. در همان سال، اين بخش به مرکزيت شهر تکاب به شهرستان تبديل گرديد (ايران . قوانين و احکام ، ص 802 ـ803 ؛ ايران . وزارت کشور، ص{ 9 } )..

شکل1-2: نقشه ايران و موقعيت شهرستان تکاب و تخت سليمان

شهرستان تکاب از غرب به شهرستان شاهين‌دژ، از شمال غربي به شهرستان هشترود، از شمال شرقي به استان زنجان، از جنوب و جنوب غربي به شهرستان سقز و از طرف جنوب شرقي به شهرستان بيجار محدود است و با سه استان زنجان ، آذربايجان شرقي و کردستان مرز مشترک دارد. مختصات اين شهرستان به اين شرح مي‌باشد: طول ?? درجه و ? دقيقه ، عرض ?? درجه و ? دقيقه و ?? ثانيه ، ارتفاع از سطح درياهاي آزاد ???? متر و اختلاف ساعت با تهران ?? دقيقه (يعني ساعت ? تکاب ، ساعت ? و ?? دقيقه تهران است).
فاصله تکاب با تهران ??? کيلومتر مي‌باشد. تکاب داراي ??? آبادي و يک بخش به نام تخت سليمان است . تقسيمات کشوري اين شهرستان، بنابرآنچه در نتايج آمارگيري سرشماري سال ??90 کل کشور آمده است، بر حسب بخش، شهر، دهستان و روستا به شرح زير است:
بخش‌ها : * بخش مرکزي * بخش تخت سليمان
شهرها : شهر تکاب
دهستان‌ها :
– دهستان‌هاي بخش مرکزي * دهستان افشار * دهستان انصار * دهستان کرفتو
– دهستان‌هاي بخش تخت سليمان * دهستان احمدآباد * دهستان ساروق * دهستان چمن

2-7-2 ويژگي هاي جغرافيايي شهرستان تکاب
بر اساس داده هاي آماري تكاب را مي توان در قلمرو آب و هوايي سرد و نيمه خشک قرار داد. اين نوع اقليم با پوشش علف هاي پراكنده و هواي سرد و مرطوب مشخص است. از ساير ويژگي هاي آن، مه بودن هوا در بعضي روزهاي سال و متوسط درجه حرارت تابستان بين 24 درجه تا 38 درجه مي باشد اين اقليم داراي زمستان هاي خيلي سرد با دوره يخبندان 3تا 4 ماه در سال مي باشد. پر باران ترين فصل بارندگي بهار وكم باران ترين فصل سال تابستان مي باشد. بطوركلي ريزش برف كه يكي از منابع تامين آب منطقه مي باشد از اواخر ابان ماه شروع و تا اوايل بهار ادامه دارد. ميزان بارندگي در ماه آوريل بالاترين و در ماه سپتامبر كمترين ميزان بارندگي را به خود اختصاص داده است بطور كلي ميانگين بارندگي منطقه 250 الي 320 ميليمتر در سال است و ميزان رطوبت نسبي 5/51 درجه مي باشد. حداقل درجه حرارت بين سال هاي آماري 28ـ درجه وحداكثر درجه حرارت 40 درجه ثبت گرديده است.
از نظر گياهان ، درختان زالزاک وحشي و بادام وحشي و از گياهاني که کاربرد داروئي و صنعتي دارند مي توان خاکشير ـ کهليک اوتي ـ گل گاوزبان ‍‍‌- شيرين بيات ـ يون ـ بولاغ اوتي ـ بومادران ـ کاسني ـ شاتره گل ختمي ـ گل بنفشه ـ اويشن و گون کتيرا را در حواشي اين منطقه نام برد. همچنين پوشش گياهي جهت چراي دام به حد وفور موجود است.
3-7-2 موقعيت طبيعي و تاريخي شهر تکاب
شهر تکاب ، مرکز شهرستان . اين شهر در ارتفاع حدود 1840 متري در 270 کيلومتري جنوب شرقي اروميه (مرکز استان ) قرار دارد و بلندترين نقطة شهري استان به شمار مي آيد. تپه هاي موسي تپه سي معروف به تپة کليميها در شمال شهر، بيوک تپه در شمال غربي ، بچه ميرزا که مرتفع ترين تپه در جنوب غربي است و کوره بلاغ در جنوب شهر واقع شده است .
شهر تکاب از طريق شاهين دژ به مياندوآب و از طريق بيجار ـ قروه (در استان کردستان ) به همدان مرتبط مي شود. از آثار شهر، مسجد جامع آن است که بيش از دو قرن قدمت دارد.
موقعيت طبيعي و تاريخي شهر تکاب را بايد از زاويه هاي مختلفي مورد نظر قرار داد. اين شهر در دوران پيش از اسلام بر سر بزرگراه هاي مهمي ميان همدان، ارمنستان و آسياي صغير قرار داشته است .تکاب محل وجود چشمه ها، قنات ها و همچنين شاخه مهم رود سارق مي باشد. تکاب به معناي آب باريک وزيرزميني است که اين خود اشاره به آب کم و باريکي است که در آنجا جاري مي باشد. همزمان تکاب به صورت اسم مرکب به معناي دره و زيرزميني است که در بعضي جاها آب را در درون خود فرو برده و در جاهاي ديگر آنرا به بيرون فوران داده است. اينجا را شهر شيز، تيکان تپه و پيکان تپه هم گفته اند. در دوره اسلام و مغول نيز توجه زيادي به آباداني اين ناحيه شده است و مورخاني چون طبر ابن الفقيه، ابن خردادبه، ياقوت حموي وحمدالله مستوفي در کتابهاي خويش به اين ناحيه اشاره کرده اند.

وجه تسميه نام شهرستان” تکاب”
تکاب قبلاْ يکي از بخش هاي شهرستان مراغه بود که در جنوب خاوري اين شهرستان واقع شده بود. آب و هواي آن کوهستاني و معتدل است و از دو دهستان به نام حومه تکاب (نام پيشين آنجا ” تيکان تپه ” بوده و داراي اهميت نظامي است) و احمد آباد که شامل 78 آبادي بزرگ و کوچک است تشکيل يافته و قراء مهم آن عبارت بودند از : يلقون آغاج، دورباش، قرخلو، احمدآباد بالا و پايين، برنجه، چراغ تپه، حسن آباد، قزل قشلاق و همپا و در بعضي از نقاط تکاب آبهاي معدني وجود دارد(ماخذ: فرهنگ جغرافيايي ايران ج4).
تکاب زمين آبکند را مي گويند و وسط حقيقي دو کوه را نيز گفته اند که دره باشد و زميني را گويند که از دره و غير دره که در آن بعضي جا آب فرو رود و از جاي ديگر بر آيد و بعضي جا خشک باشد و در بعضي جا ايستاده و بعضي جا روان باشد و بعضي جاهاي آن سبزو مرغزار بود (برهان) (ناظم الاطباء).
تکاب يا “تک آب ” به معناي آب کم و باريکي است که در زميني جريان داشته باشد و چون شهر فقط يک رود دارد (رود ساروق)، به اين نام خوانده شده است. اين شهر تا قبل از 1317ه‍ .ش به سبب وجود خار در تپه هاي اطراف شهر، “تيکان تپه ” (خارتپه ) ناميده مي شد، سپس بنا به تصويب فرهنگستان زبان ايران، نام آن به تَکاب تغيير يافت (ماخذ: فرهنگ جغرافيائي آباديها ، ج 24، ص 85؛ فرهنگستان زبان ايران ، ص 25).
علي رزم آرا در جغرافياي نظامي ايران در مجلد آذربايجان باختري که در 1320ش منتشر شده جمعيت قصبة تکاب را بالغ بر چهار هزار تن ذکر کرده و آن را يکي از پرجمعيت ترين آباديهاي محال افشار دانسته است (ص 95). ناحية تکاب به سبب داشتن آثار باستاني و تاريخي بسيار، براي سياحان ، محققان و باستان شناسان اروپايي جاذبه داشته و تحقيقات بسياري بر روي آثار تاريخي اين ناحيه صورت گرفته است.

4-7-2 بررسي ويژگي هاي اجتماعي شهرستان تکاب

1-4-7-2 ويژگي هاي جمعيتي شهرستان تکاب
براساس آخرين سرشماري صورت گرفته جمعيت شهرستان تکاب معادل 82274 نفر مي باشد که از اين تعداد 40891 نفر را مرد و 41383 نفر را زنان تشکيل مي دهند. نسبت جنسي در سطح شهرستان 8/98 مي باشد و نسبت شهرنشيني در سطح شهرستان 5/53 درصد و نسبت جمعيت روستايي 5/46 درصد مي باشد. مقايسه درصد جمعيت شهرنشين شهرستان تکاب نسبت به استان نشان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره رضایت مشتری، هزینه مبادله، وفاداری مشتری Next Entries پایان نامه درباره رضایت مشتری، رضایت مشتریان، اعتماد به سازمان