پایان نامه با کلید واژه های استان تهران، خلیج فارس

دانلود پایان نامه ارشد

ه چیدمان……………………………………………………………………………………………………………….102
5-1-2-ایده های تاثیرگذار در طراحی…………………………………………………………………………………………………………….103
5-1-2-1-عناصر طبیعی در مجاورت طرح……………………………………………………………………………………………103
5-1-2-1-1-دریاچه چیتگر……………………………………………………………………………………………………103
5-1-2-1-1-1-منابع تامین آب دریاچه………………………………………………………………103
5-1-2-1-1-2-جزایر دریاچه………………………………………………………………………………103
5-1-2-1-1-3-عناصر و فضاهای دریاچه شهدای خلیج فارس……………………………103
5-1-2-1-2-فضای سبز پارک چیتگر……………………………………………………………………………………107
5-1-2-1-2-1-شناخت کلی محیط طبیعی چیتگر…………………………………………….108
5-1-2-1-2-2-پوشش درختی و درختچه های پارک جنگلی چیتگر…………………108
5-1-2-1-2-3-امکانات پارک و طرح های آتی آن……………………………………………..109
5-1-2-2-مفاهیم فلسفه ای و اندیشه ای……………………………………………………………………………………………….110
گفتاردوم- معرفی طرح نهایی…………………………………………………………………………………………………………………………………..112
5-2-روند شکل گیری حجم……………………………………………………………………………………………………………………………………112
5-2-1-سیستم سازه ای و دیاگرام های سازه ای طرح……………………………………………………………………………………114
5-2-2-سیستم های تاسیساتی و دیاگرام های تاسیساتی طرح………………………………………………………………………..116
5-3-دستاوردهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………116

پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….117
فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..118
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..123
فهرست تصاویر صفحات

3-1- تقارن هندسی در طراحی پلان و نمای مجتمع فرهنگی فرشچیان…………………………………………………………………64
3-2- حضور آب در طراحی فضای مجتمع فرهنگی فرشچیان…………………………………………………………………………………..65
3-3- پلان مجموعه فرهنگی دزفول…………………………………………………………………………………………………………………………..66
3-4-تصویر حیاط مرکزی مجموعه……………………………………………………………………………………………………………………………67
3-5- طراحی نمای مجموعه……………………………………………………………………………………………………………………………………….68
3-6- فرم حجمی مرکز فرهنگی حیدر علی اَف…………………………………………………………………………………………………………70
3-7- تصویر مقاطع مرکز فرهنگی حیدر علی اَف……………………………………………………………………………………………………….71
3-8- طراحی نما با فیبر شیشهای بتن مسلح……………………………………………………………………………………………………………72
3-9- طراحی داخلی مجموعه…………………………………………………………………………………………………………………………………….72
3-10- تصویر دید کلی از مرکز فرهنگی گوانگجو………………………………………………………………………………………………………73
3-11- تصویر دید کلی از مرکز فرهنگی آگورا……………………………………………………………………………………………………………74
3-12- تصویر دید داخلی از مرکز فرهنگی آگورا………………………………………………………………………………………………………..75
3-13- تصویر دید کلی از مرکز فرهنگی دیکونستلینی…………………………………………………………………………………………..75
4-4- تصویر دید کلی از مرکز فرهنگی دیکونستلینی…………………………………………………………………………………………….75
4-1- تصویر نقشه ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………………80
4-2-تصویر تهران قدیم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….81
4-3-تصویر نقشه توپوگرافی استان تهران…………………………………………………………………………………………………………………..83
4-4-توزیع مناطق استان تهران…………………………………………………………………………………………………………………………………84
4-5-تصویر نقشه منطقه 22……………………………………………………………………………………………………………………………………….85
4-6- تصویر مناظر سبز منطقه 22……………………………………………………………………………………………………………………………..86
4-7- نقشه تقسیم بندی محدودههای منطقه 22…………………………………………………………………………………………………….87
4-8- درصد برتری جهت استقرار ساختمان دوطرفه………………………………………………………………………………………………..89
4-9- تصویر ساخت و ساز نامناسب و بدون توجه به ظوابط معماری و شهرسازی…………………………………………………..90
4-10- یکدستی ارتفاع و ایجاد یکنواختی مجموعه…………………………………………………………………………………………………90
4-11- پروژههای شاخص منطقه 22………………………………………………………………………………………………………………………..91
4-12- نقشه نواحی منطقه 22………………………………………………………………………………………………………………………………….92
4-13- گستره عمومی منطقه 22……………………………………………………………………………………………………………………………..93
4-14- نقشه کاربریهای منطقه 22………………………………………………………………………………………………………………………….93
4-15- نقشه شریانهای اصلی منطقه…………………………………………………………………………………………………………………………93
4-16- محدوده دریاچه………………………………………………………………………………………………………………………………………………98
4-17- دید به شمال از دریاچه………………………………………………………………………………………………………………………………….98
4-18- دید از شمال سایت به دریاچه……………………………………………………………………………………………………………………….99
4-19- دریاچه خلیج فارس(چیتگر)………………………………………………………………………………………………………………………..100
4-20- شمال دریاچه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..100
4-21- سایت موردنظر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….100
5-1- تصاویر فضاهای سبز در منطقه…………………………………………………………………………………………………………………….107
5-2- چهارفصل چیتگر……………………………………………………………………………………………………………………………………………..108
5-3- ایدئوگرام طراحی حجم…………………………………………………………………………………………………………………………………..111
5-4- تصاویر ماکت ابتدایی……………………………………………………………………………………………………………………………………….112
5-5- تصاویر اسکیسهای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های زیست محیطی، ویژگی های شخصیت، ویژگی های شخصیتی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های جمعیت شناختی، روان شناختی، سلامت روان