پایان نامه با کلید واژه های ارزیابی کیفی، مهارت های ارتباطی، استفاده و رضامندی، ساختار سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

ببخشند.از طرفی توسعه سریع فناوری و جهانی شدن نیز روندی از رقابت های فشرده را نشان می دهد که وجود مدیریت اثربخش در این محیط های پیچیده ضروری به نظر می رسد. ویژگی ها و سبک های مدیریت اثربخش در فرهنگ سازی، بهره وری کارکنان و در نهایت ، در موفقیت یا شکست تعیین کننده هستند. یک مدیر باید توانایی هدایت، نظارت، تشویق، القا کردن ، هماهنگی ، تسهیل در امور و پیشرو بودن در تغییر را داشته باشد و ویژگی های رهبری خود و دیگران را بسط دهد و از برنامه ریزی ، مهارت های ارتباطی و سازمانی بهره جوید. این گونه مهارت ها در رهبری مهم می باشند ولی بیشتر از آن ویژگی هایی مانند: درستکاری ، وجدان کاری، جرأت ، تعهد، صداقت ، اشتیاق ، اراده ، شفقت و حساسیت است که مهم تر محسوب می شود.
یک مدیر اثربخش باید مهارت ها ی زیر را داشته باشد:
• مهارت های خلاق حل مسأله:
1- توصیف و تجزیه و تحلیل مسأله
2- شناخت مسأله
3- تولید و خلق راه حل های مختلف و انتخاب بهترین راه حل
4- اجرا و ارزیابی موثر و کارآیی تصمیم
• مهارت های ارتباطی
1- مهارت گوش دادن
2- مهارت ارائه
3- مهارت بازخورد
4- مهارت نوشتن گزارش
• مهارت مدیریت تعارض:
1- شناسایی منشاء تعارض های سازنده و تعارض های مخرب
2- به کارگیری روشی برای حل تعارض
3- انتخاب بهترین استراتژی برای برخورد با تعارض
4- توسعه مهارت ها با ترویج
5- تعارض های سازنده در سازمان و تیم ها
• مهارت مذاکره:
1- تشخیص مذاکرات توزیعی و منسجم ، موقعیت و اصل مذاکره
2- شناخت اشتباهات متداول در مذاکره و شیو ه های اجتناب از آن ها
• مهارت بهبود و خودآگاهی:
1- درک مفهوم خودکنترلی
2- ارزیابی اثربخش خودکنترلی
3- توسعه تفکر خلاق جامع
4- درک اهمیت احساسات در محل کار و خود پرورشی
5- درک خود انگیزشی

2-4-2-1-6- تحقیقی از دانشگاه ایالتی میشیگان
این تحقیق توسط گروه ارتباطات راه دور این دانشگاه در زمینه ارزیابی کیفیت در رادیو و تلویزیون همگانی انجام شده است. در این بررسی چهار زمینه اصلی کیفیت از هم تفکیک شده اند:
الف) کیفیت از نظر برنامه و عوامل تولید آن
ب) کیفیت از نظر دریافت برنامه (از نظر مسائل فنی و پخش، ارسال و دریافت صوت و تصویر و …)
پ) کیفیت از نظر تنوع موجود در برنامه های شبکه
ت) کیفیت از نظر مخاطبان
کیفیت از نظر برنامه و عوامل تولید به دو دسته تقسیم می شود. کیفیت ملموس مانند نرمش حرکات دوربین، کادربندی، تدوین و … و کیفیت غیر ملموس مانند ابتکار، خلاقیت، جذابیت های زیباشناختی که از طریق انتخاب جشنواره ها، متون نقد و مصاحبه های عمیق و طولانی سنجش می شوند.

نمودار 2-4- کیفیت از نظر برنامه و عوامل تولید(رشیدیان، 1380(

کیفیت فنی با توجه به اهمیت آن در جذب مخاطب از دو طریق سنجش می شود. آزمایشگاه های مهندسی و سنجش و کیفیت امواج و انجام طرح های پیمایشی نظرسنجی از مخاطبان.

نمودار2-5- سنجش کیفیت فنی(رشیدیان، 1380(
کیفیت از منظر تنوع به مبنای وسعت امکان انتخاب برنامه ها توسط مخاطبان است و از طریق روش های آماری سنجیده می شود.
نمودار 2-6-کیفیت از منظر تنوع (رشیدیان، 1380(

کیفیت از نظر مخاطب بر اساس سنجش واکنش مخاطبان و از طریق بررسی لذت بخش، رضامندی، اثربخشی و تناسب با علایق مخاطبان تعیین می شود. شیوه مرسوم، استفاده از طرح های پیمایشی است.

نمودار 2-7- کیفیت بر اساس سنجش واکنش مخاطب(رشیدیان، 1380(

2-4-2-1-7- تحقیقی از کشورهای شمالی اروپا
این تحقیق توسط گروهی از محققان شمالی اروپا انجام گرفته است.در این تحقیق ارزیابی کیفیت بر اساس استانداردهای مبتنی بر هنجارها و ارزش های تثبیت شده تعریف شده است. برای طبقه بندی ارزش ها و هنجارها روش های مختلفی نظیر معیار قرار دادن شش نظریه هنجاری رسانه ها و تقسیم بندی بر اساس خرد، میانه و کلاً در رسانه بررسی شده است. و در نهایت دسته بندی کنت آسپ در کتاب قدرت رسانه های گروهی در قالب سه ارزش توصیفی، اطلاعاتی و پیامی مبنای تقسیم بندی چهارگانه شده است:
الف) کیفیت توصیفی برنامه سازی (پیام ارتباط- واقعیت)
ب) کیفیت استفاده فرستنده (پیام ارتباط- فرستنده)
پ) کیفیت استفاده دریافت کننده (پیام ارتباط- دریافت کننده)
ت) کیفیت حرفه ای (پیام ارتباط- صلاحیت حرفه ای)
هدف از ارزیابی کیفیت توصیفی، سنجش میزان انطباق محتوای درونی برنامه ها با واقعیات عینی و بیرون از رسانه است. کیفیت مورد استفاده فرستنده به کارکرد تعریف شده برای رسانه در سطح یک نظام سیاسی و اجتماعی باز می گردد. در کیفیت مورد استفاده دریافت کننده به نحوۀ دریافت محتوای رسانه ها توسط مخاطبان توجه می شود. تحلیل چگونگی دریافت پیام، تحقیق در زمینه تاثیر رسانه ها، استفاده و رضامندی مخاطب و مطالعات و بررسی های فرهنگی، ابعاد مختلف کیفیت استفاده دیافت کننده را شامل می شود. عنصر مهم کیفیت حرفه ای درجه و میزان حرفه ای بودن شاغل برنامه سازی است یا به عبارتی، صلاحیت حرفه ای عوامل تولید و علی رغم تاکید محققان این طرح بر محور کیفیت حرفه ای نسبت به سایر کیفیت ها در رسانه روش و استاندارد معینی برای ارزیابی آن ارائه نشده است.

2-4-1-2-8- دیدگاهی در انگلستان
این دیدگاه توسط محقق انگلیسی دکتر جان وابر محقق برجسته کیفیت برنامه های تلویزیونی طی دهه های 80 و 90 میلادی انجام شده است. وی با تفکیک روش های ذهنی از عینی معنقد است روش های ذهنی از قابلیت بیشتری در یک ساز و کار نظام مند ارزیابی برخوردار است. وی معتقد است شیوه های ذهنی ارزیابی روش ساده تری برای سنجش کیفیت فراهم می کند و از طریق گروه هایی با دیگاه های انتقادی (البته موارد قابل تعمیم و سازگار با هم) در ارتقاء کیفیت تاثیر گذارند. شیوه دیگر روش ذهنی استفاده از پانل های مشورتی است (پانل های ترکیبی از گروه های مختلف و نیز مخاطب خاص). گاهی در ارزیابی کیفیت حرفه ای نیز تشکیل پانل افراد حرفه ای پیشنهاد شده است (رشیدیان، 1380: 68-63) .

جدول 2-4- جمع بندی پیشینه تحقیقات داخلی

محقق/سال
عنوان
یافته های تحقیق

مهدی رسولی/ 1378

بررسی ویژگی های سازمان های اثربخش
یافته‏های تحقیق عبارتنداز: 1.بین میزان موفقیت سازمان در اجرای اهداف عملیاتی خود و اثربخشی سازمان رابطه وجود دارد. وجود رابطه بین ساختار سازمانی و اثربخشی سازمان تأیید شد.از پاسخ های دریافتی نتیجه‏گیری شد که‏ مدیران از اهداف سازمان درک روشنی دارند و هماهنگی بین واحدهای سازمان در حد زیادی برقرار است و تأثیر ساختار سازمانی در خلاقیت کارکنان چندان مؤثر نبوده است.رابطۀ عوامل درون سازمانی با اثربخشی سازمان تأیید شد.در این ارتباط به ترتیب عواملی چون آموزش‏ منابع انسانی،یادگیری مهارتها توسط کارکنان و خلاقیت های مدیریتی نقش بسزایی داشته است. وجود رابطه بین عوامل برون سازمانی با اثربخشی به تأیید رسید.

محمد رضا مهر افشان/1381

بررسي ميزان اثربخشي سيستم اطلاعات مديريت در شركت بازرگاني پتروشيمي ايران
در این تحقیق آمده که با توجه به هزینه بر بودن سیستم اطلاعات مدیریت و وضعیت مالی سازمان ها و از سوی دیگر اجتناب ناپذیر بودن بهره گیری از فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی، سازمان های ما باید با آگاهی کامل در این راه قدم بردارند و با بررسی اثر بخشی این سیستم ها و بازنگری مجدد در آنها بتوانند باعث بهبود کیفیت اطلاعات تولید شده در سازمان شده و در نهایت وجود این سیستم ها باعث ایجاد ارزش افزوده در سازمان می شود.
محسن قدیمی/1383

طراحی الگوی مدیریت اثربخشی سازمانی بر اساس نظریه نظم در آشفتگی
بر مبنای این تحقیق وجود حاکمیت مدیریت ثبات در اکثر سازمان ها وشرکت های ایرانی از جمله شش شرکت منتخب، مدیران فارغ از اینکه سازمانها از چه درجه ای از اثر بخشی برخوردار باشد،بیش از 55 درصد علاقه مندی خود را به مدیریت تغییر بر اساس نظریه نظم در آشفتگی نشان داده اند. نتایج مطالعه نشان می دهدکه 38 درصد از مدیران به استقرار مدیریت مشارکتی و فقط در حدود 7درصد از مدیران ایرانی به نظام مدیریت ثبات علاقه مند بودند.

یوسف ظهیری/1384

بررسي تأثير ارتباطات رسمي و غير رسمي سازمان بر اثربخشي واحدهاي اداري وزارتخانه ها
شيوه هاي ارتباطات رسمي و غيررسمي به عنوان متغيرهاي مستقل و اثربخشي سازماني هم متغير وابسته مي باشد. فرضيات تحقيق مورد تأييد قرار نگرفت و مشاهده شد كه در واحدهاي اداري وزارتخانه ها، شيوه هاي ارتباطات رسمي و غيررسمي از ديد مديران و زيردستان تأثير قابل ملاحظه اي را بر روي اثربخشي واحدهاي فوق ندارند و مي توان گفت عوامل ديگري هستند كه مجموعۀ آنها مي توانند بر روي اثربخشي واحد هاي فوق بيشتر اثرگذار باشد.

محقق/سال
عنوان
یافته های تحقیق

محمد باقر سپهری/1386

بررسی عوامل موثر بر استفاده کنندگان اردبيلی از شبکه های ماهواره ای کشورهای ترکيه و جمهوری آذربايجان
يافته های بدست آمده از پژوهش، نشان می دهند که اگر شبکه استانی هماهنگ با زبان و فرهنگ و شرايط محلی استان باشد مخاطبان آن را زياد تماشا خواهند کرد. نتایج نشان داد در ميان گروههای مختلف، تاثير “تنوع” در ميزان تماشا تقريباً يکسان است.گروههای سنی مورد توجه در اين تحقيق به نبود سانسور و ارائه کامل اطلاعات و اخبار و تاثير آن در استفاده مردم از شبکه های ترکيه و آذربايجان نظر موافق داده اند.

مرضیه قاسمی
/1386

مخاطب وابستگی یا رضایتمندی
رویکرد رضامندی و بهره‌وری برفعال بودن‌ مخاطب و استفاده از رسانه برمبنای مقاصد و نیازهای روانی و اجتماعی‌ تاکید دارد ؛امروزه با وجود تفاوت بین تاثیر و استفاده و رضامندی از رسانه‌ها می‌توان ادعا کرد نوعی همگرایی بین این دو به وجود آمده، تاثیر رسانه‌ها از آثار غیرمستقیم، بلند مدت و پراکنده رسانه‌ها می‌گوید و مخاطب را از منفعل بودن به فعال می‌گیرد و همگرایی این دو سبب‌ شده از رویکرد جدیدی با عنوان«استفاده و تاثیر»یاد شود.

سید محمد مقیمی ، حسین خنیفر، مهلا عربی خوان / 1387

بررسی ارتباط بین سبک شخصیت و اثر بخشی مدیریت در مدیران سازمان های دولتی
در این‌ تحقیق تمرکز روی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مدیران بر اثربخشی آنها می‌باشد. شاخص‌های اثربخشی نیز براساس مؤلفه‌های کریتنر و کرینسکی می‌باشد. نتایج تحقیق، فرضیه اصلی یعنی ارتباط بین انواع خاصی از سبک‌های شخصیت‌ با اثربخشی مدیریتی را مورد تأیید قرار گرفت.در نتایج جانبی تحقیق نشان داده شد که اثربخش‌ترین سبک‌ شخصیت در مدیران ارشد،سبک شهودی – عاطفی (گروه دوست) و در مدیران عملیاتی، سبک‌ شهودی-منطقی (عمل‌گرا) است.

سید محمد میرکمالی/ 1387

بررسي رابطه سلامت سازماني با اثربخشي مدارس پسرانه دولتي
نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه بين سلامت سازماني و اثربخشي مدارس پسرانه دولتي مناطق 2و3 آموزش و پرورش شهر تهران رابطة مثبت و معني‌داري وجود دارد . ميزان سلامت سازماني و همچنين اثربخشي در هر دو منطقه به طور معني‌داري بالاتر از ميانگين و رضايت‌بخش است. مدارس منطقه2 از سلامت سازماني و اثربخشي مطلوب‌تري نسبت به مدارس منطقه 3 برخوردار هستند. بين سلامت سازماني و هر چهار مؤلفة اثربخشي رابطه معني‌داري مشاهده شد. تحليل رگرسيون نيز نشان مي‌دهد كه از بين مؤلفه‌هاي سلامت سازماني، تأكيدعلمي بيشترين قابليت پيش بيني اثر بخشي مدارس را دارا است.

شهرام براری / 1387

بررسی رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه
محقق معتقد است از آنجا که نیازهای بشر گوناگون است و پیچیدگی های جامعه انسانی روز افزون می باشد نقش وسایل ارتباطی اشکال و جنبه های مختلفی به خود می گیرد. و یکی از تأثیرات رسانه ها، تأثیرات فرهنگی آن بر جامعه می باشد و در پایان نتیجه می گیرد که امروزه عمده ترین نقش وسایل ارتباط جمعی بر عهده دارند عبارت اند از فرهنگ سازی، آموزش، اطلاع رسانی و ایجاد مشارکت.
سيده عاطفه يگانگي /1389

نقش شايستگي مديران در اثربخشي مديريت
نتايج حاصل از اجراي این تحقيق نشان مي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، اثربخشی سازمانی، سلامت سازمانی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش، روش پژوهش، یافته های پژوهش