پایان نامه با کلید واژه های ارزش برند، تحلیل واریانس، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

ها………………………………………………………………………………………….49
4-10 پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………50
3-11 تعيين روایی (اعتبار) پرسشنامه ……………………………………………………………………………….51
3-12 تعيين پايایی (قابليت اعتمادپرسشنامه)……………………………………………………………………..51
3-12-1 محاسبه آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………..52
3-13 روش های تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………….52
3-13-1 تحلیل توصیفی ………………………………………………………………………………………………52
3-13-2تحلیل استنباطی ………………………………………………………………………………………………53
3-13-3 تشریح روشهای تحلیلی استفاده شده…………………………………………………………………..53
3-13-3-1 آزمون کولموگروف – اسمیرنوف…………………………………………………………………53
3-13-3-2 آزمون لون…………………………………………………………………………………………………53
3-13-3-3 تحلیل واریانس…………………………………………………………………………………………..54
3-13-3-3-1تحلیل واریانس یک راهه ………………………………………………………………………….55
3-13-3-4 رگرسیون چندمتغیره…………………………………………………………………………………….55
3-14 خلاصه فصل سوم ………………………………………………………………………………………………56
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..58
4-2آمار توصيفي…………………………………………………………………………………………………………..58
4-2-1جنسیت …………………………………………………………………………………………………………….59
4-2-2 سن………………………………………………………………………………………………………………….59
4-2-3 تحصیلات………………………………………………………………………………………………………….60
4-3 بررسی وضعیت ارزش برند در بازار پوشاک کرمان… ………………………………………………….61
4-4 بررسی وضعیت وفاداری مصرف کننده به نام های تجاری لوکس در بازار پوشاک کرمان………………………………………………………………………………………………………………………….64
4-5آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………..67
4-5-1 تحلیل واریانس یک طرفه …………………………………………………………………………………….67
4-5-1-1 فرضیه 1:ارزش برند مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس در نتیجه خرید از کانال های توزیع مختلف با هم متفاوت است ………………………………………………………………………………72
4-5-1-2 فرضیه 2:وفاداری مصرف کننده به نام های تجاری لوکس در نتیجه خرید از کانال های توزیع مختلف با هم متفاوت است……………………………………………………………………………………..77
4-5-1-3 فرضیه 3 .تاثیر ارزش برند روی وفاداری مصرف کنندگان تحت تاثیر کانال های متنوع نیست…………………………………………………………………………………………………………………….77
4-6 سایر یافته ها …………………………………………………………………………………………………………..84
4-7 خلاصه فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………..85
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..87
5-2 بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….87
5-3 نتایج و کاربردها…………………………………………………………………………………………………….91
5-4 پیشنهادات برای مطالعات آتی……………………………………………………………………………………94
5-5 محدودیت ها یی تحقیق …………………………………………………………………………………………94
5-6 خلاصه فصل 5 ………………………………………………………………………………………………………95
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………….96
فارسی………………………………………………………………………………………………………………………….96
لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………..98
پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………100
فهرست شکل ها
شکل شماره1 :فرآیند نظام توزیع ………………………………………………………………………………………10
شکل شماره 2: چهارچوب مدیریت مشتریان چندکاناله………………………………………………………….17
شکل شماره 3:مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………..46
شکل شماره4:جنسیت …………………………………………………………………………………………………….56
شکل شماره5:سن ………………………………………………………………………………………………………….60
شکل شماره 6:میزان تحصیلات ………………………………………………………………………………………..61
شکل شماره7: توزیع وفاداری مصرف کننده در حالت صرفا بوتیک ……………………………………….65
شکل شماره8 :توزیع وفاداری مصرف کننده در حالت بوتیک و مرکز خرید……………………………66
شکل شماره9 :توزیع وفاداری مصرف کننده در حالت بوتیک و نمایندگی ……………………………..66
شکل شماره 10:توزیع فراوانی وفاداری در حالت اینترنت ……………………………………………………..67
شکل شماره 11:تاثیر ارزش برند روی وفاداری مصرف کننده :کانال صرفا بوتیک……………………..80
شکل شماره12:تاثیر ارزش برند روی وفاداری مصرف کننده :بوتیک و مرکز خرید …………………82
شکل شماره 13:تاثیر ارزش برند روی وفاداری مصرف کننده :کانال بوتیک و اینترنت……………….84
شکل شماره 14: TVHS…………………………………………………………………………………………………85
شکل شماره 15 :مدل نهایی………………………………………………………………………………………………90

فهرست جداول
جدول شماره 1:توزیع سوالات در پرسشنامه………………………………………………………………………..51
جدول شماره 2:نتایج محاسبه آلفای کرونباخ……………………………………………………………………….52
جدول شماره 3 :جنسیت………………………………………………………………………………………………….59
جدول شماره 4:سن…………………………………………………………………………………………………………59
جدول شماره5 :میزان تحصیلات……………………………………………………………………………………….60
جدول شماره 6:شاخص های آماری ارزش برند در کانال صرفا بوتیک……………………………………61
جدول شماره 7 :شاخص های آماری مرتبط با ارزش برند در کانال بوتیک و مرکز خرید……………62
جدول شماره 8 :شاخص های آماری مرتبط با ارزش برند در کانال بوتیک و نمایندگی ……………..63
جدول شماره 9:شاخص های آماری مرتبط با ارزش برند در کانال بوتیک واینترنت…………………..64
جدول شماره 10: شاخص های آماری مرتبط با وفاداری در کانال صرفا بوتیک………………………..65
جدول شماره 11:شاخص های آماری مرتبط با وفاداری در کانال بوتیک و مرکز خرید ………………65
جدول شماره 12:شاخص های آماری مرتبط با وفاداری در کانال بوتیک و نمایندگی ……………….66
جدول شماره 13: شاخص های آماری مرتبط با وفاداری در کانال بوتیک و اینترنت…………………..67
جدول شماره14 : نتايج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ارزش برند و وفاداری مصرف کننده…………………………………………………………………………………………………………………………..69
جدول شماره 15 :نتایج آزمون لون……………………………………………………………………………………71
جدول شماره 16: نتایج آنووا مربوط به ارزش برند در حالت کلی …………………………………………72
جدول شماره 17 :تست دانکن مربوط به ارزش برند در حالت کلی ……………………………………….73
جدول شماره 18 :آنووا مربوط به ارزش اجتماعی ………………………………………………………………73
جدول شماره 19 :تست دانکن مربوط به ارزش اجتماعی ………………………………………………………74
جدول شماره 20 :آنووا مربوط به ارزش غیر تجملی……………………………………………………………..74
جدول شماره 21 :آنووا مربوط به ارزش احساسی ……………………………………………………………….75
جدول شماره 22 :تست دانکن مربوط به ارزش احساس

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره مقدار خطا، سطح معنادار Next Entries منبع پایان نامه درباره سطح معنادار، معنادار بودن