پایان نامه با کلید واژه های ارزش اقتصادی، ارزش برند، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

در بازار پوشاک کرمان با استفاده از ديدگاه مشارکت کنندگان نتايج زير حاصل گرديد .
ابتدا به بررسی وضعیت ارزش برند در کانال صرفاً بوتیک می پردازیم ، جدول شماره 6 بيان كننده ميانگين هريك از عوامل ، ميزان انحراف آن ها از ميانگين ،ضریب چولگی و ضریب برجستگی
می باشد .

عامل
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
ضریب چولگی
ضریب برجستگی
ارزش اجتماعی
31
5/2
5
903/3
75/3
5/3
604/0
064/0
249/0-
ارزش غیر تجملی
31
3
5
79/3
75/3
75/3
574/0
566/0
287/0-
ارزش احساسی
31
75/2
25/5
952/3
4
75/3
969/0
277/0
194/0-
ارزش اقتصادی
31
5/1
75/4
443/3
5/3
5/3
85/0
526/0-
288/0-

همانگونه كه در جدول شماره6 مشاهده مي شود، در بين عوامل تشكيل دهنده ارزش برند ، عامل ارزش احساسی واجتماعی داراي بیشترين و ارزش اقتصادی داراي کمترين ميانگين مي باشند؛ اين امر بيان كننده آن است كه کانال صرفاً بوتیک در زمينه ارزش اقتصادی نياز به بهبود دارد. اين در حالي است كه در زمینه ارزش اجتماعی کانال صرفاً بوتیک توانسته از امكانات موجود خود بهره گيرد. همچنين در خصوص ارزش اقتصادی نسبت به سایر ارزش ها بيشترين پراكندگي را دارد
مي توان نتيجه گرفت اجماع نظر واحدي وجود ندارد .
جدول شماره7 وضعیت ارزش برند را در زمینه کانال مرکز خرید در بازار پوشاک کرمان را نشان
می دهد

عامل
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
ضریب چولگی
ضریب برجستگی
ارزش اجتماعی
31
75/2
6
556/4
5/4
5/4
9/0
264/0-
733/0-
ارزش غیر تجملی
31
75/1
5.5
032/4
25/4
25/4
77/0
601/0-
73/1
ارزش احساسی
31
75/2
6
354/4
25/4
75/4
896/0
209/0
618/0-
ارزش اقتصادی
31
2
4.5
419/3
25/3
3
675/0
176/0-
213/0-

همانگونه كه در جدول شماره 7 مشاهده مي شود، در بين عوامل تشكيل دهنده ارزش برند ، عامل ارزش اجتماعی داراي بیشترین و ارزش اقتصادی داراي کمترین ميانگين مي باشند؛ اين امر بيان كننده آن است كه کانال مرکز خرید در زمينه ارزش اقتصادی نياز به بهبود دارد. همچنين در خصوص ارزش اجتماعی و ارزش احساسی نسبت به سایر ارزش ها بيشترين پراكندگي را دارد
مي توان نتيجه گرفت اجماع نظر واحدي وجود ندارد .
جدول شماره 8 وضعیت ارزش برند را در زمینه کانال بوتیک و نمایندگی در بازار پوشاک کرمان را نشان می دهد.

عامل
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
ضریب چولگی
ضریب برجستگی
ارزش اجتماعی
34
25/3
25/6
816/4
75/4
4
833/0
005/0
899/0-
ارزش غیر تجملی
34
75/2
6
25/4
25/4
25/4
797/0
381/0
55/0-
ارزش احساسی
34
75/2
5/6
9/4
5
75/4
855/0
362/0-
046/0
ارزش اقتصادی
34
2
5
485/3
5/3
509/3
975/0
06/0
228/1-

همان گونه كه در جدول شماره 8 مشاهده مي شود، در بين عوامل تشكيل دهنده ارزش برند ، عامل ارزش احساسی داراي بیشترین و ارزش اقتصادی داراي کمترین ميانگين مي باشند؛ اين امر بيان كننده آن است كه کانال نمایندگی در زمينه ارزش اقتصادی نياز به بهبود دارد. همچنين در خصوص ارزش اقتصادی نسبت به سایر ارزش ها بيشترين پراكندگي را دارد مي توان نتيجه گرفت اجماع نظر واحدي وجود ندارد .جدول شماره 9 وضعیت ارزش برند را در زمینه کانال اینترنت در بازار پوشاک کرمان را نشان می دهد.

عامل
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
ضریب چولگی
ضریب برجستگی
ارزش اجتماعی
18
3
75/5
333/4
25/4
25/4
618/0
093/0
136/1
ارزش غیر تجملی
18
75/2
5
097/4
4
75/3
713/0
289/0-
007/1-
ارزش احساسی
18
2
75/5
916/3
4
4
022/1
165/0
062/0-
ارزش اقتصادی
18
2
5/6
361/4
5/4
4
185/1
044/0-
253/0

همانگونه كه در جدول شماره 9 مشاهده مي شود، در بين عوامل تشكيل دهنده ارزش برند ، عامل ارزش اقتصادی و احساسی داراي بیشترین و ارزش غیرتجملی داراي کمترین ميانگين مي باشند؛ اين امر بيان كننده آن است كه کانال اینترنت در زمينه ارزش غیر تجملی نياز به بهبود دارند. همچنين در خصوص ارزش اقتصادی نسبت به سایر ارزش ها بيشترين پراكندگي را دارد مي توان نتيجه گرفت اجماع نظر واحدي وجود ندارد .
4-4بررسی وضعیت وفاداری مصرف کننده به نام های تجاری لوکس در بازار پوشاک کرمان
جهت بررسي وضعيت وفاداری مصرف کننده به نام های تجاری لوکس در بازارپوشاک کرمان با استفاده از ديدگاه مشارکت کنندگان نتايج زير حاصل گرديد .
ابتدا به بررسی وضعیت وفاداری در کانال صرفاً بوتیک می پردازیم ، جدول شماره 10 بيان كننده ميانگين هريك از عوامل ، ميزان انحراف آن ها از ميانگين ،ضریب چولگی و ضریب برجستگی
می باشد

عامل
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
ضریب چولگی
ضریب برجستگی
وفاداری مصرف کننده
31
2
6
274/4
25/4
25/4
956/0
27/0-
212/0-

براساس نظر مشارکت کنندگان ،وفاداری مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس در کانال صرفاً بوتیک از 7 ، نمره 274/4 کسب کرده که وضعیت بیش تر از متوسط را بیان می کند

براساس نظر مشارکت کنندگان ،وفاداری مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس در کانال
مرکز خرید از 7 ، نمره 411/4کسب کرده که وضعیت بیش تر ازمتوسط را بیان می کند

عامل
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
ضریب چولگی
ضریب برجستگی
وفاداری مصرف کننده
31
75/1
7
411/4
25/4
4
311/1
08/0
618/0-

براساس نظر مشارکت کنندگان ،وفاداری مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس در کانال نمایندگی از 7 ، نمره 47/4کسب کرده که وضعیت بیش تر از متوسط را بیان می کند

عامل
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
ضریب چولگی
ضریب برجستگی
وفاداری مصرف کننده
34
75/1
6
47/4
5/4
4
954/0
4/0-
031/1

براساس نظر مشارکت کنندگان ،وفاداری مصرف کنندگان به نام های تجاری لوکس در کانال اینترنت از 7 ، نمره 027/4 کسب کرده که وضعیت بیشتر از متوسط را بیان می کند

عامل
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
ضریب چولگی
ضریب برجستگی
وفاداری مصرف کننده
18
2
5/6
027/4
4
4
3/1
498/0
545/0-

4-5آمار استنباطی
در تحقیق حاضر با توجه به اهداف تحقيق، تلاش بر آن است تا با مطرح كردن سوالات اساسي فرضيات مطرح شده در خصوص موارد زير مورد بررسي قرار گيرد. در راستاي پاسخ به سوال های تفاوت بین ارزش برند و وفاداری مصرف کننده در مکان های خرید متفاوت و ميزان تاثير ارزش برند بر وفاداری مصرف کننده ، ابتدا لازم است فرضيات زير مورد بررسي قرار گيرد.
4-5-1 تحلیل واریانس یک طرفه
یک آزمون تحلیل وارایانس کلی با این هدف انجام می شود که معلوم کند آیا میانگین در یک متغیر وابسته ،تفاوت معنی داری بین گروه ها دارد.اگر آنووا کلی معنی دار باشد و عامل دارای بیش از دو سطح باشد ،از آزمون های تکمیلی استفاده می شود .

در تحلیل واریانس لازم است تا سه شرط برقرار باشد :
فرض 1 :متغیر وابسته برای هر جامعه مطابق تعریف سطوح مختلف عامل ،به صورت نرمال توزیع شده است .
فرض 2: واریانس متغیر وابسته برای همه جوامع یکسان است .
فرض3 :مشاهدات در گروه ها مستقل از یکدیگر هستند(زرگر محمود،1384؛ص217).

شرط نرمال بودن با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف89 بررسی می شود و شرط همسانی واریانس ها با استفاده از آزمون لون90 سنجیده می شود.در این تحقیق مشاهدات در گروه های مستقل تحت عنوان کانال قرار دارند ،بنابراین فرض سوم برقرار است . برای انجام آزمون رگرسیون چند متغیره نیز لازم است سه شرط بالا برقرار باشد. حال به بررسی دو فرضیه ذکر شده در بالا می پردازیم.
فرض 1:بررسی فرض نرمال بودن عوامل اصلي
با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف، فرض نرمال بودن عوامل اصلي مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج آن در جدول 14 آورده شده است.

شرط رد فرضیه H0
احتمال
درجه آزادی
آماره
کانال های توزیع
عامل
<05/0
115/0
31
142/0
صرفاً بوتیک

ارزش اجتماعی

<05/0
*200/0
31
109/0
بوتیک و مرکز خرید

<05/0
*200/0
34
128/0

بوتیک و نمایندگی

<05/0
*200/0
18
128/0

بوتیک و اینترنت

<05/0
120/0
31
141/0
صرفاً بوتیک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ارزش برند، تحلیل داده، تحلیل واریانس Next Entries تفسیر قرارداد، اصول حقوقی، قانون مدنی