پایان نامه با کلید واژه های ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد، تولید ناخالص ملی

دانلود پایان نامه ارشد

ع می شود، این مالیات نسبت به درآمد افراد کم درآمد در مقایسه با افراد پردرآمد سهم بیشتری را می یابد و لذا نزولی است.(همان منبع ،ص63)
2-4-6مالیات تکلیفی
مالیاتی است که دولت به شیوه های مختلف ، وصول آن را بر عهده برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می کند. برخی مالیاتهای مستقیم مانند مالیات حقوق، مالیات علی الحساب پیمانکاری و مالیات بر درآمد مستغلات بدین روش وصول می شود.
2-5 انواع مالیاتها در ایران
2-5-1 مالیاتهای مستقیم
مالیاتهای مستقیم، مالیاتهایی هستند که مستقیماً بر منبع در آمد وضع می شوند این نوع از مالیاتها و متناسب با در آمد اشخاص حقیقی و حقوقی وصول می شود.
اشخاص مشمول مالیات ازنظر کلی اشخاص مشمول مالیات کسانی ( حقوقی، حقیقی) هستند که به نص قانون ملزم به پرداخت مالیات می باشند. ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص زیر را مشمول پرداخت مالیات میداند.
1-  کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خودواقع در ایران طبق مقررات.
2-  هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
3-  هرشخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایرن تحصیل می کند.
4-  هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
5-   هر شخص غیر ایرانی( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهائی که در ایران تحصیل می نماید وهمچین نسبت به درآمدهائی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمائی از ایران تحصیل می کند.(دوانی ،1390؛ص219)
انواع مالیات مستقیم
الف) مالیات بر در آمد
1- الف – مالیات بر در آمد شرکتها ( در آمد اشخاص حقوقی)
2- الف-مالیات بر در آمد حقوق
3- الف- مالیات بر درآمد مشاغل
4- الف- مالیات بر درآمد کشاورزی
5- الف- مالیات بر درآمد اجاره املاک (مستغلات)
6- الف- مالیات بر در آمد اتفاقی
7- الف- مالیاتی بر جمع در آمدهای ناشی از منابع مختلف
ب) مالیات بر ثروت (دارایی):
1- ب- مالیات سالانه املاک
2- ب- مالیات مستغلات مسکونی خالی
3- ب- مالیات بر اراضی بایر
4- ب- مالیات بر ارث
5- ب- حق تمبر
6- ب- متفرقه

2ماده دو قانون مزبور اشخاص زیر را مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نمی داند:
1-   وزارتخانه ها و موسسات دولتی ودستگاههائی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود شهرداریها و موسسات وابسته به دولت.
2-   جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ، سازمان تامین اجتماعی ، صندوقهای پس انداز بازنشستگی ، مدارس علوم اسلامی ونهادهای انقلاب اسلامی و صندوق عمران موقوفات کشور مادام که در آمد صندوق مزبور صرف امور عمران موقوفات و تأمین هزینه های سازمان اوقاف و امور خیریه شود و آن قسمت از در آمد اشخاص که از محل وجوه بریه ولی وفقیه، خمس و زکات عاید آنها می شود. تشخیص مدارس علوم اسلامی به عهده شواری مدیریت حوزه علمیه قم و تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیات وزیران است.
3-   موقوفات عام که در آمد آنها طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی ، فنی ،  تحقیقاتی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت ، بهداشت ، بنا وتعمیر ونگهداری مساجدف مصلی ها و مدارس علوم اسلامی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان، کمک به مستضعفین و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر و نذورات بقاع .متبرکه می رسد، مشروط بر اینکه درآمد و هزینه مزبور مورد گواهی سازمان اوقاف و امور خیریه باشد.
4-   موسسات عام المنفعه که به ثبت رسیده و در آمد آنها به موجب اساسنامه به مصرف امور مذکور در بند 3 فوق برسد وهمچنین مجامع حرفه ای که به موجب قوانین خاص تشکیل شده اند به تشخیص هیات وزیران مشروط بر اینکه درآمد و هزینه های موسسات و مجامع مذکور از طرف وزارت امو راقتصادی و دارایی نظات شود.
5-   انجمن ها یا هیاتهای مذهبی مربوط به اقلیت های دینی مذکور درقانون اساسی، مشروط بر اینکه رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور رسیده و هزینه آنها توسط سازمان اوقاف و امور خیریه تایید شده باشد.
تبصره: 1- شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسات مذکور در بندهای فوق باشند سهم در آمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهند بود حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از معافیت های مقرر در این قانون حسب مورد نمی باشد.(همان منبع) در آمدحاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیته ای تولیدی، صنعتی، معدنی، تجاری، حق واگذاری محل، مستغلات و نقل و انتقالات قطعی املاک اشخاص موضوع بندهای 2و4 این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود بدون رعایت معافیت های مقرر در این قانون در هر مورد به نرخهای مقرر مربوط مشمول مالیات خواهد بود. مسئولین اداره امور در اینگونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام تکالیف مربوط طبق مقررّات این قانون خواهند بود و در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق به مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره:2- آن قسمت از در آمد موقوفات مذکور در بند 3 این ماده که عاید اشخاص می گردد مشمول معافیت مربوط به موقوفات نخواهد بود. تبصره:3-  آن قسمت از در آمد موقوفات و موسسات عالم المنفعه و انجمن های مذکور  در بندهای 3و4و5  این ماده که تا سه سال پس از انقضای سال مالی به مصارف مقرر دربندهای مذکور نرسد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود مگر اینکه لزوم نگهدرای بیش از مدت مذکور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه و یا سایر مراجع ناظر حسب مورد رسیده باشد.
تبصره:4- آیین نامه اجرایی مربوط به این ماده و نحوه نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی کشور و ارشاد اسلامی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا گذارده خواهدشد.
تبصره:5- در هر سال مالی که شرایط و ترتیبات مقرر در این ماده  و آئین نامه اجرایی آن رعایت نشود معافیت مالیاتی مقرر نسبت به اشخاص مذکور در بندهای 3و4 و 5 این ماده برای آن سال جاری نبوده و در آمدهای سال مزبور آنها طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.(همان منبع ،ص219)
2-5-2مالیات غیر مستقیم
مالیات‌هائى که پرداخت‌کننده آن مشخص و معین نبوده و تحقق مالیات بستگى به یک قسمت از فعالیت‌هاى اقتصادى و عملیات افراد داشته و قابلیت انتقال آنها بسیار زیاد باشد، مالیات‌هاى غیرمستقیم نامیده مى‌شود. به‌عبارت دیگر، مالیات‌هائى که به‌طور غیرمستقیم بر کالاهاى مصرفى اشخاص وضع شده و از مصرف‌کنندگان وصول مى‌شود. نقش مالیات‌هاى غیرمستقیم در جوامع و اقتصادهاى کمتر توسعه‌یافته در مقایسه با کشورهاى بیشتر توسعه‌یافته مهم‌تر استو هدف تامین مخارج دولت را به اسنی محقق می کند.،این مالیات‌ها، نرخ سرمایه‌گذارى را از راه تقلیل مصرف، بالا مى‌برند و ضریب افزاینده پس‌انداز را رشد مى‌دهند. به هر حال، روى‌آورى به مالیات‌هاى غیرمستقیم در این کشورها زیاد است.
• انواع مالیات غیر مستقیم
الف : مالیات بر واردات
شامل: ۱ – حقوق گمرکی
۲ -سود بازرگانی
۳ – ۳۰ ٪ از مبلغ اتومبیل‌های وارداتی
۴ – ۱۵٪حق ثبت
ب : مالیات بر مصرف و فروش
شامل: ۱- مالیات بر فرآورده‌های نفتی
۲ – مالیات تولید الکل طبی و صنعتی
۳ – مالیات نوشابه‌های غیر الکلی
۴ – مالیات فروش سیگار
۵ – مالیات اتومبیل
۶ – ۱۵٪مالیات اتومبیل‌های داخلی
۷ – مالیات فروش خاویار
۸ – مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل
۹ – مالیات ضبط صوت و تصویر (دوانی ،1390،ص32)

• مهم‌ترین مالیات‌های غیر مستقیم معمول در اغلب کشورها
۱)مالیات بر مصرف و فروش:
مالیات برمصرف که نوعی مالیات غیر مستقیم است، روی قیمت کالاهای مورد مصرف عمومی کشیده می‌شود و از تولید کننده‌ی کالاها و خدمات مزبور وصول می‌شود. بنابراین مالیات برمصرف جزئی از قیمت کالا را تشکیل می‌دهد به نحوی که معمولاً مصرف کننده نمی‌تواند تشخیص دهد چه مقدار از قیمت کالا بابت مالیاتی است که تولید کننده و یا فروشنده به دولت می‌پردازد. مالیات برمصرف اغلب به کالاها و خدماتی تعلق می‌گیرد که درمقابل تغییرات قیمت حساسیت کمی دارند و به همین جهت این نوع مالیات یکی از منابع مهم درآمد دولت را تشکیل می‌دهد. کالاها و خدماتی که دراغلب کشورها مشمول مالیات برمصرف قرارمی‌گیرند عبارتند از: دخانیات، بنزین، قند و شکر و بعضی دیگر از کالاهای تجملاتی و ضروری، چون اگراین مالیات برکالاهای ضروری وضع ‌شود، سنگینی آن را طبقات کم بضاعت بیشتر احساس می‌کنند. مالیات برفروش به کالاهایی تعلق می‌گیرد که درمرحله خرده‌فروشی به دست مصرف کننده می‌رسد. دراین نوع مالیات فروشگاه‌ها موظف هستند که مبلغ مالیات را مجزا از قیمت کالا حساب نموده و در یک رقم جداگانه به نحوی که مصرف‌کننده از مبلغ آن اطلاع حاصل کند، دریافت دارند. غرض از این نوع محاسبه آن است که مصرف کننده مالیات را بپردازد. در ایران این نوع مالیات وجود ندارد.

۲)مفهوم مالیات بر ارزش افزوده:
در طبقه بندی مالیاتها ، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیر مستقیم بر مصرف و فروش داخلی کالاها و خدمات است ، این نوع مالیات ، چند مرحله ای و درهر یک از مراحل تولید و تکمیل تا مصرف نهایی ، بر حسب ارزش افزوده ایجاد می شود. به عبارت دیگر ، مالیات بر ارزش افزوده ، نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند .

ارزش افزوده یک بنگاه از تفاوت عایدات فروش کالا یا خدمات و کل هزینه هایی که صرف خرید کالاها و خدمات واسطه ای شده است ، ناشی می شود. در مقیاس اقتصاد ملی ، تولید ناخالص ملی در واقع حاصل جمع ارزش افزوده کلیه بنگاه هاست ، زیرا کل معاملات واسطه ای مساوی با ارزش فروش نهایی است. به همین دلیل ، فروش نهایی برابر با ارزش کل دستمزد ، نرخ بهره ، سود ، اجاره ، استهلاک و سایر پرداختها به عوامل تولید در سطح ملی و مساوی تولید ناخالص ملی است .
معادله زیر نشان می دهد که در مقیاس ملی ، ارزش افزوده روی دیگر سکه تولید ناخالص ملی است.
GNP =پرداختی به عوامل تولید-فروش نهایی = (معاملات واسطه ای-کل معاملات) = ارزش افزوده . بر این اساس ، می توان گفت که مجموع ارزش افزوده تمام بنگاه های بازرگانی در هر مرحله از تولید ، نوع دیگری از تعریف تولید ناخالص ملی است . لذا مالیات بر ارزش افزوده ، برابر مالیات بر تولید ملی است . بر این اساس ، پایه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده برابر با کل درآمد حاصل از فروش منهای هزینه خرید عوامل تولید از سایر بنگاهها است که با خارج کردن خرید از سایر بنگاه های مالیات دهنده ، از مالیات گیری چندگانه اجتناب می شود. به عبارت دیگر ، مالیات بر کل فروش بنگاه اعمال و همزمان ، اعتبار مالیاتی برای خرید از سایر بنگاه ها به بنگاه جدید اعطا می شود . بدین معنا که مالیات پرداخت شده تولید کنندگان قبلی ، از مالیات بر فروش بنگاه کسر می گردد . بنابراین ، اعمال مالیات بر ارزش افزوده نیازمند فهرست کردن کل صورتحسابها در بنگاه است ، زیرا هر بنگاه برای دریافت اعتبار مالیاتی باید بتواند شرح مالیات پرداخت شده فروشنده قبلی را ارائه دهد . این نیاز ، خریدار را تشویق می کند که پرداخت مالیات توسط فروشنده قبلی را مورد توجه قرار دهد (سمیعی ،1389؛ص79)
2-6 زمینه پیدایش فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی
بطور کلی علل فرار از نظام مالیاتی را می توان به دو دسته عمده تقسیم کرد:
الف) علل مربوط به پرداخت کنندگان ب) علل مربوط به نظام مالیاتی کشور.
2-6-1 علل مربوط به پرداخت کنندگان
1.نفع پرستی مردم و ترجیح دادن منافع شخصی بر منافع اجتماعی
این مساله روشن است که انسان به دلیل حب ذات, به دنبال منافع فردي خویش است. و از آنجا که پرداخت مالیات, جدا کردن بخشی از اموال شخصی به نفع جامعه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده، خدمات عمومی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های فرار مالیاتی، نظام مالی، نظام مالیاتی، مقررات مالیاتی