پایان نامه با کلید واژه های ارزش ادراک شده، روش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

جالب اين است که به نظر ميرسد، نگراني مصرفکنندگان در رابطه با امنيت مبادلات الکترونيکي نسبت به نگراني آنها در رابطه با حريم شخصي کمتر است.

شکل 2-18 : سواميناتان و همکارانش (1999)

سووينارد و اسميت193 (2003)، يک تحقيق ملي بر روي ويژگيهاي سبک زندگي خريداران آنلاين انجام دادند که به طور ويژه بر پايه ديدگاه سبک زندگي کساني بودکه از اينترنت براي خريد استفاده ميکردند يا نميکردند و چرا. دستاوردهاي اين پژوهش بيان داشتند که خريداران اينترنتي با کساني که از اينترنت خريد نميکنند بسيار متفاوت هستند. خريداران اينترنتي جوانتر بوده، وضعيت مالي بهتري داشته، تحصيل کردهتر بودند، تجربه استفاده بيشتري از اينترنت داشتند، زمان بيشتري را در روز بر روي اينترنت ميگذراندند، خريد آنلاين را آسانتر و سرگرمکنندهتر ميدانستند و کمتر نسبت به ضررهاي مالي نشأت گرفته از تعاملات آنلاين نگران بودند. اگرچه نتايج تحقيق دونثو و گارسيا194 (1999) در رابطه با سن و روحيه سرگرميگرايي، خلاف نتايج تحقيق ذکر شده را بيان ميکرد. دونثو و گارسيا (1999) دريافتند که خريداران اينترنتي سن بالاتري داشته و به نظر ميآمدند که بيشتر خريداراني اقتصادگرا هستند تا سرگرميگرا. نگراني عمدهاي که مانع رفتار خريد آنلاين براي خريداران اينترنتي و خريداران غير اينترنتي ميشد، امنيت و حريم خصوصي بود. براي مثال، مصرفکنندگان نميخواستند که شماره کارت اعتباري خود را در اختيار وبسايت قراد دهند و نگران اين بودند که شماره کارت اعتباري آنها در اينترنت دزديده شود. بنابراين همانند بسياري از ساير تحقيقات، نگراني اصلي مصرفکنندگان، امنيت و حريم خصوصي يافت شد.
ز.چن و دوبينسکي195 (2003) رابطه ميان مقدار تجربه آنلاين، کيفيت ادارک شده محصول، ريسک ادراک شده و قيمت محصول را با ارزش ادراک شده توسط خريداران آنلاين مورد بررسي قرار دادند. چارچوب تئوريکي مورد استفاده در اين تحقيق از ارزش ادراک شده قبلي توسط مشتري توسعه يافته است. به طوريکه در اين چارچوب، متغيرهاي جديدِ مرتبط با برقراري تجارت الکترونيکي اضافه شده است. اين پژوهش نشان ميدهد که سهولت استفاده، اطلاعات مرتبط و خدمات مشتريان، موجب ايجاد نگرش مثبت نسبت به ارزشهاي ادراک شده مشتريان ميشود که در نهايت باعث تشويق مصرفکنندگان به خريد آنلاين ميشود. به علاوه، شهرت خرده فروش الکترونيکي و قيمت محصول داراي تاثير مثبت بر ارزشهاي ادراک شده مشتريان ميباشد که منجر به ايجاد تمايل خريد در مشتريان ميشود. برعکس، به نظر ميرسيد که ريسک ادراک شده، يک مانع بر سر راه ايجاد تمايل خريد در مشتريان محسوب مي‌شود.

شکل 2-19: چارچوب مفهومي درک ارزش مشتري در زمينه تجارت الکترونيکز.چن و دوبينسکي (2003)

س.ج. چن و چنگ (2003) در تحقيق خود که توسط يک مصاحبه عمقي و سپس به دنبال آن از طريق پرسشنامه انجام گرفت، سه جزء خريد آنلاين را تعيين کردند: بخش تعاملي196 (کيفيت ارتباط، طراحي وبسايت)، بخش معاملاتي197 (ارزش، سهولت، اطمينان، سرگرمي، ارزيابي) و بخش تکميلي198 (فرايند سفارشدهي، تحويل، خدمات پس از فروش)، که پيش فرض شده است اين اجزاء تجربه خريد آنلاين فرد را تشکيل ميدهند. نتايج تحقيق نشان ميدهند که سهولت جزو دلايل اوليه خريد آنلاين محسوب ميشود و در درجه بعدي ارزش قرار دارد. در کل، عوامل متغير مرتبط با بخش تعاملي، بخش معاملات و بخش تکميلي، همگي بر تجربه خريد آنلاين تاثير داشتند و شاخصهاي مناسبي براي رضايت کلي افراد از خريد آنلاين محسوب ميشدند.

شکل شماره 2 – 20 : مدل توصيفي از فرايند خريد آنلاين س.ج. چن و چنگ (2003)

کراياني199 (2003) از مدل انتشار تکنولوژي براي توسعه چارچوب تحقيقش بهره برده است. اين پژوهش به مطالعه تفاوت ميان خريداران اينترنتي و غير اينترنتي بر اساس شاخصهاي سازشپذيري (استفاده از خريد مستقيم، انجام فعاليت جستجوي وب در داخل منزل، انجام فعاليت جستجوي وب در محل کار)، مزاياي نسبي (انگيزانندههاي وب و موانع وب) و متغيرهاي جمعيتشناختيِ مرتبط با خريد آنلاين، ميپردازد. کارآمدي در زمان، دسترسي به خريد در 24 ساعت شبانه روز و پرهيز از ايستادن در صف انتظار، از جمله تاثيرگذارترين عوامل مرتبط با انگيزانندههاي وب براي خريداران بودند. اين عوامل نه تنها محرک خريداران اينترنتي بودند، بلکه بر خريداران غير اينترنتي نيز تاثير داشتند. لذت بردن از فرايند خريد در يک فروشگاه فيزيکي و نبود اطمينان به خريد از وب، بر رفتار خريد آنلاين مصرفکنندگان تاثير منفي داشتند.
پيرس و همکارانش (2004) يک نمونه 66 نفري از پاسخدهنده استراليايي را براي بررسي تاثير ريسک ادراک شده بر روي خريد آنلاين، با توجه به تفاوت آنها در دفعات خريدهاي پيشين، رضايت از خريدهاي گذشته، تمايل خريد کالا يا خدمات و درجه درگيري مورد نياز در تصميمگيري خريد، مورد استفاده قرار داد. محققان شش ريسک ادراک شد? مرتبط با خريد آنلاين را مورد سنجش قرار دادند: ريسک مالي، ريسک اجتماعي، ريسک عملکرد، ريسک روانشناختي، ريسک فيزيکي و ريسک سهولت. محصولات بر مبناي ميزان درخور بودن200 به دو دسته تقسيم شدند: محصولات با درجه درخور بودن پائين، محصولات با درجه درخور بودن بالا. اين تحقيق دريافت که دفعات خريدهاي گذشته، تمايل خريد کالا يا خدمات و درجه درگيري مورد نياز در تصميمگيري خريد، با سطح پائين ريسک ادراک شده براي خريد از طريق اينترنت ارتباط ندارند. برخلاف اين امر، رضايت از خريدهاي پيشين با ريسک ادراک شده براي خريد از طريق اينترنت ارتباط مثبت داشت. مصرفکنندگاني که تجربه پيشين در رابطه با خريد اينترنتي داشتند و آنهايي که داراي سطوح مختلف درگيري در تصميم خريد بودند، سطح يکساني از ريسک را ادراک ميکردند. مصرفکنندگاني که کالا يا خدمات از طريق اينترنت خريده بودند، در مقايسه با اين دو گروه از مصرفکنندگان، همان سطح از ريسک را انتظار داشتند. اگرچه، رضايت پيشين از خريدها، ميزان ريسکي را که مصرفکنندگان در هنگام خريد از اينترنت با آن مواجه ميشوند را کاهش ميدهد.
هاکيو و ال محمود در سال 2009 مدلي را با استفاده از 4 متغير مستقل و تاثير انها بر رفتار خريد مشتريان در اينترنت مورد بررسي قرار داده و در آن عواملي همچون محيط بازار يابي اينترنتي،ويژگي محصول،آشنتيي و اعتماد و پيشنهادات ارتقايي را مبناي ارائه مدل در شکل شماره 2-21 قراردادند.

شکل 2-21 : رابطه بازاريابي اينترنتي،هاکيو و همکاران (2009)

در جدول شماره 2-3 دستهبندياي از تحقيقات انجام شده و ارتباط آنها با تحقيق حاضر ارائه گرديده است.

عنوان تحقيق

پديدآورنده/
پديدآورندگان
بررسي عوامل تاثير گذار

ويژگي محصول
ويژگي مصرف کننده
پذيرش نوآوري
سودمندي
امنيت و اعتماد
ويژگي وب سايت
کيفيت اطلاعات
سهولت به کارگيري
پيشنهادات ارتقايي
تجربه خريد
محيط بازارابي
لذت خريد
قيمت
عوامل موثر بر تمايل استفاده از خريد اينترنتي
چنگ، چئونگ و لاي (2005)
?
?

?

تحقيق تجربي روي پذيرش کالا در بازارهاي الکترونيکي توسط مصرفکننده: مدل بهاي تراکنش
ليانگ و هوآنگ (1998)
?

?

عوامل تاثير گذار بر تمايل به خريد از اينترنت
ماي سو و همکاران (2005)

?

شناسايي عوامل کليدي تاثير گذار بر رفتار خريد مصرف کننده در محيط خريد آانلاين
پارک و کيم (2003)
?

?
?
?

عوامل موثر بر نوع محصولات و خدمات خريداري شده در اينترنت
فو و پوون (2000)
?

خريد الکترونيکي مبتني بر اينترنت و نگرش مصرفکننده:مطالعهتجربي
ليائو و چِئونگ (2001)
?

?

?

?
?

?
جدول شماره 2-3: دستهبندياي از تحقيقات انجام شده

عنوان تحقيق

پديدآورنده/
پديدآورندگان
بررسي عوامل تاثير گذار

ويژگي محصول
ويژگي مصرف کننده
پذيرش نوآوري
سودمندي
امنيت و اعتماد
ويژگي وب سايت
کيفيت اطلاعات
سهولت به کارگيري
پيشنهادات ارتقايي
تجربه خريد
محيط بازارابي
لذت خريد
قيمت
ويژگيهاي محصولات و قصد خريد اينترنتي
ويجاياساراتسي (2002)
?

اثرات معرفي و استفاده از وب سايت هاي اطلاعاتي بر روي رفتار خريد آنلاين مشتريان
نايروپ و همکاران (2011)

?
?

?

رابطه ميان خصوصيات مصرفکننده و گرايش به خريد برخط
وو (2003)

?

پذيرش خريد آنلاين براي مشتري: بر اساس يک مدل پذيرش تکنولوژي
استوئل و ها (2009)

?
?

?

?

شناسايي ويژگيهايي از مصرفکنندگان است که امکان دارد بر پذيرش خريد اينترنتي تاثير بگذارند
سيترين و همکاران (2000)

?
?

?

کشف ريسک ادراک شده ميان مصرفکنندگان با سطح تجربه مختلف از اينترنت و چگونگي تاثيرگذاري اين ادراکات بر فعاليتهاي خريد آنلاين
ميازاکي و فِرناندِز (2001)

?

?

بررسي تاثير ويژگيهاي مختلف مصرفکنندگان بر روي پذيرش خريد آنلاين
ليان و لين (2008)
?

?

?

خريد گروهي آنلاين يک روش بازاريابي موثر
ليائو و همکاران (2011)

?
?

?

?

?
تاثير تجربه هاي اينترنتي و ويژگي هاي وبي بر رفتار خريد اينترنتي مردان و زنان
ريچارد و همکاران (2010)

?

?

?

بررسي عوامل تاثيرگذار بر رفتار خريد آنلاين،
سواميناتان و همکارانش (1999)

?

?
?

?

?
تحقيق ملي بر روي ويژگيهاي سبک زندگي خريداران آنلاين
سووينارد و اسميت (2003)

?

?

ميزان تاثير نگراني مصرفکنندگان در رابطه با امنيت آنلاين، شهرت خرده فروش و ضمانت پس دادن پول بر اساس انتظارات قيمتي، بر تمايل مصرفکنندگان به خريد آنلاين
گريوال و همکارانش (2003)

?

?
بررسي تاثير تجربه آنلاين، کيفيت ادارک شده محصول، ريسک ادراک شده و قيمت محصول را با ارزش ادراک شده توسط خريداران آنلاين
ز.چن و دوبينسکي (2003)
?

?

?

?
تعيين، سه جزء در خريد آنلاين شامل بخش هاي تعاملي،معاملاتي و سرگرمي
س.ج. چن و چنگ (2003)

?
?

?

?

تفاوت ميان خريداران اينترنتي و غير اينترنتي بر اساس شاخصهاي سازشپذيري مزاياي نسبي و متغيرهاي جمعيتشناختيِ مرتبط با خريد آنلاين،
کراياني (2003)

?
?

?

عنوان تحقيق

پديدآورنده/
پديدآورندگان

ويژگي محصول
ويژگي مصرف کننده
پذيرش نوآوري
سودمندي
امنيت و اعتماد
ويژگي وب سايت
کيفيت اطلاعات
سهولت به کارگيري
پيشنهادات ارتقايي
تجربه خريد
محيط بازارابي
لذت خريد
قيمت
تاثير ريسک ادراک شده بر روي خريد آنلاين، با توجه به تفاوت آنها در دفعات خريدهاي پيشين، رضايت از خريدهاي گذشته، تمايل خريد کالا يا خدمات و درجه درگيري مورد نياز در تصميمگيري خريد
پيرس و همکارانش (2004)
?

?

?

عوامل تععين کننده رفنار خريد از طريق اينترنت
هاکيو و ال محمود(2009)
?

?

?

?

2-2پيشينه تحقيق
در اين بخش مروري خواهيم داشت بر تعداي از پاياننامههاي داخلي و خارجي که در زمينه رفتارخريد مشتريان در اينترنت تحقيقاتي را انجام داده اند.

2-2 -1 بررسي پاياننامههاي داخلي مرتبط
تونکه نژاد (1384) موضوع خود را با عنوان “نگرش مشتريان نسبت به خريد اينترنتي در فروشگاه هاي زنجيره اي شهروند” مطرح نمود و در اين پژوهش توصيفي-کاربردي،بر اساس ادبيات تحقيق در باب رفتار خريد اينترنتي،نگرش را به عنوان عاملي تاثير گذار بر رفتار خريد مطرح نموده و با هدف بررسي نگرش مشتريان نسبت به خريد اينترنتي در پي پاسخگويي به دو سوال زير بوده است:
نگرش مشتريان فروشگاه شهروند نسبت به خريد اينترنتي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، فیزیولوژی، نیازهای اجتماعی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع روان شناسی، شیوه زندگی، محدودیت ها