پایان نامه با کلید واژه های ارزش ادراک شده، نگرش مصرف کننده، عملکرد فن

دانلود پایان نامه ارشد

چگونه است؟
اولويت بندي عوامل موثر بر نگرش مشتريان فروشگاه شهروند نسبت به خريد اينترنتي چگونه است؟
اين تحقيق در ميان مشتريان فروشگاه شهروند درسطح تهران که از خريد اينترنتي استفاده کرده بودند صورت پذيرفت.پرسشنامه آن در ميان نمونه مورد نظر با حجم 100 نفر از طريق نمونه گيري خوشه اي در ميان 4 شعبه فروشگاه شهروند توزيع و نتايج زير محقق گرديد:
ايمني پايگاه داده ها،ميزان امانت داري در اطلاعات مشتريان،کيفيت اطلاعات،سرعت امکان تخفيف،کيفيت ارتباط،سهولت،لذت و قيمت پايين به ترتيب بيشترين ميزان تاثير را بر رفتار خريد اينترنتي مشتريان دارند.بر اسا س اين 9 عامل، نگرش مشتريان نسبت به فروشگاه هاي زنجيره اي شهروند در خصوص خريد اينترنتي منفي مي باشد.از اينرو بيان گرديد که فروشگاه شهروند مي تواند اقداماتي از جمله استفاده از تبليغات براي ايجاد نگرش مثبت،استفاده از روابط عمومي به منظور ترويج شيوه جديد خريد و سعي در جلب اعتماد مردم از اين طريق را به منظور تغيير نگرش مشتريان انجام دهد.
زادون (1385) موضوع خود با عنوان ” بررسي عوامل موثر در خريد اينترنتي” را جهت انجام تحقيق، با سوال اصلي ” چه عواملي در خريد از اينترنت، موثر هستند” مطرح نمود و فرضيه هاي زير را ارائه نمود:
H1: ادراک مشتريان از سودمندي و سهولت کاربرد خريد اينترنتي رابطه مسقيمي با خريد اينترنتي دارد.
H2: کيفيت اطلاعات در فروشگاه الکترونيکي رابطه مسقيمي با خريد اينترنتي دارد.
H3: کيفيت خدمات وب سايت رابطه مسقيمي با خريد اينترنتي دارد.
H4: ويژگي ظاهري فروشگاه الکترونيکي رابطه مسقيمي با خريد اينترنتي دارد.
H5: کيفيت سيستم (عملکرد فني وب سايت) رابطه مسقيمي با خريد اينترنتي دارد.
H6: ادراک از ايمني رابطه مسقيمي با خريد اينترنتي دارد.
پس از بررسي انجام شده نتايج تحقيق به شرح زير حاصل گرديد:
کليه فرضيه هاي فوق مورد تاييد قرار گرفت.
واله(1389) موضوع “بررسي پذيرش خردهفروشي از طريق وب” را بر اساس هدف از نوع کاربردي و بر اساس نحوه گردآوري دادهها توصيفي بيان نمود که در آن سوالات و فرضيه ها به شرح زير مطرح گرديد:
گرايش کاربران به خريد اينترنتي چه تأثيري بر پذيرش خريد اينترنتي دارد؟
ارزش ادراک شده از ميزان سودمنديِ وب چه تأثيري بر پذيرشِ خريد اينترنتي دارد؟
ارزش ادراک شده از ميزان سهولت استفاده از وب چه تأثيري بر پذيرش خريد اينترنتي دارد؟
شخصيت کاربران چه تأثيري بر ارزش ادراک شده او از ميزان سودمنديِ وب دارد؟
تجارب کاربران از خريد اينترنتي چه تأثيري بر ارزش ادراک شده او از ميزان سودمنديِ وب دارد؟
گرايشات خريد کاربران چه تأثيري بر ارزش ادراک شده او از ميزان سودمنديِ وب دارد؟
شخصيت کاربران چه تأثيري بر ارزش ادراک شده او از ميزان سهولت استفاده از وب دارد؟
تجارب کاربران از خريد اينترنتي چه تأثيري بر ارزش ادراک شده او از ميزان سهولت استفاده از وب دارد؟
گرايشات خريد کاربران چه تأثيري بر ارزش ادراک شده او از ميزان سهولت استفاده از وب دارد؟
جامعه آماري اين پژوهش دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشکده مديريت دانشگاه تهران بودند که تعداد 231 پرسشنامه در ميان آنها توزيع گرديد و بر اساس آن مشخص گرديد که، نگرش نسبت به خريد برخط بر پذيرش يا عدم پذيرش خريد توسط مصرفکنندگان تأثير ميگذارد. از سوي ديگر، منفي بودن تأثير گرايشات خريد بر ادراک از سهولت کاربرد نيز بيانگر اين است که هرچه افراد بيشتر به خريد به عنوان يک عمل اقتصادي بنگرند، ادراک آنها از سهولت استفاده از اينترنت به عنوان يک ابزار خريد کمتر ميشود و برعکس هر چه فرد به خريد بيشتر به عنوان يک تفريح نگاه کند، درک او از ميزان سهولت موجود در خريد از طريق وبسايتها بالاتر ميرود. يافتههاي تحقيق نشان دادند که ارتباط قابل ملاحظهاي ميان خودکفايتي اينترنتي، سازشپذيري خريد از وب و ادراک از امنيت وب، با تجرب? خريد برخط وجود دارد. اما اين ارتباط در رابطه با رضايت از وب تأييد نشد. بعلاوه، ارتباط قابل توجهي نيز ميان رهبري عقيده و خريد آني، با شخصيت يافت شد.
يزدان پرست (1386) موضوع “شناسائي عوامل موثر بر نگرش مصرف کننده ايراني در خصوص خريد به صورت اينترنتي و شبه اينترنتي” را که از نظر هدف يک پژوهش کاربردي و از نظر جمع آوري توصيفي- پيمايشي است، مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرارداده و بر اين اساس و با توجه به مدل مفهومي تحقيق، 5 فرضيه زير را مطرح نمود :
1 H: نگرش در خصوص خريد اينترنتي و شبه اينترنتي بر اساس خصوصيات جمعيت شناختي مختلف مصرف کنندگان به طرز معناداري متفاوت است.
2 H: نگرش در خصوص خريد اينترنتي و شبه اينترنتي بر اساس ترجيحات مختلف خريد مصرف کنندگان به طرز معناداري متفاوت است.
3H : نگرش در خصوص خريد اينترنتي و شبه اينترنتي رابطه معناداري با ادراک مصرف کنندگان از منافع اين شيوه دارد.
4H: نگرش در خصوص خريد اينترنتي و شبه اينترنتي رابطه معناداري با ادراک سبک زندگي از منافع اين شيوه دارد.
5H: نگرش در خصوص خريد اينترنتي و شبه اينترنتي بر اساس ميزان استفاده از خريد اينترنتي به طور معناداري متفاوت است.
در اين پژوهش جامعه آماري افرادي هستند که حداقل يک بار تجربه خريد اينترنتي داشته و اقدام به خريد از محصولات فرهنگي نموده اند.روش نمونه گيري براي تعداد 384 پرسشنامه،نمونه گيري در دسترس بوده است.
در مورد فرضيه اول زنان نگرش مثبت کمتري نسبت به مردان دارند و خوش بيني زنان کمتر است. در فرضيه 2 نيز رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. فرضيه 3 و4 نيز مورد تأئيد است و نهايتا در فرضيه 5 هم رابطه معنادار مثبتي وجود دارد.بر اساس يافته ها و نتايج اين پژوهش،پيشنهاد شد که استراتژي هاي بازاريابي متفاوتي براي گروه هاي مختلف سني در نظر گرفته شود،فرصت انجام خريد اينترنتي و کسب تجربه رضايت بخش در اين خصوص براي افراد فراهم گشته و با تاکيد بر مزاياي اين شيوه خريد اقدام به اطلاع رساني و اموزش در اين خصوص شود.
تونکه نژاد (1384) موضوع خود را با عنوان “نگرش مشتريان نسبت به خريد اينترنتي در فروشگاه هاي زنجيره اي شهروند” مطرح نمود و در اين پژوهش توصيفي-کاربردي،بر اساس ادبيات تحقيق در باب رفتار خريد اينترنتي،نگرش را به عنوان عاملي تاثير گذار بر رفتار خريد مطرح نموده و با هدف بررسي نگرش مشتريان نسبت به خريد اينترنتي در پي پاسخگويي به دو سوال زير بوده است:
نگرش مشتريان فروشگاه شهروند نسبت به خريد اينترنتي چگونه است؟
اولويت بندي عوامل موثر بر نگرش مشتريان فروشگاه شهروند نسبت به خريد اينترنتي چگونه است؟
اين تحقيق در ميان مشتريان فروشگاه شهروند درسطح تهران که از خريد اينترنتي استفاده کرده بودند صورت پذيرفت.پرسشنامه آن در ميان نمونه مورد نظر با حجم 100 نفر از طريق نمونه گيري خوشه اي در ميان 4 شعبه فروشگاه شهروند توزيع و نتايج زير محقق گرديد:
ايمني پايگاه داده ها،ميزان امانت داري در اطلاعات مشتريان،کيفيت اطلاعات،سرعت امکان تخفيف،کيفيت ارتباط،سهولت،لذت و قيمت پايين به ترتيب بيشترين ميزان تاثير را بر رفتار خريد اينترنتي مشتريان دارند.بر اسا س اين 9 عامل، نگرش مشتريان نسبت به فروشگاه هاي زنجيره اي شهروند در خصوص خريد اينترنتي منفي مي باشد.از اينرو بيان گرديد که فروشگاه شهروند مي تواند اقداماتي از جمله استفاده از تبليغات براي ايجاد نگرش مثبت،استفاده از روابط عمومي به منظور ترويج شيوه جديد خريد و سعي در جلب اعتماد مردم از اين طريق را به منظور تغيير نگرش مشتريان انجام دهد.
2-2-2 بررسي پاياننامههاي خارجي مرتبط
تحقيق ” شناسايي مشخصههايي از فروشگاه، محصول و مشتري که بر خريد در اينترنت تاثير ميگذارد” صورت گرفته توسط کانز201 (1997) با هدف بررسي تاثير ويژگيهاي فروشگاه، مصرفکننده و محصول بر انتخاب اينترت توسط مصرفکننده به عنوان رسانه خريد انجام شده است. تا از اين طريق بتوانند علت خريد از اينترنت، مشترياني که از اينترنت براي خريد استفاده ميکنند و محصولاتي بيشتر احتمال دارد از طريق اينترنت فروخته شوند را شناسايي نمايند.به همين منظور از مدل تعديل شدهي اينگِل، بِلَکوِل و مينيارد (EBM) مدل فرايند تصميم مصرفکننده (1990) به عنوان چارچوب نظري استفاده شده است.
سوالات تحقيق:
کدام ويژگيهاي فروشگاه است که خريد اينترنتي را نسبت به ديگر رسانههاي خرده فروشي، جذابتر ساخته؟
کدام خصوصيات مصرفکننده بر خريد از طريق اينترنت تاثير ميگذارد؟
کدام نوع از محصول را مصرفکننده براي خريد از اينترنت مدنظر قرار ميدهد؟
فرضيات تحقيق:
HSC1: مصرفکنندگاني که دريافتند اينترنت براي آنها زمان را حفظ ميکند با احتمال بيشتري از طريق اينترنت خريد خواهند کرد.
HSC2: مصرفکنندگاني که راحتي اينترنت را دريافتند با احتمال بيشتري از طريق اينترنت خريد خواهند کرد.
HSC3: مصرفکنندگاني که دريافتند اينترنت کالاهاي بهادار را بطور مناسب براي آنها فراهم ميکند با احتمال بيشتري از طريق اينترنت خريد خواهند کرد.
HSC4a: مصرفکنندگاني که از کارتهاي اعتباري و حسابهاي بدهي مشتري استفاده ميکنند ميکند با احتمال بيشتري از طريق اينترنت خريد خواهند کرد.
HSC4b: مصرفکنندگاني که دريافتند تراکنشهاي کارت اعتباري آنها بصورت برخط داراي امنيت است ميکند با احتمال بيشتري از طريق اينترنت خريد خواهند کرد.
HSC5: مصرفکنندگاني که به اينترنت در فراهم نمودن توليدکنندگان باکيفيت رتبهي بالايي ميدهند ميکند با احتمال بيشتري از طريق اينترنت خريد خواهند کرد.
HSC6: مصرفکنندگاني که دريافتند اينترنت ريسک کمي را در انتخاب خريد آنها فراهم ميکند با احتمال بيشتري از طريق اينترنت خريد خواهند کرد.
HSC7: مصرفکنندگاني که دريافتند اينترنت براي مشتريان خدماتي که مهم ميپندارند را فراهم ميکند با احتمال بيشتري از طريق اينترنت خريد خواهند کرد.
HCC1: مصرفکنندگاني که در رهبري عقيده رتبه بالايي دارند با احتمال بيشتري از طريق اينترنت خريد خواهند کرد.
HCC2: مصرفکنندگاني که در پذيرش نوآوري حوزه خاص رتبه بالايي دارند با احتمال بيشتري از طريق اينترنت خريد خواهند کرد.
HCC3: مصرفکنندگاني که در مارکت ميون202 بيستري دارند با احتمال بيشتري از طريق اينترنت خريد خواهند کرد.
HCC4: مصرفکنندگاني که بيشتر با خريد برخط درگير هستند با احتمال بيشتري از طريق اينترنت خريد خواهند کرد.
HCC5: مصرفکنندگان جوانتر با احتمال بيشتري از طريق اينترنت خريد خواهند کرد.
HCC6: مصرفکنندگان مذکر با احتمال بيشتري از طريق اينترنت خريد خواهند کرد.
HCC7: مصرفکنندگاني که تحصيلات دانشگاهي دارند با احتمال بيشتري از طريق اينترنت خريد خواهند کرد.
HCC8: مصرفکنندگاني که حرفههاي تکنيکي يا حرفهاي دارند با احتمال بيشتري از طريق اينترنت خريد خواهند کرد.
HCC9: مصرفکنندگاني که درآمد بالاتر از ميانگين دارند با احتمال بيشتري از طريق اينترنت خريد خواهند کرد.
متغير وابسته در اين تحقيق تمايل به خريد از طريق اينترنت و متغيرهاي وابسته ويژگيهاي فروشگاه، مصرفکننده و طبقات محصول است. 10 ويژگي فروشگاه در طول چهار رسانه خرده فروشي تحليل شده است. خريد گذشته و تمايل به خريد پانزده طبقه از محصول در اينترنت مورد بررسي قرار گرفته است. توسط تحليل عاملي محصولات بر اساس تمايل به خريد هرکدام از طبقات در اينترنت، گروهبندي شدهاند. شش عامل حاصل شده عبارتند از: (1) محصولات سرگرمي مانند کتاب و مجله، موسيقي، محصولات کامپيوتري و مسافرتي (2) خدمات شامل خدمات بازرگاني، قانوني، مالي و وام و رهن (3) هدايا شامل البسه، خوراکي و نوشيدني (4) الکترونيک مانند محصولات الکترونيک و خودرو (5) خدمات تحصيلي و (6) محصولات کودکان. محصولات موجود در عامل اول بيشترين تناوب خريد را در بين ساير طبقات داشتهاند. به علاوه تحليل عاملي ويژگيهاي فروشگاه را نيز اينکه گروهبندي کرده است: 1)راحتي شامل حفظ وقت و راحتي، 2) خدمات شامل ريسک کاهشيافته و خدمات مشتري، 3) کالاها شامل قيمت، کيفيت و تنوع کالا، 4) شهرت سامل معريف بودن برند و شرکت و 5) راحتي پرداخت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع روان شناسی، شیوه زندگی، محدودیت ها Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع چشم انداز زمانی، رشد شناختی، ورزشکاران