پایان نامه با کلید واژه های اختلال اضطراب منتشر، وسواس فکری، اختلال افسردگی، اضطراب فراگیر

دانلود پایان نامه ارشد

جسمی مذکور رنج و عذابی ایجاد کرده باشد که به لحاظ بالینی چشمگیر باشد یا کارکردهای اجتماعی، شغلی یا سایر حوزه های مهم کارکرد فرد را مختل کرده باشد.
ج ) علایم مزبور ناشی از اثرات جسمی مستقیم یک ماده (مثلا از مواد مورد سوء مصرف یا از داروها) یا یک بیماری طبی عمومی (مثل پرکاری تیروئید) نباشد و صرفا در حین یک اختلال خلقی، یک اختلال روانپریشانه، یا یک اختلال نافذ رشد هم پیدا نشود.

2-1-4-2 شیوع اختلا ل اضطراب منتشر
اختلال اضطراب فراگیر بیماری شایعی است؛ تخمین های معقولی که در مورد شیوع یک ساله آن زده می شود، در طیف سه تا هشت درصد است. نسبت زن به مرد در این اختلال حدود دو به یک است، منتها این نسبت در مورد زنان و مردانی که برای درمان این اختلال بستری می شوند حدود یک به یک است. شیوع مادام العمر این اختلال نزدیک به پنج درصد است و در مطالعه منطقه همه گیرشناسی تحت پوشش شیوع این اختلال در طول عمر 8 درصد گزارش شده است. تقریبا 25 درصد بیمارانی که به درمانگاه های اختلالات اضطرابی مراجعه می کنند به اختلال اضطراب منتشر مبتلا هستند (همان).
3-1-4-2 سن شروع
بسیاری از مبتلایان به اختلال اضطراب منتشر اظهار می کنند که در سراسر زندگی به آن دچار بوده اند، لیکن این اختلال معمولا از اواسط دوران نوجوانی آغاز می شود (بارلو و همکاران، 2002).
4-1-4-2اختلال های توام با اختلال اضطراب منتشر
اختلال اضطراب منتشر احتمالا شایعترین اختلالی است که همزمان با اختلال روانی دیگری یافت می شود؛ اختلال دوم معمولا جمعیت هراسی، هراس اختصاصی، اختلال هول، یا یکی از اختلالات افسردگی است. شاید 50 تا 90 درصد از بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر به یک اختلال روانی دیگر هم مبتلا باشند. تعداد زیادی (تا 25%) از این بیماران در نهایت به اختلال هول (پانیک) دچار می شوند. درصد بالاتری از این بیماران احتمالا به اختلال افسردگی اساسی مبتلا می شوند. اختلالات شایع دیگری که با اختلال اضطراب منتشر همراه می شوند عبارتند از اختلال دیس تایمی (افسرده خویی) و اختلالات مرتبط با مواد (سادوک و کاپلان، 2007).

5-1-4-2 مفهوم سازی شناختی اختلال اضطراب منتشر
اغلب نظریه پردازان شناختی نگر بر این نکته تاکید دارند که اختلال های اضطرابی تعمیم یافته از باورهای نامناسب ناشی می شوند. در آغاز دهه شصت بک و الیس78 نظریه های شناختی را به قلمرو روانشناسی مرضی گسترش دادند(الیس، 1962، بک، 1967). این نظریه ها که بر موضع گیری های پیشین (روتر79، 1954، کلی80، 1955) مبتنی بودند فرایندهای شناختی را به منزله محور اصلی رفتار، فکر و هیجان تلقی کردند (به نقل از دادستان،1383).
نگرانی خصیصه شناختی اصلی اختلال اضطراب منتشر محسوب می شود. نگرانی شامل فاجعه سازی است و کنترل ذهنی آن دشوار است. فرآیند نگرانی، نوعی سازوکار مقابله ای در نظر گرفته می شود، ولی خود همین فرآیند می تواند کانون نگرانی شود (ولز، 1385). نگرانی در اختلال اضطراب منتشر، خصوصیات ویژه و منحصر به فردی دارد که باعث می شود این اختلال برای کسانی که از آن رنج می برند تا این اندازه مشکل ساز شود. با این حال شواهد پژوهشی نشان می دهند که این موضوع واقعیت ندارد.
در مدل های شناختی اضطراب فراگیر (بک، امری و گرین برگ،1985، به نقل از هاوتون و همکاران، 1989) نظر بر آن است که آن چه افراد را آماده می سازد که طیف وسیعی از موقعیت ها را تهدید کننده تعبیر کنند، اعتقاد آن ها درباره خویشتن و جهان خارجی است. اعتقادها و یا فرض های ناکارآمد ذی نقش در اضطراب منتشر، کاملا متنوعند. اما اکثر آن ها بر حول موضوع های پذیرش، کفایت، مسئولیت، کنترل و خود نشانه های اضطراب دور می زنند. وقتی اضطراب منتشر در فردی شکل گرفت، تغییرات حاصل در توجه و رفتار، به تداوم مساله، کمک می کنند. بیماران در موقعیت هایی که تهدیدکننده ادراک می شوند، به طور انتخابی به جنبه هایی از موقعیت که به نظر آن ها دلالت بر خطر دارند توجه می کنند. طبق تعریف، بیماران مبتلا به اضطراب منتشر، اجتناب مداومی از موقعیت های اختصاصی خارجی، از خود نشان نمی دهند اما غالبا به شکل هایی از اجتناب می پردازند که ظریف تر و غیرپایدارترند و اعتقادهای منفی را در آنان محکم تر می کنند (باتلر81، گلدر82 ، هیبرت83، کالینگتون84 و کلایمس85 ، 1987؛ به نقل از هاوتون و همکاران، 1989).
5-2 اختلال وسواس فکری – عملی
اختلالات وسواسی فکری و عملی، پدیده جدیدی نیستند؛ نمونه ی داستانی آن لیدی مکبث86است. جان بانیان87 و چارلز داروین88 از جمله افراد برجسته فراوانی به شمار می روند که در گذشته، مبتلا به این اختلال فلج کننده بوده اند. در بسیاری از توصیف های اولیه این اختلال، محتوای مذهبی وسواس ها مورد تاکید قرار می گرفتند. این نوع محتوا راهنمای مهمی در درک ماهیت این اختلال به شمار می رود. محتوای وسواس ها منعکس کننده توجه و نگرانی عمده هر عصر به شمار می روند: خواه این محتوا مربوط شود به کار شیاطین و آلودگی به وسیله میکروب و تشعشع و یا خطر ابتلا به نشانگان اکتسابی نارسایی در سیستم ایمنی (ایدز) (سالکووس کیس و همکاران، 1989).
در قرن نوزدهم، وسواس ها را دیگر کار شیاطین تلقی نکردند و آن را جزیی از افسردگی قلمداد کردند. در آغاز این قرن، وسواس به عنوان نشانگانی مستقل درآمد. فروید در آثار اولیه خود مطرح کرد که نشانه های وسواسی، نشانگر برگشت به مرحله مقعدی – آزارگرانه پیش تناسلی رشد است و مشخصه آن، تعارض بین پرخاشگری و سلطه پذیری، کثیفی و تمیزی، نظم و بی نظمی است. در ضابطه بندی های بعدی روان پویایی، فرض بر آن است که بیماران وسواسی، مرزهای من ضعیفی دارند و بنابراین ممکن است در مرحله پیش روان پریش قرار گرفته باشند. چنین نگرش هایی ممکن است به درمان های نامناسبی منجر شوند (مانند تجویز نورولپتیک ها) و به مخالفت با درمان رفتاری برخیزند با این استدلال که این شیوه، دفاع بیمار را به تحلیل می برد و روان پریشی را آشکار می سازد (همان).
2-5-2 ویژگی های اختلال وسواس فکری – عملی
ویژگی اصلی اختلال وسواس فکری– عملی ، وقوع وسواس ها و اعمال اجباری است. وسواس ها افکار، تصاویر ذهنی و تکانه های ناخواسته و مزاحم هستند که بدون میل و اراده بیمار رخ می دهند و به صورت ناسازگار و ناهم خوان با خود تجربه می شوند. فرد فعالانه در برابر وسواس ها مقاومت می کند و می داند که وسواس ها محصول ذهن او هستند. افکار وسواسی اغلب محتوای خصمانه، جنسی یا مذهبی دارند یا به صورت تردیدها و نشخوار فکری مربوط به آلودگی، تجربه می شوند. اعمال اجباری رفتارهای تکراری اشکار و ناآشکاری هستند که در پاسخ به وسواس ها انجام می شوند. این رفتارها، کاهش ناراحتی و پریشانی یا پیشگیری از برخی رویدادهای هولناک است. اعمال اجباری ناآشکار شامل شمارش، دعاکردن، یا فکر کردن به شیوه خاص است، در حالی که اعمال اجباری آشکار شامل شستن، مرتب کردن، وارسی کردن و تکرار اعمال به دفعات معین است. بیماران ممکن است این آیین مندی ها را طبق قواعد یا نظم خاصی انجام دهند (ولز، 1385).
متداول ترین وسواس ها در رابطه با افکاری هستند که شامل موارد زیر می باشند:
ناپاکی (مثل کثیف شدن دست هنگام دست زدن به پول)، شک کردن (مثل تردید داشتن در مورد اینکه آیا در را قفل کرده ام و یا آیا در هنگام رانندگی به فردی آسیب زده ام)، پرخاشگری یا ایجاد تکانه های وحشتناک (مثل تمایل به فریاد زدن در کلیسا، یا صدمه زدن به بچه دیگری) و تصورات جنسی (مثل تصور عکس های شهوت آمیز به طور مکرر). وسواس، از دیگر افکار ناخواسته مثل نگرانی متفاوت است (ولز، 1994، ولز و موریسون،1994، به نقل از ولز 1385). بر خلاف افکار منفی مثل نگرانی یا نشخوار فکری افسرده کننده، وسواس به عنوان افکاری مغایر و بیگانه با خود یا به عبارت دیگر خود تضعیف کننده ارزیابی می شوند (ولز،1385).
اجبار، رفتاری تکراری می باشد که آشکار و یا پنهان است. اجبارهای ۀشکار شامل شستن دست، بررسی کردن، تنظیم و نظم دادن به اشیاء هستند. اجبارهای پنهانی، اعمال ذهنی مثل دعا کردن، شمردن یا تکرار لغت را شامل می شوند. هدف این اعمال، پیش گیری یا کاهش اضطراب و پریشانی است. در بعضی موارد، افراد با توجه به قوانین شخصی خودشان اعمال کلیشه ای انجام می دهند بدون اینکه علت آن ها را بدانند (همان ).
1-1-5-2ملاک های تشخیصی DSM-IV-TR در مورد اختلال وسواس فکری – عملی

الف ) داشتن وسواس های فکری یا وسواس های عملی:
وسواس های فکری با چهار مشخصه، تعریف می شوند:
افکار، تکانه ها یا تصاویر ذهنی بازآیند و مقاوم که در دوره ای از اختلال، مزاحم و نامناسب تلقی می شوند و اضطراب و ناراحتی بارزی به وجود آورند.
این افکار، تکانه ها و یا تصاویر ذهنی، صرفا نگرانی های افراطی درباره مسایل زندگی واقعی نباشند.
شخص سعی کند این افکار، تکانه ها یا تصاویر ذهنی را ندیده بگیرد، یا آن ها را فرو بنشاند و یا از طریق یک فکر یا عمل دیگر، آن ها را خنثی سازد.
شخص تشخیص دهد که افکار، تکانه ها و یا تصاویر ذهنی وسواسی، برخاسته از ذهن خود اوست (از خارج تحمیل نشده اند، آن گونه که در القای فکر، مشاهده می شود).
وسواس های عملی با دو مشخصه زیر تعریف می شوند:
رفتارهای تکراری (مانند شستن دست، رعایت نظم و ترتیب، وارسی) یا اعمال ذهنی (مانند خواندن ورد و دعا، شمارش، تکرار کلمات به طور خاموش) که شخص احساس می کند باید در پاسخ به یک فکر وسواسی یا بر اساس قواعدی که باید به شیوه ای خشک و انعطاف ناپذیر صورت گیرد، از خود نشان دهد.
رفتارها یا اعمال ذهنی که با هدف جلوگیری یا کاهش ناراحتی یا پیش گیری از وقوع رویداد یا موقعیتی وحشتناک، صورت می گیرد. اما این رفتارها یا اعمال ذهنی یا به طور واقع گرایانه ای با آن چه قرار استمورد خنثی سازی یا پیش گیری قرار گیرد، ارتباط ندارند و یا به طور واضح، بیش از اندازه، انجام می گیرند.
ب) شخص در مرحله ای از روند بیماری ، تشخیص داده است که وسواس های فکری یا عملی او بیش از اندازه و یا غیرمنطقی هستند . توجه : این امر در مورد کودکان صدق نمی کند .
ج) وسواس های فکری و عملی، ناراحتی بارز و قابل توجهی را موجب شوند؛ زمان زیادی صرف آن ها شود (بیش از یک ساعت در روز)، و یا با فعالیت ها و روابط اجتماعی معمولی فرد، به طور جدی در مقام تداخل قرار گیرند.
د) اگر اختلال دیگری از محور 1 مطرح است، محتوای وسواس ها محدود به آن اختلال نباشد (مانند دل مشغولی درباره غذا در مورد اختلال خورد و خوراک؛ موی کنی در مورد موی کنی وسواسی؛ اندیشناکی درباره ظاهر در اختلال بدریخت انگاری؛ دل مشغولی درباره مواد در اختلال مصرف مواد؛ دل مشغولی درباره ابتلا به بیماری جدی در خودبیمارانگاری؛ دل مشغولی درباره کشش ها یا خیال پروری های جنسی در نابهنجاری های جنسی؛ و یا اندیشناکی های گناه آلود در مورد اختلال افسردگی اساسی).
ه ) اختلال ناشی از آثار فیزیولوژیک مستقیم مواد (مانند سوء استفاده از مواد، یا دارو) یا عارضه پزشکی عمومی نباشد.
مشخص کنید اگر این اختلال همراه باشد با:
فقدان بینش یا بصیرت کافی: اگر در اکثر مواقع در مقطع فعلی اختلال، شخص نمی تواند تشخیص دهد که وسواس های (فکری و عملی) او، زیاده از حد یا غیرمنطقی هستند. ( اسکتکتی، پیگت، 1958).
2-1-5-2 شیوع اختلال وسواس فکری – عملی
میزان شیوع مادام العمر اختلال وسواسی– فکری در جمعیت عمومی حدود دو تا سه درصد است. طبق تخمین برخی از پژوهشگران، اختلال وسواسی فکری – عملی در بسیاری از بیماران سرپایی مطب ها و درمانگاه های روانپزشکی یعنی در ده درصد از آن ها یافت می شود. با توجه به ارقام مذکور، اختلال وسواسی– جبری چهارمین بیماری روانپزشکی پس از فوبیا، اختلالات مرتبط با مواد و اختلال افسردگی اساسی است. طبق بررسی های همه گیرشناختی انجام شده در اروپا، آسیا و آفریقا ثابت شده که این ارقام در تمام حوزه های فرهنگی یکسان است. در میان بزرگسالان احتمال ابتلای مرد و زن به این اختلال یکسان است، ولی در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های نشخوار فکری، اختلال اضطراب منتشر، افراد مبتلا، وسواس فکری Next Entries پایان نامه با کلید واژه های تنظیم هیجان، نظم جویی، نظم جویی شناختی هیجان، راهبردهای شناختی