پایان نامه با کلید واژه های احکام امضایی، بنای عقلا، نظام اقتصادی، موقوف علیهم

دانلود پایان نامه ارشد

صاحب عروه با پذیرش وقف مالیت عین با استناد به »أوفوا بالعقود« 116و »المسلمون عند شروطهم«.117 ایشان معتقد است اگر غرض واقف با توجه به منافع و مالیت موقوف، اصلاح حال و خوب شدن وضع زندگى موقوف علیهم باشد، نه این‏که خود مال موقوف موضوعیتى داشته باشد، در این صورت مى‏توان گفت هنگامى که منافع موقوف کاهش یافت، با تبدیل به أصلح و مفیدتر با جلب منافع بیش‏تر غرض واقف نیز محقق مى‏گردد و بقاى مالیت مال در صدق عرفى بقاى موقوف کافى است که در وقف مالیت، بقاى مالیت با وجود انتفاع امکان‏پذیر است
برای دلیل وقف مالیت نیز باید بگوئیم یکى از شروط موقوف، عین بودن آن مى‏باشد.عین، مالى است که داراى سه بُعد باشد; بنابراین در مقابل منفعت، دین، و امر کلى قرار مى‏گیرد و از آن جهت که مالیت، امرى است کلى که در ضمن افراد مختلف تعین مى‏یابد 2000 ریال در ضمن یک اسکناس 2000 ریالى یا دو اسکناس 1000 ریالى و یا چهار سکه 500 ریالى و یا یک کیلو میوه معین مى‏شود – پس شرط اولى موقوف را – که عین بودن است – ندارد; پس وقف آن نمى‏تواند صحیح باشد.
3 : عدم منافات بین وقف پول و بقای آن
یک اشکالی که در وقف پول ممکن است به نظر برسد این است که وقتی از پول منتفع میشویم که آن را خرج کنیم و چون خرج کردیم پول از بین میرود و دیگر باقی نمی ماند ولی باید گفته شود که باقی بودن هر چیز به فراخور خود آن چیز است و بنابر این می توان گفت پول در گردش خود به صورت کلی –نه جزئی و شخصی – دور میزند و حال چه اشکالی دارد که ده ها میلیون پول خود را برای نیازمندان وقف کند و در بانکی نگهداری شود تا هر نیازمندی برای رفع حاجت از آن استفاده کند و در سرمدتی که از قبل معین شده است ؛مثل آن را به بانک بپردازد ؟ این گونه وقف را عرف عقلا می پذیرد ؛چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است و هیچ حلالی و حرامی هم پیش نخواهد آمد .118
4 : بنای عقلاء و تصدیق عرف
یکی از ادله قایلان به جواز وقف پول این است که عرف عقلا این گونه وقف را می پذیرد چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است و هیچ حلال و حرامی هم پیش نخواهد آمد.علاوه بر این تمام افرادی که بخواهند پاداش این سنت نیکوی الهی را درک کنند ، می توانند با اختصاص دادن مبلغی پول و یا حتی ربع سکه ای به این میراث جاویدان دست یابند ، ولی در وقف ساختمان و مدرسه وقف به این سهولت امکان پذیر نیست و برای مشتاقی که بضاعت مالی چندانی ندارد میسر نخواهد بود . 119
ضمنا در رابطه با بنای عقلاء باید بگوئیم مشروعیت وقف پول ثابت است و عقلاء عالم وقف را به عنوان یکی از مصادیق انفاق ستوده اند لیکن از آنجا که نیازها و شرایط زندگی امروز با زمان تشریع و قبل از آن متفاوت است و کارکردهای آن در نظام اقتصادی امروز تغییر کرده است لذا تعیین مصادیق وقف با توجه به زمان و مکان و تغییرات اقتصادی –اجتماعی بر عهده ی عقلاء می باشد .
از باب عرف باید بگوئیم بحث از نوع انتفاع از وقف پول داخل در شبهات موضوعیه است نه شبهات حکمیه و مرجع آن عرف است؛ زیرا وقف از احکام امضایی است و فقها در احکام امضایی برای تشخیص موضوعات عرف را مورد توجه قرار داده اند و عرف نیز این گونه وقف را می پذیرد چون بسیار مفید و ارزنده است .120
5 : ماهیت مثلی پول
بطور کلی اشیاء شامل سه دسته هستند :
1 : اشیایی که استفاده از آن منجر به اتلاف آن میشود ؛استفاده خوراکی از میوه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های موقوف علیه، موقوف علیهم، قانون مدنی، مال موقوفه Next Entries پایان نامه با کلید واژه های منابع انسانی، عوامل بیرونی، عوامل داخلی، مبانی نظری