پایان نامه با کلید واژه های اجرای برنامه

دانلود پایان نامه ارشد

برنامه از صفحه اصلی گزینه Run Model را کلیک میکنیم.

4-6-2- ورودی متنی
پس از اجرای برنامه در مکانی که نرم افزار نصب گردیده است، در پوشه working، فایلی به صورت متن با نام CONTROL ساخته میشود. بدین ترتیب پس از یک بار اجرای برنامه میتوان به صورت مستقیم تمام پارامترهای لازم را در فایل CONTROL وارد کرده و برای هر تعداد دلخواه هسته پرتوزا برنامه را اجرا کرد. نمونهای از فایل ورودی CONTROL در شکل (4-9) نشان داده شده است.

زمان شروع انتشار (ساعت00 پنجم نوامبر سال 2010) 00 05 11 10
تعداد چشمه 1
عرض جغرافیایی، طول جغرافیایی و ارتفاع موثر دودکش (متر) 90 38/51 73/35
کل زمان اجرای برنامه (ساعت) 48
جهت انتشار (0: رو به جلو و 1: رو به عقب) 1
ارتفاعی که تا آن ذره با پف دنبال میشود (متر) 5000
روش حرکت عمودی (ایزنتروپیک) 2
آدرس فایل ورودی هواشناسی D:/
نام فایل ورودی هواشناسی gdas1.nov10.w1
تعداد عناصر انتشار یافته 2
نام عنصر 137-cs
میزان انتشار (بکرل بر ساعت) 15+e035/0
مدت زمان انتشار (ساعت) 1
زمان شروع انتشار 00 05 11 10
تعداد گریدهای تعریف شده 1
مرکز گرید در نظر گرفته شده 90 38/51 73/35
گامهای محاسبه غلظت (بر حسب درجه) 01/0 01/0
فاصله از مرکز گرید برای محاسبه غلظت (درجه) 2 2
ارتفاع محاسبه غلظت (محاسبه ته نشست) 5/1
زمان شروع نمونهبرداری 00 00 00 00 00
زمان خاتمه نمونهبرداری 00 48 00
غلظت در یک بازه 48 ساعته به صورت میانگین در نظر گرفته شده است
قطر ذره، چگالی ذره، شکل ذره (برای گازها به صورت پیش فرض 0 در نظر گرفته میشود) 1 1 1
سرعت تهنشست ذره بر روی زمین (متر بر ثانیه) 0005/0
ضریب هانری، داخل ابر و زیر ابر که مربوط به تهنشست میباشد 5-e5 4+e4 0/0
ضریب بازتعلیق آلودگی که برای گازها صفر میباشد 6-e1
نیمه عمر واپاشی عنصر پرتوزا (روز) 10976

شکل4-9. نمونهای از فایل ورودی مدل HYSPLIT

فصل پنجم

مراحل انجام کار

در این تحقیق، در ابتدا عملکرد عادی یک راکتور تحقیقاتی 5 مگا وات فرضی و سپس یک حادثه فرضی در راکتور تحقیقاتی 5 مگا وات فرضی دیگر، مورد بررسی قرار گرفت. جزئیات سناریوی این حادثه در ادامه توضیح داده میشود. بدین منظور در ابتدای کار با استفاده از دادههای مربوط به راکتور و همچنین دادههای هواشناسی جهانی (GDAS)، میزان غلظت و تهنشست مواد را تا فاصله چند ده کیلومتری مورد ارزیابی قرار داده شد.
این کار با استفاده از مدل سه بعدی HYSPLIT که یکی از پرکاربردترین مدلهایی است که امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار میگیرد، انجام پذیرفت. محاسبات برای ته نشست هستههای پرتوزا بر روی سطح زمین (ارتفاع صفر) و میزان غلظت در ارتفاع 5/1 متری از سطح زمین (قد متوسط یک فرد) انجام شد. البته با توجه به این که در عملکرد عادی، تنها گازهای نجیب از دودکش راکتور خارج میگردند، میزان ته نشست در این مورد صفر به دست آمد. در ادامه با استفاده از خروجیهای به دست آمده از مدل و با استفاده از روش برآورد دز معادل موثر کل سالانه که در 12FGR و 25ICRP آمده است، به محاسبه دز پرداخته شد.

5-1- تفاوتهای کلی بین دو سناریوی عادی و حادثه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های عوامل طبیعی، عدم اطمینان، نقطه مرکز Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد فیزیولوژی، انحراف معیار، گروه کنترل