پایان نامه با کلید واژه های اجتناب مالیاتی، عدم اطمینان، نرخ مالیات، تولید ناخالص داخلی

دانلود پایان نامه ارشد

ممکن است تنها مساله نرخ های غلط مالیاتی باشد. برای مثال نرخ مالیات بر برخی چیزهای بد ممکن است خیلی پایین و نرخ بر برخی چیزهای خوب در نتیجه بالا باشد.توازن مجدد سیستم ممکن است پیچیدگی آن را کم نکند که بر اساس تعداد موارد مختلفی می باشد که با نرخ های مختلف مالیت بندی می شوند.(همان منبع )
ولیکن سیستم های مالیاتی غالبا به تعداد بیش از اندازه ای نرخ های مالیاتی / یا کاهش و آسانسازی مالیاتی منتهی می شوند در حالیکه سیاستمداران اهداف دیگری را در نظر دارند که با گذشت دوران پابرجا می ماند. درنتیجه نیاز به اصلاحات دوره ای می باشد.
مساله مهم آنست که در اندازه گیری پیچیدگی منظور مقدار مطلق آن یا تمایز پیچیدگی اساسی از پیچیدگی غیر ملزوم می باشد. برای اندازه گیری پیچیدگی غیر ملزوم ابتدا می بایست سوال شود که هدف سیاستگذاری پشت ابزار مالیاتی فوق چه بوده است و اینکه آیا سیستم نرخ های حاصله بخوبی طراحی شده است که به آن ابزار دست یافته شود یا نه؟ بعلاوه مهم خواهد بود تا بپذیریم که اهداف سیاستگذاریها می توانند در طول زمان تغییر کنند. برای مثال هنگامیکه مالیات بر اتوموبیل ابتدا ارائه شد هدف جمع آوری پول بود. ولیکن در طول زمان تملک اتوموبیل یک ضرورت شد بجای یک چیز لوکس و بطور نسبی غیر حساس به قیمت گردیده بود. مالیات بندی تملک اتوموبیل از نظر جمع آوری پول بسیار بجا بود که تحریف را کمینه می کند و متناسب است با مالیات بندی کالاهایی که تقاضای آنها انعطاف پذیر نیست. و لیکن اخیرا مالیات بر اتوموبیل بعنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف محیط زیستی منظور شده است و نرخ آن بر اساس استانداردهای مصرف سوخت متمایز شده است. بنابراین می توان گفت که پیچیدگی کلی مالیات بر اتوموبیل افزایش یافته است. اگرچه تغییر در هدف سیاستگذاری را می توان دلیل افزایش پیچیدگی اساسی محسوب کرد و تغییری در پیچیدگی غیر ملزوم دیده نمی شود.(الف ،2013)
ب)پیچیدگی کارکردی26
دومین خصوصیت یک سیستم مالیاتی پیچیدگی کارکردی آنست که منعکس کننده سهولت/یا پر هزینگی آن برای یک مودیان مالیاتی قابل اعتماد در پیروی از سیستم مالیاتی جهت اطلاعات٬ تکمیل فرم و مستلزمات و واجبات پرداختی می باشد. مهم است که بپذیریم که در حالیکه مخارج چنینی بسیارند همگی بدلیل پیچیدگی نیستند. برای مثال برای مودیان مالیاتی ای که مشکلات جریان پولی دارند می تواند مخارجی برای انجام مسئولیت های پرداختی وجود داسشته باشد. مخارج اجتناب ناپذیر ثابتی بر حسب زمان و پول برای پر کردن فرم های مالیاتی وجود دارد و وابسته به پیچیدگی مالیاتی نمی باشد. ولیکن جنبه هایی وجود دارند که به پیچیدگی مربوط می شوند و آن سهولت فراهم آوری نقشه ای از کلیه تراکنش هایی که آنها انجام می دهند و شرایطی است که برای این تراکنش ها قائلند و آنها را چگونه در طبقه بندی استفاده شده توسط سیستم مالیاتی قرار می دهند و زبانی که این موارد توسط آن توصیف می شوند. تا حدودی این جنبه مربوط به پیچیدگی در طراحی مالیات می باشد که در بالا به آن اشاره شد. در صورت ثابت بودن شرایط دیگر٬ هر چه تمایز بین گروه تراکنش های مختلف و نرخ مالیاتی جلب شده به آنها بیشتر باشد مخارج تکمیل فرم های مالیاتی می تواند بیشتر باشد. ولیکن پیچیدگی تمکین می تواند بدلایل دیگر بوقوع پیوندد.
1)اول اینکه برازش بین شرایطی که مودیان مالیاتی کارهایش را انجام می دهد و روشی که سیستم مالیاتی با تراکنش های مختلف برخورد می کند می تواند پایین باشد. سیستم مالیاتی می تواند مواردی را بعنوان تراکنش های متمایز قلمداد کند در حالیکه مودیان مالیاتی آنها را یکسان تلقی کند یا بلعکس.
2)زبان بکار رفته برای تعریف تراکنش ها می تواند برای درک مودیان مالیاتی مشکل باشد. تمایل قابل قبولی توسط اداره مالیات و گمرک وجود دارد که قوانین مالیاتی و راهنمای آن را درزبانی بنویسند که ابهام قانونی را کمینه کرده و امکان چیرگی توسط چالش های وکلا و دادگاه ها را فراهم آورد.
ولیکن این می تواند ظاهری بوده و ممکن است در زبانی که افراد کارهایشان را توصیف می کنند یا می فهمند نباشد. راه های بهتری برای ترکیب هر دو هدف امکان پذیر است مانند استفاده از اصطلاحات محکم قانونی و در عین حال فراهم آوری مباحث در زبانی ساده تر که می تواند در بیشتر موارد دقت را رعایت نماید.
3)عدم یکپارچگی در قوانین مالیاتی/راهنما. برای مثال 56 تعریف مختلف برای کودک در کد مالیاتی آورده شده است.
4)مودیان مالیاتی ممکن است بخوبی دلیل پشت مراحل مختلفی را که برای تکمیل فرم ها باید طی کنند
درک نکنند. می توان پیچیدگی را با قرار دادن موقعیت هایی برای پاسخ به یک سوال و پر نکردن بخش هایی که به آنها مربوط نمی شود کاهش داد. در حالیکه این عوامل می توانند به پیچیدگی کارکردی بیافزایند در طول زمان می توانند کاسته شوند چون مودیان مالیاتی با سیستم و اصطلاحات آن آشناتر می شوند.
5)تواتر تغییرات. در مبحث طراحی مالیاتی به پیچیدگی اساسی و غیر ملزوم اشاره شد. این تمایز را می توان در مورد پیچیدگی کارکردی نیز قائل شد. ممکن است اطلاعات غیر قابل کاهشی وجود داشته باشد که مسئولین مالیاتی به آن نیاز دارند. ولیکن در طول زمان٬ ملزومات اطلاعاتی می توانند تغییر کنند برای مثال به دلیل تکنولوژی که می تواند این امکان را ایجاد کند که دفتر مالیاتی اطلاعات فراهم شده در یک موقعیت را در موقعیت های دیگر بکار برند و نیاز به اطلاعات تکرار شده نباشد.(الف ،2013)
2-7-5 مخارج وپیامدهای پیچیدگی27
1) تحریفات28. اگر طراحی سیستم مالیاتی بدون دلیل پیچیده باشد می تواند تحریفاتی ایجاد کند که مخارج حاصله از آن می تواند بصورت کاهش در تولید ناخالص داخلی بروز کند. ولیکن ارتباط خودکار بین پیچیدگی و مخارج تحریفی سیستم مالیاتی وجود ندارد.(کوپژاک ،2006)
2)عدم تمکین29. پیچیدگی مالیاتی می تواند سبب ایجاد موقعیت هایی برای اجتناب مالیاتی گردد که می تواند مخارج قابل توجهی بر اقتصاد تحمیل کند هم از نظر اثر بخشی و هم از نظر عدالت. این کاهش در اثربخشی بدلایل مختلف شامل موارد ذیل صورت می گیرد:
الف-در صورت اجتناب نرخ های مالیاتی بالاتری برای جمع آوری پول مورد نظر لازم می گردد.
ب-افراد باهوشی استخدام می شوند تا نقشه های گسترده استفاده از تراکنش های کاغذی برای انتقال پول و کاهش مالیات تعلق گرفته را کشف و با آن مقابله کنند. ضررهای سهامی پدیدار می شوند برای اینکه این نقشه ها گران قیمتندو افرادی سرنوشت بهتری دارند که با آنها تداخل نکنند. ولیکن مهم است که بدانیم که اجتناب مالیاتی می تواند در واقع راهی برای کاهش برخی از مخارج تحریفی ممکن باشد که از پیچیدگی بیش از حد حاصل می شود.(الف ،2014)
3)مخارج تمکین.30 از زمان سنفورد بسیاری از اقتصاد دانان بر آن بوده اند که مخارج تمکین مالیاتی را برای مودیان مالیاتی برآورد کنند. این مخارج بر اساس تعداد منابع-خصوصا زمان- بکار رفته توسط مودیان برای تمکین با مسئولیت هایشان قابل اندازه گیری هستند. در مواردی که مودیان از مشاورین حرفه ای استفاده می کنند مخارج می تواند از روی پرداخت ها به این متخصصان اندازه گیری شود. اگرچه تمامی مخارج تمکین بدلیل پیچیدگی حاصل نمی شوند ولیکن عواملی که منجر به پیچیدگی کارکردی می شوند سبب بروز مخارج تمکین می گردند.(لافروهمکاران31،2011)
4) عدم اطمینان قانونی32. پیچیدگی کارکردی می تواند سبب بروز عدم اطمینان قانونی گردد. این مساله زمانی ظاهر می شود که مودیان کاملا مسئولیت های مالیاتی خود را درک نمی کنند-چگونه با برخی تراکنش هامی بایست از نظر مالیاتی برخورد کرد و/یا اینکه درک نکنند که مسئول مالیاتی چگونه نظری مغایر دارد و فرم آنها را به چالش می کشد. مهم است که بدانیم کدام مودیان با چه درجه ای از پیچیدگی تحت تاثیر قرار می گیرند.(الف ،2013)
5) عدم برابري و عدالت: پيچيده بودن سيستم مالياتي اين تصور را در بين عموم افزايش ميدهد كه قوانين مالياتي ناعادلانه است.
6)اقتصاد وصول: پيچيدگي سيستم مالياتي موجب افزايش هزينه هاي اداري وصول ماليات نظير؛ هزينه هاي مرتبط با وصول، بررسي اظهارنامه ها، حل اختلافات مالياتي
7)خنثي و بيطرفي33: پيچيدگي سيستم مالياتي ممكن است سبب شود تا ماليات دهندگاني كه از شرايط يكساني برخوردار هستند ماليات متفاوتي پرداخت نمايند.
8)كارايي و رشد اقتصادي: پيچيدگي قوانين و مقررات مالي اتي موجب انحراف و روانه شدن منابع از فعاليتها و سرمايه گذاريهاي كارا به سمت هزينه هاي تمكين اضافي و نا كارا مي شود.
عدم شفافيت: پيچيدگي موجب ميشود تا ماليات دهندگان در مورد نحوه اعمال قوانين مالياتي براي خودشان و ديگران دچار ترديد و سؤال شوند.(زایر ،1388)
بالا رفتن قیمت تجارب اینکه پیچیدگی مالیاتی سبب می شود که بصورت سیستماتیک (و غیر موثر) قیمت های تجاری و تعداد کالاها بالا رفته که روی هم رفته سبب محدودیت ثروت تولیدی می شود و سبب انتقال سیستماتیک ثروت بین شرکت کنندگان بازار و مسئول مالیات می گردد.(اسکات،2012)
وهمچنین شكلگيري روشهاي متعدد براي مخفي نگاهداشتن درآمد از اصابت مالياتي و كاهش اثربخشي ابزارهاي در دسترس سيستم مالياتي نظير جرايم مالياتي و دامهاي ناخواسته مالياتي براي برخي از ماليات دهندگان خاص پرداختهاي بيش از حد و يا كمتر از حد به طور غير عمدي افزايش تصور عموم مبني بر ناعادلانه بودن سيستم مالياتي (زایر ،1388)
2-7-6 عوامل ايجاد كننده پيچيدگي در سيستم مالياتي
سطح پيچيدگي به عوامل متعددي نظير پايه هاي مالياتي، ساختار نرخهاي مالياتي، كسورات قانوني، معافيت ها، مشوقهاي مالياتي، جرايم مالياتي و به طور كلي به مؤلفههاي ساختاري قانون ماليات و نيز به ويژگيهاي اداري ماليات ستاني بستگي دارد. معافيتها، كسورات و يا اعتبار مالياتي اگرچه پيچيدگي كمتري ايجاد ميكنند اما اگر به صورت هدفمند تعريف روشني از ماليات دهندگان و فعاليتهاي آنها ارائه شود، ممكن است از نظر تمكين مشكلاتي ايجاد نمايد. سرانجام، روشهاي مختلف اداره و يا مديريت مالياتها نيز در افزايش پيچيدگي ماليات تاثير دارد. به طور كلي پيچيدگي سيستم مالياتي حاصل طيف وسيعي از فشارهاي داخلي و خارجي براي توسعه، اجرا و مديريت سياست مالياتي است. دو گروه از عوامل عمومي و خصوصي در توضيح علل پيچيده بودن ( مالياتها و به تبع آن يافتن راههاي ساده سازي آن وجود دارد( 2002 ، AICPA)
2-7-7اثرات کاهش پیچیدگی مالیاتی
1)حفظ طرح موجود مالیاتی ولیکن ارائه آن بصورتی که پیچیدگی کمتر باشد-با کاهش پیچیدگی کارکردی برای مثال با نوشتن قوانین/راهنما بصورتی ساده تر برای فهم و حذف پیچیدگی های اطلاعاتی ناملزوم.
2) حفظ اهداف مورد نظر سیستم مالیاتی ولی دستیابی به آنها از روشی با پیچیدگی کمتر-با کاهش پیچیدگی طراحی غیر ملزوم.(الف ،2012)
هزينه هاي تمكين شامل؛ مدت زماني است كه مؤديان براي آماده سازي و پر كردنفرمهاي مالياتي، يادگيري قوانين مالياتي و نيز ثبت و نگهداري فعاليتهاي مالي خود براي مقاصد مالياتيصرف ميكنند.اين هزينه ها همچنين شامل هر نوع مخارج پولي است كه مؤديان به منظور امتناع و فرار مالياتي، آماده سازي فرمها و اظهارنامه مالياتي و پرداخت ماليات توسط ديگران، پاسخ به حسابرسا نرداخت مينمايند(زایر ،1388)
. هزينه هاي اداري اگر چه بر دولت تحميل ميشود، اين هزينه ها نيز سرانجام بر دوش افراد و شركتها ميافتد. اين هزينه ها، شامل بودجه جمع آوري و وصول ماليات توسط ادارات مالياتي و بودجه مرتبط با ماليات ساير دستگاههاي است كه به اداره مالياتي در برنامه هاي شناسايي و وصول ماليات كمك مي كنند از اينرو، بااندازه گیری با تعريف پيچيدگي به ميتوان با معيار كمي سيستمهاي مالياتي مختلف را با يكديگر مقايسه و نيز جنبه هاي مختلف يك سيستم مالياتي خاص و تاثيراتي كه بر عدالت، كارايي و درآمد مالياتي دارد، ارزيابي كرد.
2-7-8 اندازه گیری پیچیدگی مالیاتی
در اندازه گیری پیچیدگی سیستم مالیاتی میتوان گفت موارد زیر اندازه گیری می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های نرخ مالیات، مالیات بر درآمد، ساده سازی، نظام مالیاتی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های امور مالی، قانونگذاری، قانون گذاری، سیاست گذاری