پایان نامه با کلید واژه های آزمون فرضیه، آزمون افسردگی، تحلیل آماری

دانلود پایان نامه ارشد

بی اشتهايی 19 – کاهش وزن 20- اشتغالات ذهنی در مورد سلامتی بدن 21 – کاهش نيروی جسمی در برابر هر جنبه که نماينده يک نشانه رفتاري ويژه از افسردگی است چهار يا پنج جمله نوشته شده که اين حملات به ترتيب از خفيف ترين تا شديدترين ميزان اختلال در جنبه های مربوط را مورد سنجش قرار می دهند. معيارهای مورد استفاده از اين آزمون به قرار زير است.
الف : معيار صفر= نشانه سلامت روانی فرد در هر جنبه
ب : معيار يک = نشانه وجود اختلال خفيف در هر جنبه
ج : معيار دو = نشانه وجود اختلال شديد در هر جنبه
د: معيار سه = نشانه اختلال به شکل مرحله حاد در هر جنبه
ميانگين زمان برای پاسخگويی به آزمون بک بين 15 تا 35 دقيقه تعيين شده است . هر فرد آزمون شونده می تواند از هريک از جنبه های 21 گانه , اين پرسشنامه تنها يک جمله را که بيشتر با وضع فعلی او مطابقت دارد برگزيده و با علامتی آن را مشخص کند. جمع نمرات برای هر فرد از صفر تا 63 می توانند باشد . در اين پرسشنامه مجموعاٌ 84 جمله وجود دارد که تحت عنوان جنبه های 21 گانه آزمون افسردگی بک گروه بندی شده اند.

اعتبار و روائی آزمون افسردگی بک
در سال 1961 دکتر بک اين آزمون را در مورد بيماران روانی به کار برده و ثابت کرده است که اين آزمون قادر به تفکيک بيماران افسرده از ساير بيماران روانی است. گلدمن و متکالف 202) 1962) آزمون دکتر بک را دارای ارزش کلينيکی دانستند. شوآب 203( 1965) در آمريکا معتبر بودن آن را به ثبوت رسانيد . ( اسلامی نسب , 1371) ( کاوسی , 1375) . متکالف و گلدمن1962 مشاهده کردند که حتی در ارزيابی کلينيکی تست بک به وسيله متخصصين روانی و مقايسه آن با تست افسردگی هاميلتن ( 1960) تست بک نسبت به تست هاميلتن دارای اين امتياز است که به مهارت يا تعصب آزمايش کننده بستگی ندارد. اين دو محقق در ارزيابی تست بک روی بيماران انگليسی گزارش رضايت بخش از کاربرد تست ارائه داده اند. آنها دريافتند که بعضی بيماران فقط در چند دقيقه می توانند تست را تکميل کنند و فقط تعداد بسيار معدودی به دقت بيشتری احتياج دارند. به نظر آتيکن وزيلی ( 1970) تست بک بهترين آزمون شناخته شده در تعيين افسردگی است , زيرا شخص می تواند به سهولت هر جمله مطابق با حال خود را از ميان جملات مختلف ارائه شده که مبين حالات کلينيکی افسردگی هستند انتخاب نمايد. شواب و همکارانش( 1967) دريافتند که نمرات حاصله از تست هاميلتون با تست بک با يکديگر همبستگی نزديک دارند. منتهی تست بک نسبت به تست هاميلتون اين امتياز را دارد که بيشتر به اندازه گيری خصائص روانی افسردگی می پردازد تا ناراحتی های جسمی و فيزيولوژيک . می و همکاران 204 ) 1979) تأکيد کردند که اين تست دارايی روايی از نظر تشخيص فعل و قابليت پيش بينی دارد و مهم اينکه در تشخيص فعلی درجات مختلف افسردگی را از خفيف , متوسط و شديد تعيين می نمايد . جالب اينکه ضريب همبستگی اين تست با تست هاميلتون 75% می باشد. آنکن وزيلی ( 1970) در يک تست ثبات اعتبار و روائی و همانندی و قابليت انتقال را از عوامل مهم نام برده اند که در اين تست افسردگی منعکس می باشد . بيماران با حالت افسردگی بسيار خفيف يا غير افسرده از عدد صفر تا 13 بيماران افسرده خفيف از عدد 14 تا 24 و بيماران افسرده شديد از عدد 25 به بالا می باشند معيارهای مورد استفاده برای آزمون بک چندين نوع است :
1. افرادی که به افسردگی در سطح طبیعی مبتلا هستند جمع نمرات آنها صفر تا پانزده يا صفر تا هفده می باشد.
2. افرادی که به افسردگی در سطح خفيف مبتلا هستند جمع نمرات آنها پانزده تا سی و يک یا هفده تا بيست و هشت می باشد.
3. افرادی که به افسردگی در سطح متوسط هستند جمع نمرات آنها بين سی و يک تا چهل و هفت و يا بيست و هشت تا سی و پنج می باشد.
4. افرادی که به افسردگی در سطح شديد مبتلا هستند جمع نمرات آنها بين چهل و هفت تا شصت و سه يا سی و پنج تا شصت و سه می باشد.
برای يافتن مرز مورد اطمينان اين آزمون را می بايست در هر قومی استاندارد نمود. خود دکتر بک عدد 17 را مرز اعتماد می داند و معتقد است که جمع نمرات افراد مبتلا به افسردگی بالاتر از 17 می باشد. اما در ميان محققين ديگر که اين آزمون را مورد مطالعه قرار داده اند برخی نظر بک را تأکيد و برخی با اختلاف جزيی از قبيل 13 و حتی 10 را عنوان می کنند . از سوی ديگر تست افسردگی بک بعنوان يک تست مستقل از فرهنگ خاصی شناخته شده و طبقات مختلف سازنده آن اختصاص به محيط اجتماعی ندارند و حتی مخصوص به هيچ طبقه بندی اجتماعی يا تحصيلی خاصی نيستند . اين مسئله به سادگی مبين آن است که وقتی فردی بعنوان افسرده تشخيص داده شد ( اينکه او فقير يا غنی باشد, تحصيل کرده و يا کم سواد باشد ) تست به هر صورت عمق او را بررسی خواهد کرد (بديهی است افراد بی سواد خارج از بررسی با تست بک هستند. ) . طی سال های مختلف مطالعه روي تست بک به اعتبار انعکاس در گزارش های بک و همکاران او ( 1961) روی جمعيت ايرانی و واهب زاده در مطالعه تطبيقی و بالينی آن روی بيماران و افراد سالم ايرانی و بسياری محققين ديگر نظير فلاحی روی دانشجويان پزشکی در تهران اعتبار خود را از همه جهت حفظ کرده است . و بالاخره چگينی ( 1361) به منظور , بررسی همبستگی ميان پرسشنامه بک و ميزان افسردگی در پرسشنامه « M.M.P.I » ضريب همبستگی در سطح ( 50 درصد ) را به دست آورد .

نمره گذاری تست افسردگی بک
برای محاسبه نتايج نمراتی را که آزمودنی با کشيدن دايره يا زدن ضربدر مشخص کرده است با يکديگر جمع می کنيم . چنانچه مراجع يا بيماری در يک يا چند مقوله بيش از يک سؤال را با دايره مشخص کرده باشد فقط يک مورد از آن مقوله و آن هم سؤالی را که بالاترين نمره را دارد به حساب می آوريم . از آنجا که در هر مقوله بالاترين نمره سه است پس حداکثر مقياس 63 خواهد بود که نماينده عميق ترين حالت افسردگی است.

جدول هنجار گزينی مقياس افسردگی بک
چون پرسشنامه افسردگی بک مقياس رتبه بندی است که در هر طبقه درجات افسردگی را از 0 تا 4 – می سنجد و نمايشگر مسير و يا منحنی قهقهرايی در حالت ها و احساسات فرد است , لذا فقط نيمی از منحنی طبيعی که جنبه منفی دارد, ترسيم می گردد؛ اين آزمون چنانچه درجات 0 تا 4 را نيز شامل بود ( که در حقيقت مبين حالتهای شادی است , ولی کوچکترين ارزشی برای سنجش افسردگی را ندارد ) , آن وقت انتظار می رفت که منحنی طبيعی به دست آيد. مشاهدات کلينيکی بر اساس سنجش آزمون « بک » نشان می دهد که افسردگی در حالت های خفيف و موقت آن , دارای معنای مرضی و بيمارگون نبوده و بسياری از تغييرات فيزيولوژيک و فکری می تواند موجب پيدايش آن شود. اين حالت ها پس از رفع عامل به وجود آورنده برطرف شده و همان طوری که مشاهده روزانه کلينيکی تأکيد می کند بعد از رفع علت , در ارزيابی مجدد آزمون افسردگی , شخص افسردگی نشان نمی دهد.
جدول 4-3 : جدول افسردگی بلند بک « 21 ماده »
جمع امتيازات
ميزان افسردگی
10-1
طبيعی
16-11
کمی افسرده
20-17
نيازمند به مشورت
30-21
به نسبت افسرده
40-31
افسردگی شديد
بيشتر از 40
افسردگی بيش از حد

3-مقیاس خود سنجی افسردگی
این آزمون یک مقیاس خود ساخته است . از آزمودنی ها خواسته شد تا در یک مقیاس صد درجه ای میزان شادی یا غمگینی خود را مشخص کنند. به این ترتیب که صفر بیان کننده وضعیت بسیار خوشحال و صد بیان کننده وضعیت بسیار شدید غمگین باشد.

روش اجرای پژوهش
جهت مطالعه دقیق تر ، ادبیات و پیشینه مقیاس سبک حل مساله کسیدی و لانگ ترجمه شد و بمنظور بررسی پایایی وروایی آزمون ، ابتدا یک نمونه 50 نفره از دانشجویان دختر و پسر به صورت تصادفی انتخاب و چگونگی پاسخ های آنان به هر یک از سوالات عوامل مقیاس سبک حل مساله محاسبه گردید. سپس ضرایب الفاء و میانگین همبستگی درونی آیتم های عوامل سبک حل مساله با استفاده از فرمول آلفای کرانباخ به دست آمد ( جدول 3-3) . در مورد روایی آزمون نظر چند روان شناس انستیتو روان پزشکی و روان سنج دانشگاه تهران اخذ گردید که نظرات همگی حاکی از روایی محتوایی قابل قبول مقیاس مذکور بود.
به دلیل حجم بالای نمونه پژوهش ، اجرای پرسشنامه به صورت گروهی و در چهار جلسه انجام یافت و از همکاری یک روان شناس بالینی در مصاحبه و انجام آزمون استفاده گردید.

روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. برای توصیف داده های جمع آوری شده جهت آزمون فرضیه ها از برخی اعمال آمار توصیفی مانند : میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد و در نهایت برای آزمون فرضیه ها از آمار استنباطی استفاده گردید. عملیات آماری توسط نرم افزار SPSS انجام گردیده است.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل آ ماري
مقدمه
پژوهش حاضر به دلیل اهمیت سبک حل مساله در اختلال افسردگی به بررسی سبک حل مساله دانشجویان افسرده دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخته است. فصل مورد نظر به تجزیه و تحلیل آماری اختصاص پیدا می کند. محقق با توجه به حجم نمونه که از کل جامعه مورد نظر به دست آورده ، داده های خام حاصل از نمونه مورد نظر را برای توصیف و استنباط مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار داده است . بدین جهت پس از اندازه گیری و سنجش افسردگی و حصول از معادل کردن گروه ها ، انتخاب صحیح افراد در گروه های پژوهش با روش های آماری مناسب مورد بررسی قرار می گیرد. هم چنان که در فصول قبل به آن اشاره شد ، مقیاس حل مساله یک مقیاس چند عاملی است ؛ بدین جهت برای آزمون فرضیه های پژوهش با انجام عملیات آماری ( میانگین وانحراف استاندارد) ، نحوه بکارگیری عوامل سبک حل مساله ( اجتناب – درماندگی – کنترل – خلاقیت – اعتماد بنفس – گرایش) در بین دانشجویان افسرده ( زن و مرد) و بهنجار( زن و مرد) مورد مقایسه قرار می گیرد؛ سپس برای معناداری تفاوت های مشاهده شده با تحلیل واریانس چند عاملی و انجام آزمون پیگیری بن فرونی نتایج تجزیه و تحلیل می گردد.

جدول 1-4 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات افسردگی بک ، در گروه بالینی و گروه بهنجار
گروه
زن
مرد
فراوانی
نمره افسردگی بک

میانگین
انحراف استاندارد
افسرده
35
24
59
21
81/1
بهنجار
35
24
59
15/8
63/0

در جدول 1-4 ؛ میانگین نمره افسردگی بک برای گروه بالینی 21 و برای گروه بهنجار در آزمون فوق 15/8 می باشد. همانگونه که در فصل سوم اشاره شد دانشجویانی که در آزمون بک نمره مساوی یا بیشتر از18 کسب کردند در گروه بالینی قرار گرفتند و دانشجویانی که نمره افسردگی آنان در آزمون بک مساوی یا کمتر از 9 به دست آمد برای گروه بهنجار انتخاب شدند. لذا نتایج جدول 1-4 حاکی از انتخاب صحیح افراد در گروه های پژوهش می باشد.

جدول 2-4 : میانگین و انحراف استاندارد متغیر سن و جنس در گروه بالینی و گروه بهنجار
گروه ها
سن

زن
مرد
جمع

میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
افسرده
22
6/1
01/22
8/1
09/22
75/1
بهنجار
34/22
65/2
22
3/2
19/22
47/2

بطوریکه در جدول 2-4 مشاهده می گردد میانگین سن در زنان افسرده 22 سال و در زنان گروه بهنجار 34/22 سال است. هم چنین میانگین سن در مردان افسرده 01/22 سال و در مردان گروه بهنجار 22 سال به دست آمد . با توجه به میانگین متغیر سن در گروه بالینی و گروه بهنجار که به ترتیب 19/22 و 09/22 است ، نتایج جدول فوق حاکی از کنترل متغیر سن در نمونه گیری پژوهش می باشد.

جدول 3-4 میانگین دو گروه بالینی و بهنجار در عوامل سبک اجتناب و جنسیت
عامل حل مساله
گروه
فراوانی
جنسیت
میانگین
انحراف استاندارد
اجتناب

بهنجار
35
زن
37/5
71/0

24
مرد
97/4
46/0

79
جمع
143/5
70/0

افسرده
35
زن
25/7
70/0

24
مرد
00/7
78/0

79
جمع
15/7
79/0

در جدول 3-4 میانگین عامل اجتناب در حل مساله برای گروه بهنجار 14/5 و برای گروه افسرده در متغیر فوق 15/7 است. هم چنین نتایج جدول نشان می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های نمونه برداری، مسأله اجتماعی، منبع کنترل Next Entries پایان نامه با کلید واژه های میانگین مجذورات، تحلیل واریانس