پایان نامه با کلید واژه های …………………………..، تاریخچـه، مرکزیـت

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………..
…………………………………………………….
133

ح

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

1-5 نمودار Drift طبقات در سازه 5 طبقه بدون خروج از مرکزیـت (e=0) در تحلیـل پـوش آور تحـت

بارمثلثی با خروج از مرکزیت اتفاقی مثبت ومنفی 115 …………………………..

2-5 نمــودار Drift طبقــات در ســازه 5 طبقــه بــدون خــروج از مرکزیــت (e=0) در تحلیــل پــوش آور

تحت باریکنواخت 116 …………………………..

3-5 نمودار Drift طبقات در سازه 5 طبقه بدون خروج از مرکزیـت (e=0) در تحلیـل تاریخچـه زمـانی

تحت سه شتاب نگاشت 116 …………………………..

4-5 نمودار Drift طبقات در سازه 5 طبقه بدون خـروج از مرکزیـت (e=0) در تحلیـل تاریخچـه زمـانی

وتحلیل پوش آور 117 …………………………..

5-5 نمودار خطاي بدست آمده در Drift طبقات در سازه 5 طبقه بـدون خـروج از مرکزیـت( (e=0 در دو

حالت تحلیل پوش آور نسبت به تحلیل تاریخچه زمانی 117 …………………………..

6-5 نمودار Drift طبقات در سازه 5 طبقه با خروج از مرکزیـت 10 درصـد (e=10) در تحلیـل پـوش آور

تحت بارمثلثی 118 …………………………..

7-5 نمودار Drift طبقات در سازه 5 طبقه با خروج از مرکزیت 10 درصد (e=10) در تحلیل پـوش آور

تحت باریکنواخت 119 …………………………..

8-5 نمودار Drift طبقات در سازه 5 طبقه با خـروج از مرکزیـت 10 درصـد (e=10) در تحلیـل تاریخچـه

زمانی تحت سه شتابنگاشت 119 …………………………..

9-5 نمودار Drift طبقات در سازه 5 طبقه با خروج از مرکزیت 10 درصـد ( (e=10 در تحلیـل تاریخچـه

زمانی و تحلیل پوش آور 120 …………………………..

10-5 نمودار خطاي بدست آمده در Drift طبقات در سازه 5 طبقه با خروج از مرکزیـت 10 درصـد در دو

حالت تحلیل پوش آور نسبت به تحلیل تاریخچه زمانی 120 …………………………..

11-5 نمودار Drift طبقات در سازه 5 طبقه با خروج از مرکزیت 20 درصد ( (e=20 در تحلیل پـوش آور

تحت بار مثلثی 121 …………………………..

خ

12-5 نمودار Drift طبقات در سازه 5 طبقه با خروج از مرکزیت 20 درصد ( (e=20 در تحلیل پـوش آور

تحت بار یکنواخت 122 …………………………..

13-5 نمودار Drift طبقات در سازه 5 طبقه با خروج از مرکزیت 20 درصد ( (e=20 در تحلیـل تاریخچـه

زمانی تحت سه شتابنگاشت 122 …………………………..

14-5 نمودار Drift طبقات در سازه 5 طبقه با خروج از مرکزیت 20 درصد ( (e=20 در تحلیـل تاریخچـه

زمانی و تحلیل پوش آور 123 …………………………..

15-5 نمودار خطاي بدست آمده در Drift طبقات در سازه 5 طبقه با خروج از مرکزیت 20 درصد ( e=20

) دردو حالت تحلیل پوش آور نسبت به تحلیل تاریخچه زمانی 123 …………………………..

16-5 نمودار Drift طبقات در سازه 8 طبقه بدون خروج از مرکزیت (e=0) در تحلیـل پـوش آور تحـت

بارمثلثی با خروج از مرکزیت اتفاقی مثبت ومنفی 124 …………………………..

17-5 نمودار Drift طبقات در سازه 8 طبقه بدون خروج از مرکزیـت (e=0) در تحلیـل پـوش آور تحـت

باریکنواخت با خروج از مرکزیت اتفاقی مثبت ومنفی 125 …………………………..

18-5 نمودار Drift طبقات در سازه 8 طبقه بدون خروج از مرکزیت (e=0) در تحلیل تاریخچه زمانی سـه

شتابنگاشت 125 …………………………..

19-5 نمودار Drift طبقات در سازه 8 طبقه بدون خروج از مرکزیت (e=0) در تحلیـل تاریخچـه زمـانی و

تحلیل پوش آور 126 …………………………..

20-5 نمودار خطاي بدست آمده در Drift طبقات در سازه 8 طبقه بدون خروج از مرکزیـت ( (e=0 در دو

حالت تحلیلپوش آور نسبت به تحلیل تاریخچه زمانی 126 …………………………..

21-5 نمودار Drift طبقات در سازه 8 طبقه با خروج از مرکزیت 10 درصد (e=10) در تحلیـل پـوش آور

تحت بارمثلثی با خروج از مرکزیت اتفاقی مثبت ومنفی 127 …………………………..

22-5 نمودار Drift طبقات در سازه 8 طبقه با خروج از مرکزیت 10 درصد (e=10) در تحلیل پـوش آور

تحت باریکنواخت با خروج از مرکزیت اتفاقی مثبت ومنفی 128 …………………………..

23-5 نمودار Drift طبقات در سازه 8 طبقه با خروج از مرکزیت 10 درصد ( e=10) در تحلیـل تاریخچـه

زمانی تحت سه شتاب نگاشت 128 …………………………..

د

24-5 نمودار Drift طبقات در سازه 8 طبقه با خروج از مرکزیت 10 درصد ( (e=10 در تحلیـل تاریخچـه

زمانی و تحلیل پوش آور 129 …………………………..

25-5 نمودار خطاي بدست آمده در Drift طبقات در سازه 8 طبقه با خروج از مرکزیت 10 درصد (e=10)

دردو حالت تحلیل پوش آور نسبت به تحلیل تاریخچه زمانی 129 …………………………..

26-5 نمودار Drift طبقات در سازه 8 طبقه با خروج از مرکزیت 20 درصد (e=20) در تحلیـل پـوش آور

تحت بارمثلثی با خروج از مرکزیت اتفاقی مثبت ومنفی 130 …………………………..

27-5 نمودار Drift طبقات در سازه 8 طبقه با خروج از مرکزیت 20 درصد (e=20) در تحلیـل پـوش آور

تحت باریکنواخت با خروج از مرکزیت اتفاقی مثبت ومنفی 131 …………………………..

28-5 نمودار Drift طبقات در سازه 8 طبقه با خروج از مرکزیت 20 درصـد ( (e=20 در تحلیـل تاریخچـه

زمانی تحت سه شتابنگاشت 131 …………………………..

29-5 نمودار Drift طبقات در سازه 8 طبقه با خروج از مرکزیت 20 درصد ( (e=20 در تحلیـل تاریخچـه

زمانی و تحلیل پوش آور 132

30-5 نمودار خطاي بدست آمده در Drift طبقات در سازه 8 طبقه با خروج از مرکزیت 20 درصد (e=20)

دردو حالت تحلیل پوش آور نسبت به تحلیل تاریخچه زمانی 132 …………………………..

ذ

فهرست اشکال

عنوان صفحه

1-2 شکل منحنی ظرفیت سازه بدست آمده از آنالیز 39 Pushover

1-3 شکل پلان ساختمان متقارن 47

2-3 شکل پلان ساختمان نامتقارن با 10 درصد خروج از مرکزیت 47

3-3 شکل پلان ساختمان نامتقارن با 20 درصد خروج از مرکزیت 48

1-4 شکل منحنی رفتار عضو شکل پذیر 75

2-4 شکل منحنی رفتار عضو نیمه شکل پذیر 76

3-4 شکل منحنی رفتار عضو شکننده 76

4-4 شکل روش هاي تعریف معیار پذیرش اعضا 79

5-4 شکل تهیه منحنی چندخطی بار – تغییرشکل براي تلاش هاي تحت کنترل تغییر شکل 82

6-4 شکل تهیه منحنی چندخطی بار – تغییر شکل براي تلاش هاي تحت کنترل نیرو . 83

7-4 شکل منحنی نیرو- تغییر شکل تعمیم یافته براي اعضا و اجزا فولادي 85

8-4 شکل تعر یف چرخش عضو 86

9-4 شکل منحنی ظرفیت ساختمان 3 طبقه متقارن با ترکیب بار 92 (2-1)

10-4 شکل منحنی ظرفیت ساختمان 3 طبقه متقارن با ترکیب بار 92 (2-2)

11-4 شکل منحنی ظرفیت ساختمان 3 طبقه با خروج ازمرکزیت 20 درصدبا ترکیب بار(93 (2-2

12-4 شکل منحنی ظرفیت ساختمان 3 طبقه با خروج ازمرکزیت 20 درصدبا ترکیب بار(93 (2-1

13-4 شکل منحنی ظرفیت ساختمان 8 طبقه با خروج ازمرکزیت 20 درصدبا ترکیب بار(94 (2-1

14-4 شکل منحنی ظرفیت ساختمان 8 طبقه با خروج ازمرکزیت 20 درصدبا ترکیب بار(94 (1-1

15-4 شکل منحنی ظرفیت ساختمان 8 طبقه با خروج ازمرکزیت 20 درصدبا ترکیب بار(95 (1-2

16-4 شکل منحنی ظرفیت ساختمان 8 طبقه با خروج ازمرکزیت 20 درصدبا ترکیب بار(95 (2-2

17-4 شکل مدل چرخش خمشی 101 …………………………..

18-4 شکل مولفه هاي اصلی براي مدل چرخش خمشی 102 …………………………..

ر

19-4 شکل مولفه هاي تیر با مفصل پلاستیک …………………………………………………………………………………….
103
20-4 شکل مدل ناحیه پلاستیک …………………………………………………………………………………………………………
104
21-4 شکل سطح تسلیم P-M-M در فولاد ………………………………………………………………………………………..
106
22-4 شکل بیان فیزیکی میرایی ………………………………………………………………………………………… αM + βK
107
23-4 شکل نحوه تغییرات میرایی با پریود سازه …………………………………………………………………………………..
108
24-4 شکل منحنی نیرو- تغییرمکان درRam- Perform بدون درنظرگرفتن کاهش مقاومت…………………….
109
25-4 شکل منحنی نیرو- تغییرمکان درRam- Perform بدون درنظرگرفتن کاهش مقاومت…………………….
109
26-4
شکل شتاب نگاشت ……………………………………………………………………………………………………….. kobe
111
27-4
شکل شتاب نگاشت ………………………………………………………………………………………………….. Landers
112
28-4
شکل شتاب نگاشت …………………………………………………………………………………………. Loma Prrieta
112

ز

مقدمه

بررسی زلزله هاي اتفاق افتاده در جهان نشان می دهد که این زلزله ها در یک موقعیت جغرافیایی

خاص ومحدودي اتفاق افتاده است . از آنجائیکه معمولا شکل این نواحی زلزلـه خیـز بصـورت یـک

کمربند می باشد بنام مناطق زلزله خیز یا کمربند زلزله نامیده می شوند. نواحی زلزله خیز جهان را می

توان در چند نوار زلزله گنجاند. نوارمحیط اقیانوس آرام از مهمتـرین آنهـا اسـت . بعـد از نـوارمحیط

اقیانوس آرام می توان به نوار زلزله آلپ – هیمالیا که به آلپاید مشهوراست، اشاره نمود. ازمناطق زلزلـه

خیزدیگر، نواروسط اقیانوس اطلس را می توان ذکر کرد. [1]

واقع شدن ایران درکمربند لرزه خیز آلپای د که یکی از لرزه خیزترین مناطق جهان اسـت و وقـوع

130 زلزله با بزرگی بیش از7/5 ریشتردر قرن گذشته وبا توجه به اینکه بطور متوسط درهرسـال یـک

زلزله با بزرگی بیش از 4 ریشتردر کشورمان رخ می دهد وخسارات مالی وجانی زیادي بـه بـار مـی

آورد اهمیت شناخت دقیق زلزله ونیروها ي ایجاد شده بوسیله زلزلـه در سـاختمان را بـیش از پـیش

نشان دهد.

در سالهاي اخیر، روشهاي زیادي براي آنالیز لـرزه اي سـازه هـا ارائـه شـده اسـت. یکـی از ایـن

روشها، روش تحلیل استاتیکی غیر خطـی ( پـوش آور) مـی باشـد. معمـولا اکثـر روشـها بـه مـدلهاي

ساختمانی صفحه اي (دو بعدي) محدود می شوند بنابراین چنین امري تنها براي سـازه هـاي متقـارن

قابل قبول می باشد. اما در سالهاي اخیر تلاشهاي فراوانی صورت گرفته تا این روش بـه سـازه هـاي

نامتقارن که نیازمند تحلیل سه بعدي هستند نیز تعمیم داده شود، بررسی رفتار سازه ها در زمین لـرزه

هاي گذشته نشان می دهد که پیچش حاصل از نامتقارن بودن ساختمانها یکی از دلایل آسـیب دیـدن

شدید ساختمان می شود. علیرغم تحقیقات انجام شده دراین مورد،
هنوز رفتار ساختمانهاي نامتقـارن
تحت تاثیر پیچش به طور کامل درك نشده است. و دلیل آنرا میتوان
تعداد زیـاد پـا رامترهـاي مـوثر
دانست.

تحقیقا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های دینامیکی، زمین لرزه، دانشگاه آزاد اسلامی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های زمین لرزه، ایالات متحده، عدم تقارن