پایان نامه با کلید واژه های  -، ارغوان، مشخصهها، گروه)

دانلود پایان نامه ارشد

ک برگ
74
– 
– 
+
– 
– 
+
 –
+
 –
– 
+
 –
+
 –
 –
Umbelliferae
Torilis leptopHylla (l.)Reichenb.

75
 –
 –
 –
– 
 –
 –
 –
 –
– 
+
 –
 –
 –
 –
+
Valerianaceae
Valerianella dactytopHylla Bioss.& Hohen

76
29
33
25
22
33
36
32
38
25
24
38
36
44
27
38

1= ارغوان، 2= زیتون، 3= ون، 4= سرو، 5= کاج
در جداول 4-8، 4-9 و 4-10 به ترتیب نتایج آنالیز واریانس یکطرفه برای سه حالت زیر تاج پوشش، فضای باز و حالت کلی (میانگین تمام پلاتها) به جز شاخص یکنواختی در زیر تاج پوشش و در حالت کلی در تودههای مورد مقایسه اختلاف معنیداری را نشان داند.
جدول 4-8: نتایج آنالیز واریانس یکطرفه زیر آشکوب برای تودههای مورد مقایسه
مشخصهها

درجه آزادی
میانگین مربعات
Fمقدار
شانون وینر
تودههای جنگلکاری
4
032/0
**68/3

خطا
45
09/0

سپمپسون
تودههای جنگلکاری
4
01/0
*16/3

خطا
45
00/0

(فی)Q
تودههای جنگلکاری
4
55/30
**54/3

خطا
45
62/8

یکنواختی
تودههای جنگلکاری
4
00/0
ns38/0

خطا
45
00/0

منهینگ
تودههای جنگلکاری
4
05/1
**96/5

خطا
45
18/0

مارگالف
تودههای جنگلکاری
4
25/3
**05/5

خطا
45
64/0

** معنی داری در سطح 1 درصد، * معنیداری در سطح 5 درصد، ns عدم معنیداری

جدول 4-9: نتایج آنالیز واریانس یکطرفه فضای باز در تودههای مورد مقایسه
مشخصهها

درجه آزادی
میانگین مربعات
Fمقدار
شانون وینر
تودههای جنگلکاری
4
96/0
**05/11

خطا
45
09/0

سپمپسون
تودههای جنگلکاری
4
03/0
**83/7

خطا
45
00/0

(فی)Q
تودههای جنگلکاری
4
7/43
**4/9

خطا
45
66/4

یکنواختی
تودههای جنگلکاری
4
03/0
**6/5

خطا
45
01/0

منهینگ
تودههای جنگلکاری
4
58/0
**3/11

خطا
45
05/0

مارگالف
تودههای جنگلکاری
4
28/3
**1/14

خطا
45
23/0

** معنی داری در سطح 1 درصد
جدول 4-10: نتایج آنالیز واریانس یکطرفه درحالت کلی برای تودههای مورد مقایسه
مشخصهها

درجه آزادی
میانگین مربعات
Fمقدار
شانون وینر
تودههای جنگلکاری
4
67/0
**08/11

خطا
45
06/0

سپمپسون
تودههای جنگلکاری
4
01/0
**4/9

خطا
45
00/0

(فی)Q
تودههای جنگلکاری
4
83/65
**7/8

خطا
45
6/7

یکنواختی
تودههای جنگلکاری
4
01/0
ns4/2

خطا
45
01/0

منهینگ
تودههای جنگلکاری
4
51/1
**7/8

خطا
45
17/0

مارگالف

تودههای جنگلکاری
4
42/6
**05/9

خطا
45
71/0

** معنی داری در سطح 1 درصد، ns عدم معنیداری
همانطور که در جدول4-11 نشان داده شده است، شاخص فی تنوع در زیر گونه زیتون بیشترین و در گونه سرونقرهای کمترین مقدار را داشت. گونه کاجبروسیا نیز حالت بینابین در گروه پهنبرگان (ون و ارغوان) قرار میگیرد. از نظر شاخص غنا منهینگ زیتون بهترین وضعیت را داشت دیگر پهنبرگان در یک گرو و بعد از زیتون قرار داشتند. شاخص غنا مارگالف به ترتیب در گونههای زیتون، ارغوان و ون و سوزنیبرگان (یک گروه) بیشترین مقدار را داشت،در فضای باز (جدول4-12) شاخص تنوع به ترتیب در گونههای کاجبروسیا، ون و ارغوان (در یک گروه)، زیتون و سرونقرهای بیشترین مقدار را داشت. گونههای زیتون، سوزنیبرگان، ون و ارغوان به ترتیب بیشترین مقدار یکنواختی را داشتند. از نظر غنا کاجبروسیا بیشترین و سرو کمترین مقدار را داشت،در حالت کلی که برآیندی از وضعیت تنوع زیستی در زیر تاج پوشش و فضای باز بود (جدول4-13) شاخصهای تنوع و غنا در پهنبرگان و کاج (در یک گروه) بیشترین و در سرو کمترین مقدار را داشتند.
جداول 4-11: مقایسه میانگینها دانکن در زیر آشکوب برای تودههای مورد مقایسه
شاخصها گونهها
سرو
کاج
ون
ارغوان
زیتون
شانون وینر
93/1b
1/2ab
2/2ab
34/2a
38/2a
سیمپسون
82/0b
86/0ab
85/0ab
88/0a
86/0ab
فی
5/6b
8ab
5/8ab
1/10ab
11a
منهینگ
21/2b
63/2b
61/2b
15/3ab
7/3a
مارگالف
4/1b
63/1b
55/1b
84/1b
24/2a

جداول 4-12: مقایسه میانگینها در فضای باز برای تودههای مورد مقایسه
شاخصها گونهها
سرو
زیتون
ارغوان
ون
کاج
شانون وینر
51/1b
98/1a
1/2a
16/2a
33/2a
سیمپسون
73/0b
85/0a
83/0a
85/0a
9/0a
فی
22/4c
82/6b
83/7ab
52/8ab
77/9a
یکنواختی
85/0ab
88/0a
74/0c
78/0bc
83/0ab
منهینگ
13/1c
75/1b
21/2a
37/2a
56/2a
مارگالف
7/0c
02/1b
1/1ab
24/1ab
32/1a

جداول 4-13: مقایسه میانگین و درحالت کلی برای تودههای مورد مقایسه
شاخصها گونهها
سرو
ارغوان
زیتون
کاج
ون
شانون وینر
82/0b
89/0a
89/0a
9/0a
91/0a
سیمپسون
2b
54/2a
5/2a
53/2a
65/2a
فی
98/6b
39/12a
03/12a
1/12a
62/13a
منهینگ
62/2b
39/4a
62/4a
03/4a
35/4a
مارگالف
53/1b
24/2a
59/2a
2/2a
31/2a

4-3- خاکشناسی
4-3-1- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
در جدول 4-14نتایج آنالیز واریانس یکطرفه برای خصوصیات فیزیکی و شیمیایی در بین تودههای مورد مطالعه نشان داده شده است. EC، درصد رس، ماده آلی، کربن آلی، درصد ازت و C/N اختلاف معنیداری را در بین خاک تودهها نشان ندادند.pH در گونه سرو بیشترین مقدار را داشت کاج و پهنبرگان دریک گروه بعد از آن قرار میگرفتند. بیشترین درصد رطوبت در گونه سرو و بعد از آن در گونههای کاج و ارغوان (دریک گرو) و کمترین آن در گونه زیتون وجود داشت. گونه سرونقرهای و کاجبروسیا بیشترین، و گونه زیتون کمترین چگالیظاهری را داشتند. گونه ون و ارغوان در یک گروه بین دو گروه ذکر شده از نظر چگالی ظاهری قرار میگرفتند. درصد سنگلاخی وزنی در سرو نقرهای با کمترین مقدار رس و بیشترین مقدار سیلت و شن از بیشترین مقدار برخوردار بود و گونههای ون و زیتون (در یک گروه) کمترین مقدار را داشتند. گونههای کاجبروسیا و ارغوان (در یک گروه) وضعیت بینابینی از درصد سنگلاخی برخورددار بودند. گونههای ون و زیتون بیشترین درصد رس، سرونقرهای کمترین و گونههای کاجبروسیا و ارغوان حالت بینابینی از گونههای ذکر شده را داشتند. کمترین درصد شن در گونه ون وجود داشت و چهار گونه دیگر در یک گروه بیشترین مقدار را داشتند. بیشترین درصد آهک در گونه سرونقرهای و کمترین آن در گونههای ون و زیتون (در یک گروه) وجود داشت. خاک گونهها از نظر درصد ماده آلی، کربن آلی، ازت و نسبت C/N در یک گروه قرار گرفتند. ون و زیتون (در یک گروه) بیشتر فسفر قابل جذب و سرونقرهای، ارغوان و کاجبروسیا به ترتیب (در یک گروه) کمترین مقدار فسفر قابل جذب را داشتند. گونه زیتون بیشترین و سرونقرهای کمترین مقدار فسفر قابل جذب را داشتند و سه گونه دیگر در یک گروه حالت بینابینی از گونههای ذکر شده را داشتند. (جدول4-15).

جدول 4-14: نتایج آنالیز واریانس یک طرفه فاکتورهای اندازه گیری شده در خاک توده های جنگلکاری مخمل کوه
مشخصهها

درجه آزادی
میانگین مربعات
Fمقدار
اسیدیته
تودههای جنگلکاری
4
21/0
**6/8

خطا
45
025/0

هدایت الکریتکی
تودههای جنگلکاری
4
04/0
ns43/0

خطا
45
09/0

رطوبت
تودههای جنگلکاری
4
48/31
**39/17

خطا
45
81/1

چگالی ظاهری
تودههای جنگلکاری
4
51/0
**32/4

خطا
45
12/0

کربن آلی
تودههای جنگلکاری
4
105/0
ns44/1

خطا
45
07/0

ماده آلی
تودههای جنگلکاری
4
105/0
ns44/1

خطا
45
07/0

درصد آهک
تودههای جنگلکاری
4
913/160
**6/4

خطا
45
798/34

درصد سنگلاخی وزنی
تودههای جنگلکاری
4
83/606
**03/6

خطا
45
6/100

درصد رس
تودههای جنگلکاری
4
34/41
ns05/2

خطا
45
2/20

درصد سیلت
تودههای جنگلکاری
4
06/244
**9/8

خطا
45
44/27

درصد شن
تودههای جنگلکاری
4
45/458
**01/8

خطا
45
2/57

درصد ازت
تودههای جنگلکاری
4
1/12
ns7/1

خطا
45
3/7

فسفر قابل
تودههای جنگلکاری
4
3/266
**8/15

خطا
45
9/16

پتاسیم قابل جذب
تودههای جنگلکاری
4
6/30680
**9/3

خطا
45
2/7914

C/N
تودههای جنگلکاری
4
1/12
ns7/1

خطا
45
3/7

** معنیداری در سطح 1 درصد، * معنیداری در سطح 5 درصد، ns عدم معنیداری

جدول 4-15: میانگین مشخصههای خاک در تودههای سوزنی و پهن برگ جنگلکاری
مشخصههای خاک گونهها
سرو نقرهای
کاج بروسیا
ارغوان
ون
زیتون
اسیدیته
a85/8
b68/8
b5/8
b58/8
b51/8
هدایت الکریتکی ms/cm
a43/0
a38/0
a41/0
a39/0
a39/0
درصد رطوبت
a96/6
b19/4
b2/3
bc93/2
c36/2
چگالی ظاهری
a2/2
a1/2
ab2
ab9/1
b75/1
درصد سنگ لاخی وزنی
c46/44
bc4/48
ab3/56
a7/61
a53/61
درصد رس
a33/21
a94/18
a9/17
a25/16
a7/16
درصد سیلت
a52/23
a13/23
a32/23
b8/13
a74/13
درصد شن
b13/55
b92/57
b77/60
a94/69
a56/69
درصد آهک
a73/12
ab075/8
ab82/8
b69/4
b287/2
درصد کربن آلی
a83/0
a89/0
a1/1
a84/0
a86 /0
درصد ازت
35/0a
4/0a
4/0a
415/0a
417/0a
فسفر قابل جذب
b8/3
b55/1
5/2 b
a3/13
a1/10
پتاسیم قابل جذب
b6/265
ab7 /315
ab7/342
ab2/324
a2 /418
C/N
78/6a
a69/6
a75/6
a8/4
a45/5
ماده آلی
42/1a
53/1a
85/1a
45/1a
48/1a

4-4- بررسی عناصر غذایی برگ
4-4-1- عناصر غذایی تابستانه، پاییزه و باز جذب
نتایج آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که عناصر غذایی برگ تابستان (جدول4-16)، پاییز (جدول4-17) و باز جذب آنها (جدول4-18) در بین گونههای مورد مطالعه متفاوت است.
جدول4-16- نتایج آنالیز واریانسها (یکطرفه) برای عناصر غذای برگ در تابستان
مشخصهها

درجه آزادی
میانگین مربعات
Fمقدار
درصد نیتروژن
تودههای جنگلکاری
4
42/1
**16/20

خطا
45
07/0

فسفر (ppm)
تودههای جنگلکاری
4
005/0
*12/3

خطا
45
002/0

(ppm) پتاسیم
تودههای جنگلکاری
4
05/3
**42/25

خطا
45
12/0

نسبت کربن به نیتروژن
تودههای جنگلکاری
4
8/425
**64/26

خطا
45
16

جدول4-17- نتایج آنالیز واریانسها (یکطرفه) برای عناصر غذای برگ در پاییز
مشخصهها

درجه آزادی
میانگین مربعات
Fمقدار
درصد نیتروژن
تودههای جنگلکاری
4
5/0
**12

خطا
45
04/0

فسفر (ppm)
تودههای جنگلکاری
4
006/0
**22/4

خطا
45
001/0

(ppm) پتاسیم
تودههای جنگلکاری
4
32/2
**06/20

خطا
45
11/0

نسبت کربن به نیتروژن
تودههای جنگلکاری
4
394
**55/16

خطا
45
8/23

جدول4-18- نتایج آنالیز واریانسها (یکطرفه) برای باز جذب عناصر غذایی
مشخصهها

درجه آزادی
میانگین مربعات
Fمقدار
درصد نیتروژن
تودههای جنگلکاری
4
12/610
**88/6

خطا
45
59/88

فسفر (ppm)
تودههای جنگلکاری
4
73/699
**17/7

خطا
45
48/97

(ppm) پتاسیم
تودههای جنگلکاری
4
85/2443
**41/12

خطا
45
85/196

** معنیداری در سطح اطمینان 99 درصد
بیشترین مقدار نیتروژن در گونههای ارغوان و ون و کمترین مقدار آن در گونه سرو نقرهای وجود داشت. برای عنصر فسفر کاج بیشترین و ارغوان کمترین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های  -، - ، Compositae،   Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ناسازگاری، ارزش اقتصادی، رگرسیون، رگرسیون گام به گام