پایان نامه با کلید واژه های  -، – ، Compositae،  

دانلود پایان نامه ارشد

مطالعه
گونه
میانگین ارتفاع(m)
نما
میانه
خطای استاندارد ضریب چولگی
چولگی
ارغوان
7/2
3
6/2
13/0
14/0
ون
49/3
4/3
5/3
11/0
05/0-
زیتون
09/3
5/3
2/3
2/0
33/0-
سرو
79/4
5
8/4
13/0
22/0-
کاج
22/6
7
5/6
14/0
9/0-

جدول 4-6: شاخصهای مرکزی و پراکندگی قطر برابر سینه و در جنگلکاریهای مورد مطالعه
گونه
میانگین قطر برابر سینه (cm)
نما
میانه
خطای استاندارد ضریب چولگی
چولگی
ون
7/4
4
5/4
11/0
03/1
زیتون
7/5
5
6
24/0
72/1
سرو
3/9
8
9
13/0
24/0
کاج
5/12
13
1/12
14/0.
34/0

همان طور که در شکل4-3 نشان داده شده با توجه به همسال بودن تودهها نمودار تعدا درختان در طبقه قطری و از توده همسال طبیعت کرده و زنگولهای شکل میباشد.

شکل 4-3:نمودار پراکنش تعداد در ختان در طبقات قطری و ارتفاعی درهر یک از تودههای جنگلکاری شده خالص و همسال
4-2- تنوع زیستی
همانطور که در جدول4-7 ذکر شده است در کل 25 خانواده و 76 گونه وجود دارد، در توده ارغوان در حالت کلی 15 خانواده و 38 گونه، در زیر تاج پوشش 15 خانواده و 36 گونه و در فضای باز 14 خانواده و 29 گونه وجود داشت. در توده ون در حالت کلی 16 خانواده و 36 گونه، در زیر تاج پوشش 14 خانواده و 32 گونه و در فضای باز 14 خانواده و 33 گونه وجود داشت. در توده زیتون در حالت کلی 15 خانواده و 44 گونه، در زیر تاج پوشش 15 خانواده و 38 گونه و در فضای باز آن 9 خانواده و 25 گونه وجود داشت. در توده سوزنیبرگان، کاج در حالت کلی 15 خانواده و 38 گونه، در زیر تاج پوشش 14 خانواده و 24 گونه و در فضای باز 12خانواده و 33 گونه وجود داشت و توده سرو در حالت کلی 12 خانواده و 27 گونه، در زیر تاج پوشش 11 خانواده و 25 گونه و در فضای باز آن 9 خانواده و 22 گونه وجود داشت.

جدول(4-7): گونههای علفی و حضور و عدم حضور گونهها در سه حالت مقایسهای در هر توده
بیرون تاج پوشش
زیر درخت
درحالت کلی
مشخصات گونهها

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
خانواده
اسم علمی
اسم فارسی
ردیف
+
+
+
– 
+
+
+
 –
 –
 –
+
+
+
– 
+
Boraginacae
Anchusa italica L.
گل گاو زبان ایتالیایی
1
+
+
+
– 
+
+
+
+
 –
+
+
+
+
– 
+
Boraginacae
Echium italicum L.

2
+
+
 –
– 
 –
+
+
– 
 –
 –
+
+
 –
 –
– 
CaryopHyllaceae
Ankyropetalum gypsopHilloides Fenzl

3
– 
– 
– 
+
 –
 –
– 
+
+
 –
– 
 –
+
+
 –
CaryopHyllaceae
Holosteum umbellatum L.
گل آفتابی اروپائی
4
– 
– 
– 
+
+
– 
 –
+
+
+
– 
– 
+
+
+
Cistaceae
Helianthemum ledifolium(L.) Miller
با بونه شیرازی
5
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Compositae
Anthemis pseudocotula Boiss
تاتاری عربی
6
+
– 
+
 –
+
– 
 –
+
– 
+
+
– 
+
– 
+
Compositae
Carduus arabicus Jacp.ex Murry
گلرنگ زرد
7
+
+
+
– 
+
+
+
+
– 
 –
+
+
+
– 
+
Compositae
Carthamus oxyachanthus L.

8
– 
– 
 –
+
 –
– 
 –
+
+
– 
 –
 –
+
+
 –
Compositae
Charidinia orientalis Desf
ریش قوش یکساله
9
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Compositae
Crepis kotschyana (Boiss.)Boiss
شکر تیغال شرقی
10
– 
+
+
 –
+
 –
+
+
– 
– 
 
+
+
 
+
Compositae
Echinops orientalis L.
گل پنبه
11
– 
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Compositae
Filago pyremidata L.

12
 –
– 
+
 –
 –
+
– 
+
– 
– 
+
 
+
 
 
Compositae
Hedypnois rhagadioloides(L.)F.W.Schmidt
کا کل پری
13
 –
– 
 –
+
– 
– 
 –
+
+
 –
 –
 –
+
+
 –
Compositae
Lasiopogon muscoides (Desf.)DC.
خار پنبه شاهوئی
14
 –
+
 –
 –
 –
 –
+
– 
 –
 –
 –
+
– 
– 
 –
Compositae
Onopodon carduchorum L.
خار پنبه
15
 –
+
 –
– 
+
 –
+
– 
– 
– 
 –
+
– 
– 
+
Compositae
Onopordon acanthium L.
زرد خار
16
– 
– 
+
 –
 –
– 
 –
+
– 
 –
 –
– 
+
– 
– 
Compositae
picnomon Acarna (L.) Cass.
پیر گیاه
17
+
+
 –
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Compositae
Senecio vernalis Waldst.& Kit.

18
+
+
– 
– 
 –
+
+
+
– 
 –
+
+
+
 –
– 
Compositae
Serratula cerinthifolia L.
ریش میش
19
– 
 –
 –
 –
+
+
 –
+
– 
+
+
– 
+
 –
+
Compositae
Urospermum picroides (L.)DC
خورشید صبح
20
+
– 
– 
– 
+
+
 
 
 
 
+
 –
 –

+
Compositae
Zoega leptaurea L.

21
+
– 
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Compositae
Rhagadiolus edulis Scop.
گل گندم مهاجر
22
+
 –
+
– 
+
+
– 
 –
– 
 –
+
 –
+
 –
+
Compositae
Centaurea Bruguieriana (DC.) Hand.Mzt
گل گندم زرد
23
+
+
+
+
 –
+
+
– 
+
– 
+
+
+
+
 –
Compositae
Centaurea solstitialis L.
کنگر خوراکی
24
 –
– 
– 
 –
+
– 
– 
 –
– 
+
 –
 –
– 
 –
+
Compositae
Gundelia tornefortii L.
پیچک صحرائی
25
– 
+
 –
 –
+
 –
 –
 –
– 
– 
– 
+
– 
 –
+
Convolvulacoea
Convolvulus arvensis L.
پیچک برگ گرگی
26
 –
+
– 
 –
 –
 
 
 
 
 
– 
+
– 
 –
 –
Convolvulacoea
Convolvulus pilosellaefolius Desr.
جو دو سر
27
+
+
– 
– 
+
+
+
 –
 –
+
+
+
– 
 –
+
Cramineae
Avena fatua L.
ناز زیبا نازخوش رنگ
28
– 
+
 –
– 
– 
 
+
 –
+
 –
– 
+
 –
+
 –
Crassulaceae
Sedum callichroum L.
خردلی
29
+
+
 –
+
+
+
+
 –
– 
+
+
+
 –
+
+
Cruciferae
Hirschfeldia incana Moench
خردل گونه ای
30
 –
– 
– 
+
 –
 –
– 
– 
+
 –
 –
– 
 –
+
– 
Cruciferae
Sinapis arvensis L.

31
 
 
 
 
 
– 
 –
 –
+
+
– 
– 
 –
+
+
Dipsacaceae
PterocepHalus plumosus(L.)Coult
طوسک گنگلومرائی
32
+
+
 –
 –
+
+
+
– 
– 
– 
+
+
 –
– 
+
Dipsacaceae
Scabiosa laucactis L.

33
 –
– 
+
 –
– 
 –
– 
+
 –
 –
 –
– 
+
– 
– 
Ephorbiaceae
Ephorbia helioscopia
جوهرز
34
– 
+
+
– 
+
– 
+
+
 –
+
– 
+
+
– 
+
Geraniaceae
Erodium cicutarium (L.) LHer
نوک لک لکی هرز
36
 –
+
+
+
– 
+
+
+
+
 –
+
+
+
+
– 
Graminae
Hordeum glaucum Steud.
جارو علفی پر کرک
35
+
+
+
+
 –
+
+
+
+
 –
+
+
+
+
 –
Graminae
Bromus seriseus Drobov
جو پیاز ار
37
+
+
 –
– 
+
+
+
– 
– 
 –
+
+
 –
 –
+
Graminae
Hordeum bulbosum L.
چمن سمی
38
 –
+
– 
– 
– 
– 
– 
– 
+
 –
 –
+
 –
+
 –
Graminae
Poa timoleontis Heldr. Ex Boiss
گندم نیا ضخیم
39
+
+
+
– 
+
 –
+
– 
– 
– 
+
+
+
 –
+
Graminae
Aegilops crassa Boiss
گندم نیا چتری
40
+
 –
– 
 –
+
+
 –
– 
 –
– 
+
– 
– 
– 
+
Graminae
Aegilops umbellulata Zhuk.
چچم
41
– 
+
– 
 –
 –
 –
+
 –
 –
– 
 –
+
 –
– 
– 
Graminae
Lolium rigidum L.
گیس بافته
42
– 
 –
+
 –
 –
 –
– 
+
 –
 –
 –
 –
+
 –
– 
Graminae
Trachynia distachya (L.)Link
گزنه سای ساقه آغوش
43
– 
– 
 –
 –
 –
 –
 –
+
 –
 –
 –
 –
+
 –
– 
Labiatae
Lamium amplexicaule L.
گوش بره شاهرودی،
44
 –
+
+
 –
– 
– 
+
 –
 –
 –
– 
+
+
 –
 –
Labiatae
Phlomis canceolate Bunge
گوش بره سر نیزه ای
45
– 
– 
 –
– 
+
– 
– 
 –
 –
+
 –
– 
– 
 –
+
Labiatae
PHlomis kurdica Rech.f.
مریم گلی لوله ای
46
+
 –
 –
 –
+
+
 –
– 
– 
 –
+
– 
– 
– 
+
Labiatae
Salvia macrosiphon Boiss
یونجه صغیر
47
+
+
– 
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Leguminosae
Medicago minima(L.)Bartalini
یونجه سخت
48
– 
 –
+
– 
 –
+
 –
+
 –
 –
+
 –
+
– 
– 
Leguminosae
Modicago rigidula
شبدر
49
 –
 –
 –
+
– 
 –
 –
 –
+
 –
 –
– 
 –
+
– 
Leguminosae
Trifolium lappaceum L.
تمشکین
50
– 
– 
– 
– 
– 
– 
 –
+
 –
+
– 
 –
+
– 
+
Liliaceae
Bellevelia glauca (Lindl.) Kunth

51
 –
– 
– 
 –
 –
 –
– 
+
 –
 –
– 
 –
+
– 
 –
Liliaceae
Muscari comosum(L.)Miller
شیر مرغ
52
– 
 –
+
 –
– 
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Liliaceae
Ornithogalum ersicum
ختمی پنجه ای بریده
53
 –
+
– 
 –
+
 –
+
– 
– 
– 
– 
+
 –
 –
+
Malvaceae
Alcea digitata(Boiss)Alef

54
 –
+
 –
+
+
 –
+
 –
– 
+
– 
+
– 
+
+
Malvaceae
Malva rioundifolia
شبدر زبر
55
– 
 –
– 
+
 –
+
+
+
+
– 
+
+
+
+
 –
Papilionacea
Trifolium scabrum L.
شبدر لرستانی
56
+
+
– 
+
 –
– 
 –
– 
+
 –
– 
 –
 –
+
– 
Papilionacea
Trifolium cherleri L.
شبدر ستاره ای
57
+
– 
 –
+
+
+
 –
+
+
+
+
 –
+
+
+
Papilionacea
Trifolium stellatum L.
یونجه باغی عقربی
58
– 
– 
– 
 –
– 
 –
 –
 –
+
– 
 –
– 
– 
+
– 
Papilionacea
Coronilla scorpioides L.
اسپرس تاج خروسی
59

ادامه جدول4-7:
بیرون تاج پوشش
زیر درخت
درحالت کلی
مشخصات گونهها

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
خانواده
اسم علمی
اسم فارسی

+
 –
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Papilionacea
Onobrychis crita-galli (L.)Lam
بارهنگ فرانسوی
60
 –
+
 –
– 
 –
– 
– 
– 
– 
– 
– 
+
– 
– 
– 
Plantaginaceae
Plantago bellardi(Pilger) Rech.f.

61
+
 –
 –
 –
– 
+
– 
 –
 –
– 
+
– 
 –
 –
– 
Poaceae
Taeniatherum crintum (Schreb.)Nevski

62
 –
 –
 –
– 
 –
– 
– 
+
 –
– 
– 
– 
+
 –
 –
Primulaceae
Lysimachia linum-stellatum L.
الاله قرمز
63
+
 –
 –
 –
– 
+
 –
 –
 –
– 
+
 –
– 
– 
– 
Ranunculaceae
Ranunculus asiaticus L.
بادام کوهی
64
 –
 –
+
– 
– 
– 
– 
 –
 –
– 
 –
 –
+
– 
– 
Rosaceae
Amygdalus scoparia L.

65
 –
– 
 –
 –
– 
 –
 –
+
 –
 –
– 
– 
+
 –
– 
Rosaceae
Sanguisorba minor Scop.
شیر پنیر
66
– 
– 
 –
 –
– 
 –
 –
+
– 
 –
 –
 –
+
 –
 –
Rubiaceae
Galium parisiense L.
گونه چند ساله شیر پنیر
67
+
– 
 –
– 
 –
+
 –
 –
 –
 –
+
– 
– 
– 
– 
Rubiaceae
Galium Kurdicum L.

68
– 
 –
 –
 –
 –
– 
– 
+
– 
– 
 –
– 
+
 –
– 
Sinopteridaceae
Cheilantes persica Swartz
زول گرمسیری
69
+
+
– 
– 
 –
+
+
– 
– 
 –
+
+
– 
 –
 –
Umbelliferae
Eryngium creticum Lam.
غازیاغی
70
 –
– 
– 
– 
+
– 
 –
– 
 –
– 
– 
– 
– 
 –
+
Umbelliferae
Falcaria vulgaris Bernh.

71
 –
 –
 –
– 
 –
 –
– 
– 
 –
+
 –
 –
 –
– 
+
Umbelliferae
Pimpinella affinis (Boiss)
شانه ونوس
72
 –
 –
 –
+
+
+
 –
+
+
+
+
– 
+
+
+
Umbelliferae
Scandix pecten-veneris L.

73
 –
 –
– 
 –
 –
+
 –
+
– 
– 
+
– 
+
– 
 –
Umbelliferae
Scandix stellatus Bank & Soland.
ماستونک ناز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سلسله مراتب، سلسله مراتبی، تحلیل سلسله مراتبی، رگرسیون Next Entries پایان نامه با کلید واژه های  -، ارغوان، مشخصهها، گروه)