پایان نامه با کلمات کلیدی and، of، the، driving

دانلود پایان نامه ارشد

Summala, H. (1974). A model for the role of motivational factors in drivers decision making. Accident Analysis and Pervention,6,243-261.
Newnam, S., Watson, B., & Murray, W. (2002). A comparison of the factors in fluencing the safety of work-related drivers in work and personal vehicles. Proceeding of the Road Safety Research, Policing and Education Conferece.
Notani, A.S. (1998). Moderators of perceived behavioral control’s predictiveness in the theory of planned behavior: A meta-analysis. Journal of Consumer Psychology, 7, 247-271.
Odero, W., Garner, P. & Zwi, A. (1997). Road traffic injuries in developing countries: a comprehensive review of epidemiological studies. Tropical Medicine and International Health.
Oltadel, S., & Rundmo, T. (2005). The effects of personality and gender on risky driving behavior and accident involvement. Safety science, 44, 621-628.
Owsley, C., McGwin, G.J.R. & McNeal, S.F. (2003). Impact of impulsiveness, Venturesomeness and empathy on driving by older adults.Journal of Safety Research, 34, 353-359.
Ozkan, T., & Lajunen, T. (2005). A new addition to DBQ: Positive driver behaviors scale. Transportation research part F: traffic psychology and behavior, 8, 355-368.
Ozkan,T., & Lajunen, T. (2005). Multidimensional Traffic Locus of Control Scal (T LOC): Factor structure and relationship to riakydriving, Personality and Individual Differences, 38,533-545.
Paris, H., & Van den Broucks, S. (2008). Measuring Cognitive determinants of speeding: An application of the theory of planned behavior, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 11, 168-180
Parker , D., McDonald, L., Rabbitt, P., & Sutcliffe, P. (2000). Elderly drivers and their accidents: the aging driver questionnaire. Accident Analysis and Prvention, 32, 751-759
Parker, D., Lejunen, T., & Stradling, S. (1998). Attitudinal predictors of interpersonally aggressive violations on the road. Translation Reasearch Part F: Traffic Psychology and Behavior, 1, 11-24.
Parker, D., Reason, J.T., Manstead, A,R,S., & Stradling, S.G. (1995). Driving errors, driving violations and accident involvement. Ergonomics,38(5),1036-1048.
Peden, MM. (1997). Adult pedestrian traffic trauma in Cape Town with special reference to the role of alcohol [unpublished thesis]. Cape Town, University of Cape Town, Department of Surgery.
Plous, S. (1993). The Psychology of judgment and decision making.New York: McGraw-Hill.
Qiu- Xie, C., & Parker, D. (2002). A Social Psychological approach to driving violations in two chines cities. Traffic Psychology and behavior, 5(4), 293-308.
Raskin, R., & Terry, H. (1988).A principal-component analysis of the narcissitic personality inventory and further evidence of its construct valididty.Journal of Personality and Social Psychology, 54(5).
Reason, J., Manstead, A., Stradling, S., Baxter, J., & Campbell, K. (1990). Errors and violations on the roads: a real distinction? Ergonomics, 33, 1315-32.
Reekless, W. (1973).The Crime Problem. 4 th ed. New York: Appleton
Renner, W., & Anderle, F.G. (2000). Venturesomeness and extraversion as correlates of juvenile drivers traffic violation. Accident Analysis and prevention, 23, 673-678
Rhodes, N., & Pivik, K. (2010). Age and gender differences in risky driving: the roles of positive affect and perception. Accident analysis and prevention, 43, 923-931.
Rimmo, P.A., & Aberg, L. (1999). On the distinction between violation and errors: sessation seeking associations. Transportation Research Part F, 2, 151-156.
Rizzo, M., & Kellison, L.I. (2010). The brain on the road: in D. Thomas., & I. Grant. (Eds). Neuropsychology of every functioning (pp, 168-208). New York: Guilford.
Ronis, D. L., Harel, Y. (1989). Health benefits and breast examination behaviors: Analyses of linear structural relations. Psychology and Health, 3, 259-285.
Rosenbloom, T., & Waltz, B. (2010). Thirty- day self-reported risky driving behaviors of ADHD and non-ADHD drivers. Accident analysis and prevention, 43, 128-133.
Rosenbloom, T., & Wolf, Y. (2002). Sensation seeking and detection of risky road signals: a developmental perspective. Accident analysis and prevention, 34, 569-580.
Rosenstock, I. M. (1988). Enhancing patient compliance with health recommendations. Journal of pediatric Health care, 2(2), 67- 72.
Rosenstock, I. M. (1974). Historical origins of the health belief model. Health Education Monographs, 2, 328- 335.
Rosenstock, I. M. (1966). Why people use health services. Millbank Memorial Fund Quarterly, 44, 94- 127.
Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs, 80 (1, Whole No. 609).
Rumar, K. (1988). Collective risk but individual safety. Ergonomics, 31, 507-518.
Rundmo, T., & Iversen, H. (2004). Risk perception and driving behavior among adolescents in two Nowegian counties befor and after a traffic safety campaign.Safety Science, 42, 1-21.
Ryb, G. E., Dischinger, P.C., Kufera, J.A., & Read, K.M. (2006). Risk perception and impulsivity: association with risky behaviors and substance abuse disorders. Accident analysis and prevention, 38, 567-573.
Santikarn, C., Santijiarakul, S., & Rujivipat, V. (2002). The 2nd phase of the injury surveillance in Thailand. In: Proceedings of the 4th International Conference on Measuring the Burden of Injury, Montreal, 16-17 May 2002. Montreal, Canadian Association for Road Safety Professionals.
Scaglion, R., & Condon, R.G. (1980). Determinats of attitudes toward city police. Griminology, 17(4).
Schreer, G.E. (2002). Narcissism and aggression: Is inflated self-esteem related to aggressive driving? North American Journal of Psychology, 4, 333-342.
Schwebwl, D.C., Ball, K.K., Severson, J., Barton, B.K., Rizzo, M., & Viamonte, S.M. (2007). Individul difference factors in risky driving among older adults. Journal of Safety Research, 38, 501-509.
Schwebel, D.C., Severson, J., Ball, K.K., & Rizzo, M. (2006). Individual difference factors in risky driving: The roles of anger/hostility, conscientiousness, and sensation-seeking. Accident Analysis and Prevention, 38, 801-810.
Shanmugaratnam, S., Kass, S.J., & Arruda, J.E. (2010). Age differences in cognitive and psychomotor abilities and simulated driving. Accident Analysis and Prevention, 42, 802-808.
Shop, J.T. (2006). Influences on youthful driving behavior and their potential for guiding interventions to reduce crashes. Injury prevention, 12, 9-14.
Simon, F., & Corbett.C. (1996). Road traffic offending, stress, age, and accident history among male and femal drivers. Ergonomics, 39, 757-780.
Simsekoglu, O. & Lajunen, T. (2008). Social Psychology of seat belt use: A comparison of theory of planned behavior and health belief model. Transportation research part F: Traffic Psychology and Behavior, 11, 181-191
Smart, D., Vassallo, S., Sanson, A., Cockfield, S., Harris, A., Harrison, W., & Mclntyre, A. (2005). In the drivers seat: understanding young adults driving behavior. A report on the ATP Young Study From the collaborative partnership between the Australian Institute of Family Studies, the Royal Automobile Club of Victoria and the Transport Accident Commission of Victoria.
Sommer, M., Herle, M., Hausler, J., Risser, R., Schutzhofer, B., & Chaloupka, C.h. (2008). Cognitive and personality determinants of fitness to drive. Transportation Research Part F, 11, 362-375.
Stolwyk, R.J., Charlton, J.L., Triggs, T.J., Lansek, R., & Bradshaw, J.L. (2006). Neuropsychological function and driving ability in people with parkinsons disease. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 28, 898-913.
Storie, V. (1977). Male and female car drivers: differences observed in accidents. (Rep.No.761). Crowthorne, Berkshire: Transport and Road Research Laboratory.
Summala, H. (1997). Hierarchical model of behavioural adaptation and traffic accidents. InJ.A. Rothengatter & E. CarbonellVaya (Eds), Traffic and transport psychology: Theory and application.Oxford: Pergamon.
Summala, H. (1988). Risk control is not risk adjustment: the zero risk theory of driver behaviour and its implications. Ergonomics,31,491-506.
Sutton, S. R., & Eiser, J. R. (1990). The decision to wear a seat belt: The role of cognitive factors, fear, and prior behavior. Psychology and Health, 4, 111-123.
Svenson, O., Fischhoff, B., & MacGregor, D. (1985). Perceived driving safety and seatbelt usage. Accident Analysis and Prevention,17,119-113′
Svenson, O. (1981). Are we all less risky and more skilful than our fellow drivers? Acta Psychological,47,143-148.
Tabibi, Z. (2011). Risky driving behavior relating to accident involvement: In vestigating some identified factors in an Iranian sample, International Journal of Psychology, 5(2), 51-72.
Tabibi, Z., & Pfeffer, K. (2007). Finding a safe place to cross the road: The effect of distracters and the role of attention in chilren’s identification of safe and dangerous road-crossing sites. Infant and Child Development. 16(2), 193-206.
Tabibi, Z., & Pfeffer, K. (2003). Choosing a safe place to cross the road: The relationship between attention and identification of safe and dangerous road crossing sites. Child: Care, Health and Development, 29(4), 237-244.
Taris, T.W. (1997). Reckless driving behaviour of youth: does locus of control influence perceptions of situational characteristics and driving behaviour? Personality and Individual Differences, 23(6), 981-985
Trenholm, S. (1986). Human Communication Theory. Prentice-Hall, 1986
Toryan, T., & Peden, M. (2007).Youth and road safety, world Health organization, Geneva.
Ulleberg, P., & Rundmo, T. (2003). Personality, attitudes and risk perceptionas predictors of risky driving behavior among young drivers. Safety Science,

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی روانشناسی، دانشگاه فردوسی، کارشناسی ارشد، ویژگی های شخصیت Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی عابر پیاده، درک خطر